skip to Main Content

Webinar: Succesfulde engelske socialøkonomiske partnerskaber 17.3.2022

DKK0,00

Tid: Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Online – (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte d. 21. februar)
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde med KooperationenReach for ChangeDISIE og Rummelig Genstart

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomiske virksomhed, eller allerede er i gang og har brug for sparring og vejledning, så er der mulighed for at få hjælp.
“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

I til dette arrangement kan du få sparring med fagpersoner inden for:
– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising og forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Juridiske spørgsmål –
– Coaching og afklaring –
– Coaching og afklaring – Mads Damgaard
(hvis du ikke er helt afklaret omkring din ide er det en god ide at starte med Coaching).

Sparringen foregår i perioder af 30 minutter – og du kan vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Send dine ønsker til os sammen med din tilmelding, så laver vi en tidsplan for dig og sender et link til arrangementet d. …

Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på
per@socialeentreprenorer.dk

Medlemskab af SED:
Medlemskab af SED fås ned til 30 kr om året
Mikromedlemskab 30kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/micro-medlemskab/
Personligt medlemskab 100 kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/personligt-medlemskab/

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på:
https://disie.dk/da/

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Kategori:

Beskrivelse

English translation can be found in the bottom of the page

Tid: Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 15.00-16.15  (14.00-15.15 – english time)
Sted: Online – (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte  senest d. 16. marts 2022)
Pris: Arrangementet er gratis
Sprog: Arrangementet afholdes på engelsk.
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Rummelig Genstart og Sociale Entreprenører i Danmark

Baggrund
England er et af de lande i verden, hvor der er størst vækst og udvikling i forhold til socialøkonomiske virksomheder. Det gælder både i forhold til politikere og regerings interesse for området og i forhold til de aktiviteter der sættes i værk af forskellige aktører for at støtte socialøkonomiske virksomheder. Det drejer sig f.eks. om sociale investeringer, støtteordninger og accelerator og kompetence programmer. England har også en af verdens stærkeste fortaler og medlemsorganisationer for socialøkonomiske virksomheder – Social Enterprise UK, som har gjort et stort arbejde for at opbygge partnerskaber mellem socialøkonomiske- og private virksomheder.
Til dette arrangement vil høre oplæg fra et par inspirerende eksempler på engelske socialøkonomiske virksomheder, der har dannet succesfulde partnerskaber med traditionelle private virksomheder. Vi skal også høre om Social Enterprise UK´s arbejde med at fremme den slags samarbejder gennem deres Buy Social Corporate Challenge kampagne.
Vi håber de engelske eksempler kan inspirere til udviklingen af partnerskaber socialøkonomiske- og private virksomheder i Danmark.

 

PROGRAM

15.00-15.05
Velkomst
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark

15.05-15.25
Partnerskabet mellem Gloucester Services og Gloucestershire Gateway Trust
Mark Gale, grundlægger af Gloucestershire Gateway Trust (på engelsk)

15.25-15.45
Wild Hearts – partnerskaber med store virksomheder
Dr. Mick Jackson, grundlægger af WildHearts (på engelsk)

15.45-16.05
Buy Social Corporate Challenge
Jennifer Exon, Director of Business and Enterprise, Social Enterprise UK (SEUK) (på engelsk)

16.05-16.15
Opsamling og afrunding

 

Om oplægsholderne:

Mark Gale, grundlægger og administrerende direktør for Gloucestershire Gateway Trust 
Mark Gale er en tidligere Social Entrepreneur of the Year i Storbritanien. Han har tidligere rådgivet regeringen om social inklusion og været landsbestyrelsesmedlem i boligorganisationen Shelter.
Gloucester Services er en banebrydende model for sociale investeringer, der virkeliggør visionen om at gøre den motorvej, der løber gennem området til et aktiv for beboere i Gloucester boligområde ved at skabe bæredygtige jobs og indkomst til dem.
Partnerskabet mellem Westmorland Family og velgørenhedsorganisationen Gloucestershire Gateway Trust, som begge har en andel i virksomheden, er et godt eksempel på, at når virksomheder og velgørende organisationer arbejder sammen, er de i stand til at skabe større værdi, end de ville være i stand til at skabe individuelt.
Gloucester Services har passeret sine velgørende mål og skabt over 400 job, og 80 af disse jobs er gået til mennesker fra udsatte grupper. At gøre lokalsamfund mere modstandsdygtige og støtte beboerne i at udvikle deres beskæftigelsesevne og blive jobparate er et mål for både den velgørende organisation og for virksomheden.
Partnerskabet er også et eksempel på en socialøkonomisk virksomhedsmodel, der skaber social værdi lokalt i stor skala.
Mere om Gloucestershire Gateway Trust på: www.gloucestershiregatewaytrust.org.uk
Mere om  Gloucester Services på: www.gloucesterservices.com

