skip to Main Content

Tid: Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 16.00-17.00
Sted: Fishtank, Ingerslevsgade 44 i København

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 24. maj 2023 ordinær generalforsamling i Fishtank i København.
Der var 7 deltagere hvoraf to deltog online.

 

Dagsorden var i følge vedtægterne

1 Valg af dirigent

Niels Johan Juhl -Nielsen blev foreslået og valgt.
Niels Johan konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, da indkaldelse var sendt til medlemmerne via email – 3 uger før generelforsamlingen og har været annonceret i Nyhedsbrev og på hjemmeside adskillige måneder før afholdelse.

2 Valg af referent

Per blev foreslået og valgt.

3 Valg af stemmetællere

Stemmetæller blev ikke skønnet nødvendig.

4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse

Per  Bach fremlagde årsrapporten.

Per fortalte at maj 2022-maj 2023 vanen tro har været et år fuld af aktiviteter for SED og lagde ud med at fortælle om organisationen i året der er gået.

SED har siden 1. juni 2021 haft kontor i FO-Byen, Frederiksgade 78, Aarhus C, hvor vi har fået lov til at sidde gratis. Her er gode muligheder for at afholde fysiske arrangementer i samarbejde med FO-Aarhus, der råder over en række lokaler og som selv er en socialøkonomisk virksomhed. Vi er utroligt taknemmelige for FO-Aarhus´ støtte, der er en kæmpe hjælp for SED i forhold til at kunne drive foreningen.

SED har i perioden haft 3 lønnede medarbejdere. Hanne Miriam Larsen har været ansat i fleksjob siden maj 2016.
Per Bach har været ansat ca. 10 timer om ugen frem til 1. april 2023 finansieret af via de internationale (EU- og Noden projekter) projekter SED deltager i. Gitte Kirkeby er ansat i 200 timer i forbindelse med Nordic integration og The Present for the Future Erasmus+ projektet (se beskrivelse senere).

SED´s ca. 6 frivillige lægger ca. 1.500 frivillige timer om året, dels på kontoret og dels i forbindelse med arrangementer og projektarbejde i Danmark og i udlandet.

Ud over de ansatte og frivillige har set haft Kristina Aachmann i praktik siden 12. september 2022 – 4 timer om ugen.
Hun har hjulpet os med en del administrative ting, og har bl.a. stået for at opdatere alle data på listen over socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der nu er søgbar. Et stort og vigtigt arbejde, som mange kan få fornøjelse af.

Sarah Tang-Pedersen er i praktik i SED fra 17. april til 23. juni 2023 – 37 timer om ugen.
Hun kommer fra PBA DESIGN AND BUSINESS uddannelsen på VIA University College i Herning, med speciale i entreprenørskab og innovation. Sarah hjælper os med at løfte den engelske del af vores hjemmeside med opdateret og nyt engelsk indhold.

I forhold til SED´s arbejde med fundraising både omfatter fundraising til egne aktiviteter og research omkring fundraising-muligheder som er relevante for sociale iværksættere. Disse formidles via hjemmeside og Nyhedsbrevene.

SED fik i 2016 for første gang tilskud fra Kulturstyrelsens pulje ift. landsdækkende almennyttige foreninger. SED er med bevillingen fra Kulturstyrelsen anerkendt som landsdækkende almennyttig forening og er dermed berettiget til at søge midlerne fremadrettet. Vi har fået støtte fra puljen hvert år siden 2016 og for 2022 har SED fået tildelt støtte på 52.426,36 kr.. SED forventer at søge puljen igen når der åbnes for ansøgninger i sommeren 2023. Tilskuddet fra Kulturstyrelsens pulje giver desuden SED mulighed for at søge om refusion af 50% af de udgifter, vi har til løn til fleksjobansatte.

I perioden har også søgt og fået 25.000 kr. fra Kraks Fond til udgivelse af ESEMDK-rapporten 2023-2024 og har fået bevilliget 25.000 kr. SED sender en stor tak til Kraks Fond for bevillingen og støtten projektet – det er en stor hjælp for os, og kan lægge grunden for at søge flere midler for at kunne lønne den frivillige tid, som SED lægger i forbindelse med ESEMDK projektet.

