skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 15.00-17.00
Sted: Kantinen i Jægergården, Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C
Tema: Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder – med fokus på FN´s verdensmål

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus d. 31. oktober 2019 i Jægergården hos Aarhus Kommune.
Der var 34 deltagere

Netværksmødet med Aarhus Kommune er en opfølgning på fem tidligere møder afholdt i  2015, 2016, 2017 og 2018
Formålet med disse møder er at fortsætte en god dialog, som fremadrettet skal bidrage med at skabe mere forståelse imellem de involverede parter, om hvordan man i fællesskab kan løfte det socialøkonomiske område i kommunen til gavn for alle.

Til dette netværksmøde blev der sat fokus på Aarhus Kommunes arbejde med verdensmålene, og hvilke muligheder dette arbejde kan rumme for socialøkonomiske virksomheder.

Program:

15.00-15.10
Velkommen
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark

Per bød velkommen til netværksmødet og introducerede dagens tema FN’s Verdensmål, og henviste til følgende aktuelle udgivelser hvor man kan læse mere om Verdensmålene:

SED’s hjemmeside om FN’s Verdensmål

Ny bog ”2030 Now”, smukt illustreret værk om FN’s Verdensmål

FN Forbundet har udgivet ”170 bidrag til at forandre vores verden”, en guide der bringer Verdensmålene ned i øjenhøjde med nogle af de simple ting du kan gøre for at bidrage til at fremme verdensmålene.

15.10-15.20
Velkommen til Netværksmøde om Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
Kristian Würtz, rådmand for Sociale forhold og beskæftigelse.

Rådmanden pointerede vigtigheden af Verdensmålene som målestok for kommunen, ikke kun på klima- og miljøområdet, men også når det handler om mennesker og deltagelse i samfundsfællesskabet. I Aarhus Kommune er ca. 1400 mennesker som er visiteret til fleksjob arbejdsløse. Kommunen samarbejder både med ordinære virksomheder og SØV for at løfte det sociale ansvar med at få udsatte i arbejde, og her spiller de socialøkonomiske virksomheder en særlig vigtig rolle. Kommunen har i 2019 lavet en undersøgelse af udsatte borgeres forhold på arbejdspladserne, den viste at langt størstedelen af dem var tilfredse med deres ansættelse i socialøkonomiske virksomheder, men den viste også at det kan være svært for de socialøkonomiske virksomheder der har udsatte borgere ansat at komme ordentligt i dialog med kommunen. På den baggrund arbejder kommunen for at forbedre dialogen, og har ansat fire kontaktpersoner til dette formål.

Spørgsmål til rådmanden:

Det fremgår pt ikke af kommunens hjemmeside hvem der er kontaktperson for SØV? Svar: Siden har ikke været opdateret i længere tid men der arbejdes på sagen.

Hvad er forskellen i kommunens tilgang til samarbejde med ordinære virksomheder og SØV? Svar: Kommunen samarbejder med begge typer virksomheder ift. at løfte et socialt ansvar, men ift. SØV der har ansættelse udsatte som en afgørende dagsorden for deres virksomhed gives der de dispensationer man kan ift. antallet af ansatte på særlige vilkår.

Hvordan kobler kommunen indkøb ift. dagsordenen omkring det sociale ansvar? Svar: I den sociale afdeling er det en del af indkøbspolitikken at man ønsker at handle med virksomheder der tager socialt ansvar – men det er ikke en generel politik i kommunen og kan gøres bedre end det sker nu (henviser til senere oplæg af Anette Juhl Winther fra kommunens indkøbsafdeling).

