skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 15.00-16.00
Sted: Online

SED afholdt ordinær generalforsamling d. 20 maj 2021 kl. 15.00-16.00. Generealforsamlingen blev afholdt online og der var 8 deltagere.

Herunder følger referat af generalforsamlingen

1 Valg af dirigent
Niels Johan Juhl Nielsen blev valgt
Han konstaterede at var er udsendt email indkaldelse 3 uger før generalforsamling, som derfor var indkaldt lovligt if.g. de 3 ugers varsel der står i SED´s vedtægter.

2 Valg af referent
Angelika Marning blev valgt

3 Valg af stemmetællere
Der blev ikke valgt stemmetællere da der kun var 8 deltagere i generalforsamlingen

4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
Per Bach fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne.

Per fortalte at perioden maj 2020 – maj 2021 for SED som så mange andre har været præget af Corona.
Det har bl.a. betydet, at vi ikke har brugt vores kontor lokaliteter så meget og det har ogås påvirket SED´s arrangements aktiviteter som nævnes senere.
SED har siden 1. august 2019 haft kontor på Godsbanen på adressen Skovgaardsgade 5A, 2. sal, 8000 Aarhus C. Lokaler er del af kontorfællesskabet New Neighbour der er etableret af Arkitektskolen. Men da arkitektskolen selv skal bruge lokalerne, flytter SED´s Aarhus kontor fra 1. juni 2021 til FO-Byen, Frederiksgade 78, Aarhus C, hvor vi har fået lov til at sidde gratis.
Samtidig er der gode muligheder for at afholde fysiske arrangementer i samarbejde med FO-Aarhus, der råder over en række lokaler og som selv er en socialøkonomisk virksomhed.

SED har af for at vælge en forsigtig kurs ift. foreningens økonomi, primært likviditetsmæssigt, valgt at stoppe foreningens kontorplads på DISIE, Enghavevej 80C, 3. sal, 2450 København – for en periode. Vi håber at kunne genoptage vores plads senere, men vil gerne være lidt forsigtige med SED´s udgifter det næste års tid.

SED indsats beror fortsat på foreningens frivillige som lægger ca. 2.000 frivillige timer om året, dels på kontoret og dels i forbindelse med arrangementer og projektarbejde i Danmark og i udlandet.

I perioden har der udover vores fleksjobansatte Hanne Miriam Larsen sammenlagt været ca. 90 lønnede timer til Per Bach og Gitte Kirkeby i forbindelse med et Norden projekt.

SED arbejder løbende på at fundraise til foreningens aktiviteter.
Siden 2016 har vi fået et årligt tilskud fra Kulturstyrelsens puljer ift. landsdækkende almennyttige foreninger. Det er en af de få puljemidler der kan bruges til drift. Driftspuljen er søgt igen til ansøgningsfristen i juli 2020, men pga. Corona situationen er bevillingen først udbetalt februar 2021. SED forventer at søge puljen igen når der åbnes for ansøgninger i sommeren 2021.

SED arbejder på at søge større fondsmidler dels til understøttelse af foreningens drift og kerneopgaver, dels til forskellige typer af projekter. SED researcher desuden løbende på puljer og fonde, og viden herfra formidles også til medlemmer og andre interesserede via hjemmeside og nyhedsbrev.

SED har i 2020 fået 4.800 kr. fra Merkur Fonden til indkøb af IT-udstyr, hvilket vi er meget taknemmelige for.

SED har søgt TrygFonden om cirka 1,5 millioner for i en treårig periode at kunne gennemføre den danske del af, European Social Enterprise Monitor projektet (se senere omtale). Men TrygFonden har desværre ikke imødekommet ansøgningen. Vi arbejder videre på at fundraise til projektet.

Corona-krisen har som tidligere nævnt primært påvirket SED i mht. afholdelse af arrangementer (se nedenfor). Vi har således aflyst en række fysiske arrangementer og har løbende fulgt de gældende retningslinjer. SED har i perioden afholdt 13 arrangementer, hvoraf flere har været afholdt med samarbejdspartnere som medarrangører. 10 af de 13 arrangementer er afholdt online, og også fremadrettet vil SED sigte efter at have flere online arrangementer.

