skip to Main Content

Tid: Fredag d. 21. juni – kl. 15.00-17.00
Sted: Café Frida, Frida Kahlo Huset Fredensgade 34B, 8000 Aarhus C
Pris: Medlemmer af SED: Gratis. Ikke medlemmer: 25 kr.

Sociale Entreprenører i Danmark afholdte 21. juni 2013 det første Café- og netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt.
Der var 15 deltagere og en del afbud fra fra virksomheder og projekter, som har tilkendegivet, at de gerne vil være med til de fremtidige møder.

Per Bach gav en introduktion til SED´s Café møder for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere.
Møderne er tænkt som en tilbagevendende begivenhed, 4-6 gange årligt, hvor socialøkonomiske virksomheder og sociale i værksættere i Aarhus området (Region Midt) kan netværke, gensidigt inspirere, vidensdele, have dialog om problematikker i sektoren, få hjælp og feedback på konkrete problematikker og eventuelt udvikle et gensidigt handelsnetværk.

Sanne Gutkin,  leder af Frida Kahlo Huset  fortalte om projektet, der har været 5-6 års undervejs og er åbnet i marts 2013. Frida Kahlo er rettet mod unge kvinder, hvis livsvilkår har holdt dem i isolation og langt fra arbejdsmarkedet. Der er dels tale om en socialfaglig indsats på stedet dels interne og ekstern praktik og opkvalificerende undervisning vha. FO.
Fida Kahlo projektet er primært finansieret af fondsmidler, og lidt brugerbetaling fra Århus kommune i fht. den enkelte bruger/unge.
Projektet håber på sigt at få lidt indtægt via cafedriften. Det seneste tiltag er udvikling af et sy-værksted på loftet.
Opbygning af cafeen er stort set foretaget af frivillige. Frida Kahlo projektet har 4 fuldtidsansatte og 2 fleksjobber ansat. De unge deltager i den daglige drift af caféen som praktikanter.
Frida Kahlo projektet er med i blandt de 6 første virksomheder, der gennemgår Det Sociale Vækstprogram.

Café og Netværksmøde 21.6. 2013
Vibeke Dømler Beske, chefkonsulent fra Center for Socialøkonomi  (CSØ) gav en kort introduktion til centret. CSØ er udsprunget af Kooperationen, der var interesseret i at gøre noget på det socialøkonomiske område. Der blev derfor afsat 300.000 i en fond og efterfølgende aktiviteter førte i 2007 til dannelsen af CSØ..
Centret har efter en omskiftelig tid, hvor bl.a. den tidligere direktør blev fyret pga. uenighed om den retning centret skulle gå, har centret nu fundet en fast medarbejdergruppe og Anne Worning, der komme fra den socialøkonomiske virksomhed Kilden ved Esrum Kloster, er netop blevet ansat som centrets nye direktør.
Vibeke fortalte om centrets rådgivningsmuligheder i forhold til socialøkonomiske iværksættere. Alle medarbejdere i CSØ kan principielt fungere som rådgivere, og det normale rådgivningsforløb er at iværksættere tilbydes op til 4 konsulentrådgivninger, hvilket er gratis.
Vibeke nævnte Centrets mange netværksarrangementer (kan ses i CSØ´s kalender her)
En af de ting Centret prioritere højt er arbejdet med Det Sociale Vækstprogram.
De første 6 sovialøkonomiske virksomheder er godt i gang, og tilbagemeldingen lyder at det er et INTENST og givende forløb. Endnu 6 har mulighed for at deltage i det sidste forløb af Det Sociale Vækstprogram som køre til efteråret. Det vides endnu ikke om programmet fortsætter derefter – men det er en mulighed.
Endelig nævnte Vibeke at der allerede nu er er er åbent for indstilling til Den Socialøkonomsike Årspris , der i 2013 uddeles med Trygfonden som hovedsponsor.

