skip to Main Content

Ordinær generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark 2016 – REFERAT

 

Tid: Lørdag d. 28. maj 2016 kl. 14.00-15.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1. i Aarhus

Deltagere: Per Bach, Hanne Miriam Larsen, Torben Simonsen, Maria Christiansen, Inge Carlsen.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af stemmetællere
4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode

8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år
9 Valg af 1 revisor for 1 år.
10 Indkomne forslag
11 Eventuelt

1. Valg af dirigent
Torben Simonsen blev valgt.
Dirigenten konstaterede at dagsorden, regnskab og budget er udsendt rettidigt ift. foreningens gældende vedtægter.

2. Valg af referent
Hanne Miriam Larsen blev valgt.

3. Valg af stemmetællere
Det blev vedtaget at udsætte valget af stemmetællere til pkt. 7 i fald der blev brug for stemmetællere.

4. Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
Formand Per Bach fremlagde årsberetningen skriftligt og mundtligt for beretningsperioden siden seneste generalforsamling (10. maj 2015 – 28. maj 2016).

Indledningsvis berettede formanden at årsberetningen afspejler, at SED i det seneste år har udviklet og udvidet sig hurtigt på flere fronter. Dette tydeliggør behovet for, at foreningen skal arbejde for en stadig højere grad af professionalisering af foreningens drift og forskellige typer af aktiviteter.

Herefter gennemgik formanden SED’s organisatoriske udvikling og pegede bl.a. på, at foreningskontoret i løbet af året har udviklet sig til at være bemandet de fleste af ugens dage, dels pg.a. tilgang af frivillig arbejdskraft, dels i kraft af at foreningen er begyndt at have praktikanter og en fastansat fleksjob-medarbejder. Medlemstallet vokser hele tiden: aktuelt er der ca. 100 der har betalt kontingent for 2016, der er ca. 30 virksomheder der har tegnet det særlige virksomhedsmedlemskab, og der er tydeligvis et potentiale for stadig flere medlemmer.
Herefter berettede formanden om antallet og typer af foreningens forskellige aktiviteter.

SED har i året der gik afholdt 26 arrangementer (temamøder, netværksarrangementer, studieture mv.), hvilket er en stor stigning ift. sidste år, og de har generelt været kendetegnet ved et fint fremmøde. Hovedparten af aktiviteterne foregår stadig i Århus, men arrangementerne er også udvidet geografisk, idet SED har opstartet en netværksgruppe på Fyn, og der kommer stadig flere arrangementer i København. 

SED’s informationsaktiviteter er i hurtig vækst. Hjemmesiden tæller nu mere end 1600 undersider, herunder en unik liste med mere end 220 socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og en omfattende kalender og liste med relevante links indenfor det socialøkonomiske felt.
I det seneste år er der skrevet ca. 400 artikler til nyhedsbrevet der nu har ca. 1200 modtagere (ift. 900 sidste år ved samme tid).
SED’s Facebook-side har nu ca. 1300 likes (ift. 600 sidste år ved samme tid). 

Der er opstartet to nye arbejdsgrupper, dels ”Gruppen for Socialt iværksætteri med og for børn og unge”, dels ”Gruppen for måling af social værdi. SED har i det forgangne år udvidet med nye projekter, dels med projektet ”Bæredygtige Flygtningelandsbyer”, dels med BYSED-projektet der i forlængelse af UNESCO’s konference i 2015 “Building sustainable learning cities” består af et udviklingsarbejde mhp. at sætte fokus på dialog og samarbejde mellem civilsamfundet og det kommunale bystyre.

Endvidere har foreningen udvidet deltagelsen i EU-projekter, således at SED nu er med i tre EU-projekter der på forskellig vis arbejder for at styrke samarbejdet omkring udviklingen af socialøkonomien i den baltiske region.

SED har løbende udvidet samarbejdet med en række foreninger, institutioner, organisationer og enkeltpersoner, i det forgangne år kan bl.a. nævnes CISU, VIA, Den Sociale Kapitalfond, Startvækst Aarhus og Cabi.

For uddybning se endvidere den skriftlige årsberetning (link nederst på denne side).

Kommentarer til årsberetningen:
Flere af generalforsamlingens deltagere bemærkede, at årsberetningen tydeligt viser at foreningen formår et bemærkelsesværdigt stort stykke arbejde og er meget vidt favnende set i forhold til at det er en frivillig forening med begrænset arbejdskraft og særdeles begrænsede midler.

Der blev også talt om at det er værd at bemærke, at SED’s arbejde på flere punkter er unikt, dels ved at det er en landsdækkende forening, dels ved at foreningens arbejde omfatter hele det socialøkonomiske felt med alle typer af aktører.
Her blev det også nævnt af forsamlingens deltagere, at foreningen sender en stor tak for de frivilliges omfattende indsats i foreningsarbejdet.

Årsberetningen blev godkendt med applaus.

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Maria Christiansen fremlagde regnskabet og gennemgik hovedpunkterne.
Generelt kan det bemærkes, at foreningen er gældfri og har en sund økonomi.

Regnskabet er godkendt af ekstern revisor og af bestyrelsen, og blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
SED’s budget for 2016 blev fremlagt af Kasserer Maria Christiansen der gennemgik budgettets hovedpunkter. Budgettet er baseret dels på foreningens forbrug og aktiviteter i 2014/15, dels på forventede udgifter og indtægter i forhold til såvel vanlige og nye aktiviteter i det kommende år. Budgettet er lagt med henblik på at opnå en balance tilsvarende den nuværende med gældfrihed og et mindre overskud ved det kommende regnskabsårs udgang.

Efter fremlæggelsen af budget og regnskab var der enighed om i denne forbindelse at takke Peter for hans store indsats med arbejdet omkring regnskab og økonomi-administration.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Per Bach er på valg og genopstiller. Niels Johan Juhl-Nielsen er på valg og genopstiller.
Begge blev valgt for en ny periode uden kampvalg.

8. Valg af 1-2 suppleanter for 2 år.
Niels Vestergaard Pedersen stiller op og blev valgt uden kampvalg.

9. Valg af 1 revisor for 1 år.
Poul Erik Skov-Hansen genopstiller og blev valgt uden kampvalg.

10. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

11. Eventuelt
Samtalen under eventuelt havde karakter af samtale om foreningens omfattende arbejde i forhold til den frivillige arbejdskraft der er til rådighed. Formand Per Bach bemærkede, at sammenlignet med andre organisationer/institutioner i det socialøkonomiske felt er foreningen lille i forhold til arbejdskraft, men relativt stor i forhold til medlemstal, aktivitetsniveau og deltagere i arrangementer.
Maria Christiansen bemærkede, at foreningens styrke i høj grad er de engagerede frivillige, at det bør være et indsatsområde i det kommende år at involvere flere frivillige på forskellig vis i foreningsarbejdet, og at foreningens medlemmer hermed opfordres til at byde ind hvis de har lyst og mulighed for at deltage i foreningsarbejdet.

SED takker for deltagelsen i årets generalforsamling, og ser frem til positivt samarbejde i det kommende foreningsår.

Referat v. Hanne Miriam Larsen

BILAG

Bestyrelsens beretning 2015-2016
Årsregnskab 2015
Budget for 2016

Back To Top