15.30-15.35
Aarhus Kommunes nye kontaktperson for socialøkonomiske virksomheder
Maria Overgaard Jakobsen

Maria præsenterede sig selv som kontaktperson for SØV i Aarhus Kommune, hun er en af fire nye videns-/kontaktpersoner der sidder med dette som ansvarsområde, og hensigten er så vidt muligt at sikre et godt samarbejde mellem SØV og jobcentret, f.eks. ift. ’det gode match’ mellem den ansatte og virksomheden. Det er Maria man skal kontakte hvis man vil søge om dispensation ift. Rimelighedskravet. Afdelingen har udarbejdet en folder til registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSØV) med nyttige oplysninger omkring samarbejdet med Jobcenter Aarhus.

15.35-15.50
Præsentation af den socialøkonomiske virksomhed RespektRum
Torben Simonsen

RespektRum er en socialøkonomisk forening og virksomhed der arbejder for at få udsatte borgere ansat i fleksjob. RespektRum’s fleksjobindsats har været i gang i cirka tre år, og målgruppen er de mest udsatte fleksjobvisiterede borgere som er visiteret til få timers arbejde om ugen (2-10 timer) og typisk har en række udfordringer ud over arbejdsløshed. Da RespektRum startede var tanken at hovedopgaven var at finde ’det gode match’ med en arbejdsgiver, men det har vist sig at den understøttende funktion både før og efter ansættelse er afgørende for at denne målgruppe kan bevare arbejdsmarkedstilknytningen. Borgerne i målgruppen har typisk problemer som stress, smerter i bevægelsesapparatet og andre helbredsudfordringer, og der indgår derfor behandlingstilbud som del af udviklingen af arbejdsevnen. Aktuelt har RespektRum haft ca. 90 borgere igennem og ca. 70% er i arbejde, et resultat der er særdeles godt for denne målgruppe. RespektRum har som en del af fleksjobindsatsen etableret en platformsmodel hvor borgerne ansættes hos RespektRum til at løse opgaver for private firmaer, modellen er etableret i samarbejde med MarselisborgCentrets partnerorganisationer hvor opgaverne er særligt tilrettelagt ift. de fleksjobansattes særlige udfordringer. Som en del af platformsmodellen er der også mulighed for at borgerne kan ansættes i fleksjob med selvstændigt arbejde. Ud over at få fleksjobbere i arbejde for at bidrage til deres selvforsørgelse er det væsentligt at disse borgere inkluderes i fællesskaber der er betydningsbærende og sundhedsskabende – på arbejdspladsen og generelt – for at det hele liv kan være i balance. Derfor arbejdes der på at etablere kontakt mellem borgerne og forskellige typer af frivillige inkluderende fællesskaber, og RespektRum etablerer samarbejder med forskellige partnere f.eks. Folkestedet omkring dette formål. RespektRum arbejder således fokuseret ift. Verdensmål nr. 8 om Anstændige jobs og økonomisk vækst, men også generelt ift. de andre verdensmål omkring 1. Afskaf fattigdom, 3. Sundhed og trivsel, 10. Mindre ulighed.

15.50-16.05
Kommunens arbejde med verdensmålene og ’Danmark for Målene’- kampagnen
Søren Winther Lundby, Danmark for Målene kampagnen, medlem af Aarhus Kommunens Bæredygtighedsudvalg

Søren Winther Lundby tog afsæt i spørgsmålet om hvordan vi skaber en bæredygtig verden – vi er 7,7 milliarder mennesker på jorden nu, og prognoserne siger vi vil være 9 milliarder i 2050. Befolkningen i Aarhus fylde 0,00004% af verden, og hvad kan vi så gøre her? Hvordan får vi engageret mange fremfor få, hvordan etableres samarbejde på tværs af sektorer og nationalt/globalt, og hvordan forandrer vi vores varer og produktion til at være bedre for planeten? Mulighederne er gode i DK, fordi vi lever i et tillidsbaseret samfund med stærke institutioner og et godt lovgrundlag.

