skip to Main Content

 

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 23. oktober 2017

kl. 15.00-17.00
Sted: Lokale 5541 i Jægergården, Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C
Tema: Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 23. oktober 2017 Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt. Mødet blev afholdt hos Aarhus Kommune i Jægergården, Værkmestergade 15.
Der var 52 deltagere.

Netværksmødet er en opfølgning på SED´s tre tidligere møder med Aarhus Kommune:
Netværksmøde d. 1. juni 2015, Netværksmøde d. 23. november 2015 og Netværksmøde d. 27. september 2016

 

Program:
Velkomst og seneste nyt fra den socialøkonomiske sektor
v/ Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark.

Per introducerede dagens program og fremhævede, at formålet med disse møder er at fortsætte en god dialog, som fremadrettet skal bidrage med at skabe mere forståelse imellem de involverede parter, om hvordan man i fællesskab kan løfte det socialøkonomiske område i kommunen til gavn for alle. Møderne er et bidrag til efterhånden at få etableret et mere fast samarbejdsforum mellem kommunen og de socialøkonomiske virksomheder med afsæt i kommunens Strategi- og handlingsplan for fremme af social-
økonomiske iværksættere og virksomheder i Aarhus fra 2012. Se strategien her

Herefter fulgte en kort præsentationsrunde af alle mødedeltagerne.

Status for Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
v/ Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus.

Thomas Medom tog afsæt i SØV’ernes vigtige rolle ift. at skabe arbejdspladser til mennesker der ikke er plads til på det almindelige arbejdsmarked, SØV’ernes indsats er både de rummelige arbejdspladser de selv skaber men også den inspiration de udgør for andre typer virksomheder. Aarhus Kommune har vedtaget en strategi hvor der skal arbejdes for at støtte SØV’ers mulighed for at få del i de opgaver kommunen udbyder. I forhold til at få dette samarbejde til at fungere er der en række udfordringer, bl.a. at kommunen er en stor organisation med mange forskellige indgange og mange led, hvor det ikke altid er tydeligt hvem man skal kontakte og hvem der har beslutningskompetencer. For kommunen er det også en udfordring at få uddannet og fastholdt kompetente medarbejdere der kan arbejde med dette felt, og kommunen skal blive bedre til at samarbejde med folk der har anderledes baggrund og arbejder utraditionelt og anderledes end kommunens vanlige arbejdsgang. Det er vigtigt at arbejde på at finde nye samarbejdsformer og andre veje gennem systemet end den typiske der skal gå gennem mange led og vedtages i byrådet.
Kommunen skal blive bedre til at se bredden i hvad en socialøkonomisk virksomhed/indsats kan være, nogle tilbyder muligheden for at blive del af et fællesskab hvor andre har mere fokus på produktion. Thomas Medom tror på vækst på det socialøkonomske område og positive muligheder for samarbejde med kommunen, men det er vigtigt at SØV’erne ikke bare trækkes frem som gode historier når der er noget der går godt, så han opfordrer SØV’erne til at invitere og politikerne til at komme på besøg også når det er ’hverdag’. Afslutningsvis opfordrede Thomas Medom til at tråden tages op i starten af 2018 mht. at etablere et samarbejdsforum.

Præsentation af ide til socialøkonomisk gartneri og økologisk gartneruddannelse i Mårslet
v/ Ole Hansen
Det nye gartneriprojekt blev præsenteret af initiativgruppen Ole, Paul og Else-Marie.
Idéen går ud på at etablere et økologisk gartneri i Mårslet der skal kunne omfatte flere ting: produktion og salg af økologiske fødevarer, skabe arbejdspladser for udsatte borgere og tilbyde forskellige typer af praktik- og uddannelsesforløb. Der rådes pt. over jordarealer, bygninger, drivhuse og vinmark i Mårslet der ligger positivt placeret i forhold til den kommende letbanerute. Ærindet er med afsæt i lokalområdet at kunne bidrage positivt til samfundsudviklingen, skabe muligheder for mennesker ved at bidrage til positive handlinger og valg via økologien og socialøkonomien. Samtidig arbejdes på at kunne tilbyde kompetencegivende uddannelsesforløb via STU og FGU, og på sigt opstarte en gartneruddannelse med økologisk speciale som ikke findes endnu i DK.

