skip to Main Content

Tid:  Tirsdag d. 30. januar  kl. 15.00-17.00
Sted:  IDÉbutikken, Frederiksgade 78A, 8000 Århus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med FO-Aarhus arrangementet “Hvad betyder ny EU Rådshenstilling om socialøkonomi for Danmark?” d. 30. januar 2023. Arrangementet blev afholdt i IDÉbutikken i FO-Byen i Aarhus.
Der var 6 deltagere

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød velkommen til arrangementet og gav herefter en gennemgang af baggrunden for den nye Rådshenstilling.
Per fortalte at der ligger en række udspil forud for rådshenstillingen. Det er både fra EU selv og fra internationale organisationer oplistet i år og måned herunder.

 • December 2021: EU-Kommissionen lancerer Social Economy Action Plan
 • Juni 2022: ILO ”Resolution concerning decent work and the social and solidarity economy”
 • Juni 2022: OECD ”Recommendation on Social and Solidarity Economy and Social Innovation”
 • November 2022: EU-Kommissionen ”Transition Pathway for Proximity and Social Economy”
 • April 2023: UN ”Promoting the Social and Solidarity Economy for Sustainable Development”

D. 13. juni 2023 forelagde EU-Kommissionen et forslag til en Rådshenstillingen for Rådet for Den Europæiske Union  om udvikling af den sociale økonomi.
Ved et møde i Rådet d. 9. oktober 2023 var der politisk enighed om indholdet af rådshenstillingen og d. 27. november 2023 blev henstillingen formelt vedtaget af rådet.
Per fortalte at henstillingen er den første nogen sinde om socialøkonomi, og henstillingen forstås den sociale økonomi som: Kooperativer, foreninger og fonde, selvejende institutioner mm., som prioriterer mennesker og sociale eller miljømæssige formål, frem for profit. Man kan finde definitionen på side 26 i henstillingen).

Rådshenstillingen skal overordnet være med til at:

 • lette adgangen til arbejdsmarkedet, især for udsatte eller underrepræsenterede grupper,
 • fremme social inklusion ved at tilbyde tilgængelige sociale og omsorgsydelser af høj kvalitet
 • stimulerende kompetenceudvikling, herunder færdigheder, der er nødvendige for den digitale og grønne omstilling
 • fremme social innovation og bæredygtig økonomisk udvikling

På de første 25 sider de initiativer der er baggrunden for henstillingen, hvordan den sociale økonomi bidrager positivt på en lang række områder og hvilke udfordringer de har. Der nævnes samtidig, hvordan regeringer i medlemslandene overordnet kan bidrage til at afhjælpe disse udfordringer.
Fra side 27 oplistes en lang række konkrete forslag til initiativer, som medlemsstaterne kan isætte igang for at støtte organisationer i den sociale økonomi i at nå sit fulde potentiale ift. at hjælpe udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet og i forhold til at bidrage til den bæredygtige omstilling inden for nedenstående områder:

 • Lette adgangen til Arbejdsmarkedet
 • Fremme Social Inklusion
 • Udvikle færdigheder
 • Fremme Social Innovation
 • Udvikling af bedre rammebetingelser for den sociale økonomi
 • Adgang til offentlig og privat finansiering
 • Adgang til markeder og offentlige indkøb
 • Statsstøtte
 • Aktiv brug af skattepolitik
 • Måling og styring af social impact
 • Synlighed og anerkendelse

Per nævnte at en af grundene til at EU interesserer sig for feltet er størrelsen på den sociale økonomi.
I øjeblikket er der mere end 2,8 millioner organisationer i den sociale økonomi. mere end 13,6 millioner mennesker arbejder i den sociale økonomi som i et gennemsnitligt på tværs af medlemslandene udgør 6,2 procent af EU´s arbjdsstyrke.
Så der er tale om en betydelig sektor.

Til slut nævnes hvordan EU støtter implementere Rådshenstillingen f.eks. gennem initiativerne i EU´s Social Economy Action.
Her er der f.eks. etableret en ny fælles indgang til viden om socialøkonomi Social Economy Gateway.
Endelig fortalte Per at rådshenstillingen afsluttes med et afsnit om implementering, monitorering og evaluering. Her nævnes at medlemsstaterne har 2 år til at iværksætte initiativerne i henstillingen, og at medlemsstaterne skal melde tilbage til EU om  hvordan det går med implementeringen efter 4 år

Efterfølgende var der dialog mellem deltagerne. Her blev der bl.a. talt om udfordringer i forbindelse med at få adgang til offentlige indkøb. f.eks. kan en kommunes forpligtigelse til at købe ind hos SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) – nogen gange stå i vejen for at købe ind hos en socialøkonomisk virksomhed.
I forhold til indkøb blev det også nævnt, at det måske vil være en god ide at klæde kommunerne bedre på med viden i forhold til hvad der rent faktisk er muligt, hvis man vil støtte socialøkonomisk virksomheder gennem sine indkøb.

Andre havde oplevet at en kommune havde flyttet udsatte borgere fra forløb hos dem til en anden virksomhed, som kommunen nu havde valgt at købe forløb hos. Et sted som slet ikke matchede det behov som borgerene havde ift. omsorg og rummelighed.
I samtalen blev der også drøftet, hvordan rådshenstillingen måske kan anvendes til at få politikere, folketing og kommuner til at interessere sig mere for det potentiale, der ligger i den sociale økonomi. Og i forlængelse heraf måske vil iværksætte nogen af de forslag til handling, der ligger i henstillingen.
Danmark har EU formandskabet i andet halvår af 2025, altså om under  halvandet år. Det vil være oplagt at kæde indsatsen for at implementere Rådshenstillingen sammen med det kommende danske formandskab for EU.
Lige som både Både Frankrig, Sverige og Spanien har i forbindelse med deres formandskaber har afholdt større konferencer om socialøkonomi, vil Danmark kunne gøre det samme. Per fortalte at SED gerne sammen med resten af det socialøkonomiske felt vil arbejde videre på det.
Der var enighed blandt de fremmødte om at

Baggrund
EU-Kommissionen forelagde d. 13. juni 2023 et forslag til en Rådshenstillingen for Rådet for Den Europæiske Union  om udvikling af socialøkonomiske rammebetingelser.
EU-ministre er ved et møde i Rådet d. 9. oktober 2023 blevet enige om at vedtage Rådshenstillingen.
Henstillingen er den første nogen sinde om socialøkonomi. I Henstillingen forstås den sociale økonomi som: Kooperativer, foreninger og fonde, som prioriterer mennesker, såvel som sociale eller miljømæssige formål, frem for profit.
Henstillingen der kommer i forlængelse af at flere internationale organisationer FN, OECD, ILO og EU selv er kommet med udspil og har vedtaget resolutioner om den sociale økonomi.
Rådshenstillingen opfordre medlemsstaterne til at iværksætte en lang række initiativer for at støtte den sociale økonomi og på den måde udnytte dens potentiale i forhold til at skabe jobs til udsatte grupper samt at bidrage til den grønne omstilling.
Rådshenstillingen indeholder bl.a. anbefalinger til medlemsstaternes regeringer om at udarbejde en national strategi for den sociale økonomi, at skabe forbedret adgang til markeder og offentlige indkøb, at anvende statsstøtteregler mere effektivt og at skabe en støttende skattepolitisk ramme for på den måde at bidrage til udviklingen af den sociale økonomi.

MATERIALE:
Council Recommendation on developing social economy framework conditions” kan læses på engelsk her
Pers PowerPoints kan ses her

 

Back To Top