skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 15.00-17.00
Sted: online

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt generalforsamling tirsdag d. 26. maj 2020. Pga. Corona blev generalforsamlingen afholdt online.
Der var 9 deltagere.

Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark bød  velkommen og fortalte kort om de forskellige ting man skal være opmærksom på og hvilke muligheder man har når man deltager i et online arrangement.

Herefter var der en kort præsentationsrunde, hvor alle deltagerne introducerede sig selv.

1 Valg af dirigent
Per Bach blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet, da der var sendt emails ud til medlemmer d. 5. maj, hvilket er 3 uger før afholdelse, i overensstemmelse med vedtægterne.

2 Valg af referent
Per Bach blev valgt til referent.

3 Valg af stemmetællere
Grundet et deltagertal på under 10 personer – blev der ikke valgt stemmetæller

4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
Per Bach fremlagde bestyrelsens beretning og fortalte at det har været et begivenhedsrigt år for Sociale Entreprenører i Danmark siden d. 29. maj 2019, hvor der senest blev afholdt ordinær generalforsamling.
Per fortalte at især tre begivenheder kunne fremhæves i det forgangne år.

  • SED er flyttet og har fået nyt kontor på Godsbanen i Aarhus. Det kan man læse mere om i artiklen SED´s kontor i Aarhus flytter til Godsbanen
  • SED har fået ny hjemmeside, som nu indeholder betalingsløsning og mulighed for at tilmelde sig arrangementer, en videnplatform for sociale iværksættere, en samlet liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark som kan sorteres geografisk og har omkring 2500 undersider.
  • SED har haft 10 års fødselsdag d. 10. maj 2020. Vi har desværre ikke kunnet afholde et fysisk event på af Corona situationen. Men man kan læse mere om SED virke i artiklen Sociale Entreprenører i Danmark 10 år.

Per fortalte at SED´s virke for at fremme socialt iværksætteri falder i fire indsatsområder.
Information og videndeling, afholdelse af arrangementer, deltagelse i projekter og strategisk udvikling.

Information og videndeling
SED indsamler og formidler nyt om socialt iværksætteri fra hele verden. Det foregår via hjemmesiden, det månedlige nyhedsbrev og gennem de sociale medier.
SED´s Nyhedsbrev er udsendt via Mailchimp hver måned i hele perioden (undtagen juli 2019). Siden maj sidste år er der produceret 11 store Nyhedsbreve med 130 små og store nyhedsartikler og der har været flere hundrede referencer til eksterne nyheder i Nyhedsbrevet.
SED Nyhedsbrev har nu 520 abonnenter. Vi arbejder aktivt på at få antallet af abonnenter øget.
Nyhedsbrevet udvikles løbende. Vi forsøger bl.a. at gøre det mere brugervenligt, tilføjer flere fotos og har også tilføjet afsnit om FN´s Verdensmål.

Afholdelse af arrangementer
SED har afholdt i alt 14 arrangementer: 12 arrangementer fordelt på tre landsdele samt to virtuelle arrangementer. Derudover er 2 arrangementer aflyst pga. manglende tilmelding og 6 arrangementer aflyst pga. Corona-krisen. SED vil fremadrettet afholde flere online arrangementer.
I alt har cirka 245 personer deltaget i SED’s arrangementer i perioden. Desuden deltog et ukendt antal personer, virksomheder og aktører over hele landet og internationalt i den virtuelle kampagne på #SocialEnterpriseDay2019.

Deltagelse i projekter
Sociale Entreprenører i Danmark har i perioden deltaget i et internationalt projekter:
Erasmus+ project ”Improvement of the social entrepreneurship networking and educational possibilities in the Baltic Sea region”.
Projektet kørte fra december 2017- maj 2020 og skulle primært styrke netværket mellem støtteorganisationer for sociale iværksættere i Østersø Regionen og vedligeholde  Social Entrepreneurship Support Network of the Baltic Sea Regions hjemmeside www.socialeenterprisebsr.net

SED har i maj 2019 søgt om deltagelse i 2 Nordisk Råd projekter med partnere fra Skandinavien og fra Østersølandene, vi fik desværre afslag på begge projekter.