Præsentation af Actura
v/ Morten Olsen, indehaver af Actura

Actura er et socialøkonomisk IT-firma i Aarhus der skaber praktik- og arbejdspladser for unge med autisme. Actura har skabt et nyt koncept ”Teknologi-talenter” der giver unge mulighed for it-undervisning og praktik imens de stadig er i skolealderen. Morten har oplevet forskellige typer af vanskeligheder i samarbejdet med kommunen, de nuværende regler i rimelighedskravet er en stor udfordring, idet de hindrer ham I at skabe de forskellige typer af praktik- og arbejdspladser han gerne vil sætte i værk i Actura. De stramme regler, bureaukrati og mangel på viden hos sagsbehandlere om hvad der virker for målgruppen har en række negative konsekvenser, både for de borgere det handler om og for Morten selv, der bruger meget tid og kræfter der i stedet kunne være brugt på at skabe relevante arbejdspladser til udsatte borgere. For Morten er det vigtigste fokus at sikre, at virksomheden kan skabe trivsel for medarbejderne der med deres forskellige ressourcer kan bidrage til at skabe et godt produkt, og han håber at kommunen fremadrettet vil medvirke til at kæmpe for at ændre de regler der barrierer for samarbejdet.

Læs mere om Actura på: www.actura.dk

Dialog Forum for Samfundsansvar og Vækst´s arbejdsgruppe om rimelighedskravet
v/ Allan B. Petersen, direktør for special minds og medlem af Dialog Forum for Samfundsansvar og Vækst

Allan er direktør for it-firmaet special minds der har hovedsæde i Aarhus. Han deltager i en arbejdsgruppe under Dialog Forum for Samfundsansvar og Vækst, der skal se på hvordan man kan bedre vilkårene for SØV’er i Danmark, og hvordan man kan bedre virksomhedernes bidrag til FN’s Verdensmål. Som en del af dialogen skal de se på om der kan ændres på Rimelighedskravene så vilkårene kan lettes for SØV’ernes arbejde for at få udsatte borgere i arbejde.
Allan fremhævede at Rimelighedskravene er skabt for at sikre, at virksomhederne ikke misbruger arbejdskraften hos de mennesker de har ansat. Men de nuværende regler betyder at det kan være vanskeligt for SØV’er at arbejde med at skabe praktik og jobs til udsatte borgere, og derfor vil arbejdsgruppen se på hvad der kan gøres for at gode ideer og initiativer ikke stoppes.
Allan skulle til møde i arbejdsgruppen senere på ugen, og ville derfor gerne høre om de fremmødte har input vedrørende Rimelighedskravet som han kunne tage med.

De kommentarer/forslag der kom ind omfattede:

• Aktuelt er det sådan, at en dispensation fra rimelighedskravet gives i en kommune, så hvis en virksomhed flytter eller udvider til en anden kommune skal der startes forfra. Det ville være derfor være hensigtsmæssigt hvis det kunne blive ændret så dispensationen fulgte virksomheden.
• Pt. er det forskelligt hvordan dispensationsreglerne forvaltes i kommunerne. Tidligere har det været de lokale arbejdsmarkedsråd der har givet dispensation, og det ville være en god ide at gøre det igen så praksis bliver ens og arbejdsmarkedets parter bliver et aktiv i ordningen.

• Fleksjob tæller i de aktuelle regler ikke med som ’ansatte’, det kunne man jo gøre, og måske ydermere lade dem tælle dobbelt, dette vil give virksomhederne incitament til at ansætte flere fleksjobbere.

• Det er vigtigt ift. Rimelighedskravet at holde fast i en bred forståelse af hvad en socialøkonomisk virksomhed er, dem der bør kunne komme i betragtning til dispensation behøver ikke være RSØV’er men fokus skal være på det arbejde der gøres fremfor om man er registreret eller ej

• Man kunne lade skånejobbere være ’neutrale’ når der tælles medarbejderantal ift. Rimelighedskravet

• Det bør overvejes at beslutte at RSØV’er kan fritages helt fra rimelighedskravet, hvis registreringsordningen skal give mening og være attraktiv skal der gælde særlige regler for RSØV’er, da mange af de mennesker vi ansætter ikke vil kunne få ansættelse andre steder end hos os.

• Reglerne burde i højere grad fastholdes som noget der retter sig til borgerne, at det er en ret at komme praktik og fleks-/skåne-job.