I forhold til SED´s aktiviteter fortalte Per at SED har i perioden afholdt 22 arrangementer, der alle har været afholdt med forskellige samarbejdspartnere som medarrangører. 17 af disse arrangementer er afholdt online, og også fremadrettet vil SED sigte efter at have flere online arrangementer eller kombinere fysiske arrangementer med online adgang.
SED afholder de fleste af foreningens arrangementer i samarbejder med andre organisationer.
I perioden er de fleste arrangementer afholdt i regi af og i samarbejde med Rummelig Genstart, som SED har deltaget i fra juli 2021-marts 2023. Man kan finde en samlet liste med referater af alle afholdte SED-arrangementer her

#Social Enterprise Day er et af de arrangementer SED prioritere højt. SED deltog i 2017 for første gang i dagen, der oprindelig er et koncept, som er lanceret af den engelske paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder Social Enterprise UK. Formålet er at sætte fokus på positive historier fra socialøkonomiske virksomheder via aktiviteter på de sociale medier og forskellige arrangementer. SED tog i 2017 sammen med Social Enterprise UK initiativ til at udvide kredsen af lande og dermed også at få et større international fokus på de socialøkonomiske virksomheder. Derfor er dagen i de seneste år, ud over i England, blevet fejret i ca. 25-30 andre lande verden over på torsdagen i Global Entrepreneurship Week.
SED var også i 2022 med til at organisere den internationale Social Enterprise Day torsdag 17. november, 35 35 organisationer fra Danmark deltog. Sociale Entreprenører i Danmark lavede livestream og videoindslag fra socialøkonomiske virksomheder i København via Facebook Live på selve dagen. SED vil også i 2023 bruge dagen som en anledning til at sætte fokus på socialøkonomiske virksomheder og også til at opfordre socialøkonomiske virksomheder til at samarbejde og støtte hinanden ift. deres tilstedeværelse på sociale medier. I 2023 arbejder vi på at få de internationale netværk og organisationer som SED har kontakt til at tage dagen til sig: Euclid Network, Social Enterprise World Forum og Yunus Social Business m.fl.
Social Enterprise Day falder i 2023 på torsdag d. 16. november.

I forhold til kompetenceudvikling for sociale iværksættere Per fortalte at SED siden september 2016 har afholdt månedlige workshops for sociale iværksættere og socialøkonomiske startups, hvor der ydes hjælp til ideudvikling af fagpersoner fra SED´s Fagpersonnetværk og i  de senere år samarbejde med Kooperationen, Reach for Change, DISIE og projekt Rummelig Genstart og senest Konsulenthuset for Socialøkonomi.
Pga. Corona har SED siden april 2020 omlagt de fleste arrangementer med vejledning til sociale iværksættere til en online version, og SED har fra januar 2021 ændret navnet til: ”Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”.
Vi arbejder løbende på at udvide fagpersonnetværket med de forskellige kompetencer som iværksætterne efterspørger. Hensigten med vejledningsarrangementerne er at stille faglig sparring til rådighed for sociale iværksættere, samt at give fagperson netværket mulighed for at netværke og finde samarbejdsrelationer.
Vi arbejder stadig på at videreudvikle konceptet. For øjeblikket gennemføres alle arrangementerne i den online version.

Desuden besvarer SED besvarer desuden henvendelser fra en del enkelte personer og virksomheder der får hjælp til udvikling og sparring via telefon, mail-korrespondance og online.

For at bistå de sociale iværksættere med at få tilført de nødvendige ressourcer, kompetencer og netværksmuligheder arbejder SED med en sammenhængende række af kompetenceopbyggende aktiviteter: temamøder, vejledningsarrangementer, opbygning af faglige netværk og som nævnt under projekter (Nordic Social Entrepreneurship 3.0) et egentligt uddannelsesforløb i socialt iværksætteri. Vi vil fremover gerne fortsætte arbejdet mod en mere struktureret indsats for at derigennem at styrke sociale iværksætteres muligheder for at lykkes med deres projekt og virksomhedside.

