skip to Main Content

Tid:  Tirsdag d. 27. september 2016 kl. 15.00-17.00
Sted: Lokale 5541, Jægergården, Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C
Tema: Aarhus Kommunes samarbejde med socialøkonomisk virksomheder

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 27. september 2016 Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt i Aarhus Kommunes lokaler på  Jægergården i Aarhus C.
Der var 42 deltagere

Netværksmødet var en opfølgning på SED´s to tidligere møder med Aarhus Kommune, Netværksmøde d. 1. juni 2015  og Netværksmøde d. 23. november 2015.
Formålet med disse møder er at fortsætte en god dialog, som fremadrettet skal bidrage med at skabe mere forståelse imellem de involverede parter, om hvordan man i fællesskab kan løfte det socialøkonomiske område i kommunen til gavn for alle.

Program:
15.00-15.10
Velkomst – og nyt fra det socialøkonomiske felt i Danmark
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
Per introducerede dagens program og gjorde opmærksom på et par af SEDs andre kommende arrangementer.
Desuden opfordrede han til at melde sig ind i foreningen SED som en måde at styrke netværket og feltet omkring socialøkonomi.

15.10-15.25
Status fra Aarhus Byråd i forhold til socialøkonomiske virksomheder
Theresa Blegvad, medlem af Aarhus Byråd for Venstre
Theresa fortalte at der i Aarhus Byråd er bred opbakning på tværs af partier til socialøkonomiske virksomheder, og at hun er positiv ift. feltets udvikling både i Aarhus og generelt.
Hun ser en stor vigtighed i at opbygge netværk og arbejde i partnerskaber, og opfordrer til at tænke medborgerskab ind som et vigtigt tema ift. at arbejde med socialøkonomi.
Theresa spurgte om nogle fra salen ville byde ind med hvad der er udfordringer for dem lige nu, og et par tilhørere kommenterede at deres største udfordring var kassetænkning og svært gennemskuelige regler i det kommunale system.
Til sidst opfordrede hun folk til at maile til hende hvis de har noget på hjerte omkring deres arbejde med socialøkonomi

15.25-15.40
Topkær Økologi –
Oplæg Kim Quist
Kim Quist har i mange år arbejdet med anbragte børn og været del af lokalpolitik, og har nu besluttet at gå en ny vej via projektet Topkær Økologi med fokus på socialøkonomi og økologisk landbrugsdrift.
Projektet tager afsæt i Topkærgaard, der ligger i Kasted 7 km fra Aarhus. Bedriften råder over 45 ha jord, og startes op som omlægningslandbrug hvor der på sigt skal produceres grøntsager, bær, æg, lam mv. og oprettes en række ’afledte’ produktioner/aktiviteter, f.eks. catering, naturpleje, internationalt udviklingsarbejde mv. Den multifunktionelle landbrugsdrift skal skabe sociale arbejdspladser for borgere med midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne.
Der samarbejdes bl.a. med Huset Venture, Kalø Økologisk Landbrugsskole og Økologisk Landsforening, og Kim peger på Grantoftegaard som en stor inspirationskilde.
Kim gav udtryk for, at deres største udfordringer er, at der går meget lang tid fra at kommunen har sagt ja til at der sker noget konkret, og at en firkantet tolkning af juraen i kommunen ofte står i vejen for at tingene kan lade sig gøre til de udsatte borgernes fordel.

Læs mere om Topkærgaard : http://topkaergaard.dk

 

15.40-15.55
Vaskeriet – Oplæg Pia Stabel Hjort og Katrine Knudsen
Bag Vaskeriet står de to socialpædagoger Katrine Knudsen og Pia Stabel, der i mange år har arbejdet udviklingshæmmede unge og voksne. Vaskeriet skal være både møntvask og arbejdsplads for handicappede voksne der derved kan få en ’øvebane’ ift. arbejdsmarkedet. Virksomheden vil kunne udføre opgaver både for private, det offentlige og for virksomheder, og ønsker på sigt at kunne oprette både skåne- og fleksjob.
Vaskeriet arbejder med medborgerskab og fællesskab som vigtige temaer i projektet, og ønsker at bygge bro mellem de nuværende aktivitets-centre/tilbud for handicappede og det ordinære arbejdsmarked. De trækker på deres mangeårige erfaring med at skabe begejstring og inkluderende fællesskaber, og tager afsæt i borgernes egne ønsker for hvad de har lyst til at arbejde med (praktiske vaskeriopgaver, kundekontakt, transport etc.).

