skip to Main Content

Virksomheder der opfylder de 5 kriterier i “Lov om socialøkonomiske virksomheder” har siden 1. januar 2015 kunnet registrere sig som Registreret socialøkonomisk virksomhed på virk.dk

RSV ordningen giver virksomheder mulighed for at markedsføre sig som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) og dermed gøre det let for kunder, investorer og andre at finde virksomheden og få vished for, at virksomheden arbejder på en måde, der er samfundsgavnlig.
RSV betegnelsen viser også, at virksomheden lever op til de 5 kriterier for at være ‘registreret socialøkonomisk virksomhed’.

Du kan registrere dig og uploade dokumentation for, at du lever op til lovens kriterier.
Hvis din virksomhed er et:
Aktieselskab (A/S)
Anpartsselskab (ApS)
Partnerselskab (P/S)
Iværksætterselskab (IVS)
Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A)
Interessentskab (I/S), kommanditselskab (K/S)
Erhvervsdrivende fond (ERF)
Forening med begrænset ansvar (F.m.b.A).

Hvad skal du indberette ved registrering?
1. At virksomhedens sociale formål står i din virksomheds vedtægter eller i virksomhedens stiftelsesdokument eller en aftale mellem ejerne, hvis din virksomhed ikke har vedtægter.
Det sociale formål defineres bredt. Kravet er, at virksomheden skal have et primært formål af samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
2. At virksomheden driver erhverv: Det kan du gøre ved at indsende din årsrapport, hvis du har én. Hvis du endnu ikke har en årsrapport, skal du beskrive dine aktiviteter, og hvor stor en del af din omsætning – eller forventede omsætning – der kommer fra salg af varer eller tjenesteydelser.
3. At virksomheden er uafhængig af det offentlige: Det kan du eksempelvis dokumentere ved at sende dokumentation for, hvordan din bestyrelse bliver udpeget. Du skal herudover beskrive, hvilken indflydelse det offentlige eventuelt har på virksomhedens drift og ledelse.
4. At virksomheden er ansvarlig og inddragende i sit virke: Du skal beskrive, hvordan virksomheden er ansvarlig og inddragende – eller en plan for det, hvis du er nystartet.
5. At virksomhedens overskud håndteres socialt: Her kan du indsende din årsrapport eller beskrive, hvordan virksomheden planlægger at anvende sit overskud.

Efter 4 uger må virksomheden kalde sig ’registreret socialøkonomisk virksomhed’
Når du har registreret dig, går der 4 uger, før du må benytte betegnelsen ’registreret socialøkonomisk virksomhed’.
Det er fordi, Erhvervsstyrelsen skal have tid til at sikre, at de virksomheder, der registrerer sig, lever op til lovens kriterier. Det sikrer tillid til registreringen.

Forbliv registreret – indberet løbende og hold virksomhedens oplysninger opdaterede 
Virksomheden er forpligtet til at holde de oplysninger, den har indgivet ved sin registrering opdaterede.
Hvis der sker ændringer, skal disse indberettes inden for 14 dage.

Når virksomheden er blevet registreret som socialøkonomisk virksomhed, skal man hvert år indsende årsrapport og nogle få ekstra oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Det skal sikre kvalitet og gennemsigtighed. Som registreret socialøkonomisk virksomhed skal man hvert år indsende sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
Årsrapporten skal som minimum leve op til ’regnskabsklasse B’, med mindre virksomheden af andre grunde skal leve op til en højere regnskabsklasse.
Læs mere om erhvervsstyrelsens krav til virksomheders årsrapport her.

Årsrapporten vil blive offentligt tilgængelig for at sikre, at alle interesserede kan se, at virksomheden lever op til lovens krav.

Ekstra dokumentation 
Udover årsrapporten skal du indsende nogle ekstra oplysninger. De kan enten stå i rapporten eller vedlægges som bilag.

1. Løn givet til nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen. Ledelsen er dem, der dagligt leder din virksomhed. Det vil sige direktøren/direktørerne, bestyrelsen eller tilsynsrådet og virksomhedens ejere, hvis de får løn.
2. De aftaler, der er indgået med ’nærtstående parter’. ’Nærtstående parter’ er blandt andet medlemmer af ledelsen og deres nære familiemedlemmer, moder- og datterselskaber.
3. Likvide midler og aktiver, der udloddes eller uddeles fra virksomheden. Hvis penge eller andre midler uddeles, skal man redegøre for dette.
4. En redegørelse for, hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, er uafhængig af det offentlige, og hvordan den er inddragende og ansvarlig i sit virke.