Per nævnte at SED i perioden har deltaget i 5 internationale projekter og et nationalt projekt:

Nordisk Ministerråd februar 2023-juni 2024: “Accelerating Nordic Integration Through Knowledge and Networks”.
Projektet handler om at skabe et uddannelses- og et mentorstøtte forløb for flygtninge for at øge integrationen.
Der er ca. 100.000 kr til løn i projektet.
Læs mere om projektet via linket her

Erasmus+ februar 2023-juni 2024:“The Present for the Future – Boosting Youth Social Entrepreneurship that Matters”. Projektet handler primært om at udvikle et eventkoncept som kan bidrage til at involvere unge mere i socialt entreprenørskab. Der er ca. er 130.000 kr. til løn i.
Læs mere om projektet via linket her

Nordisk Ministerråd september 2020 – oktober 2022: Nordic Social Entrepreneurship 3.0
Projektet er gennemført med partnere fra Norge, Sverige og Finland.
Formålet har været at udvikle og afprøve ”NORDIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 3.0”, der er et online undervisningsprogram designet til at omskole og opkvalificere voksne faglærte med kompetencer, viden og værktøjer, så de hurtigt kan udvikle en socialøkonomisk virksomhed, som kan bruges til at løse lokale samfundsmæssige og økonomiske udfordringer. Undervisningsprogrammet består af 7 moduler, som gennemgår de forskellige faser i en design og udviklingsproces, hvor de studerende får muligheder for at lære forskellige digitale værktøjer at kende, som alle kan anvendes i udviklingen af en socialøkonomisk forretningsmodel. Undervisningsprogrammet er gratis tilgængeligt på vores finske partner Claned´s platform i mindst 2 år efter projektet er ophørt.
SED vil fremadrettet kører programmet i fysisk og online version 2-3 gange om året.
Der har været tale om et lille projekt med en mindre bevilling på ca. 400.000 kr. samlet.
Selv om SED´s andel ikke er stor, er projektet med til at skabe lønnede timer til SED.

Erasmus+ september 2020- august 2022 : Social Entrepreneurship Network of the Baltic Sea Region (SENBS)
Projektet er kørt sammen med organisationer fra Estland, Letland, Litauen og Polen og er en forlængelse af vores tidligere Erasmus+ projekt 2017-2020, har haft nogenlunde samme indhold. Det skulle primært styrke netværket mellem støtteorganisationer for sociale iværksættere i Østersø Regionen og vedligeholde Social Entrepreneurship Support Network of the Baltic Sea Regions fælles hjemmeside (www.socialeenterprisebsr.net) med nyt indhold. Der var er afsluttende partnermøde i Vilnius i Litauen i august 2022 hvor Per og Gitte deltog.
Partnerkredsen har sidenhen uden held søg Erasmus+ om et lignende projekt. Det er dog planen at forsøge igen.

EUROPEAN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (ESEM): Sociale Entreprenører i Danmark arbejder i ESEM-projektet sammen med støtteorganisationer for sociale entreprenører fra andre europæiske lande om at producere nationale statusrapporter over socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder. Projektet koordineres af Euclid Networks.
Målet med ESEM-projektet er at råde bod på den store mangel, der er på data i Europa omkring socialøkonomiske virksomheder for bedre at kunne informere beslutningstagere, regering og civilsamfund.
I dansk kontekst er der ikke før 2021 lavet en egentlig statusrapport for socialøkonomiske virksomheder med konkret og detaljeret statistik fra området. Vi håber at rapporten kan være med til at løfte interessen for feltet nationalt.
SED har deltaget i projektet fra starten, hvor der var 8 deltagende lande. I 2023-2024 er i alt 32 deltagende lande i projektet.
ESEM-rapporten udfærdiges på basis af et metastudie af en online spørgeundersøgelse, der er udformet af tyske forskere. Undersøgelsen samler data fra socialøkonomiske virksomheder på både nationalt og europæisk niveau. Resultaterne er foreløbig blevet formidlet i to nationale rapporter (både i en trykt og en digital udgave) og i to komparative europæiske rapporter. Spørgeundersøgelsen til 2023-2024 udgaven af ESEM rapporten lanceres i oktober 2023 i forbindelse med Social Enterprise World Forum i oktober 2023 og den tredje danske ESEM rapport forventes udgivet i sommeren 2024.
SED har indtil videre lagt frivillige timer i projektet til koordinerings- og oversættelsesarbejde, samt til at rense data, så Danmark har kunne være del af projektet, fordi vi finder det vigtigt. Luise Li Langergaard fra RUC som er med i ESEM-forskergruppen har også lagt frivillige timer i projektet i forbindelse med rensning af data og skrivning af rapport.
SED arbejder fortsat på at skaffe finansiering til projektet fremadrettet og har som nævnt modtaget 25.000 kr. fra Kraks Fond projektet.
Man kan læse ”European Social Enterprise Monitor 2021-2022 – Dansk rapport” her
Man kan læse europæiske rapport med data fra 21 europæiske lande ”The European Social Enterprise Monitor Report, 2021 – 2022” her
Nationale rapporter fra alle de deltagende lande her