Ift. samarbejdet med kommunen siger Katrine og Pia at de hurtigt fik tilsagn om at ideen var god, men at der derefter er gået meget lang tid før der kommer svar og opfølgning fra kommunens side. De ønsker sig at kommunen bliver mere nysgerrig, lydhør og rummelig omkring at prøve ting af ift. at få disse borgere i arbejde, og opfordrer til at der bruges flere midler på at opdyrke og udvikle de oversete ressourcer i denne gruppe.

Vaskeriet har pt. et godt netværk og en del kontakter og kunder, men arbejder i øjeblikket på at finde lokaler til virksomheden.

Læs mere om Vaskeriet: https://www.facebook.com/vaskerietaarhus/

Opsummering v. Per Bach
Per sagde at der tegner sig et behov for et bedre samarbejde ml. virksomhederne og kommunen ift. hvad der er udfordringerne, og han opfordrer til at der etableres en arbejdsgruppe med henblik på at sikre fortsat dialog og samskabelse. Et sådant forum kan også bruges som afsæt til at afdække den sociale værdi som de socialøkonomiske virksomheder skaber og hvordan det udmønter sig økonomisk.

16.15-16.35
Status fra Aarhus Kommune vedr. socialøkonomiske virksomheder
Helle Medegaard, Virksomhedskonsulent, Integration & Fleksjob, Jobcenter Aarhus
Betina Møller, Startvækst Aarhus
Hanne Kabel, Indkøb & Udbud
Helle indledte med at sige at hun sidder som Aarhus Kommunes ’indgang’ for socialøkonomiske virksomheder og til daglig arbejder med at udvide samarbejdet mellem kommunen og virksomhederne.
Kommunen interesserer sig både for de registrerede socialøkonomiske virksomheder og andre der arbejder socialøkonomisk, og de har kontaktet 61 socialøkonomiske virksomheder i kommunen som er fundet gennem egen research og hjælp fra SED.
Kontakten til virksomhederne sker med henblik på at indsamle viden der kan gives videre til indkøbsafdelingen, informere om registreringsordningen og snakke om beskæftigelsesmuligheder i virksomheden.
Pt. er der 15 registrerede socialøkonomiske virksomheder i Aarhus på Virk.dk, og Helle opfordrer til at virksomhederne registrerer sig da det er den oplagte måde at gøre det muligt for kommunen og andre potentielle samarbejdspartnere at finde frem til dem.

Bettina fra StartVækst Aarhus sagde at StartVækst ikke kan rådgive specielt om socialøkonomi, rimelighedskrav etc., men kan vejlede omkring opstart af virksomhed, forretningsmodeller mv., og at de i den forbindelse bl.a. bruget det materiale som det nu lukkede Vækstcenter for Socialøkonomi har produceret.
Bettina opfordrer til at de socialøkonomiske virksomheder holder fast i at konkurrere på kvalitet og indhold frem for på priser, og opfordrer til at bruge StartVækst til sparring omkring virksomheds-udvikling.

Hanne Kabel fra Indkøb & Udbud pointerede at det ikke er realistisk for de socialøkonomiske virksomheder at konkurrere om de store udbud. I stedet er det oplagt at arbejde på at blive underleverandører, levere specialproduktion af specifikke produkter der mangler og efterspørges, eller fokusere på ting der ikke kommer i udbud.
Hanne konsulterer jævnligt virksomheder på RSV-listen når hun sidder med en opgave i udbudsafdelingen, og opfordrer til at virksomhederne sørger for at holde Helle Medegaard ajour med deres virksomhedsoplysninger.

Kommunens udbudsafdeling arbejder hele tiden med at tænke fleks-og skånejobs ind i de opgaver der skal løses for kommunen.
Den nye udbudslov giver mulighed for at give særstatus til socialøkonomiske virksomheder med minimum 30% ansatte på særlige vilkår, og her må man gerne gå sammen i partnerskaber omkring udbud.

Opsummering v. Per Bach
Per opsummerede ved at opfordre til at kommunikationen mellem virksomheden og kommunen bliver holdt ved lige, og foreslog at der kunne oprettes en ’opslagstavle’ hvor aktuelle relevante udbud kan annonceres (se nedenfor).

