skip to Main Content

Building Sustainable Learning Cities

Rapport fra ”Sociale Entreprenører i Danmark”s deltagelse i
UNESCO konferencen ”Building Sustainable Learning Cities” i Mexico City den 28.-30. september 2015.

Af Niels Johan Juhl-Nielsen, næstformand i Sociale Entreprenører i Danmark.

UNESCO’s anden konference i ”Global Network of Learning Cities” fandt sted i dagene 28.-30. september 2015 i Mexico City. Konferencen var tilrettelagt i umiddelbar kølvand på FN’s generalforsamling i New York, hvor nationerne vedtog 17 Sustainable Development Goals (SDG) og 169 undermål, hvor det er intentionen, at de skal implementeres frem mod 2030.

Konferencen i Mexico City om ”Learning Cities” havde overskriften ”Building Sustainable Learning Cities”. Som grundlag for konferencen lå Beijing deklarationen og ”Key Features for Learning Cities”, vedtaget på UNESCO’s første ”Learning Cities” konference i Beijing i 2013.

Den første ”Learning Cities” konference i Beijing i 2013
Følgende blev slået fast ved den første ”Learning Cities” konference i Beijing i 2013:

• at “learning communities”, “learning cities” og “learning regions” er søjlerne når talen er om bæredygtig udvikling,
• at byer skulle være både arkitekter og udførere af strategier, hvad angår såvel ”lifelong learning” som ”sustainable development”,
• at en ”learning city” vil understøtte ”individual empowerment”, udvikle social sammenhængskraft, medføre aktiv medborgerskab, understøtte økonomisk og kulturel velfærd, og lægge grundlaget for ”sustainable development”.

Den anden “Learning Cities” – konference i Mexico City
På sin hjemmeside præsenterer UNESCO konferencen således:
“Ud fra et ønske om at lægge et grundlag for bæredygtig udvikling samlede UNESCO og bystyret i Mexico City mere en 600 politiske ledere, borgmestre, ledere af byernes uddannelsesafdelinger og civilsamfundsrepræsentanter fra mere end 90 lande til den anden Internationale Konference om Learning Cities for at udvikle byernes rolle yderligere, når det gælder at nå 2030 dagsordenen om bæredygtig udvikling.
Med overskriften ‘Building Sustainable Learning Cities’, diskuterede deltagerne på konferencen, delte erfaringer og byggede synergi op om, hvordan vi viser og udvikler menneskelig værdighed gennem læring.”

Den 2. konference i Mexico City gjorde status over udviklingen efter den første konference i 2013. Dernæst var der organiseret tre på hinanden følgende panel sessioner med temaerne:

• Udvikling af bæredygtige lærende byer rundt i verden
• Styrke partnerskaber/ netværk for udvikling af bæredygtige lærende byer
• Implementering af “Key Features for Sustainable Learning Cities”

Kontinenterne havde i en session mulighed for at drøfte egne temaer, hvorefter tre valgfrie temaer var til drøftelse.
De tre temaer var:

Hvordan kan ”Learning Cities” udvikle global medborgerskab og styrke miljømæssig lederskab?
Hvordan kan ”Learning Cities” bidrage til sundhed og velbefindende?
Hvordan kan ”Learning Cities” stimulere inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst?

Ved konferencens afslutning vedtog deltagerne en Mexico Statement:
“Med Trine Bendix Knudsen, Danmarks Folkeoplysnings Samråd som formand for den danske delegation deltog i øvrigt følgende danske delegerede: Hans Lehmann, EUC Syd og Sønderborg Kommune, Peder Kjøgx, Rambøll og Niels Johan Juhl-Nielsen, Sociale Entreprenører i Danmark.”

UNESCO og ”Learning Cities”
I Danmark har UNESCO som grundlag for arbejdet med ”Lifelong Learning” vedtaget en strategi for årene 2014-2017. Prioriteringerne for denne periode er flg.:

• Læring for globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling
• Bevaring og formidling af naturarv og kulturarv for bæredygtig udvikling
• Mobilisering af videnskab for innovation og bæredygtig udvikling
• Styrkelse af menneskerettigheder, ligestilling, ytringsfrihed og frie medier – nationalt og globalt.

”Learning Cities” er en del af UNESCO’s samlede platform om ”Livslang læring” og har UNESCO’s kontor i Hamburg som organosatorisk ”driver”. På UNESCO’s hjemmeside ”Global Network for Learning Cities” hedder det: ”Livslang læring og ideen om det lærende samfund (….) har en afgørende rolle at spille i vores omstilling til bæredygtige samfund”.

Videre hedder det: “En af de mest iøjenfaldende udviklinger i de seneste år er væksten af ‘learning communities’, ‘learning cities’ og ‘learning regions’.”
Byerne har – i forhold til nationerne – i den seneste periode opnået en ny status i verdens videre udvikling. Nationerne har ikke vist sig at være den platform, som har kunnet give tilfredsstillende og dækkende svar på de udfordringer verden står overfor. Hertil kommer, at 70-75% af verdens befolkning i 2050 forudses at ville bo i byerne. Derfor udgør såvel ”livelang læring” som ”lærende byer” væsentlige platforme for omstillingen til bæredygtighed.