Per nævnte at SED yderligere er med i en ansøgning til et internationalt projektet SO-GREEN, som hvis der bevilliges penge skal køre fra september 2023-marts 2026 (30 måneder)
SED har sammen med partnere fra – Italien, Belgien, Slovenien, Portugal søgt EU´s  pulje ”Greening social economy SMEs and entrepreneurs in the proximity and social economy ecosystem through transnational co-operation (SMP-COSME-2022-SEE)”. Vi forventer svar på ansøgningen i juni 2023 og projektet skal starte i september, hvis vi får bevilliget pengene.
EU´s pulje går overordnet på at øge socialøkonomiske organisationers kompetencer for bedre at kunne bidrage i forhold til den grønne omstilling i Europa. Projektet handler om at øge sociale iværksætteres kompetencer ift. cirkulær økonomi. Der er tale om et større projekt, så hvis det bliver bevilliget vil SED´s andel være omkring 440.000 kr.

EU- og Norden-projekterne har givet SED og dermed SED´s medlemmer adgang til et internationalt netværk af organisationer, der arbejder med socialøkonomiske virksomheder. Projekterne har også resulteret i nogle rigtig gode internationale, personlige kontakter. SED´s internationale engagement og netværk vil helt sikkert resultere i deltagelse i flere internationale projekter i fremtiden.

SED  blev i juli 2021 del af Socialfondsprojektet Rummelig Genstart, som blev drevet af Projekter imidt. Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland, og derfor dybt forankret i fagbevægelsen. I forbindelse med projektet har SED stået for at planlægge og afvikle forskellige arrangementer for socialøkonomiske virksomheder og aktører: 1) Åbne vejledningsforløb for socialøkonomiske virksomheder 2) Arrangementer målrettet socialøkonomiske virksomheder 3) Dialogarrangementer målrettet socialøkonomiske aktører. I den forbindelse er bl.a. Buy Social Taskforce Danmark blevet oprettet (se omtale senere).
Rummelig Genstart blev afsluttet med udgangen af marts 2023.

Per nævnte at SED arbejder med at fremme sociale indkøb med henblik på at styrke det socialøkonomiske felt og markedet for socialt ansvarlige produkter og services. SED har i den forbindelse gennemført et par arrangementer med fokus på sociale indkøb og partnerskaber og SED har i øvrigt haft en lang dialog med Social Enterprise UK om sociale indkøb og mulige indsatser for derigennem at hjælpe socialøkonomiske virksomheder. SED er medlem af Euclid Network Social Procurement Community of Practice og Social Enterprise World Forums Community of Practice for Social Procurement, hvor der udveksles internationale erfaringer med sociale indkøb. SED har også deltaget i arrangementer om sociale indkøb som bl.a. er gennemført af OECD og Yunus Social Business og har korrespondance med kontaktpersoner i begge organisationer.
For at styrke dagsordenen for sociale indkøb nationalt har SED sammen med andre organisationer taget initiativ til at starte Buy Social Taskforce Danmark.
Ideen til Buy Social Taskforce Danmark er fostret som opfølgning på den tidligere nævnte konference om verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber og samarbejder mellem socialøkonomiske- og private virksomheder som blev afholdt i december 202
På konferencen var der enighed om, at man gerne ville tage dialogen videre og se på, hvordan dagsordenen for sociale indkøb (Buy Social) kan styrkes. Derfor blev der i regi af projekt Rummelig Genstart/Projekter imidt taget initiativ til at samle en række aktører i det danske felt for socialøkonomi i initiativet ”Buy Social Taskforce Danmark”, som kan arbejde for at løfte dagsordenen for sociale indkøb i Danmark for derigennem at styrke de socialøkonomiske virksomheder.
Deltagerne i taskforcen tæller både støtte- og interesseorganisationer for socialøkonomiske virksomheder, kommuner, socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder. Taskforcen er ikke lukket og kan til enhver tid udvides med flere relevante deltagere.
Der er indtil nu afholdt 5. møder i taskforcen siden juni 2022.
Da projekt Rummelig Genstart blev afsluttet med udgangen af marts 2023 fortsættes Taskforcens aktiviteter efter den dato i regi af Sociale Entreprenører i Danmark.
Man kan læse mere om Taskforcen her

SED har haft en betydelig nyhedsformidling i perioden via vores forskellige platforme.