#SocialEnterpriseDay 2020
Sociale Entreprenører i Danmark deltog i 2017 for første gang i Social Enterprise Day. Social Enterprise Day er oprindeligt et koncept, der er lanceret af den engelske paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder Social Enterprise UK med det formål at sætte fokus på positive historier fra socialøkonomiske virksomheder via forskellige arrangementer og aktiviteter på de sociale medier.
I Danmark deltog 32 socialøkonomiske virksomheder og aktører fra hele landet i Social Enterprise Day 2020 ved at deltage i den digitale kampagne, hvor der blev delt historier, statements, fotos etc. på sociale medier, som viser den positive effekt socialøkonomiske virksomheder på mennesker og samfund med hashtagget #SocialEnterpriseDay og #WhoKnew. Desuden deltog et ukendt antal i DK og internationalt via de sociale medier med kommentarer, hashtags mv. Odense Kommune afholdt Social Enterprise Day konference fysisk og live-streamet. Sociale Entreprenører i Danmark lavede på Social Enterprise Day 2020 live-streaming den socialøkonomiske virksomhed Vimby i Hjortshøj ved Aarhus. Desuden deltog Sociale Entreprenører i Danmark på dagen med oplæg om status for socialøkonomiske virksomheder i Danmark i nationale online konferencer, organiseret af organisationer i henholdsvis Georgien, Holland og Ghana samt i Finland med et videooplæg der var optaget på forhånd. Man kan læse mere om Social Enterprise Day 2020 og se billeder fra dagen her: https://socialeentreprenorer.dk/arrangementer/afholdte-arrangementer/social-enterprise-day-d-19-november-2020
SED er også i 2021 med til at organisere den internationale Social Enterprise Day der i år falder torsdag 11. november, som også er torsdagen i Global Entrepreneurship Week.
Man kan læse mere om Social Enterprise Day 2021 her

Per fortalte at SED siden september 2016 har afholdt månedlige Workshops for sociale iværksættere og socialøkonomiske startups primært i  Aarhus og København, hvor der har været ydet hjælp til ideudvikling.

Fra januar 2021 har SED ændret navnet til: ”Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”.
Vi arbejder på at udvide fagpersonnetværket af de vejledere der stiller sig til rådighed med ProBono vejledning til et landsdækkende netværk parallelt med udviklingen af de SED Åbne Workshops.
Se SED´s fagpersonnetværk her
Vejledningsarrangementerne for sociale iværksættere afvikles i samarbejde med Kooperationen, DISIE, Reach for Change og Rummelig imidt. Desuden er der lavet vejledningsarrangementer i perioden i samarbejde med Odense og Aalborg Kommune.

Hensigten med Åben Workshop-arrangementerne skal dels at stille faglig sparring til rådighed for sociale iværksættere og dels at samle de forskellige aktører med interesse i det sociale iværksætteri og give dem mulighed for at netværke og finde samarbejdsrelationer.

Sociale Entreprenører i Danmark har i perioden deltaget i 3 internationalt projekter:

NORDIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 3.0 hvor vi sammen med organisationer fra Norge og Sverige skal udvikle et online undervisningsprogram, som består af 7 moduler, som gennemgår de forskellige faser i en design og udviklingsproces, hvor de studerende får muligheder for at lære forskellige digitale værktøjer at kende, som alle kan anvendes i udviklingen af en socialøkonomisk forretningsmodel.Projektet, der kører til maj 2022.