I januar 2020 har vi søgt Nordplus Adult 2020 sammen med partnere fra Norge, Sverige og Finland. d. 15. maj 2020 fik vi tilsagn om støtte til projektet ”Nordic Social Entrepreneurship 3.0. Up/Re-skilling adults with competences on agile innovation, social entrepreneurship, and digital tech for business development”. Projektet, der efter planen skal køre i 2020-2021, skal udvikle ”NORDIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 3.0”, der både er et online og fysisk træningsprogram designet til at omskole og opkvalificere voksne deltagere med kompetencer, viden og værktøjer, så de hurtigt kan udvikle prototype og teste human-centred og digitale teknologidrevne løsninger til, som kan bruges til at løse lokale samfundsmæssige og økonomiske udfordringer.
SED har her ud over sammen med organisationer fra Estland, Letland, Litauen og Polen søgt Erasmus+ om projektet ”Social Entrepreneurship Network of the Baltic Sea Region” der skal køre fra 2020-2022, hvis der bevilliges penge. Projektet vil være en forlængelse af det ovennævnte Erasmus+ projekt 2017-2020 og har samme indhold.

Strategisk udvikling
SED de seneste år arbejdet for at udvikle et projekt omkring spekulationsfri boliger under titlen ”Fondsboliger”. Projektet sigter mod gennem en socialøkonomisk fondskonstruktion at udbygge en boligmasse af spekulationsfri og miljømæssigt bæredygtige boliger og dermed sikre flere billigere boliger til alle der har behov for det. Arbejdet foregår i ”Arbejdsgruppen for bæredygtig boligfinansiering”
SED har produceret en 45 siders baggrundsbeskrivelse af projektet, der kan læses her
SED skulle have afholdt arrangementet ”Bæredygtig Boligfinansiering” om konceptet d. 2. maj 2020 i Aarhus. Men arrangementet blev aflyst pga. Coronakrisen.

Endelig gennemgik Per kort SED´s impact i tal.
Måling af social effekt er vigtig for de organisationer og socialøkonomiske virksomheder, der opererer i feltet. Derfor arbejder SED også kontinuerligt for at styrke foreningens impact og fundament og for at kunne måle effekten af dette.
Fra impact-regnskabet kan kort nævnes SED´s formidling i tal:
Hjemmeside: 1400 brugere om måneden
Nyhedsbrev: 520 abonnenter
Facebook: 2750 følgere
Twitter: 268 følgere
LinkedIn: 317 følgere
YouTube: 32 abonnenter

Man kan læse mere i “Bestyrelsens beretning 2019-2020” via linket i bunden af siden her.

Beretningen blev godkendt

5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Per fremlagde kort regnskabet og noterede i den forbindelse at set økonomi ser fornuftig ud. Der har været noget større udgift til IT og software i forbindelse med etableringen af foreningens nye hjemmeside. Men det har der været penge til.
Ellers har SED ca 38.000 kr i banken og regner også i år med at få tilskud fra Kulturministeriets pulje som de foregående år. Så SED har på den baggrund også en fornuftig likviditet.

Man kan orientere sig yderligere i “SED´s årsregnskab 2019” via linket i bunden af siden her

Regnskabet blev godkendt

6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
Per fremlagde kort SED´s budget for 2020 og bemærkede i den forbindelse, at budgettet ligger op ad 2018 budgettet og er lige omkring 150.750 kr. i forventede indtægter og 131.740 i forventede udgifter og derfor resultere i et lille overskud. Udgift til husleje i Aarhus er lidt lavere da vi dels har billigere husleje på Godsbanen end i MarselisborgCentret og dels har været fritaget for husleje i april og maj, fordi Arkitektskolen Aarhus, som vi bor til leje hos, har haft lukket kontoret pga. Coronakrisen.

Budgettet blev godkendt

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skulle vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode
Per Bach og Niels Johan Juhl Nielsen var på valg. Begge var villige til genvalg.
De blev genvalgt uden modkandidater.
Maria Christiansen og Torben Simonsen har gerne villet trække sig fra bestyrelsen, hvorfor der var to ledige poster i bestyrelsen.
Angelika Marning og Karen Elisabeth Høeg Gottschalck ville i den anledning gerne stille op til bestyrelsen. De blev begge valgt uden modkandidater.
SED´s nye bestyrelse efter generalforsamlingen ser tæller hermed nedenstående medlemmer:

Angelica Marning
Karen Elisabeth Høeg Gottschalck
Niels Johan Juhl Nielsen
Niels Andreasen
Per Bach

8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år
De to nuværende suppleanter Niels  Vestergaard og Gitte Kirkeby har begge trukket sig fra deres poster.
Maria Christiansen og Søren Hegstrup stillede op som suppleanter og blev begge valgt.

9 Valg af 1 revisor for 1 år.
Poul Erik Skov Hansen blev genvalgt som SED´s revisor

10 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

11 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

 

Læs SED´s regnskab, budget og bestyrelsens beretning herunder:

SED´s årsregnskab 2019

SED´s budget for 2020

Bestyrelsens beretning 2019-2020

 

 

Back To Top