Dr. Mick Jackson, grundlægger og administrerene direktør for WildHearts Group
Mick Jackson er en serieiværksætter, forfatter, tidligere rocksanger og grundlæggeren af ​​The WildHearts Group – en portefølje af virksomheder, der er forpligtet til at skabe global social forandring. Til dato har WildHearts forbedret livet for mere end 1.500.000 mennesker globalt.
Micks arbejde er blevet anerkendt globalt; han har modtaget adskillige æresdoktorgrader, været EY’s Entrepreneur of the Year og er en af de to eneste modtager af den meget prestigefyldte Babson Social Innovation Award fra verdens bedste skole i iværksætteri.
WildHearts er blevet anerkendt som en verdensførende B2B socialøkonomiske virksomhed, er CO2 neutral, et B-Corp og har underskrevet FN’s Global Compact. Virksomhedens aktiviteter adresserer over 50 % FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er), og det er anerkendt som en af ​​de 100 bedste globale virksomheder, der adresserer verdensmålene.
WildHearts Group leverer kontorforbrugsvarer, forretningsservice, dokumenthåndtering og formålsdrevne talentudviklingsprogrammer til virksomheder som Nestlé, SAP, Barclays og Zürich. Alle virksomhedens sociale og miljømæssige tiltag er støttet af overskuddet og aktiviteterne fra WildHearts’ virksomheder.
Mere om WildHearts på : www.wildheartsgroup.com

Jennifer Exon, direktør for Business and Enterprise ved Social Enterprise UK (SEUK)
Jennifer leder SEUK’s arbejde med private virksomheder, som inkluderer Buy Social Corporate Challenge kampagnen. Buy Social Corporate Challenge er et ambitiøst initiativ, der har til formål at få en gruppe højprofilerede virksomheder til at åbne deres forsyningskæder for socialøkonomiske virksomheder og i fællesskab købe ind for 1 milliard pund fra socialøkonomiske virksomheder. Blandt de deltagende virksomheder er SAP, Thomson & Thomson, Deloitte og PWC.
Jennifer arbejder på at fremme Social Enterprise UK’s arbejde frem med at bygge markeder for sociale virksomheder, og forsøger at åbne døre og skabe så mange muligheder som muligt for socialøkonomiske virksomheder.
Jennifer har tilbragt over syv år hos Business in the Community (BiTC), hvor hun arbejdede som deres Enterprise and Culture Development Director. Hun stod også i spidsen for BiTCs arc programme, som har støttet udviklingen og væksten af ​​socialøkonomiske virksomheder i nogle af de fattigste samfund i Storbritannien.
Mere om Buy Social Corporate Challenge på: www.socialenterprise.org.uk/corporate-challenge

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

 

ENGLISH

Webinar: Social enterprise partnerships with corporates – succesful cases from the UK

Time: Thursday 17 March 2022 15.00-16.15 (CET)  – English time 14.00-15.15 (GMT)
Place: Online (link for online participation will be sent to participants on 16 March)
Participation is FREE
Signup: via the link “Tilføj til kurv” or at Per Bach per@socialeentreprenorer.dk
The event is organized by Social Entrepreneurs in Denmark and project Rummelig Genstart

Background
When it comes to growth and development of social enterprises Great Britain is probably one of the worlds hot spots. This applies both in relation to political and the government’s interest in the field and in relation to the activities initiated by various actors to support social enterprises. This concerns e.g. on social investment, support schemes and accelerator and competence building programs. The UK also has one of the world’s strongest advocates and member organizations for social enterprises – Social Enterprise UK, that has done a great job in building partnerships between social enterprises and corporates.
This event will feature presentations from a few inspiring examples of social enterprises from the UK, that have formed successful partnerships with traditional private enterprises. We will also hear about Social Enterprise UK’s work to promote this kind of collaboration through their Buy Social Corporate Challenge campaign.
We hope the examples can inspire the development of partnerships between social enterprises and corporates in Denmark.