Social Entrepreneurship Network of the Baltic Sea Region hvor vi sammen med organisationer fra Estland, Letland, Litauen og Polen har fået bevilliget Erasmus+ midler til perioden september 2020- august 2022. Projektet skal primært styrke netværket mellem støtteorganisationer for sociale iværksættere i Østersø Regionen og vedligeholde Social Entrepreneurship Support Network of the Baltic Sea Regions hjemmeside www.socialeenterprisebsr.net

European Social Entrepreneurship Monitor (ESEM) hvor SED sammen med støtteorganisationer for sociale entreprenører fra syv andre europæiske lande om at producere nationale statusrapporter over socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder. Projektet koordineres af Euclid Networks.I projektet deltager organisationer fra Danmark, Sverige, Portugal, Kroatien, England, Holland og Tyskland.
Der udgives landerapporter og en samlet europæisk rapport som lanceres 26. maj til Social Economy Summit 2021 i Manheim. SED har som nævnt søgt TrygFonden om midler til at gennemføre projektet, men fonden har valgt ikke at støtte projektet.
SED vil fortsat arbejde på at skaffe finansiering til projektet fremadrettet.
Selv om der ikke har været finansiering til en statusrapport i 2020, har SED lagt frivillige timer til koordinerings- og oversættelsesarbejde, samt til at rense data, så Danmark har kunne være med i projektet i 2020 på basis niveau. Vi regner med at offentliggøre de endelige resultater af spørgeundersøgelsen i juni 2021 i en basisrapport, der vil være tilgængelig på SED´s hjemmeside.
En bred skare af danske kommuner, socialøkonomiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, og organisationer har givet støtteerklæringer til projektet.

Per nævnte at SED i efteråret 2020 er blevet medlem af KAB´s tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar. Tænketanken er nedsat af KAB´s bestyrelse og har til formål at understøtte en strategisk udvikling af social bæredygtighed og social ansvarlighed som en integreret del af KAB-fællesskabets virke og dagligdag.

Per fortalte at SED har haft en betydelig formidling i Perioden både via Nyhedsbrevet som er udsendt via Mailchimp hver måned i hele perioden (undtagen juli). Udover SED´s egne nyheder har der i nyhedsbrevene været flere hundrede referencer til eksterne nyheder. SED Nyhedsbrev har nu 520 abonnenter. Vi arbejder aktivt på at få antallet af abonnenter øget.
Nyhedsbrevet udvikles løbende.

Per nævnte til slut at man i den samlede beretning kan finde en registrering af de alle de arrangementer SED har afholdt i perioden, de møder SED selv har afholdt, andres møder som SED har deltaget i og et impactregnskab med en listning af SED´s impact, hvor der også er tal for impact via sociale medier.

Link til den fulde beretning findes i bunden af siden her.

Beretningen blev godkendt

5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Niels Andreasen fremlagde regnskabet.
Han nævnte bl.a. der har været et lille fald indtægter fra arrangementer pga. Corona. Men der har været en stigning å næsten 10.000 kr. i indtægter fra kontingenter som i 2020 lande på 41.450 kr.

Vores årlige tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen var på 48.389 kr. . De var forsinkede og blev først udbetalt i februar 2021. Men da de skal dække udgifter afholdt i 2020 er de medtaget i dette regnskab. EN anden grund til at tage beløbet med i 2020 regnskabet er at donationen tæller med i det grundlag vores tilskud fra Kulturstyrelsen beregnes på.
Beløbet er opført som ”Tilgodehavende Slots- og Kulturstyrelsen” under Balancen.

Medtagningen af Kulturstyrelsens donation på de 48.389 kr. og vores fine indtægt på projekter i 2020 på omkring 65.000 kr gør at vi samlet set får et fint resultat på 49.299 kr.

Vores revisor Poul Erik Skov Hansen har godkendt regnskabet
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

Hele regnskabet kan læses via linket i bunden af siden.

6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

Per Bach fremlagde budgettet for 2021
Per fortalte at SED regner med at have indtægter på salg af ydelser, donationer og medlemskaber på i alt 127.000 kr.
SED har valgt at lave et budget baseret på basis af den forsigtighed som foreningen allerede fra starten af 2021 har valgt at udvise ved at der ikke er huslejeudgifter i hverken Aarhus eller København efter juni 2021.
Bl.a. derfor er SED´s samlede udgifter mindre end sidste år og lander på i alt 107.700 kr.
Samlet set regner vi SED derfor med et lille overskud på 2021 budgettet på 19.300 kr.

