skip to Main Content

Dialog og udviklingsarrangementet blev afholdt  mandag d. 22. april 2013 på Café Kaffegal i Aarhus og havde godt 30 deltagere.
 

Baggrund:
Socialøkonomiske virksomheder er for alvor kommet på den politiske dagsorden. I EU arbejder man med en frivillig mærkeordning for socialøkonomiske virksomheder. Folketinget er interesserede i de muligheder, der ligger i modellen og har sat penge af til opstart og udvikling af socialøkonomiske virksomheder, og regeringen har nedsat Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. Også flere kommuner har lavet strategier for socialøkonomiske virksomheder for at hjælpe området på vej.
Samtidig er der stadig en del uklarheder og uenigheder om, hvad en socialøkonomisk virksomhed præcis er.
Kan en socialøkonomisk virksomhed f.eks. være privatejet? Kan man nøjes med at give en del af overskuddet i virksomheden til den sociale opgave virksomheden forsøger at løse? Skal bæredygtighed forstået i både social, økonomisk og miljømæssig forstand være en del af definitionen på en socialøkonomisk virksomhed? Kan en socialøkonomisk virksomhed være ejet af det offentlige?

Hvis socialøkonomiske virksomheder skal bevare troværdigheden, og være et brugbart middel i forbindelse med at løse nogen af de store sociale og velfærdsmæssige udfordringer vi står overfor, er det vigtigt at begrebet ikke udvandes. Det er samtidig vigtigt at begrebet ikke bliver alt for snævert. Derfor ligger der en vigtig opgave i både at skærpe og udvikle, hvad det er vi forstår ved en socialøkonomsik virksomhed.

Hensigten med arrangementet var at stille skarpt på enigheder og uenighederne og bruge dem, som udgangspunkt for en konstruktiv dialog.
Samtidig skulle arrangementet kan bidrage med konkrete formuleringer og prioriteringer og dermed være et lille bidrag i det fortsatte arbejde med at skærpe og udvikle begrebet socialøkonomisk virksomhed.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed 22.4.2013

Program

Kl. 10.00-10.15
Velkommen
Per Bach – Sociale Entreprenører i Danmark
Carl Kristian Damm Jensen – facilitator for dagen

10.15-11.30
Oplæg:

Esben Hulgård, lektor, projektkoordinator for “Socialt Entreprenørskab” – kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus

Kjeld Søndergaard, Huset Venture

Bent Würsching, socialrådgiver og cand.scient.soc., skriver pt. ph.d., om forretningsorienterede socialøkonomiske virksomheder.
Se PowerPoint fra oplægget: Klik her!

Brian Sørensen, direktør for Café KaffegalChangeMakers og Social Business House

Johannes Bertelsen, formand for Frivilligt Forum
Se PowerPoint fra oplægget: Klik her!

11.30-12.00
Fælles opsamling introduktion til eftermiddagens WORLD CAFÈ ved Carl Kristian Damm Jensen.

12.00-13.00
Frokostpause

13.00-15.45
WORLD CAFÈ
Spørgsmål der blev drøftet:
Hvad er de væsentligste udfordringer for at bringe feltet socialøkonomiske virksomheder videre i Danmark?
Efter at have identificeret udfordringerne blev det drøftet:
Hvordan kan vi arbejde med disse udfordringer, så vi skaber værdi for socialøkonomiske virksomheder for brugere og for Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.

WORLD Caféen afsluttedes med at se på mulige næste skridt.
Her blev det bl.a. foreslået at arbejde videre med at udvikle begrebet socialøkonomiske virksomheder f.eks. i lokale netværk.
Det blev også foreslået lave et “Supplerende udvalg for socialøkonomiske virksomheder”, hvor der var repræsenteret flere brugere og praktikere. (Ved arrangementet blev det påpeget, at der kun er én praktiker og ingen brugere repræsenteret i Regeringens Udvalget for socialøkonomiske virksomheder)

Det blev også foreslået at lave en sammenskrivning fra mødet for at sikre at resultatet af dialogen på arrangementet kunne opsamles, videreføres og videre formidles. Det kunne bl.a gøres ved at lave et referat med adgang til PowerPoints, billeder, kommentarer mm.  (hvilket sker her på siden)samt at udarbejde en pressemeddelse.
Interesserede, der ønsker at fortsætte arbejdet fra dialogmødet kan kontakte Per Bach på email: per@timebank.dk el. tlf. 40 11 86 40.

Se opsamlingen fra World Café dialogen: Klik her!