Kampagnen ’Danmark for målene’ er på finansloven og får 3 millioner i 2020. Var i 2019 rundt i hele DK med 288 arrangementer rettet mod uddannelsessektoren, virksomheder, civilsamfund og den politiske sfære. Ud over arrangementerne i kommunerne er kampagnen også ved at udarbejde en ’digital dating-portal for Verdensmålene’ hvor mennesker, virksomheder, organisationer mv der på forskelligvis arbejder for verdensmålene kan netværke og samarbejde med henblik på at ressourcerne kan blive synlige og udnyttet optimalt. Det er vigtigt at de forskellige verdensmål kombineres fordi problemstillingerne de handler om er komplekse, og derfor skal flest mulige – og flest mulige typer – ressourcer på banen. Arbejdet med Verdensmålene er kronisk underfinansieret, men Søren Winther Lundby pegede på de kommende EU-midler fra Horizon-programmet 2021-2027 som en mulig finansieringskilde til mange typer af projekter.

Ift. Aarhus Kommunes Bæredygtighedsudvalg henviste Søren Winther Lundby til hjemmesiden, hvor man kan læse mere om udvalgets arbejde, mødereferater mv. Klik her!

16.05-16.20
Verdensrum (Dokk1) – formidlingscenter for FN´s verdensmål
Daniel Astola

Daniel Astola er ansat som koordinator og formidler ved Aarhus Kommunes formidlingsprojekt omkring Verdensmålene ’Verdensrum’ der ligger på havnen som en del af Dokk1-biblioteksbygningen. Mange kender Verdensmålene i overskrifter, færre kender delmålene og en del mennesker kan have svært ved at forholde sig til dem. Der kommer 1,4 millioner mennesker på Dokk1 hvert år, og Verdensrum’s opdrag er at formidle forståelse og dannelse ift. verdensmålene til dem og andre med udgangspunkt i lokalsamfundet i Aarhus på tværs af alle sektorer. Formidlingen skal ske med blik for nuancer og kompleksitet, mange mener at verdensmålene allerede er politiseret så det er vigtigt at der som del af formidlingen også debatteres fordele og ulemper, og at man har øje for at tiltag der kan være godt for et verdensmål kan være til ulempe for et andet. Der skal formidles en forståelse for den lokale, globale og historiske kontekst som Aarhus indgår i. Som del af dette er det en væsentlig fortælling at man i den førindustrielle tidsalder tænkte cirkulært og fremadrettet i måden man forvaltede ressourcerne på, i nutiden tænkes der kortsigtet og lineært, og ift. verdensmålene er det vigtigt at der formidles med henblik på at genetablere den cirkulære og langsigtede tænkning.

Verdensrummet skal være et centrum for samarbejde og vidensdeling ift. verdensmålene men kan ikke organisere alt selv, så der er brug for partnere der kan stå for organisering og formidling i relevante ’klynger’. For SØV’s vedkommende vil man kunne stå stærkere f.eks. overfor det politiske system hvis der etableres et SØV-netværk omkring arbejdet med verdensmålene.

Daniel Astola inviterede alle der har gode ideer ift. verdensmåls-aktiviteter at kontakte ham, og gør opmærksom på at såvel lokalerne som havnearealet foran bygningen kan bruges af alle.

Læs mere om Verdensrum på Dokk1: verdensrum.aarhus.dk

16.20-16.35
Oplægget om Businessregion Aarhus – socialøkonomiske virksomheder på dagsordenen v. John Kvistgaard, projektleder på det socialøkonomiske område i Silkeborg Kommune måtte desværre udgå pga. sygdom.

I stedet gav Per Bach fra Sociale Entreprenører i Danmark (SED) en kort introduktion til Social Enterprise Day 2019:

Social Enterprise Day 21. november 2019 for at sætte fokus på socialøkonomiske virksomheder og -entreprenører i Danmark og verden over. Det er enkelt at deltage, og du kan være med til at synliggøre de positive effekter som socialøkonomiske virksomheder skaber og øge fællesskabet i det socialøkonomiske felt globalt. På dagen kan organisationer, socialøkonomiske virksomheder – ja faktisk alle og enhver dele historier statements, fotos etc., som viser den positive effekt socialøkonomiske virksomheder har for mennesker og samfund.

