skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 30. maj 2024 15.00-19.00
Sted: Fishtank, Ingerslevsgade 44 i København


Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 30. maj 2024 eventen “Young Social Entrepreneurship – How to start and work in new visionary ways” på Fishtank i København.
Der var 55 deltagere.
Eventen blev afholdt i forbindelse med et i forbindelse med Et Erasmus+ project, som SED deltager i sammen med Brodoto fra Kroatien og The Present fra Holland. Derfor var der også repræsentanter fra de to organisationer til stede til eventen. Eventen blev derfor afholdt på engelsk, da der også var et stort antal engelsktalende deltagere fra Danmark.

Baggrund
Verden står over for en række udfordringer, og vi kan ikke løse dem ved at bruge den samme tankegang, som har skabt dem.
Sociale iværksættere bruger nye og innovative måder og forretningsmodeller til at løse de problemer, de ser i verden, og arbejder for at skabe en positiv effekt. Det giver håb for fremtiden.
Det er især vigtigt at inspirere den unge generation til at engagere sig i socialt entreprenørskab.
Derfor var Sociale Entreprenører i Danmark vært for denne store event som var rettet specielt mod unge (under 35 år) sociale iværksættere, som arbejder med at hjælpe udsatte grupper.

Velkomst og introduktion
Efter en kort velkomst til arrangementet gav Per Bach en kort introduktion til socialt iværksætteri og hvordan den type iværksætteri har fokus på social værdiskabelse og impact for det fælles bedste frem for at skabe profit til en lille ejerkreds. Per viste forskellen på forretningsmodellen for en socialøkonomisk virksomhed og en traditionel virksomhed. Han fortalte kort om den øgede internationale interesse for socialt iværksætteri, hvor internationale organisationer, som IOL, OECD, FN, World Economic Forum og EU i de seneste par år er kommet med initiativer og resolutioner som opfordre regeringer til at skabe bedre rammer for sociale iværksættere og organisationer i den sociale økonomi fordi de har et stort potentiale ift. at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet og ift. at bidrage til den bæredygtige omstilling.
Endelig gav Per en række case-eksempler på unge sociale iværksættere som har startet deres egne virksomheder ofr at hjælpe udsatte grupper.
Jari Hazelebach fra Holland der har startet Speaksee (The Netherlands) og hjælper døve med at kunne deltage i gruppesamtaler gennem et mikrofonsæt som transskribere talen fra de enkelte deltagere så de døve kan læse den på deres telefon.
Jahkil Naeem Jackson fra USA der har startet Project I am og har delt mere end 135.000 såkaldte Blessing Bags, der bl.a. indeholder sokker, deodorant, håndsprit, müslibarer, tandbørster, tandpasta, vand på flaske ud til hjemløse i Chicago.
Mursal Hedayat der er født i Afganistan og nu bor i England som har startet Chatterbox en social virksomhed, der ansætter sprogkyndige flygtninge som sproglærere.

Per sluttede af med at invitere alle unge sociale iværksættere til at benytte sig af SED´s månedlige online arrangementer, hvor sociale iværksættere kan få råd og støtte fra en række fagpersoner.
Se PowerPoint med introduktion til socialt entreprenørskab her

Unge sociale iværksættere – danske case eksempler
Herefter blev ordet givet til tre unge som fortalte om deres arbejde med at hjælpe udsatte gruppper

Stemmer for hjem
Christine A. Søndergaard fortalte at Stemmer for Hjem er en organisation af unge og for unge, der har prøvet at stå uden tag over hovedet eller fast adresse. Organisationen vil skabe forandring for andre unge, så færre i fremtiden skal opleve hjemløshed.
Stemmer for Hjem samarbejder med andre om at skabe opmærksomhed omkring hjemløshed blandt unge – og skaber bl.a. en alliance med socialfaglige medarbejdere, organisationer, og politikere for at styrke adgangen til bolig og støtte for unge, der oplever hjemløshed.
Konkret arbejder Stemmer for Hjem på at afdække, hvad unge i hjemløshed har brug for, og sørge for at de har adgang til tydelig information og dermed hurtigere adgang til hjælp.
Men også for at klæde sagsbehandlere, kontaktpersoner og andre socialfaglige medarbejdere på, så hjælpen, støtten og relationerne til de unge styrkes. Stemmer for Hjem vil desuden gerne udbrede kendskabet til hjemløshed blandt unge – over for offentligheden, relevante organisationer og beslutningstagere. En vigtig del at arbejdet er også at forsøge at forebygge hjemløshed, eks. ved at arbejde for at få flere boliger der er til at betale og for at man kan få hurtig adgang til bolig. Stemmer for Hjem arbejder samtidig for tilstrækkelig og fleksibel støtte, som er uden tidsbegrænsning til unge, som kommer fra anbringelse eller fra andre tilbud m.v.
Endelig forsøger Stemmer for Hjem at udvide gruppen af unge, der vil være med til at gøre en forskel, bl.a. ved at klæde flere unge på til at deltage i organisationens arbejde.
Se Stemmer for Hjems PowerPoint her