Hele budgettet kan læses via linket i bunden af siden.

Budgettet blev godkendt

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der skulle vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode

Maria Christiansen og Torben Simonsen som træk sig fra bestyrelsen sidste år, hvilket gav plads til
Angelika Marning og Karen Elisabeth Høeg Gottschalck, der har siddet i SED´s bestyrelse siden maj 2020. Så rent teknisk er de på valg. De genopstiller begge, og der er ingen modkandidater.

Angelika Marning og Karen Elisabeth Høeg Gottschalck blev valgt.
Niels Andreasen var ligeledes på valg han genopstiller og blev valgt
Niels Johan Juhl Nielsen, Per Bach var ikke på genvalg i år, så de fortsætter i bestyrelsen.

SED´s nye bestyrelse efter generalforsamlingen har dermed nedenstående medlemmer:

Angelica Marning
Karen Elisabeth Høeg Gottschalck
Niels Johan Juhl-Nielsen
Niels Andreasen
Per Bach

8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år

Maria Christiansen Og Søren Hegstrup Sørensen blev valgt sidste år for en to-årig periode, så de fortsætter som suppleanter et år endnu.

9 Valg af 1 revisor for 1 år.

Vores faste revisor Poul Erik Skov-Hansen vil gerne stoppe som revisor.

Torben Simonsen vil gerne overtage posten. Der var ikke andre kandidater hvorfor Torben blev valgt.

10 Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

11 Eventuelt
Anne-Mette Anne-Mette Sylvest fortalte om et lille projekt omkring coaching, som hun og Mads Damgaard (der er en af SED´s fagpersoner, som tilbyder ProBono coaching til SED´s vejledningsarrangementer) arbejder på for at sikre sociale iværksætteres mentale robusthed.
For mange sociale entreprenører føler sig overvældet af deres projekter fordi de mangler den mentale robusthed til at klare det store ansvar, læringskurve og de mange forhindringer uden at give op eller brænde ud. Anne-Mette og Mads har arbejdet det sidste stykke tid på et lille program, som hjælper dem med at indarbejde redskaber så de lettere kan prioritere, tage beslutninger og løse problemer med indre ro og klarhed. Dette er essentielt for at holde deres projekter (og dem selv) i live og kan gøre en endnu større forskel for de mennesker de gerne vil hjælpe.
Yderligere info kan fås hos Anne-Mette (takecharge.coaching@yahoo.com) eller Mads (mads@damgaardcoaching.com)
Sociale iværksættere kan i øvrigt få coaching af de to ved SED´s arrangement ”Få Vejledning af Fagpersoner d. 10. juni 2021)

Søren Larsen fortalte om Rummelig imidt, et stort socialfondsprojekt som består af en række konkrete initiativer rundt i hele Region Midt, som kan give midtjyske borgere en ekstra chance for at komme i job. Herunder en indsats for at styrke socialøkonomiske virksomheder

Søren fortalte omRummelig imidts deltagelse i den store digitale europæiske konference, Social Economy Summit, der afholdes d. 26-27. maj 2021. Her holder Angelika Marning oplæg under programpunktet “Tapping the potential of the social economy to make socially responsible public procurement work”.
Angelikas oplæg har titlen “Digital approaches to socially responsible public procurement for social economy – A Danish practice example”.
Man kan se mere om eventen her

Søren fortalte også at Rummelig imidt afholdt et arrangement i april om samarbejdsmuligheder i det danske socialøkonomiske felt ift. sociale indkøb. Som opfølgning på arrangementet vil Rummelig imidt gerne forsøge at samle feltets aktører i en slags alliance (SØV Alliancen) der kunne mødes to-tre gange om året og udveksle og drøfte samarbejdsmuligheder.
Rummelig imidt melder mere ud om initiativet senere.


Læs SED´s regnskab, budget og bestyrelsens beretning herunder:

SED´s årsregnskab 2020

SED´s budget for 2021

Bestyrelsens beretning 2020-2021

 

 

Back To Top