skip to Main Content

Tid: Lørdag d. 9. maj 2015 kl. 14.00-15.00
Sted: Foreningshuset, Sundholmsvej 8, Sundholmen, 2300 København S

Sociale Etreprenører i Danmark afholdt ordinær ordinær generalforsamling lørdag d. 9. maj 2015 i Foreningshuset på Sundholmsvej 8.

Til stede var Per Bach, Maria Christiansen , Torben Simonsen, Niels Johan Juhl-Nielsen, Annette Willing, Gitte Kirkeby, Lya Moestrup.

Efter formand Per Bach havde budt velkommen, forløb mødet med følgende punker:
1. Valg af dirigent.
Niels Johan blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt overfor medlemmer per mail d. 18. april 2015.

2. Valg af referant.
Gitte Kirkeby blev valgt.

3. Valg af stemmetællere.
Maria Christiansen blev valgt.

4. SED beretning for 2013-2014.

Som supplement til sin skriftlige beretning fremlagde SED formand Per Bach en kort mundtlig beretning, og nævnte følgende:
Der afholdes stadig flere SED-aktiviteter spredt i hele landet; netværksmøder, seminarer, møder mv. Informationsindsatsen fungerer godt, og flere abonnenter af SED nyhedsbrevene kommer til.
SED hjemmesiden bruges aktivt, bl.a. da vores kalender meget grundigt dækker aktiviteter i DK og udland.
SED har fået udarbejdet nyt logo, og nye informationsmaterialer.
SED har fået flere nye samarbejdspartnere og nyt kontor i Århus på Marselisborg.
I Århus bliver der arbejdet fast med vejledning af nye sociale iværksættere og udvikling SED-netværket. Ting, som SED kan gå videre med i København.

SED har længe haft behov for en ny platform for hjemmeside, som også omfatter medlemsregistrering, opkrævning og betaling samt løbende database over informationer og aktiviteter. Det vil lette og gavne SED stort, når det kommer i værk. Håbet er i 2015 at have midler hertil. SED har et stort internationalt netværk og indgår nu også i internationalt samarbejde som del af et EU-projekt. Det giver nye muligheder. Med EU-projektet har SED fået midler til at have ansatte i foreningen.
Den stærke udvikling har gjort, at bestyrelsen efter fælles overvejelser lægger op til en ny SED-organisering med en mindre bestyrelse, hvortil flere forskellige tematiske arbejds-grupper er tilknyttet, hver med deres kontaktpersoner. Tanken er, at det skal være lettere indenfor forskellige temaer at indgå aktivt og bidragende i SED. Et tværgående fokus vil være på at få flere aktiviteter i spil, lokalt og landsdækkende.

To bemærkninger blev tilføjet fra salen:
Dels at SED i København med Foreningshuset på Sundholmvej 8 på Amager har en god ramme for mødeaktivitet, og dvs. et fast tilholdssted i København. Dette er værd at synliggøre.
Dels at SED’s formål-paragraf kan gøres mere skarp. Det kan SED bestyrelse overveje i 2015.
Generalforsamlingen godkendte beretningen for SED, der dækkede 1½ års aktiviteter i 2013-2014.

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse v. Kasserer Maria Christiansen.