16.35-16.45
Status vedr. Rimelighedskravet
Hans Halvorsen, medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet, formand for Økonomi- og Beskæftigelsesudvalget og medlem i det regionale beskæftigelsesråd i Region Midtjylland.

Hans Halvorsen fortæller som Theresa Blegvad at der i Aarhus byråd er stor opbakning på tværs af partierne til at bakke op om socialøkonomiske virksomheder.
Der er vedtaget en plan i byrådet for at søge at styrke socialøkonomiske virksomheder og køre dem i stilling til i højere grad at stå for at levere varer og ydelser ift. kommunen. Han mener det er en god ide at etablere en arbejdsgruppe og et sted hvor nye udbud mv. kan annonceres.
Vedrørende rimelighedskravet er baggrunden for denne lovgivning at arbejdsmarkedets parter ønsker at sætte en grænse for hvor mange arbejdspladser der kan være støttede, men parterne er enige om at der er god grund til at give socialøkonomiske virksomheder større rammer. Derfor er der etableret en dispensationsordning som indtil videre er forlænget til 2018, og den nuværende minister ser positivt på muligheden for at permanentgøre ordningen så socialøkonomiske virksomheder kan ansætte flere i støttede stillinger også i fremtiden.
Hans Halvosen ser dette som en positiv og nødvendig udvikling, da behovet for at oprette støttede stillinger er større end nogensinde før, og de aktuelle regler og praksis vedrørende visitation gør at der visiteres flere til fleksjob og færre til skånejob.
I Aarhus kommune er der pt.ca 1000 fleksjobvisiterede som ikke er i arbejde.

Helle Medegaard supplerede her ved at nævne Aarhus Kommunes Investerings-model, hvor en socialøkonomisk virksomhed kan lave fleksjob med fuld lønrefussion i op til et år, en ordning der fortsætter i 2017.

Før næste programpunkt blev der indsat en hurtig runde med præsentation af navn og virksomhed/organisation.

16.45-16.50
Information om en ny Vækstpark for socialøkonomi i Aarhus på Gunnar Clausensvej v. Allan Petersen, BOAS Specialister

Allan Petersen fortæller at den Sociale Udviklingsfond (SUF) har investeret 20 millioner kroner over de næste 5 år i et projekt der skal være med til at booste socialøkonomiske virksomheder. I oktober 2016 åbner ’Vækstparken for Socialøkonomi’ i et stort domicil i Viby, hvor virksomheder der vil løfte et socialt ansvar har mulighed for at leje sig ind med mulighed for kontor, produktion, lagerfaciliteter mv. Hensigten er at være med til at styrke virksomhederne, skabe nye jobs og inspirere til fællesskab og samarbejde på tværs af brancher og virksomhedsformer.

Selve vækstparken vil også blive drevet efter socialøkonomiske principper, og man håber at kunne få tiltrukket flere midler fra fonde mv. og blive et sted der kan være med til at facilitere netværksopbygning og tilbyde sparring mv.
Allan Petersen opfordrede de tilstedeværende til at komme forbi og se de nye lokaler og være med til at sprede nyheden om vækstparken med henblik på at de nye faciliteter til komme så mange til gode som muligt.

Læs mere her

Afrunding og afslutning v. Per Bach
Per takkede oplægsholdere og de fremmødte, og opfordrede til fortsat aktiv dialog og samarbejde mellem virksomhederne og kommunen.
SED tager tråden op ift. at etablere en samarbejdsgruppe og videreføre ideen med at annoncere relevante udbudsopgaver fra kommunen.

Fotos fra dagen:

Theresa Blegvad - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 27.9.2016

Theresa Blegvad

Kim Quist - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 27.9.2016

Kim Quist

Pia Stabel Hjort og Katrine Knudsen- Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 27.9.2016

Pia Stabel Hjort og Kartine Knudsen

Katrine Knudsen- Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Aarhus og Region Midt 27.9.2016

Kartine Knudsen

Helle Medegaard - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt

Helle Medegaard

Betina Møller - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt

Betina Møller

Hanne Kabel - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt

Hanne Kabel

Hans Halvorsen - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt

Hans Halvorsen

Alan Petersen - Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt

Alan Petersen

Netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Aarhus og Region Midt

Back To Top