skip to Main Content
Tid: Torsdag d. 19. maj kl. 15.00-16.30 
Sted: Mødelokale VA8-202 FO-Byen, Vester Alle 8, 8000 Aarhus C, – samt online
Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 19. maj 2022 ordinær generalforsamling i FO-Byen i Aarhus.
Der var 4 deltagere.
Dagsorden var i følge vedtægterne
1 Valg af dirigent
Niels Andreasen blev foreslået og valgt.
Niels konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, da indkaldelse var sendt til medlemmerne via email d. 27.-28. maj – 3 uger før generelforsamlingen.
2 Valg af referent
Per blev foreslået og valgt.
3 Valg af stemmetællere
Stemmetæller blev ikke skønnet nødvendig.
4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
Per  Bach fremlagde årsrapporten

Per fortalte at perioden maj 2021 – maj 2022 har været et begivenhedsrigt år. Perioden har som i 2020-2021 været præget af Corona. Det har bl.a. påvirket SED´s arrangements aktiviteter, hvilket også nævnes senere.
SED havde indtil 1. juni 2021 lokaler på Godsbanen, Skovgaardsgade 5A, 2. sal. Lokaler var del af kontorfællesskabet New Neighbour der er etableret af Arkitektskolen. Men da arkitektskolen skulle selv bruge lokalerne, flyttede SED´s Aarhus kontor fra 1. juni 2021 til FO-Byen, Frederiksgade 78, Aarhus C, hvor vi har fået lov til at sidde gratis.
Vi har været utrolig glade for at kunne være i FO-Byen, og vil fremadrettet gerne afholde arrangementer sammen FO-Aarhus. Det gøre vi bl.a. d. 15. september 2022  med arrangementet “Introduktion til FN´s verdensmål og til Inner Development Goals”.
I øvrigt har flere af de socialøkonomiske virkosmheder som huses under FO-Aarhus deltaget i vores online vejledningsarrangementer bl.a. Skejby Rangers og KafféFair

SED indsats beror fortsat på foreningens frivillige som lægger ca. 2.000 frivillige timer om året, dels på kontoret og dels i forbindelse med arrangementer og projektarbejde i Danmark og i udlandet.

I 2021 valgte frivillig Peter Borre efter mere end 6 års arbejde for foreningen at takke af som frivillig på grund af sygdom. Per sendte på foreningens vegne en stor tak til Peter for hans indsats for SED og henviste indlægget i Nyhedsbrevet om Peter som kan læses her

I perioden har der udover vores fleksjobansatte Hanne Miriam Larsen sammenlagt været ca. 754 løntimer lønnede timer. Primært til Per Bach i forbindelse med projekt Rummelig Genstart og til Per Bach og Gitte Kirkeby i forbindelse med Nordplus projektet.

SED arbejder løbende på at fundraise til foreningens aktiviteter.
Siden 2016 har vi fået et årligt tilskud fra Kulturstyrelsens puljer ift. landsdækkende almennyttige foreninger. Det er en af de få puljemidler der kan bruges til drift. SED forventer at søge puljen igen, når der åbnes for ansøgninger i sommeren 2022.

SED arbejder på at søge større fondsmidler dels til understøttelse af foreningens drift og kerneopgaver, dels til forskellige typer af projekter. SED researcher desuden løbende på puljer og fonde, og viden herfra formidles også til medlemmer og andre interesserede via hjemmeside og nyhedsbrev.

SED har i 2020 fået 4.800 kr. fra Merkur Fonden til indkøb af IT-udstyr, hvilket vi er meget taknemmelige for. De er brugt i 2021-2022 til Et Zoom abonnement og til et mobilt bredbåndabonnement i forbindelse med at etablere en hjemmearbejdsplads til vores fleksjobber Hanne.
SED har søgt Hempel Fonden om cirka 1,5 millioner for i en treårig periode at kunne finansiere den danske del af, European Social Enterprise Monitor projektet (se senere omtale). Men Hempel Fonden har desværre ikke imødekommet ansøgningen. Vi -arbejder videre på at fundraise til projektet.