 

PROGRAMME

15.00-15-05 (English time 14.00.14.05)
Welcome
Per Bach, Social Entrepreneurs in Denmark, Anne Rahbek, Rummelig Genstart

15.05-15.25 (English time 14.05-14.25)
Partnership between Gloucester Services and Gloucestershire Gateway Trust
Mark Gale, founder and chief executive, Gloucestershire Gateway Trust

15.25-15.45 (English time 14.25-14.45)
Wild Hearts – partnerships with multinationals
Dr. Mick Jackson, founder and CEO, WildHearts Group

15.45-16.05 (English time 14.45-15.05)
Buy Social Corporate Challenge
Jennifer Exon, Director of Business and Enterprise, Social Enterprise UK (SEUK)

16.05-16-15   (English time 15.05-15.15)
Sum up

 

About the presenters:

Mark Gale Mark Gale, founder and ​Chief Executive of Gloucestershire Gateway Trust
Mark Gale is a former UK Social Entrepreneur of the Year. He has previously advised government on social inclusion, and been a national board member of the housing charity Shelter.
Gloucester Services is pioneering model of social investment, bringing to life the vision of residents of Gloucester housing estate and turning the nearby motorway into an asset through the creation of sustainable jobs and income.
The partnership between the Westmorland Family and the community development charity Gloucestershire Gateway Trust, both of whom have a stake in the business, is a great example that when companies and charities work together, they are able to create greater value than they would be able to create individually.
Gloucester Services has exceeded its charitable goals and created over 400 jobs, employing over 80 people specifically from ‘target’ communities. Making communities more resilient and supporting residents to develop their employability skills and become job ready is a goal for both the charity and the company.
The partnership is also an example of a social enterprise model that creates social value locally on a large scale.
Gloucestershire Gateway Trust: www.gloucestershiregatewaytrust.org.uk
Gloucester Services: www.gloucesterservices.com

Dr. Mick Jackson, Founder and CEO of The WildHearts Group
Mick Jackson is a serial entrepreneur, author, ex chart-topping rock singer and the founder of The WildHearts Group – a portfolio of companies committed to creating global social change. To date, WildHearts have transformed over 1,500,000 lives globally.
Mick’s work has been recognised globally; he has received numerous honorary doctorates, been EY’s Entrepreneur of the Year and is the second only recipient of the highly prestigious Babson Social Innovation Award from the world’s top school in entrepreneurship.
The WildHearts Group is a portfolio of companies committed to creating global social change.  WildHearts has been recognised as a world leading B2B social enterprise, is Carbon Neutral, a B-Corp and a signatory to the United Nations’ Global Compact. Its activities address over 50% of the Sustainable Development Goals (SDGs) and it is recognised as one of the top 100 global businesses addressing the SDGs.
The WildHearts Group delivers office consumables business services, document management and purpose-driven talent development programmes to companies such as Nestlé, SAP, Barclays and Zurich. All its social and environmental initiatives are supported by the profits and activities from WildHearts’ businesses.
Find out more, here: https://www.wildheartsgroup.com

Jennifer Exon, Director of Business and Enterprise at Social Enterprise UK (SEUK)
Jennifer is leading on the SEUK’s corporate market building work which includes the Buy Social Corporate Challenge. Buy Social Corporate Challenge is an ambitious initiative that aims to get a group of high-profile companies to open up their supply chains to social enterprises and jointly buy in for £ 1 billion from social enterprises. Among the participating companies are i.a. SAP, Thomson & Thomson, Deloitte and PWC.an initiative seeing some of the UK’s biggest businesses open up their supply chains to social enterprises.
Jennifer is working to drive forward Social Enterprise UK´s work in building markets for social enterprises, trying to open doors and creating as many opportunities as possible for social enterprises.
Jennifer has spend over seven years at Business in the Community (BiTC) where she was working as their Enterprise and Culture Development Director. She also headed up BiTC’s arc programme which has supported the development and growth of social enterprises in some of the poorest communities in the country.
More about Buy Social Corporate Challenge at: www.socialenterprise.org.uk/corporate-challenge

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top