skip to Main Content

På siden her finder du en oversigt over puljer og fonde i Danmark, hvor der kan søges midler til socialt iværksætteri.
Vi opdaterer listen løbende.

 

Offentlige puljer i Danmark

Statens-tilskudspuljer.dk
Statens-tilskudspuljer.dk er en offentlig tilgængelig og samlet indgang til statens tilskudspuljer. Det er her myndighederne offentliggør og annoncerer statslige tilskudspuljer, og hvor tilskudsansøgere og andre interesserede på ét sted og på tværs af forskellige myndigheds- og faggrænser kan orientere sig om eksisterende støttemuligheder blandt statslige tilskudspuljer.

Socialstyrelsens Tilskudsportal
Her findes mange forskellige puljer bl.a. PUF-puljen der støtter frivilligt socialt arbejde.

Puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer en række statsfinansierede puljer, herunder midler der er afsat til at forbedre mulighederne for at svage ledige kommer i job eller tættere på arbejdsmarkedet.

Undervisningsministeriet puljer
Puljer i Undervisningsministeriet, hvor der kan søges støtte.

Erhvervsstyrelsen
Puljer og initiativer inden for områderne bolig, byggeri, erhvervsudvikling og regional udvikling.

Kulturstyrelsen – puljen til landsdækkende almennyttige organisationer
I puljen kan søges driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav.

Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab er blevet skabt som et centralt element i regeringens strategi for uddannelse i entreprenørskab på alle niveauer og inden for alle faglige retninger.
Det er Fonden for Entreprenørskabs formål om at fremme innovations-, selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark, som danner grundlaget for hvem og hvad der kan få støtte.

Tips og Lottomidlerne
Tipsmidlerne giver støtte til en bred vifte af almennyttige formål i Danmark.

Nordisk Råd Støtteordninger
Nordisk Råd støtter projekter til en række formål der skal styrke udviklingen inden for en række områder, herunder bæredygtighed, børns vilkår, kultur, integration og sociale formål.

Den Europæiske Socialfond
Programmerne for henholdsvis Regionalfonden, Innovation og viden, og Socialfonden, Flere og bedre job konkretiserer rammerne for at gennemføre et projekt med tilskud fra EU’s strukturfonde i Danmark. Programmerne falder ind under det fælles europæiske mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som geografisk omfatter hele Danmark.

Lokale- og Anlægsfonden
Lokale- og Anlægsfonden Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid, og tilbyder desuden rådgivning på området.

Private fonde i Danmark

Private fonde der støtter almennyttige formål, herunder temaer som sociale formål, verdensmål, bæredygtighed mv.

PFA Brug Livet Fonden
PFA Brug Livet Fonden giver op til 125.000 kr. til en hjertesag sammen med dedikeret hjælp fra PFA i en periode til at skabe interesse for sagen.

Veluxfondene
Villum og Velux-Fonden støtter projekter med kulturelle, forskningsmæssige, miljømæssige, sociale eller kunstneriske formål.

Det Obelske Familiefond
Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende familiefond som yder støtte til almennyttige formål.

Egmont Fonden
Der ydes støtte til projekter for børn og unge indenfor det sociale og sundhedsmæssige område samt uddannelse, fritid og kultur.

Bikubenfonden
Der ydes støtte inden for fire områder: sociale formål, kulturelle formål, natur & miljø samt forskning & uddannelse. Fondene yder typisk støtte til projekter og initiativer af begrænset varighed, men der er også mulighed for at indgå flerårige samarbejdsaftaler.

TrygFonden
Trygfonden arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark. Fondens Aktiviteter falder inden for tre rummelige kerneområder: Sikkerhed, sundhed og trivsel.

Hartmann Fonden
Det er fondens formål at yde bistand i form af legater eller løn til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål.

Danmarks Grønne Investeringsfond
Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

Iværksætterlegatet KICKSTART
Iværksætterlegatet KICKSTART uddeles hvert år den 1. januar og er på 10.000 kroner, som støtte til danske iværksættere og nystartede virksomheder. Legatet ønsker at give et beskedent bidrag til at Danmark får færrest muligt dagpengemodtagere i fremtiden – ved at støtte iværksættere, der kan skabe succesfulde virksomheder og dermed jobs til os alle.

Den Sociale Kapitalfond
Den Sociale Kapitalfond investerer i sociale iværksættere og virksomheder, der løser sociale problemer ved at drive forretning. Fonden hjælper virksomhederne med at vokse, så de kan hjælpe flere mennesker – og skabe størst mulig social effekt. Når investeringer tilbagebetales, geninvesteres kapitalen i nye sociale iværksættere.

Græsrodsfonden
Græsrodsfonden støtter fortrinsvis græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser der arbejder for: Ligeberettigelse og det enkelte menneskes frie medbestemmelse, den demokratiske og folkelige debat, økologisk ligevægt, fælleseje af jord og produktionsmidler, mellemfolkelig forståelse på græsrodsplan.