Siden maj sidste år er der produceret 11 store Nyhedsbreve med nyt fra Danmark og resten af verden om emner med interesse for sociale iværksættere.
Vores nyhedsformidling er dog blevet lidt mindre det seneste år, fordi en støre del af vores tid går med de internationale projekter.

En del af artiklerne til Nyhedsbrevet formidles desuden via nyheds-sektionen på SED’s hjemmeside.
Ud over nyhedsbrevet formidles nyt via SED´s sociale medier, hvor der er 4.500 følgere.

SED´s sociale medier og YouTube kanal kan følges her:

Facebook: https://www.facebook.com/socialeentreprenorer
Twitter: https://twitter.com/SocEnt_DK
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/27161571
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCX5uk83ZfpcKiojJROAQw5g 

SED´s hjemmeside https://socialeentreprenorer.dk har nu ca. 2500 undersider og har det seneste år haft 16.000 brugere. Siden indeholder en række relevante ressourcer for sociale iværksættere, bl.a. en overskuelig vidensportal om socialt iværksætteri, herunder den eneste aktuelt eksisterende samlede liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark med over 400 virksomheder. Vi vil i løbet af 2023 opdatere og øge det engelske indhold på siden, da SED´s øgede internationale aktiviteter og netværk gør det relevant at have en bedre engelsk præsentation af SED og det danske økosystem for socialt iværksætteri.
Som nyt indslag på hjemmesiden er SED fra begyndt at lave portrætter af danske socialøkonomiske virksomheder. Tanken er at artiklerne kan give indblik dels i den enkelte virksomhed, dels i hvad der aktuelt rører sig i feltet. SED har gennem flere år jævnligt skrevet artikler om SØV’er i Danmark men har siden november 2022 valgt at invitere en række virksomheder til selv at komme med input til artiklerne eller at skrive artiklen selv.
Responsen fra de inviterede virksomheder har været særdeles positiv, de er glade for både for invitationen og for de færdige artikler. SED fortsætter formen foreløbigt gennem 2023.
Portrætterne kan findes her

SED har en række gode samarbejdspartnere som er meget værdifulde i forhold til SED´s aktiviteter og arrangementer. De tæller Kooperationen, Foreningen for Social Innovation (FFSI), VIA, Fonden for Entreprenørskab, DISIE, Reach for Change, Projekter imidt, Ligeværd, Konsulenthuset for Socialøkonomi og FO-Aarhus samt en række socialøkonomiske virksomheder.

SED arbejder i øvrigt løbende på at skabe samarbejder mellem interessenter i det socialøkonomiske felt og har f.eks. tidligere faciliteret møder mellem Aarhus Kommune og socialøkonomiske virksomheder i kommunen med henblik på at etablere en god dialog og mere forståelse imellem de involverede parter. Ligesom SED også har forsøgt at facilitere samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder i Region Midt.

SED har gennem hele foreningens historie valgt at prioritere det internationale samarbejde omkring socialt iværksætteri. Internationalt har der de seneste år været et tydeligt stigende fokus på socialt iværksætteri, og en række internationale organisationer har lanceret nye tiltag der skal styrke arbejdsvilkårene for sociale iværksættere:

EU-Kommissionen har i december 2021 lanceret Social Economy Action Plan 
EU-Kommissionen har  i november 2022 lanceret Transition Pathway for Social and Proximity Economy
OECD vedtog i juni 2022 Recommendation of the Council on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation 
I april 2023 vedtog FN en historisk resolution Promoting the Social and Solidarity Economy for Sustainable Development

Alle tiltag anerkender den sociale økonomis bidrag til en mere bæredygtig verden sidstnævnte FN- resolution giver en officiel definition på socialøkonomi, som FN benævner den sociale og solidariske økonomi, og anerkender, at den kan bidrage til at opnå FN´s verdensmål og at arbejdet med målene også forankres lokalt.
Konkret opfordrer resolutionen alle 193 medlemsstaterne til at fremme og gennemføre nationale, lokale og regionale strategier, politikker og programmer til at støtte og styrke den sociale og solidariske økonomi.