Corona-krisen har som tidligere nævnt primært påvirket SED i mht. afholdelse af arrangementer. Per nævnte at SED har i perioden afholdt i alt 22 arrangementer: tre fysiske arrangementer fordelt på tre landsdele samt 19 online arrangementer.
SED vil også fremadrettet sigte efter at have flere online arrangementer da det øger fleksibiliteten i forhold til at have deltagere med fra hele landet og f.eks. i forhold til at have udenlandske oplægsholdere med (f.eks. til de to afholdte webinars.)

#SocialEnterpriseDay 2021
Sociale Entreprenører i Danmark deltog i 2017 for første gang i Social Enterprise Day. Social Enterprise Day er oprindeligt et koncept, der er lanceret af den engelske paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder Social Enterprise UK med det formål at sætte fokus på positive historier fra socialøkonomiske virksomheder via forskellige arrangementer og aktiviteter på de sociale medier. I 2021 havde vi hjælp til at ringe rundt og mobilisere virksomheder og organisationer til at deltage i dagen, så vi nåede det højeste antal deltagere i Danmark hidtil. I 2022 arbejder vi internationalt på at få de internationale netværk og organisationer som SED har kontakt til at tage dagen til sig: Euclid Network, Social Enterprise World Forum og Yunus Social Business m.fl..Vi er startet med at mobilisere fra årets start og er allerede godt i gang, så vi håber at øge antallet af deltagende lande igen i 2022.
I Danmark deltog 54 socialøkonomiske virksomheder og aktører fra hele landet i Social Enterprise Day 2021 ved at deltage i den digitale kampagne, hvor der blev delt historier, statements, fotos etc. på sociale medier, som viser den positive effekt socialøkonomiske virksomheder på mennesker og samfund med hashtagget #SocialEnterpriseDay og #WhoKnew. Desuden deltog et ukendt antal i DK og internationalt via de sociale medier med kommentarer, hashtags mv.. Sociale Entreprenører i Danmark lavede på Social Enterprise Day 2021 live-streaming fra socialøkonomiske virksomheder i København FRAK, Kaffe Karma og VOKS. Man kan læse mere om Social Enterprise Day 2021 og se billeder fra dagen her
SED er også i 2022 med til at organisere den internationale Social Enterprise Day der i år falder torsdag 17. november, som også er torsdagen i Global Entrepreneurship Week.
Man kan læse mere om Social Enterprise Day 2022 her

SED siden september 2016 har afholdt månedlige Workshops for sociale iværksættere og socialøkonomiske startups primært i  Aarhus og København, hvor der har været ydet hjælp til ideudvikling.
Fra januar 2021 har SED ændret navnet til: ”Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”.
SED arbejder på at udvide fagpersonnetværket af de vejledere der stiller sig til rådighed med ProBono vejledning til et landsdækkende netværk parallelt med udviklingen af de SED Åbne Workshops.
Se SED´s fagpersonnetværk her
Vejledningsarrangementerne for sociale iværksættere afvikles i samarbejde med Kooperationen, DISIE, Reach for Change og Rummelig imidt.

Hensigten med Åben Workshop-arrangementerne skal dels at stille faglig sparring til rådighed for sociale iværksættere og dels at samle de forskellige aktører med interesse i det sociale iværksætteri og give dem mulighed for at netværke og finde samarbejdsrelationer.

Sociale Entreprenører i Danmark har i perioden deltaget i 3 internationalt projekter og et nationalt:

NORDIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 3.0 hvor SED sammen med organisationer fra Norge og Sverige har udvikle et online undervisningsprogram, som består af 7 moduler, som gennemgår de forskellige faser i en design og udviklingsproces, hvor de studerende får muligheder for at lære forskellige digitale værktøjer at kende, som alle kan anvendes i udviklingen af en socialøkonomisk forretningsmodel.Projektet skulle oprindeligt have kørt til maj 2022 men er forlænget til og med september 2022, hvor der også er afsluttende partnermøde i Oslo.

