skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 15.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, bygning 1A i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdet ordinær generalforsamling torsdag d. 17. maj 2018 kl. 15.00-17.00 i SED´s lokaler på Marselisborg Centeret i Aarhus.

Dagsorden var ifølge vedtægterne:

 

1 Valg af dirigent.
Torben Simonsen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og lovligt via nyhedsbrev, hjemmeside og personlig mail til foreningens medlemmer.

2 Valg af referent
Per Bach blev foreslået og valgt

3 Valg af stemmetællere
Torben Simonsen blev foreslået og valgt.

4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
Per Bach fremlagde bestyrelsens beretning på baggrund af den 34-siders skriftlige beretning der forelå til Generalforsamlingen.

Foreningens arbejde på kontoret i Aarhus er i perioden dels foregået via frivillige, der ligger 2500 arbejdstimer i foreningen pr. år, dels via fleksjobansatte medarbejdere og studie- praktikanter og enkelte praktikanter i arbejdsprøvnings, der indgår som en vigtig del af SED’s arbejde med at agere som en socialøkonomisk virksomhed.
SED har aktuelt cirka 120 medlemmer, heraf er cirka 45 virksomheds-medlemskaber. SED har både kommuner, studerende, socialøkonomiske virksomheder, fonde, studerende og sociale entreprenører som medlemmer, og repræsenterer dermed en bred skarer af aktører i feltet.
Forenings-økonomien er primært baseret på tegning af medlemskaber, forskellige bevillinger i forbindelse med EU og Norden projekter og Kulturstyrelsens pulje- og drifts-midler til landsdækkende almennyttige foreninger, der også søges i 2018.

SED har i året siden seneste Generalforsamling afholdt 25 arrangementer; tema- og netværksmøder, workshops mv. med cirka 400 deltagere. Yderligere 3 Åbne Workshops er blevet opslået , men blev aflyst pga. manglende deltagelse.
Herudover har foreningen deltaget i en lang række aktiviteter arrangeret af andre (se listen over SED´s egne aktiviteter og deltagelse i andres arrangementer sidst i årsberetning).
Desuden er der som noget nyt blevet afholdt to arrangementer ”Sociale iværksætter eventyr” i samarbejde med VIA University.

Foreningen har fortsat sin kursusaktivitet og afholdt fundraising-kursus i 3-moduler i Aarhus og i Nr. Sundby – sidstnævnte i samarbejde med Socialøkonomi Nordjylland.

Formidlings-indsatsen er steget støt på alle foreningens formidlings-platforme, som i perioden er udvidet med Twitter side, LinkedIn side og YouTubekanal.
Især aktiviteten på Facebook-siden er vokset markant i perioden, hvor såvel antal af følgere, likes, delinger og antal mennesker der nås med et opslag er steget.

Foreningens aktivitetsniveau er til stadighed stigende på alle arbejdsområderne. Samtidig oplever vi masser af positiv feedback deltager i de forskellige aktiviteter.

FN´s verdensmål er kommet mere i fokus i SED´s arbejde. Foreningen har således afholdt 4 arrangementer i København om verdensmålene i samarbejde med KPH. Også i det nye år vil der komme flere arrangementer omkring verdensmålene.
SED håber bl.a. at kunne tilbyde et lille kursus på 3 moduler om, hvordan socialøkonomiske virksomheder konkret kan arbejde med verdensmålene og hvordan de kan dokumentere deres arbejde med at indfri dem.

Som en del af SED’s ønske om at bidrage til at der måles på social værdi arbejder SED på at finde metoder til at måle foreningens impact på både kvantitative (f.eks. antal arrangementer og antal deltagere, statestik fra hjemmeside og sociale medier antal henvendelser) og kvalitative måling (f.eks. udsagn fra medlemmer, samarbejdspartnere mv.om SED´s arbejde).

Beretningen blev godkendt uden kommentarer. Bestyrelsens årsberetning kan ses på linket under referatet.

5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Torben Simonsen fremlagde SED´s regnskab for 2017.
Af regnskabet ses det at SED´s aktivit er vokset også i forhold til økonomien. Den samlede indtægt i 2018 blev 238.150 kr. mod en samlet indtægt i 2016 på 164.954 kr.
Torben gjorde opmærksom på at den skyldige post på 14.600 kr. i BYSED projektet skyldes at SED har en medfinansierings forpligtigelse på 15% for sin del af budgettet for projektet .
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Det kan ses på linkene under referatet.

6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

Per Bach fremlagde budgettet.
Det blev godkendt uden kommentarer.
Budgettet kan ses på linkene under referatet.

 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode.
Per Bach og Niels Johan Juhl-Nielsen var på valg.
Begge genopstillede og blev valgt uden kampvalg.

8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år
Niels Vestergaard Pedersen var på valg
Han genopstillede og blev genvalgt

9 Valg af 1 revisor for 1 år
Poul Erik Skov-Hansen var på valg. Han genopstillede og blev genvalgt.

10 Indkomne forslag
Der var ingen indkommende forslag

11 Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt

 

Referent

Per Bach

 

Bestyrelsens beretning 2017-2018
Regnskab 2017
Budget 2018

Back To Top