Læs mere om special minds på: specialminds.dk
Læs mere om Dialog Forum for Samfundsansvar og Vækst her

Præsentation af Giv Rum
v/ Christian Fumz, partner i Giv Rum

Giv Rum er et projekt der er sat i verden for at udnytte tomme bygninger til sociale og kulturelle formål til gavn for alle. Giv Rum tager initiativet og definerer rammerne, og trækker sig herefter så brugerne kan organisere sig selv. Christian placerer Giv Rum i en bredere forståelse af socialøkonomi som ikke kun handler om udsatte borgere og arbejdsmarkedet, en måde at forstå og skabe socialøkonomi som er mere udbredt i andre lande end i Danmark.
Giv Rum er på vej med et projekt i Gellerup under titlen ”Den Gode By”, her bliver ca. 1100 kvadratmeter omskabt til en base der skal være en slags ’borgerservice’ for gode ideer der kan gøre byen bedre, en slags ’Sager der Samler’ for virksomheder og projekter. Man skal kunne komme med en god ide, sætte sit projekt i gang og forretningsudvikle, og efterfølgende bidrage med inspiration og mentorarbejde til nye opstartere under ’Den Gode By’. Projektet omfatter også en online-platform for professionelle og engagerede borgere som lanceres i slutningen af 2017.

Læs mere om Giv Rum:
www.givrum.nu
www.dengodeby.dk

Status Indkøb og Udbud ifht. samhandel og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.
v/ Anna Hudecek Mortensen, Indkøb og Udbud, Aarhus Kommune.
Kommunen laver fortrinsvis støtte udbud, og derfor er det svært at lave aftaler omkring indkøb af produkter og opgaver med små virksomheder. Kommunen laver ikke kontrakt på en enkelt fødevare eller småopgave, og det er derfor en god ide hvis socialøkonomiske virksomheder slår sig sammen og bliver underleverandører eksempelvis til en fødevaregrossist. Desuden er det en god idé hvis socialøkonomiske virksomheder registrerer sig som RSØV så kommunen bedre kan få øje på hvem der arbejder med et socialøkonomisk afsæt.
På kommunens hjemmeside ligger en udbudsplan hvor man kan se hvad kommunen forventer at udbyde i det kommende år, og I må meget gerne komme med idéer til hvordan I kan blive del af et udbud.

Her nævner Per fra SED at GLAD-fonden har indgået samarbejde med ISS og kører den ene af kantinerne på DR, et eksempel som viser at det handler om at få en god ide og sætte den ind i en kontekst sammen med de rette samarbejdspartnere.

Allan fra Special Minds efterlyser at kommunen bliver bedre til at samarbejde omkring opgaver der med fordel kan outsources og være med til at skabe arbejdspladser.
Hertil svarer Anna at det ikke kun er afdelingen for Indkøb og Udbud der kan være vejen ind, der er plads til at udvikle gode idéer omkring samarbejde i kommunens forskellige afdelinger, som kom endelig frem med jeres forslag.

Poul fra Fair Trade Butikken spørger om der kan være perspektiv i at udvikle en SØV-leverandør af julekurve? Anna svarer at som det er nu er der ikke i kommunen fælles indkøb af julegaver/gaver generelt, så det er svært at lave kontrakt på nu, men det er jo noget der kan udvikles på.

Per fra SED henviser til at der på et af bordene i mødelokalet ligger eksempler på nogle af de varer som SØVér i Aarhus-området aktuelt kan tilbyde, og det vil være oplagt at arbejde videre med at gøre en fælles indsats for et salgs-samarbejde på gavekurve mv.
Poul fra Fair Trade Butikken m.fl. opfordrer til at der indkaldes til et møde omkring udvikling af SØV gavekurve, SED tager tråden op og inviterer både virksomheden og kommunen i nærmeste fremtid til et gavekurve-møde.

Her også en opfordring fra flere tilhørere til at kommunen ser på hvad andre kommuner gør for at udvikle deres samarbejde med SØV’er for at få inspiration og gode idéer, eksempelvis Odense Kommune der har en leverandørportal https://www.comdia.com/odensekommune hvor man kan registreres sig som socialøkonomisk leverandør og se relevante udbud.
Thomas Medom bakker her op om at det på sigt vil være en god ide at få udviklet en SØV-portal i Aarhus Kommune, og han peger på at det vil være et af flere oplagte punkter at tage op ved det møde om et samarbejdsforum han foreslog i sit oplæg (se ovenfor).

Afrunding
Per Bach for SED afrunder med tak for i dag til oplægsholderne og alle deltagere, SED vil i 2018 igen indkalde til netværksmøde for at fortsætte dialogen om samarbejde.

FOTOS FRA ARRANGEMENTET:

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 23. oktober 2017

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 23. oktober 2017

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 23. oktober 2017

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 23. oktober 2017

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 23. oktober 2017

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 23. oktober 2017

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 23. oktober 2017

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt d. 23. oktober 2017

Back To Top