Udbetaling af udbytte 
Hvis virksomheden udbetaler udbytte, skal den overholde lovens § 5 stk. 2 om social håndtering af udbytte. Virksomheden skal redegøre for, hvor meget den enkelte investor får i rente af de penge, vedkommende har investeret. Det gør man ved at indsende en beregning, der viser, hvor meget hver enkelt investor får i rente for sine penge for de år, der udbetales udbytte for. Når der åbnes for registrering, vil man få en detaljeret vejledning til, hvordan man laver denne beregning.
Læs mere om social håndtering af overskud her.

Ledelsen har ansvar for korrekte oplysninger 
Det er virksomhedens ’centrale ledelsesorgan’, der er ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte, og at virksomheden overholder lovens krav. Det centrale ledelsesorgan er virksomhedens bestyrelse, hvis der er én. Ellers er det direktøren. Det centrale ledelsesorgan skal også sikre, at ingen får mere i løn, end hvad der er normalt for stillingen. Det følger af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kapitel 3, § 7. Det er for at sikre, at man ikke på den måde ’omgår’ kravet om social håndtering af overskud.

Opløsning af virksomhed
Hvis du opløser din virksomhed, skal et eventuelt overskud anvendes efter reglerne om social håndtering af overskud. Det samme gælder, hvis virksomheden ’køber ejerne ud’, eksempelvis ved at købe aktier tilbage. Hvis du afregistrerer virksomheden, er du stadig forpligtet til at bruge det overskud, der er tjent, imens virksomheden var registreret, på sociale formål. Vær opmærksom på, at det jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kap. 7, § 17 kan straffes med bøde at overtræde reglerne om social håndtering af overskud.

Erhvervsstyrelsen står for kontrollen
Det er i forvejen Erhvervsstyrelsen, der laver virksomheders CVR-registrering. Derfor har det været naturligt, at Erhvervsstyrelsen også står for RSV ordningen. Erhvervsstyrelsen fører således også kontrol med, at de registrerede virksomheder bliver ved med at leve op til lovens krav.

Ordningen er frivillig
Det er ikke et krav for socialøkonomiske virksomheder at registrere sig – man må stadig kalde sig socialøkonomisk uden registrering. Det er kun betegnelsen ’registreret socialøkonomisk virksomhed’, som loven beskytter. Du har heller ikke pligt til at registrere dig som socialøkonomisk virksomhed, selv om du lever op til kriterierne. Det er dit eget valg. Det er også muligt at afregistrere din virksomhed, hvis det viser sig, at registrering ikke er det rigtige for dig. Det overskud, du har tjent, imens du var registreret, skal dog fortsat håndteres socialt.

Straffebestemmelser og sanktionering
Det er ulovligt og kan straffes med bøde at kalde sig for registreret socialøkonomisk virksomhed uden at være registreret. Det samme gælder brug af overskud på en måde, der er i strid med kravet om social håndtering.
Det sikrer tillid og forhindrer eventuel mistanke om, at virksomhedens ejere ’bare stikker pengene i egen lomme’.

Find Registrerede Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark
Når man går ind på CVR på Virk (https://datacvr.virk.dk/data/) vil man lige under søgebjælken have mulighed for at vælge ”Afgræns søgning”. Når man vælger denne, skal man under punktet ”Virksomhedsstatus” vælge den øverste valgmulig, der står med fed ”Aktive”, og under ”Virksomhedsmarkering” skal man vælge ”Registreret Socialøkonomisk Virksomhed”. Herefter klikker man på den lilla søgeknap.
Når dette er gjort, vil man få de RSV’er, som er aktive på søgedatoen. Herefter kan man sige download søgeresultat, som står nedenunder listen med resultater, for at kunne gemme listen.

Yderligere information
“VEJLEDNING OM registrering af registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV)”: Klik her!
“Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen”: Klik her!
Se Erhvervsstyrelsens evaluering af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder dec. 2018 her

Se de kriterier virksomheder skal opfylde for at kunne blive en registreret socialøkonomisk virksomhed her

Årsrapport for RSV’er. Kooperationen har i samarbejde med Ri Statsaut. Revisorer og Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod udarbejdet en udførlig vejledning til årsrapportering for registrerede socialøkonomiske virksomheder.
Læs mere her

Support vedr. registreringsordingen for socialøkonomiske virksomheder hos Erhvervsstyrelsen Kundecenter: tlf. 72 20 00 30

 

 

Back To Top