15. juni fonden
15. juni-fonden støtter kunst og kulturelle formål, forskning og uddannelse, humanitære og sociale formål, samt formål der medvirker til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna.

Merkur Fonden
Merkur Fonden støtter projekter, der er værdiskabende og bæredygtige for samfundet på langt sigt. Der støttes inden for fire forskellige temaer: socialt arbejde og uddannelse, forskning, økologi og sundhed, kunst og kultur.

Frimodt-Heineke Fonden
Frimodt-Heineke Fondens formål er at fremme almennyttige, humanitære, miljøstøttende, videnskabelige, mellemfolkelige og kulturelle formål.

Tuborg Fondet
Fondet støtter almennyttige projekter med fokus på frivillighed og samspil ml. erhvervsliv og civilsamfund.

Bodil Pedersen Fonden
Bodil Pedersen Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og humanitære formål samt aktiviteter til fremme og bevarelse af klodens natur og dyreliv.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond
Fonden støtter almennyttige og almenvelgørende formål.

A.P. Møller Fonden 
A.P. Møller Fonden støtter forskellige typer af almennyttige kulturelle og sociale projekter.

Spar Nord Fonden
Spar Nord Fonden støtter projekter, som gavner fællesskabet inden for forskning, foreningsliv samt sociale og kulturelle formål.

Lemvigh Muller Fonden
Fonden støtter almennyttige formål, herunder kulturelle, sociale og produktive formål.

Otto Bruuns Fond
Otto Bruuns Fond støtter forskning i dansk industri samt iværksætteres og opfinderes udvikling af industrielle opfindelser og andre formål af almen samfundsmæssig betydning. Støtten ydes i form af tilskud og i nogle tilfælde ansvarlig kapital, og fonden støtter såvel enkeltpersoner – opfindere, iværksættere og studerende – som institutioner og virksomheder.

Jascha Fonden
Fonden støtter bl.a. eksperimenterende sociale bistandsprojekter og andre sociale og almennyttige formål

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter.

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Fonden yder støtte til humanitære, sociale og kulturelle formål.

Trepilefonden/Glashofs Legat
Fondens formål er at yde støtte til fremme af samfundsgavnlige formål inden for kultur og videnskab.

Hempel Fonden 
Fondens formål er almennyttigt og velgørende, og Fonden yder støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige og kunstneriske formål.

Nikolai og Felix Fonden
Fondens formål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark.

Codan Fonden
Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, sociale formål. 10 projekter udvælges pr. år til afstemning på Facebook.

Jubilæumsfonden
Fonden støtter sociale projekter, aktiviteter og oplevelser, visionære nytiltag, iværksætterprojekter mv.

KR Foundation
Fonden støtter formidling og konkrete projekter ift. bæredygtig omstilling inden for to støtteprogrammer ’Sustainable Finance’ og ’Sustainable Behaviour’.

Industriens Fond
Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne.

Østifterne
Støtter skadeforebyggende aktiviteter, forskning, uddannelse samt humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter.

Miljø- og Energifonden
Fonden fordeler små og større beløb som støtte eller lån til nye, energirigtige løsninger og produkter samt forskellige typer formidlingsaktiviteter omkring vedvarende energi og miljø.

Færch-fonden
Fonden støtter almennyttige projekter indenfor temaerne kultur, erhverv, iværksætteri og uddannelse, overvejende fokus på Nordjylland.

Fionia Fond
Fonden støtter almennyttige formål, fokus på lokale sociale og kulturelle aktiviteter i den fynske region.

MTHP Fond
Fonden støtter almennyttige formål, herunder eksempelvis naturbevaring, kulturelle og humanistiske uddannelsesmæssige formål.

Arne V. Schleschs Fond
Fonden støtter kulturelle, almennyttige og almenvelgørende formål.

Innovationsfonden – InnoBooster
InnoBooster er et program under Innovationsfonden, der investerer i innovative projekter hos små og mellemstore virksomheder og iværksættere.

BHJ-fonden
Fonden yder støtte til humanitære, kulturelle og almene formål – primært konkrete kulturelle og sociale formål i Sønderjylland.

Frederiksberg Fonden
Frederiksberg Fonden er en velgørende, erhvervsdrivende fond, som har til formål at støtte aktiviteter på Frederiksberg, som engagerer, fornyer og understøtter byens udvikling. Ud over løbende at støtte ansøgninger har Frederiksberg Fonden flerårige partnerskaber, ligesom fonden kan igangsætte egne projekter. Fonden arbejder inden for tre filantropiske retninger: Opvækst, Oplevelser og Medborgerskab.

Det Saxildske Familiefond 
Fonden støtter foreninger og institutioner med kulturelle, velgørende eller almennyttige formål, herunder virksomhedsudvikling.

Real Dania/Underværker
Støtter projekter der skaber livskvalitet gennem det byggede miljø.

Back To Top