skip to Main Content

Tid: Lørdag d. 23. november 2013 kl. 15.00-16.00
Sted: Settlementet, Dybbølsgade
41, 2. sal, 1721 København V

Tilstede var: Per, Marie, Niels Johan, Johannes, Poul Erik, Lasse, Ella, Gitte, Thorleif.

Dagsorden i følge vedtægterne.

1 Valg af dirigent

Niels Johan Juhl-Nielsen blev valgt.
Efter godkendelse af dagsordnen, konstaterede han, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2 Valg af referent

Gitte Kirkeby blev valgt.

3 Valg af stemmetællere
Maria Christiansen

4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse

Per gennemgik kort den skriftlige beretning:
SED har været en forening i rivende udvikling: Kun 7½ måned siden sidste GF er medlemstal fordoblet. Nyhedsbrevet er i samme periode gået fra 250 abonnenter til 460 abonnenter, og antallet vokser forsat. Vi har også facebook-side med 206 likes. Det kører lynhurtigt.
Det går fint, men da vi samtidigt alle “blot” arbejder frivilligt, er der grænser for, hvad vi kan.
På sigt arbejder SED på at få lønnede midler og lokaler. Men der har god tid, da SED stadig er ung.
Det sidste halve år er skabt mange nye kontakter, bl.a. på Folkemødet på Bornholm.
Der har været mange samarbejder og arrangementer.
Ansøgninger har endnu ikke kastet af sig. Men det kan være det kommer.
Politiske arbejde har vi involveret os i lidt mere, bl.a. i det socialøkonomiske udvalgsarbejde. Dertil har vi lavet avis-indlæg og afholdt vælgermøde med politikere. Det en bred, apolitisk aktivitet at arbejde med socialt entreprenørskab.
Aktiviteter har været mange – både egne og med andre. En konkret oplistning af aktiviteterne indgår i den skriftlige beretning. Vi arbejder med forsat at holde møder og dialog – cafe-møder
Bestyrelsens beretning blev vedtaget. Se hele beretningen herunder.

5 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
SED’s kasserer, Maria Christiansen fremlagde regnskabet. I runde tal er der i år ca. gået 8.000 kr. ind og ditto ud.
SED modtog 3.700 kr ifm. dødsfald. Kassebeholdningen er pt på 1.400 kr.
Regnskabet er revisor-godkendt.
Regnskabet blev godkendt

6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
SED`s kasserer Maria Christiansen fremlagde budgettet, som er defineret forholdsvis konservativt.
Alle arrangementer skal være bæredygtige, dvs. der ikke må bruges mere end der kommer ind.
For 2014 er indberegnet opkrævning af kontingent, også for ”de ufrivillige, som har fået medlemskab som en gave. Om de betaler vil tiden vise.
SED har ca. 120 medlemmer i dag.
Taktikken med at pris for arrangementer koster det samme som et årsmedlemskab giver pote, fx med 11 nye på gårsdagens studietur.
Fremover vil anvendes et nyt foreningsprogram til økonomi. Det er gratis og baseret på samskabelse, der er kurser mv. Det tegner godt, og vil lette arbejdet meget fremover.
Der skal helst være ca. 5.000 kr. i kassen uanset aktivitetsniveau. Det har fungeret godt. – Det kan være vi kan ønske/måske få en projekter, i stedet for at købe. – Kontingentet fastsættes forsat til 100 kr.
Der kalkuleres med, at 1-2 personer deltager i Folkemødet næste år samt at Per har lidt midler til udvikling af hjemmesiden.
Se hele budgettet herunder

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der vælges 5-7 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode (Niels Johan Juhl-Nielsen, Ella Hilker og Per Bach var på valg – alle stillede op igen)
Alle tre blev genvalgt
– Per Bach foreslog at udvide bestyrelsen med Annette Willig.
Det blev vedtaget

8 Valg af 2 suppleanter for 2 år –
(punktet udgik da Sanne Gutkin og Gitte Kirkeby er valgt for to år ved seneste generalforsamling)

9 Valg af 1 revisor for 1 år. (Hanne Biehl stillede op igen)
Hun blev genvalgt

10 Indkomne forslag
– Der var ét forslag til vedtægtsændring; at generalforsamlingen afholdes i foråret. Dette passer bedre ift. årsregnskab mv. Forslaget blev vedtaget. Men næste gang er først i 2015, andet er svært.
Forslaget blev vedtaget. Se forslaget herunder

11 Eventuelt
Der var intet under eventuelt. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen
Se konstituering her 

 

Årsregnskabet 2013

Budget 2014

Indkommet forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens årsberetning

Back To Top