skip to Main Content

VEDTÆGTER FOR SOCIALE ENTREPRENØRER I DANMARK

 

Vedtaget til ekstraordinær generalforsamling d. 16. december 2014
(Foreningens hjemsted opdateres til det til enhver tid gældende)

 

§ 1
Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Sociale Entreprenører i Danmark (SED)
Stk. 2 Foreningens hjemsted, FO-Byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C

§ 2
Formål

SED er en ikke erhvervsdrivende forening, som arbejder for at styrke og udvikle feltet socialt entreprenørskab i Danmark forstået i et helhedsorienteret perspektiv.

Dette kan bl.a. ske gennem informationsvirksomhed, netværksmøder, medlemsmøder, seminarer, studieturer samt gennemførelse af forskellige projekter,

SED er som forening, en socialøkonomisk virksomhed, der kan udføre forskellige opgaver med henblik på at skabe et indtægtsgivende grundlag for foreningens virke.

§ 3
Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer kan optages personer der vil bidrage til at virkeliggøre formålsparagraffen.

Stk.2. Indmeldelse sker ved indbetaling af fuldt kontingent til foreningens konto.

Udmeldelsen sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.
Stk. 3 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

§ 4
Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmer valgte bestyrelse.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af juni måned og medlemmerne erindres om generalforsamlingen via email med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden udsendes pr. email senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3 Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret.

Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af stemmetællere
4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode
8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år
9 Valg af 1 revisor for 1 år.
10 Indkomne forslag
11 Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen

Stk. 5 Genvalg kan finde sted.

Stk. 6 Regnskab og budget mailes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen og mailes til medlemmerne sammen med regnskab og budget.

Stk. 8 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves det, at der ved vedtægtsændringer opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 9 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Stk. 10 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5
Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af mindst 3 og højst 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

(Ændringer i § 5 Stk. 1 træder i kraft efter den ordinære generalforsamling i 2015)

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives/bekræftes pr. email af hele bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere i foreningen.
Leder og medarbejder kan vælges til bestyrelsen, men skal i forhold til ansættelse og afskedigelse opfylde de almindelige regler for habilitet.

§ 6
Økonomi

Stk. 1 Regnskab og revision følger kalenderåret.

§ 7
Hæftelse og tegningsregler

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 8
Ændring af vedtægter

Stk. 1 Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med halvdelen af de afgivne stemmer.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, med 3 ugers varsel, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via email senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen fra mindst halvdelen af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget.
Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 10 under § 4, stk. 4.

Stk. 3 Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

Stk. 4 Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

10 §
Eksklusion

Stk. 1 En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og misbruger foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen hvor der kræves 2/3’s majoritet af de frem-mødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

11 §
Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.
Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen i overensstemmelse med vedtægtens § 2.

Back To Top