Social Entrepreneurship Network of the Baltic Sea Region hvor vi sammen med organisationer fra Estland, Letland, Litauen og Polen har fået bevilliget Erasmus+ midler til perioden september 2020- august 2022. Projektet skal primært styrke netværket mellem støtteorganisationer for sociale iværksættere i Østersø Regionen og vedligeholde Social Entrepreneurship Support Network of the Baltic Sea Regions hjemmeside www.socialeenterprisebsr.net. Der er afsluttende partnermøde i projektet i Vilnius i Litauen august 2022.

European Social Entrepreneurship Monitor (ESEM) hvor Sociale Entreprenører i Danmark arbejder sammen med støtteorganisationer for sociale entreprenører fra 20 andre europæiske lande om at producere nationale statusrapporter over socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder.
I dansk kontekst var der før 2021 ikke tidligere lavet en statusrapport for socialøkonomiske virksomheder med konkret og detaljeret statistik fra området, så vores håb er at rapporten kan være med til at løfte interessen for feltet nationalt.
ESEM projektet blev i 2021 udvidet, så der nu er 21 deltagende lande.
ESEM rapporten udfærdiges på basis af et metastudie af en online spørgeundersøgelse, der er udformet af tyske forskere. Undersøgelsen samler data fra socialøkonomiske virksomheder på både nationalt og europæisk niveau. Resultaterne blev sidste år formidlet i en trykt og en digital rapport.
Man kan læse ”European Social Enterprise Monitor 2020-2021 – Dansk rapport” her
Man kan læse  den europæiske rapport med data fra 8 europæiske lande – ”European Social Enterprise Monitor Report 2020-2021” her
Nationale rapporter fra alle de deltagende lande her

SED har indtil videre lagt frivillige timer i projektet til koordinerings- og oversættelsesarbejde, samt til at rense data, så Danmark har kunne være del af projektet, fordi vi finder det vigtigt. Luise Li Langergaard fra RUC som er med i ESEM forskergruppen har også lagt frivillige timer i projektet .
49 danske socialøkonomiske virksomheder har deltaget i spørgeundersøgelsen som lagde til grund for 2020-2021 ESEM rapporten. Et tal som vi håber at kunne øge i de kommende år. I efteråret 2021 er der gennemført en lignende online spørgeundersøgelse til ESEM rapporten 2021-2022.
Her er det desværre også kun lykkedes at mobilisere 43 socialøkonomiske virksomheder til at besvare spørgeundersøgelsen, på trods af at der er brugt en del tid på at kontakte virksomhederne telefonisk med henblik på at få dem til at deltage.
Vi regner med at offentliggøre de endelige resultater af 2021-2021 spørgeundersøgelsen i juni 2022 i form af den anden danske ESEM rapport. Den vil være tilgængelig på SED´s hjemmeside.
En bred skare af danske kommuner, socialøkonomiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, og organisationer har givet støtteerklæringer til projektet. Og i 2022 er Reach for Change, Kooperationen, DISIE, Cabi, Konsulenthuset for Socialøkonomi, FO-Aarhus, Copenhagen Dome og Selveje Danmark samarbejdspartnere i ESEM projektet og bidrager med mobilisering og formidling af rapport resultater.

Per nævnte at SED i efteråret 2020 er blevet medlem af KAB´s tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar. Tænketanken er nedsat af KAB´s bestyrelse og har til formål at understøtte en strategisk udvikling af social bæredygtighed og social ansvarlighed som en integreret del af KAB-fællesskabets virke og dagligdag.
Tænketanken skal foreløbig fungere til sommer 2023. Som del af arbejdet i tænketanken bistår SED også KAB-medarbejdere med sparring ift. den socialøkonomiske indsats i boligorganisationen.
Arbejdet i tænketanken har også betydet at SED har samarbejdet med KAB omkring afholdelse af arrangementer.