The -able
Kristine Kruse fortalte at hun startede The -able efter at være blevet dybt berørt af situationen for mennesker, der var tvunget til at flygte, da hun boede i Libanon og Grækenland. Hun oplevede her på første hånd det uudnyttede potentiale og den modstandskraft, der var blandt fordrevne, og indså, at løsningerne ikke nødvendigvis lå i velgørenhed, men i at skabe muligheder for selvforsørgelse og værdighed.
Derfor har hun med The -able specialiseret sig i at sælge kunsthåndværk lavet af mennesker, der er tvunget til at flygte, og på den måde støtte dem, ved at give dem mulighed for at leve af deres færdigheder. The -able fokuserer primært på firmagaver og tilbyder et unikt alternativ til masseproducerede varer ved at forsyne virksomheder med etisk og bæredygtigt producerede gaver med positiv social impact.
Se The -able´s PowerPoint her
Læs artikel om The -able her

Hjælp Din Næste
Alfred Jørgensen og Albert Bricker Olson fortalte at Hjælp Din Næste arbejder for at gøre livet bedre for folk på gaden. Organisationen hviler på tre kærneværdier:
Gennemsigtighed, fordi Hjælp Din Næste gerne vil være en anderledes NGO ved meget tydeligt at vise, hvilke donationer der går til hvad.
Næstekærlighed, fordi Hjælp Din Næste mener, at de hjemløse har en historie, som fortjener at blive fortalt og møder dem i øjenhøjde, og aldrig glemmer det menneskelige aspekt.
Tryghed, fordi Hjælp Din Næste opbygger relationer med de mennesker, de møder. Ved hele tiden at være på gaden opbygger organisationen tillid, og tillid fører til tryghed.
Hjælp Din Næste har igangsat en række projekter for at støtte hjemløse f.eks. gennem Indsamling og uddeling af tøj, mad og andre fornødenheder til folk på gaden og på herberger, gennem indsamling og uddeling af personlige julegaver i København og i hele Danmark og ved at hjælpe hjemløse med at komme fra gaden til et hjem, med møbler og hjælp til indflytning.
Hjælp Din Næste har en lang række erhvervs- og samarbejdspartnere som på forskellig vis bidrager med midler og donationer. Indtægterne har været støt stigende de seneste tre år og lå i 2023 på over 860.000 kr. hvoraf lidt mere end halvdelen blev brugt på løn og administration. Herudover har Hjælp Din Næste har et stort netværk af frivillige som lægger arbejde i organisationen.
Se Hjælp Din Næstes PowerPoint her

Efter case præsentationerne var der tid til spørgsmål fra deltagerne.

Derefter var der en kort kaffepause hvor der var mulighed for at besøge markedspladsen med materialer fra forskellige organisationer, som arbejdede med udsatte, og som havde repræsentanter blandt deltagerne.

Workshop: Udfordring til deltagerne – for at hjælpe ung social iværksætter
Efter en kort introduction til workshopprocessen gav Thomas Garde og Henrik Smedegaard Mortensen en kort introduktion til Medvind og organisationens arbejde. Med sig havde også bragt Earl en af fritidsjobberne.
Ideen til Medvind opstod i 2020 under Coronapamdemien.
I maj 2021 blev virksomheden officielt etableret og den har i dag 15 faste fritidsjobbere og 40, der arbejder mindre regelmæssigt.

Virksomheden drives af 5 deltidsansatte der har betalt arbejde svarende til ca. 3 fuldtidsstillinger om året.
Henrik fortalte at hos Medvind får socialt udsatte i kraft af det sociale frikort mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab og skabe stabilitet i deres hverdag ved at arbejde med at vedligeholde cykler. Medvind hjælper på den måde socialt udsatte mennesker med at opnå stabilitet og mening gennem beskæftigelsesmuligheder og ved at indgå i et arbejdsfællesskab.

For Medvind er det især vigtigt at skabe et støttende arbejdsmiljø, der fremmer personlig vækst og integration i samfundet.
Det sociale frikort giver udsatte mennesker mulighed for at tjene op til 41.280 kr. skattefrit, uden at lønnen bliver modregnet i deres offentlige ydelser – f.eks. kontanthjælp. Fritidsjobberne tjener 100 kr for hver cykel de vedligeholder. For udsatte der ofte har en lille økonomi, kan det have stor betydning og bidrage til en øget trivsel i hverdagen. Samtidig giver ordningen mulighed for at virksomheder kan hjælpe socialt udsatte og samtidig få løst små opgaver i virksomheden eller som i Medvinds tilfælde kan tilbyde virksomhedens ansatte at få vedligeholdt deres cykel i arbejdstiden. Virksomheder kan tegne abonnement hos Medvind på sådan en ordning til deres ansatte.
Medvinds tilbud består i de ting, som cyklister selv og  cykelmekanikere ikke tager sig af som f.eks. vask, smøring, pumpning og generel pleje af cykler.

