skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 11.30-13.30
Sted: 
Foreningshuset, Sundholmsvej 8, Sundholmen, 2300 København S

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt ordinær generalforsamling d. 9. maj 2017 i Foreningshuset, Sundholmsvej 8 på Amager.
Referat følger herunder.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent
Niels Johan blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og lovligt via nyhedsbrev, hjemmeside og personlig mail til foreningens medlemmer.

 

2 Valg af referent
Hanne Miriam blev foreslået og valgt

3 Valg af stemmetællere
Niels Johan blev foreslået og valgt

4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
v. formand Per Bach

Formanden aflagde beretning på baggrund af den 20-siders skriftlige beretning der forelå til Generalforsamlingen.
Foreningens arbejde på kontoret i Aarhus foregår dels via frivillige der ligger 2500 arbejdstimer i foreningen pr. år, dels via fleksjobansatte medarbejdere og studie-/arbejdsprøvnings-praktikanter der indgår som en vigtig del af SED’s arbejde med SØV-ansvarlighed.

SED har aktuelt cirka 120 medlemmer, heraf cirka 40 virksomheds-medlemskaber. Medlemmerne repræsenterer en bred vifte af aktører i feltet (kommuner, studerende, SØV’er, sociale entreprenører mv.)
Forenings-økonomien er primært baseret på tegning af medlemskaber. I 2016 fik SED for første gang tilskud fra Kulturstyrelsens pulje- og drifts-midler til landsdækkende almennyttige foreninger, der også søges i 2017.
SED har i året siden seneste Generalforsamling afholdt 21 arrangementer (tema- og netværksmøder, workshops mv.) med cirka 260 deltagere. Herudover har foreningen deltaget i en lang række aktiviteter arrangeret af andre (en komplet liste over foreningens egne aktiviteter og deltagelse i andres arrangementer i perioden indgår i den skriftlige beretning). Desuden er der som noget nyt blevet afholdt to socialøkonomiske markeder i Aarhus med i alt ca. 300 besøgende.
Foreningen har for første gang fungeret som kursusarrangør i form af et fundraising-kursus i 3-moduler der blev afholdt i Aarhus og København.
Formidlings-indsatsen er steget støt på alle foreningens formidlings-platforme (hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, foredrag). Især aktiviteten på Facebook-siden er vokset markant i perioden, hvor såvel antal af følgere, likes, delinger og antal mennesker der nås med et opslag er steget mærkbart.
Generelt er foreningens aktivitetsniveau til stadighed stigende på alle arbejdsområderne, og vi oplever positiv respons fra dem der deltager i/gør brug af de forskellige typer af aktiviteter.
Som en del af SED’s ønske om at bidrage til at der måles på social værdi arbejder SED på at finde metoder til at måle foreningens impact, og vi ø… såvel kvantitative (f.eks. monitorering af aktivitet på Facebook-siden) og kvalitative måling (f.eks. udsagn fra medlemmer, samarbejdspartnere mv.om hvilken forskel SED gør ift. feltet)
Beretningen blev godkendt, med kommentar fra flere tilhørere der roste det høje og solide aktivitetsniveau i foreningen.

For yderligere uddybning henvises til den skriftlige beretning der kan læses på foreningens hjemmeside her

5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
v. formand Per Bach

SED’s regnskab er gennemgået af Rigtig Rådgivning, underskrevet af bestyrelsen og intern revisor.
Formanden fremlagde regnskabet og påpegede, at såvel indtægter som udgifter er stigende, hvilket afspejler den markante stigning i foreningens aktivitetsniveau – herunder udgifter til medarbejdere (løn, forsikring mv.) der er steget i og med at foreningen nu har fleksjobansatte, samt indkøb af PC, software mv., og en obligatorisk ekstern revisorpåtegning af regnskabet i forbindelse med ansøgning om driftstilskud fra Kulturstyrelsen.
Niels spurgte til hvad punktet ’salg’ under indtægter dækker over? – Formanden svarede at det er den indkomst foreningen har når der gives honorar for foredrag og konsulentydelser eller afholdes studieture mv. hvor deltagerne betaler. Der var enighed om at dette er et indtægtspotentiale som er vigtigt at fokusere på at udbygge…

Regnskabet blev godkendt.

6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
v. formand Per Bach

SED’s regnskabsår er lagt i forhold til kalenderåret, hvilket betyder, at der allerede er taget hul på årets budget. Budgettet er lagt konservativt men optimistisk i forhold til seneste regnskabsår, dvs. at det påregnes, at såvel indtægter som udgifter vil stige i det kommende regnskabsår. Budgettets resultatmål er en balance på cirka 300 kr. i overskud.

Formanden påpegede, at de indtægter som optræder i budgettet fra EU-projekter som foreningen deltager i ikke indgår i foreningens eget budget og regnskab, men da bevillingerne gives via foreningen skal de fremgå som selvstændigt punkt i budgettet.

Niels spurgte til hvad foreningens planer var for den kommende periode ift. fundraising – hertil svarede formanden, at der arbejdes med fundraising dels til specifikke formål (projekter mv.), dels en større ansøgning til støtte for foreningens drift.
Budgettet blev godkendt.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Maria Christiansen og Torben Simonsen er på valg, de ønsker begge at genopstille.
Torben og Maria blev genvalgt uden kampvalg.

8 Valg af suppleanter
Gitte Kirkeby er på valg og ønsker at genopstille.
Gitte blev genvalgt uden kampvalg.

9 Valg af revisor
Poul Erik Skov-Hansen er på valg og ønsker at genopstille.
Poul Erik blev genvalgt uden kampvalg.

10 Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

11 Eventuelt

Ordet var frit under dette punkt.
Lya kommenterede at SED har et imponerende og meget kvalificeret aktivitetsniveau for meget begrænsede midler og pegede på, hvor vigtigt det er at arbejde på at sekretariatet får tilført flere midler, og at dette bør være et højt prioriteret fokuspunkt i den kommende periode.

Per kommenterede, at det er vigtigt for SED at få så mange aktører som muligt i feltet til at netværke og samarbejde. Derfor er det væsentligt at opretholde en brev vifte af aktivitetstyper, at være aktiv over hele landet og samarbejde med mange forskellige typer af partnere. (Herunder en invitation til de to tilstedeværende repræsentanter for Kooperationen til at udbygge samarbejdet til gavn for feltet).

Desuden blev der talt om de foreløbige planer for SED’s aktiviteter ved Folkemødet 2017, hvor et udvalgt panel foran et publikum bliver sat til at løse et konkret samfundsproblem ved at skabe en socialøkonomisk virksomhed – de fremmødte kom med input til hvordan arrangementet kan optimeres.

Tak til alle for fremmøde og input til generalforsamlingen.

Referat v. Hanne Miriam Larsen

Bestyrelsens beretning 2016-2017
Regnskab 2016
Budget 2017

SED Generalforsamling-9-5-2017

Generalforsamling-9-5-2017

Back To Top