Ideen om lærende byer bygger på seks søjler:

• Inkluderende læring i uddannelsessystemet
• Revitalisering af læring i familier og fællesskaber
• Virksom læring for og på arbejdspladserne
• Udvidet anvendelse af moderne læringsteknologier
• Forbedret kvalitet og kompetencer i læring
• En dynamisk læringskultur gennem hele livet

Omkring 1000 byer over hele verden indgår idag i “Global Network for Learning Cities”. Kun et fåtal af disse var mødt op i Mexico City for at indgå blandt de ca. 600 deltagere. Disse omfattede borgmestre, repræsentanter for ministerier, repræsentanter for NGO/CSO samt erhvervsliv (f.eks. rådgivervirksomheder).

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) deltog i konferencen som repræsentant for civilsamfundet i Danmark. I lighed med en andet dansk delegat (Rambøll) har SED ikke relation til nogen enkelt by i Danmark.

Som tidligere omtalt fandt konferencen sted i umiddelbar kølvand på FN’s SDG konference som vedtog de 17 bæredygtighedsmål, som da naturligt kom til at ligge som et “bagtæppe” for konferencen.

Dansk Delegation ved UNESCO konferencen om learning cities i Mexoco september 2015

Den danske delegation til UNESCO’s 2. “Learning Cities” konference. Her sammen med lederen af UNESCO’s “Lifelong Learning” enhed i Hamborg, danskeren Arne Carlsen

SED fokuserede på konferencen på komponenterne resiliens, bæredygtighed og entreprenørskab – tværgående temaer, som på forskellige niveauer indgår i enhver by eller ethvert “community” verden over. Byerne har forskellige profiler og som “driver” til, at byer motiveres til at indgå i netværket af globale lærende byer, kan oplistes forskellige profiler. Det vil også gælde for byer i en dansk sammenhæng.

Endnu har ingen dansk by opnået status som medlem af det globale netværk af lærende byer. Men byerne Sønderborg og Herlev står på spring, i Sønderborg drevet frem af bl.a. rådgivningscentret EUC Syd.

Som repræsentant for civilsamfundet satte SED på konferencen – som omtalt – fokus på komponenterne resiliens, bæredygtighed og entreprenørskab:

Resiliens: En halv dag var afsat til en ekskursion til C4 – Mexico Citys kommandocentral, svarende til danske 1-1-2 alarmcentraler, hvorfra der blev givet en introduction til hele beredskabsarkitekturen for Mexico City.
Se mere her

I kølvandet på et omfattende jordskælv I 1985 er et samlet beredskabssystem succesivt blevet udviklet. Idag er det byen Mexico City som driver det samlede 1-1-2 system, hvori brand, politi og ambulance indgår. Også elektricitet, vand, tele, transport mv. er en del af det samlede system. Idag er systemet udbygget med overvågning i gaderne samt med droner i et sammenhængende system. Også frivillige er tilknyttet systemet.

Bæredygtighed: et af bidragene på en session om globalt medborgerskab og bæredygtighed handlede om “human ecology”, som bl.a. refererede til et europæisk netværk om politisk økologi.
En kroatisk forsker, Ane Puhac, stod for præsentationen.

Entreprenørskab. Ingen lærende by uden, at der er fokus på entreprenørskab og ikke mindst i forhold til unge mennesker. Fra Melbourne (Australien) deltog engagerede entreprenører, som specielt var orienteret mod unge arbejdsløse og social udsatte.
Se mere her

“Social entrepreneurship is a new, emerging field challenged by competing definitions and conceptual frameworks, gaps in the research literature, and limited empirical data”
(Mair & Marti, 2006; Nicholls, 2006).

De tre konferencedage gav rig lejlighed til at knytte an til erfaringer fra byer rundt i hele verden. Her kan nævnes flg., som kun er et udpluk.

Vice Mayor, Municipality of Larissa (Greece),
Ministry of Education, Bhutan,
Maire de Commune de Toujounine, Mauritanie
Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education
Modi’in, member of the City Council, Israel
Deputy Mayor, The City of Espoo, Finland
Shanghai Municipal Institute for Lifelong Education
International Association of Educating Cities
Secretaria de Educación de la Ciudad de México
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat Bangkok)
Ministry of Education, Republic of Maldives
The American University in Cairo, Graduate School of Education
Civic Centre, Lifelong Learning, City of Melton, Australia
Beijing Academy of Educational Science Institute for Vocational and Adult Education
UNESCO Institute for Statistics, Montreal, Quebec
Vestre Toten Kommune, Norge
Greater Amman Municipality, Jordan
Cork City Development Board, Irland

Læs mere på: http://learningcities.uil.unesco.org/home

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top