Det tilbydes på gaden, hvor fritidsjobberne er i direkte kontakt med cykelejerne, hvilket er med til at give dem en følelse af at være en værdifuld del af det lokale arbejdsfællesskab.

Medvinds arbejdsmodel er baseret på fleksibilitet og støtte, så hver enkelt fritidsjobber har mulighed for at arbejde fleksibelt – efter egen interesse, behov, tid og overskud.
Målgruppen for Medvinds arbejde er en divers gruppe af udsatte mennesker som primært lever på gaden og ikke har tætte relationer til andre. Ca. 1/3 af dem kommer fra etniske minoriteter med forskellig national baggrund. De har både sociale og økonomiske udfordringer og mange har mentale problemer samt udfordringer pga. misbrug, kriminalitet og gæld. De mangler stabilitet og har ingen eller meget lille familie kontakt ingen bolig eller netværk.

Til slut fortalte en af fritidsjobberne, Earl, om sin oplevelse med at arbejde i Medvind.
Gennem sit arbejde er Earl kommet ud af et misbrug er blevet del af et fællesskab, har fået en rutine og noget at stå op til. Det var en meget ærlig og rørende historie rørende historie.

Afslutningsvis gav Medvind den Challenge, som de gerne ville have deltagernes input til løsninger på:
1. Hvordan udvider vi vores forretningssamarbejde og får flere partnerskaber?

2. Hvordan styrker vi samarbejdet og støtter ustrukturerede mennesker: Fleksibel koordinering, peer-to-peer-læring, partnerskaber?

3. Andre ideer? – Medvind stillede til sidst et åbent spørgsmål om deltagerne havde ideer til had Menvind ellers kunne gøre for at styrke virksomheden, dens arbejde og impact.


1. Workshop del 30 minutter

Deltagerne var inden eventen blevet delt op i 5 grupper og efter Medvinds oplæg startede workshoppens gruppearbejde med at alle deltagere først 5 minutter til enkeltvis at tænke over ideer til løsninger som de kunne skrive på en PostIt. Derefter arbejdede arbejdede grupperne i fællesskab videre med alle de ideer de enkelte deltagere havet skrevet på deres PostIt.


2. workshop del

Efter at have arbejdet 30 minutter med løsningsforslag fik grupperne 15 minutter til lave en pitch med de 3 bedste løsningsforslag.


3. workshop del

Herefter fik alle 5 grupper lejlighed til at pitche deres løsningsforslag.

Votering og kåring af vinder
En jury bestående af Medvind og SED udvalgte herefter det vindende forslag. Henrik fra Medvind fortalte at det ikke var nemt at vælge ét forslag da der var rigtig mange gode. Men de havde alligevel valgt et forslag fra gruppe 3 med onelineren ”Two-in-one-smack-down” – altså at se efter mulige mellemmænd, som kan bidrage med markedsføring af Medvind f.eks. studerende fra skoler og universiteter, fagforeninger og børnehaver, som kan gå ud og sælge Medvinds cykkelpleje.
I den forbindelse var der også forslag om at Medvind kunne bede nuværende virksomhedspartnere om at gøre reklame for sig. Der blev bl.a. foreslået at række personligt ud til virksomhedsejere – for at de kunne promovere projektet.
Flere forslag understregede vigtigheden i at Medvind fik den gode historien ud – hvordan de mennesker som får fritidsjob i Medvind udvikler sig meget positivt. F.eks. kunne Medvind i forbindelse med virksomhedsaftaler/abonnementer lave en præsentation på virksomheden.

Medvind gav til slut en opsummering af hvad de havde fået ud af forslagene og nævnte i den forbindelse at dagens vinder i virkeligheden var Medvind, fordi de havde fået fantastisk mange brugbare forslag på deres udfordring, som de nu kan gå hjem og arbejde videre med.
Både Henrik og Thomas fra Medvind nævnte også at hvis deltagerne senere skulle komme i tanke om flere ideer – er de altid meget velkomne til at kontakte Medvind når som helst.

Afslutningsvis fik Casandra Miguel fra Café Unique (Grieffenfeldsgade 54, København N ) ordet for en kort meddelelse. Hun nævnte at caféen gerne vil hjælpe med at gøre opmærksom på gode sociale initiativer og organisationer, så alle deltagerne var velkomne til at lægge flyers og materiale i cafeéen.

Eventen sluttede af med en times middag og networking hvor størstedelen af deltagerne deltog.

Flere fotos fra eventen herunder

 

 

Erasmus disclaimer
Disclaimer: The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Back To Top