SED har i perioden fortsat udbygget sit internationale engagement. Gennem det internationale arbejde har SED fået et stort internationalt netværk af støtteorganisationer for socialøkonomiske virksomheder og nogle rigtig gode personlige kontakter, der helt sikkert vil resultere i deltagelse i flere internationale projekter i fremtiden. Den tidligere nævnte Social Enterprise Day er også en vigtig brik i at styrke SED´s internationale arbejde.

Sociale Entreprenører i Danmark har desuden siden juni 2017 været national ekspert for World Summit Awards (WSA), og indstiller hvert år danske digitale innovationer som skaber social effekt til prisen.
Læs mere om WSA her
SED har siden 2020 været medlem af Euclid Network, der bl.a. er koordinator for European Social Enterprise Monitor (ESEM) projektet. Og gennem det projekt udvides SED´s internationale netværk løbende.

Sociale Entreprenører i Danmark er ligeledes medlem af Social Entrepreneurship Support Network og af Østersø NGO Netværk, Danmark.
Senest er SED siden starten af 2022 påbegyndt et samarbejde med Social Enterprise World Forum (SEWF) omkring verificering af danske socialøkonomiske virksomheder efter SEWF´s ordning.
Verificeringsordningen har til formål at understøtte væksten af det globale økosystem for socialøkonomiske virksomheder og udvide markedsadgangen for alle socialøkonomiske virksomheder globalt.
Indtil nu er 7 danske socialøkonomiske virksomheder blevet verificeret og flere er på vej.
Ordningen er stadig ret ny. På verdensplan er der foreløbig 140 verificerede virksomheder og yderligere 150 er på vej.
Læs mere på vores side om SEWF verificering her

Herefter Per kort at SED siden 2020 har været medlem af  KAB´s tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar. Tænketanken er nedsat af KAB´s bestyrelse og har til formål at understøtte en strategisk udvikling af social bæredygtighed og social ansvarlighed som en integreret del af KAB-fællesskabets virke og dagligdag.
Tænketanken, der siden starten afholdt to til 3 møder årligt afslutter sit arbejde med en formidlingskonference i august 2023, hvor der offentliggøres en række anbefalinger fra tænketanken til, hvordan KAB kan arbejde videre med social ansvarlighed og socialøkonomiske virksomheder fremadrettet.

Endelig nævnt Per at løbende arbejder for at formidle FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling og  de nye Inner Development Goals som man kan læse mere om her

5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Niels Andreasen fremlagde herefter SED´s regnskab for 2022 og bemærkede, at der på grund af Rummelig Genstart projektet har været en stigning i SED´s indtægter, som er steget fra 159.744 kr. i 2021 til 262.770 kr. i 2022. Det har ligeledes resulteret i en stigning i SED´s lønudgifter. Niels bemærkede også at indtægter ift. medlemskaber er faldet en smule fra 2021 til 2022.
Herudover bemærkede Niels at SED´s likviditet på 108.060 kr. giver en vis ro i forhold til driften af foreningen.
Regnskabet blev godkendt

6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

Per Bach fremlagde herefter SED´s budget for 2023.
SED forventer indtægter på 117.200 kr. i 2023 og regner med udgifter på 96.600 kr. – hvis alt går efter planen vil det give et overskud 20.600 kr. Det er dog betinget af at SED opnår støtte fra Kulturstyrelsen. Hvis ikke vil SED kunne se frem til et underskud af ca samme størrelse.
Budgettet blev godkendt

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode.

På valg var Karen Elisabeth Høeg Gottschalck og Angelika Marning. De genopstillede begge og begge blev valgt.

8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år

Maria Christiansen og Søren Hegstrup Sørensen blev i 2022 valgt for valgt for 2 år. Derfor var der ikke valg af suppleanter.

9 Valg af 1 revisor for 1 år

Torben Simonsen genopstillede og blev valgt.

10 Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

11 Eventuelt
Under punktet eventuelt blev det kort drøftet at afholde en SED arbejdsdag på linje med den der blev afholdt i august 2022.
Per vil finde mulige datoer og invitere til august 2023.

SED´s årsregnskab 2022

SED´s budget for 2023

Bestyrelsens beretning 2022-2023

 

Referent Per Bach

Back To Top