Med årsskiftet 2015 løber SED årsregnskab fremover med årsskiftet, mens dette års regnskab dækker en perioden 11.nov. 2013 til 31. dec. 2014. Regnskabet dækker en en stor aktivitet med en lille økonomi.
SED’s EU-projekt er ikke integreret i regnskabet, men skal indarbejdes, hvilket er en væsentlig revisor-påtegning ift. det fremlagte regnskab.
Indtægterne (14.090 kr) er primært dækket af kontingenter og indtægter fra arrangementer. Mens udgifter (15.444 kr) dækker drift (hjemmeside, bank, kontor), arrangementer, transport og øvrige udgifter. At der er brugt lidt flere midler end forventet, skyldes en misforståelse om et enkelt større arrangement, hvortil der ikke var tale om lokalelån, men leje.
I 2015 forventes SED at spare midler på porto og udsendelse ved alene at gøre brug af mail. Med en ny hjemmeside og arbejdsplatform for medlemskontakt og kontingent-betaling vil det fremover være lettere og billigere at håndtere SED’s medlemsarbejde. En proces med crowd funding er i gang forat få finansieret SED’s ny web- og arbejdsplatform. SED har 94 medlemmer, heraf er 5 gavemedlemskaber. De fleste af SED’s medlemmer er blivende medlemmer.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet med det forbehold, at det revideres efter de af revisoren anbefalede retningslinjer. Herefter godkendes det på ny til næste års generalforsamling.
6. SED Budget
Det forelagte budget 2015 ligger i vidt omfang i forlængelse af aktiviteterne i budget 2014 med tilpasninger til de forventede aktiviteter i 2015. Budgettet blev godkendt under forudsætningn af tilretning efter revisors anbefalinger ift. EU-projektet, parallelt til regnskabet for 2014.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i SED 2015
Som nævnt i beretningen anbefaler bestyrelsen en ny struktur med en mindre bestyrelse. Foruden formand, Per Bach og Niels Johan Juhl-Nielsen udtræder øvrige medlemmer, pånær kassér Maria Christiansen, som ønskede genvalg for 2015, og derefter opfordrer til valg af ny kassér. Dertil stillede Torben Simonsen op til bestyrelsen. Han kender SED indgående fra Århus-arbejdet Århus om vejledning af sociale iværksættere. Han ser store muligheder ved at styrke rammerne for medlemmers indbyrdes kontakt og bidrag, så der skabes mere synergi og netværksdannelse, internt og eksternt gennem SED.
Torben og Maria blev valgt, så SED bestyrelsen i 2015 består af Per Back, Maria Christiansen, Niels Johan Juhl-Nielsen og Torben Simonsen.

8. Valg af suppleant.
Gitte Kirkeby blev valgt.

9. Valg af revisor. SED-medlem Poul Erik Skov Hansen fra Horsens, som kender til foreningen gennem kasser Maria Christiansen, stiller op som revisor. Han blev valgt af generalforsamlingen for 2015.

10. Indkomne forslag
På opfordring af flere SED-medlemmer og SED-virksomheder, som ønsker at bidrage med mere og på formel vis til SED, stillede bestyrelsen forslag om flere typer medlemsskab og kontingent-satser. Samtidigt ønsker bestyrelsen forsat at tilstræbe let og dvs. billig eller gratis adgang til SED og SED’s aktiviteter, både som medlem og ikke medlem, selvom dette samtidigt er en udfordring for SED’s samlede foreningsøkonomi.

Bestyrelsen foreslog følgende typer af medlemskab:

– Standartmedlemsskab: 100 kr.

Medlemsskabet giver adgang til de af SED´s medlemsfordele(*) for 1 person.

– Medlemskab for organisationer og virksomheder: 500 kr.

Medlemsskabet giver adgang til SED´s medlemsfordele (*) for 5 personer.

– Støttemedlemsskab for større virksomheder og organisationer: 1000 kr. og derover.

Medlemsskabet giver adgang til de af SED´s medlemsfordele (*) for 10 personer.
Disse medlemmer nævnes på SED´s hjemmeside. Der afholdes særlige netværksmøder/temamøder for dem.

Bestyrelsen vil udvikle og definere medlemsfordelene nærmere, og på hjemmesiden kan medlemsskaberne beskrives og profileres nærmere. Tanken er, at midlerne herfra skal understøtte udviklingen af særlige fordele for disse medlemmer.
Det blev forslået at standardmedlemskabet er et personligt medlemskab.
Generalforsamlingen vedtog forslaget med disse tilføjelser.

11. Evt.
• Den kommende husleje for SED’s Århus kontor er ikke kendt fra 2016. – Hvis foreningen ingen større økonomi har, vil der ingen husleje være for SED.

• SED kan i 2015 arbejde på målsætninger og konkrete milepæle om flere medlememer og stærkere økonomi. SED’s ny medlemsregistrering og opkrævning vil forhåbentlig kunne understøtte dette.

• Generalforsamlingen sender en hilsen til de udtrådte SED medlemmer og en tak for det aktive SED-arbejde.

 

Bilag

Forslag vedr. kontingentændring
Budgetforslag 2015
SED Regnskab 2014
Bestyrelsens beretning

Back To Top