Per fortalte at SED har haft en betydelig formidling i Perioden både via Nyhedsbrevet som er udsendt via Mailchimp hver måned i hele perioden (undtagen juli). Udover SED´s egne nyheder har der i nyhedsbrevene været flere hundrede referencer til eksterne nyheder. SED Nyhedsbrev har nu 530 abonnenter. Vi arbejder aktivt på at få antallet af abonnenter øget.
Nyhedsbrevet udvikles løbende.

Til slut nævnte Per at  der i afslutningen af bestyrelsens beretning er en registrering af de alle de arrangementer SED har afholdt i perioden, de møder SED selv har afholdt, andres møder som SED har deltaget i og et impactregnskab med en listning af SED´s impact, hvor der også er tal for impact via sociale medier.

Link til den fulde beretning findes i bunden af siden her.

Beretningen blev godkendt

5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Niels Andreasen fremlagde regnskabet.
Han nævnte bl.a. der har været et lille fald indtægter fra fra 103.927 i  2020 til 97.259 kr i 2021. Indtægter efter projekter er tilsvarende faldet fra 169.786 kr. til 159.744 kr. Kontingent indtægterne er faldet lidt fra 41.450 i 2020 til 37.240 i 2021.
Vores årlige tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen var på 52.957 kr. som vi i år fik udbetalt i december 2021 kr.
Markante ændringer i regnskabet er at lokaleomkostninger er faldet fra 35.940 kr. i 2020 til 17.568 kr.  i 2021. fordi vi siden juni 2021 har kunnet være huslejefrit i FO-Byen. Personale udgifter er steget markant fra 24.206 i 2020 til 96.673 kr. i 2021. Det skyldes primært SED´s deltagelse i Rummelig Genstarts projekt, hvor Per er lønnet med 10 timer om ugen, hvilket også ses under Resultat af Rummelig Genstart 66.488 kr.

Alt i alt giver det et resultat på -1.252 kr. primært på grund af forskydninger mellem indtægter og udgifter på projektregnskabet for NordPlus projektet 2020-2022.

Vores revisor Torben Simonsen har godkendt regnskabet
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
Hele regnskabet kan læses via linket i bunden af siden.

6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
Per fremlagde SED´s budget for 2022, som ser positivt ud. Der forventes indtægter på 127.000 kr. fra donationer, salg af ydelser og kontingenter og i form refusion af løn til vores fleksjobber Hanne.
Udgifterne falder i forhold til 2021, da SED har kontor huslejefrit. Derfor ser de samlede udgifter for 2022 ud til at lande på 93.700 kr. så SED kommer ud med et resultat på 33.300 kr. for 2022.
Budgettet blev godkendt.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode
På valg var Per Bach, Niels Johan Juhl-Nielsen. De genopstillede begge, og blev begge valgt.

8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år
Maria Christiansen og Søren Hegstrup Sørensen var på valg – de genopstillede begge og blev begge valgt.

9 Valg af 1 revisor for 1 år.
Torben Simonsen genopstillede og blev valgt.

10 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

11 Eventuelt
Under eventuelt blev det kort drøftet om støttekontingenterne skulle ændres  til almindelige kontingenter. SED betaler hvert år 1.200 kr til indsamlingsnævnet for at kunne have støttekontingenter på hjemmesiden og skal samtidig søge indsamlingsnævnet hvert år om tilladelse til at have den slags kontingenter da det betragtes som en indsamling.
Bestyrelsen vil arbejde videre på sagen og afgøre om der skal fremsættes forslag om ændringer i kontingentformer til næste generalforsamling eller eventuelt til en ekstraordinær generalforsamling.
Der blev ligeledes drøftet mulige forbedringer af SED´s hjemmeside.

SED´s årsregnskab 2021

SED´s budget for 2022

Bestyrelsens beretning 2021-2022

 

Back To Top