Det eneste du skal gøre er at udfylde den fortrykte skabelon som du finder her: https://www.socialenterprise.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/WhoKnew-poster-editable-A33.docx med en selvvalgt tekst, tage et foto og dele det på sociale medier med hashtagget #SocialEnterpriseDay. I England hedder kampagnen også #WhoKnew – og derfor står dette hashtag også på skabelonen.

Hvis du ønsker at deltage så send gerne en email til per@socialeentreprenorer.dk – SED koordinerer og formidler alle deltager-indlæg på en fælles liste som del af den internationale kampagne.

Læs mere om Social Enterprise Day på:

https://socialeentreprenorer.dk/vare/social-enterprise-day-2019

https://www.socialenterprise.org.uk/socialenterpriseday

16.35-16.50
Verdensmål i Indkøb og Udbud
Anette Juhl Winther, Indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune køber varer og ydelser for ca. fem milliarder om året. I indkøbsafdelingen fokuserer Aarhus Kommune særligt til Verdensmål nummer 12 vedrørende ansvarlig produktion og forbrug, og det er en vigtig dagsorden at søge at tænke mere cirkularitet ind i kommunens produktion og forbrug. Eksempelvis har kommunen siden 2013 besluttet at være økologisk, der blev nået et mål med 60% økologi i 2017, og nu arbejdes der videre mod et mål på 90%. Anette Juhl Winther pegede på at de mange store opgaver der skal løses i kommunalt regi kan indeholde del-opgaver og muligheder for at bruge SØV og andre til at bidrage med løsninger der bidrager til verdensmålene, og det er så kommunens opgave at finde relevante samarbejdspartnere. Hun peger på at en måde for SØV at gøre sig synlige er at registrere sig som RSØV og desuden melde sig til på udbud.dk hvor man kan vise hvad man selv er interesseret i at byde ind med. Fødevarer er et stort og afgørende felt i kommunens indkøb og forbrug, og i den kommende udbudsrunde er indholdet styrket ift. økologi, reduktion af kødforbrug og reduceret madspild, og der vil også være mulighed for at se på reduktion af emballage og andet affald. Et andet relateret område er transport hvor Aarhus Kommune har som mål at kommunen og byen Aarhus skal være emissionsfri i nærmeste fremtid – så også på dette område skal der findes nye løsninger og her kn der måske også tænkes at SØV kan bidrage. Indkøbsafdelingen er villig til at overveje at ændre måden tingene gøres på ift. indkøb, forbrug, transport og logistik mv. hvis det giver mening ift. kommunens behov og forpligtelser og i øvrigt er til gavn for verdensmålene.

16.50-16.55
Rummelig imidts strategi for sociale indkøb ‘
Angelika Marning, udviklingskonsulent, Rummelig imidt

Angelika Marning fortalte om Rummelig imidts ’strategi for sociale indkøb ‘ hvor der fokuseres på sociale indkøb som en måde at øge den sociale indsats med at få udsatte borgere i arbejde. Kampagnen kører i 2020 og 2021, og aktiviteterne er primært tiltænkt kommunerne for at skabe en øget bevidsthed om vigtigheden af at sammentænke beskæftigelsesindsats, sociale indkøb og cirkulær økonomi. Siden 2016 har det været muligt for kommunerne at tage særlige sociale hensyn i de offentlige udbud men der er ikke sket meget på dette område, samarbejdet mellem kommunerne og SØV skal faciliteres så de kan finde hinanden, og det er denne faciliteringsproces Rummelig imidt -kampagnen vil bidrage til.

16.55-17.00
Afslutning

Per afsluttede mødet med at takke de fremmødte oplægsholdere og tilhørere.

 

Fotos fra Mødet:

 

 

 

Back To Top