15.45
Afrunding 

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed 22.4.2013

 

Litteraturliste til arrangementet:

EU´s Social Business Initiative –  FAQ:

Udenfor Nummer, Dansk Socialrådgiverforenings blad  25/2012 tema om socialøkonomiske virksomheder:

Strategi- og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske iværksættere og virksomheder i Aarhus 

”Socialøkonomiske virksomheder tænder gnisten i øjet”
17.12 – 2012 af Lars Jannick Johansen
Om hvilken rolle socialøkonomiske virksomheder skal spille i fremtidens beskæftigelsespolitik .

Socialøkonomiske virksomheders styrker,
udfordringer, idéer og muligheder.

Opsamling på CABI´s workshop for 15 socialøkonomiske virksomheder d.27.6 2012

Fokus på socialøkonomiske virksomheder
CABI´s notat om socialøkonomiske virksomheder
med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål
August 2012

DA
SOCIALØKONOMIEN I DEN EUROPÆISKE UNION (2012)

Resumé af rapporten udarbejdet af CIRIEC (internationalt center for forskning og information om den offentlige, sociale og kooperative økonomi) for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Frivilligt Forums holdning til, hvordan de socialøkonomiske virksomheder bør defineres.

Kommissorium for Udvalget for socialøkonomiske virksomheder 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder er et hurtigt arbejdende udvalg, der skal undersøge barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder og komme med anbefalinger, herunder udarbejde et konkret lovforslag til en ny særlig virksomhedsform under navnet socialøkonomisk virksomhed. Udvalget består, foruden de relevante ministerier,af eksterne eksperter og praktikere på området. Udvalget skal afrapportere medio 2013 med henblik på fremsættelse af lovforslag i folketingssamlingen 2013/2014.

Utredning om sosialt entreprenørskap
Rapport om muligheder og barriere for socialt entreprenørskab i Norge udarbejdet af  DAMVAD for Nærings- og Handelsdepartementet i Norge.

Radioudsendelser om socialøkonomiske virksomheder 
Den sociale udfordring på P1 har i december 2012 og januar 2013 bragt nogle udsendelser om socialøkonomiske virksomheder. 

I Den sociale udfordring fra 27. november 2012 med titlen “Socialøkonomien er for bredere grupper” kan man høre professor i socialt Entreprenørskab, Lars Hulgård fra Roskilde Universitet fortælle om, hvordan socialøkonomiske virksomheder i fremtiden ikke kun vil være et tilbud til dem, der er langt fra arbejdsmarkedet. De vil i stigende grad også være et tilbud til bredere dele af befolkningen, som har brug for en arbejdsplads, der er mere rettet mod et socialt formål end mod at tjene penge til ejerne.
Hør udsendelsen: Klik her!

I Den sociale udfordring fra 18. dec. 2012 med titlen “Social reaktion mod konkurrencesamfundet” kan man høre Carl Christensen, kultursociolog og social entreprenør gennem 30 år. Han mener bl.a. at Socialøkonomiske virksomheder er en modreaktion mod vækst- og konkurrencesamfundet, som udstøder flere og flere.  
Hør udsendelsen: Klik her!

Den sociale udfordring fra d.1. januar 2013 kan man under titlen “Sociale virksomheder er international tendens” høre Professor,  Ph.D. Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen i Aarhus fortælle om en stigende international interesse for at skabe virksomheder, som støtter sociale mål og omsorg for andre højere end profitten.
Hør udsendelsen: Klik her!

I udsendelsen fra d. 8. januar med titlen “Gør det let at støtte socialøkomisk produktion” kan man bl.a. høre SF’s
arbejdsmarkedsordfører, Eigil Andersen. Han mener at man skal give produkter fra socialøkonomiske virksomheder et genkendeligt  mærke, så det bliver lettere for forbrugerne at finde deres produkter, på samme måde som vi kender det fra økologiske varer.
Hør udsendelsen: Klik her! 

Den sociale udfordring fra 15. januar med titlen “I Social foranstaltning eller fornyelse af arbejdsmarkedet?” samles op på udsendelessrækken om socialøkonomiske virksomheder. Her diskuteres bl.a. om socialøkonomiske virksomheder er en mulig omkostning eller besparelse for kommunerne og om det er realistisk at kræve, at socialøkonomiske virksomheder skal klarer sig på konkurrence-vilkår. I udsendelsen kan man bl.a. høre Lars Hulgård, Steen Hildebrandt og Carl Christensen.
Hør udsendelsen: Klik her!

Back To Top