skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 29. maj  2019 kl. 15.00-16.00
Sted: Workshop lokalet, 3. sal – KPH Projects, Enghavevej 80-82 i København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt ordinær generalforsamling d. 29. maj  hos KPH Projects i København.

Dagsorden var i følge vedtægterne

1 Valg af dirigent.
Per Bach påtog sig rollen som diregent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med tre ugers varsel.

2 Valg af referent
Per Bach påtog sig rollen som referent

3 Valg af stemmetællere
Niels Andreasen blev valgt til stemmetæller

4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
Per Bach fremlagde Bestyrelsens beretning for 2018-2019 der går fra 17. maj 2018 til 28. maj 2019. Beretningen indeholder generel information om SED´s organisering og arbejde samt om SED´s aktiviteter i Danmark og udlandet.
Her følger et par enkelte nedslag fra beretningen, som kan læses i sin fulde længde på linkene nederst på siden.
Per fortalte at SED fortsat køres af primært 2500 frivillige timer som foreningens ca. 10 frivillige lægger i SED´s aktiviteter. SED har i perioden haft 597 lønnede timer fordelt på 5 medarbejdere.
SED´s aktiviteter har i perioden primært været centreret omkring informationsdeling, arrangementer og deltagelse i projekter.
Det kan bl.a. nævnes at SED i perioden har produceret 11 store mådenlige nyhedsbreve med 170 store og små artikler om socialøkonomi og socialt iværksætteri og ca 100 beskrevne referencer til andre nyheder inden for feltet.
Der har deltaget ca. 430 personer til SED´s 26 offentlige arrangementer i perioden. Desuden medvirkede 50 virksomheder på #SocialEnterpriseDay 2018.

SED afholdt for første gang en udvidet version af workshopkonceptet – en STOR åben workshop i december 2017 i Aarhus i samarbejde med Kooperationen. Siden da er af holdt 2 store Åbne Workshops om året (forår og efterår) i Aarhus og København. Her har flere fagpersoner fra SED´s Fagpersonnetværk vejledt og givet sparring til sociale iværksættere. Vi arbejder på at udvide fagpersonnetværket til et landsdækkende netværk parallelt med udviklingen af de Åbne Workshops.
I den forbindelse er samarbejdet udvidet så de Åbne Workshops for sociale iværksættere nu er et samarbejde mellem Kooperationen, KPH, Reach for Change og SED.

SED deltager i enkelte udenlandske projekter bl.a. Erasmus+ project ”Improvement of the social entrepreneurship networking and educational possibilities in the Baltic Sea region”. Projektet kører fra december 2017- maj 2020 og skal primært styrke netværket mellem støtteorganisationer for sociale iværksættere i Østersø Regionen og vedligeholde Social Entrepreneurship Support Network of the Baltic Sea Regions hjemmeside.
SED har i maj 2019 søgt om deltagelse i 2 Nordisk Råd projekter med partnere fra Skandinavien og fra Østersølandene, hvor vi forventer svar på ansøgningerne i juli 2019.

SED’s nye hjemmeside. I foråret 2019 har SED fået etableret en ny hjemmeside https://socialeentreprenorer.dk, som skal erstatte den oprindelige der både teknisk og indholdsmæssigt har brug for en opdatering. 9 Den nye hjemmeside vil gøre SED’s vidensformidling mere tilgængelig: siden indeholder bl.a. en overskuelig vidensportal om socialt iværksætteri, en søgbar liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark, en liste med relevante foredragsholdere, en kort introduktion til FN’s Verdensmål for sociale iværksættere mv. Desuden tilbyder siden mulighed for at tilmelde sig som medlem og betale via mobile pay eller betalingskort.

Beretningen blev godkendt

5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Per fremlagde regnskabet. Per nævnte kort at den store forskel i tallet for indtægter i projekter 132.669 kr. i 2017 og 80.683  kr. i 2018. Forskellen skyldes primært en lønudgift, som skulle være afholdt i 2017 i Nordenprojektet, der først blev afholdt i 2018. Denne forskel slår igennem i årets resultat også.

Regnskabet blev godkendt. Det fulde regnskab kan læses på linket nederst på siden.

6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

Per fremlagde budgettet. Per fortalte at indtægter i budgettet er sat til 150.000 kr for at være forsigtigt realistisk, og fordi det er det beløb, der er minimumsindtægten for en organisation, der ønsker at blive §8 godkendt (så donorer kan få skattefradrag for donationer til SED).

Budgettet blev godkendt

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg  til bestyrelsen var Torben Simonsen og Maria Christiansen. Begge genopstillede og opnåede genvalg.Yderligere opstillede Niels Andreasen til bestyrelsen. Han blev valgt.

8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år

På valg var Gitte Kirkeby. Gitte genopstillede og blev valgt.

9 Valg af 1 revisor for 1 år

Poul Erik Skov-Hansen genopstillede og blev genvalgt.

10 Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

11 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt

Referent

Per Bach

 

Læs SED´s regnskab, budget og Bestyrelsens beretning herunder:

SED regnskab 2018
SED budget 2019
Bestyrelsens beretning 2018-2019

 

Back To Top