SED Café og Netværksmøde 21.6. 2013
Inger Steen Møller direktør fra Huset Venture Nordjylland, og fra det nordjyske netværk for socialøkonomiske virksomheder, Socialøkonomi Nordjylland.
HV-Nordjylland begyndte for 6 år siden, som selvtændig enhed med samme koncept som HV. HV nordjylland arbejder primært administration, bl.a. regnskab for f.eks. menighedsråd m.fl.. Der er 26 ansatte heraf 23 på særlige vilkår.
Inger Steen Møller fortalte om, hvordan de har grebet netværksarbejdet for socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland an.
Det nordjyske netværk Netværket er startet af Inger Steen Møller og Carl Christensen fra Brovst, der har startet flere socialøjkonomiske virksomheder bl.a. Skovgaard Hotel. Inger Steen Møller har mest haft en praktisk tilgang til at starte netværket – nemlig ønsket om at få og dele viden.
Netværket har været gennem en lang process for at finde fælles fodslag, men har nu eksisteret i tre år og har pt. 60 medlemmer, som tæller13-14 socialøkonomiske virksomheder og interesserede fra offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner.
Netværket har bl.a. været på studietur til Bruxelles fordi EU har har meget fokus på Socialøkonomi og social innovation. For at skaffe kapital er der solgt andele i netværket for 500
kr stk. hvilket har ført til at man pt. har en kapital på ca. 20.000 kr, som man dog ikke har nænnet at bruge af indtil nu.
Netværket Mødes rundt omkring hos hinanden for at se, hvad de forskellige netværksmedlemmerne laver.
Netværket har 3-4 møder om året. Der vælges forskellige temaer til møderne, og der har bl.a. været temaer om førtidspension og fleksjobreform og om fundraising. Der har også været besøg for projekt Bumblebee, der arbejder med en helt ny tilgang til arbejdsmarked.
Inger Steen Møller sluttede med  visionen for netværket, som er at øge samarbejdet med hianden, og
også at diskussionen om socialøkonomi hæves op til helikopterperspektiv. Netværk er. Netværk er Alfa og Omega.

Der var efterfølgende en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende, og en dialog om, hvad er ønskerne til et lokalt netværk for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere.

Ved det første møde delte vi et spørgeskema med nedenstående tre spørgsmål for at afklare deltagernes forventninger til Netværksmøderne fremover:
Hvad vi gerne vil have ud af netværket?
Hvad vi gerne vil bidrage med til netværket?
og endelig hvilke varer og ydelser vi gerne vil sælge/udveksle med nedværket?

Svarene fra dette første møde er kort sammenskrevet under de enkelte spørgsmål.
Nye deltagere i netværksmøderne fremover vil også få mulighed for at udfylde samme spørgeskema.
Svarene indgår i planlægningen af fremtidige møder og i udviklingen af netværket.

Hvad vil vi gerne have ud af netværket/netværksmøderne?
Vidensdeling og udveksling med ligesindede og at få mulighed for faglig sparring er et generelt ønske hos de fleste deltagere. Nogle vil også gerne orientere sig mere i feltet
Mange vil også have mere viden om skabelse og drift af socialøkonomisk virksomhed og høre om andres erfaringer med netop det.
Der er også konkrete ønsker mht. at lære om økonomi, fundraising og samarbejde med kommunen.

Hvad vil vi gerne bidrage med til netværket/netværksmøderne?
Stort set alle deltagere vil gerne dele deres egne erfaringer og hjælpe med det de kan.
Hvilket jo tegner godt for fremtiden.
Enkelte har endnu ikke egne erfaringer at dele men vil f.eks. gerne tilbyde at være vært ved netværksarrangementer.
Der var stor interesse for at netværksmøderne kunne lægges hos forskellige af netværkets medlemmer, for at andre projekter og virksomheder at kende. Liv I Landsbyen projektet i Alken og Andelssamfundet i Hjortshøj ville i øvrigt gerne være vært ved kommende netværksmøder.

Hvilke varer eller ydelser vil vi gerne udveksle med eller
sælge til andre i netværket?

Netværksmedlemmerne er på mange forskellige stadier vedr. salg af varer og
ydelser.
Men der tilbydes og sælges bl.a. honning og biprodukter, grafiske ydelser,
websites, bogføring/regnskab og mentoring.

Det næste netværksmøde afholdes 12. september. Sted kan ses senere i SED arrangementskalender her.

Back To Top