skip to Main Content

Tid: Torsdag d. 23. maj 2024 kl. 16.00-17.00
Sted: IDÉbutikken, Frederiksgade 78A, 8000 Århus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 23. maj 2024 ordinær generalforsamling i IDÉbutikken hos FO-Aarhus i Århus Der var 6 deltagere hvoraf 3 deltog online.


Dagsorden i følge vedtægterne

1 Valg af dirigent

Angelika Marning blev foreslået og valgt.
AngelikaNiels Johan konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var sendt indkaldelse  til medlemmerne via email (MailChimp) – 3 uger før generalforsamlingen, som også har været annonceret i SED´s Nyhedsbrev og på hjemmeside i adskillige måneder før afholdelse.

2 Valg af referent

Per blev foreslået og valgt.

3 Valg af stemmetællere

Stemmetæller blev ikke skønnet nødvendig.

4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse

Per  Bach fremlagde årsrapporten.

Per fortalte at maj 2023-maj 2024 har været et år med mange aktiviteter for SED og lindledte med at fortælle om SED´s organisationen i det forgangne år.

SED har siden 1. juni 2021 haft kontor i FO-Byen, Frederiksgade 78, Aarhus C, hvor vi har fået lov til at sidde gratis. Siden december 2023 er vi rykket over i IDÉbutikken, Frederiksgade 78A, som fungerer som en slags HUB og vi arbejder på at få flere sociale iværksættere til at sidde sammen med os her. Der er ca 10 kontorpladser i alt og endnu plads til 5 sociale iværksættere udefra. Der er også gode muligheder for at afholde fysiske arrangementer i samarbejde med FO-Aarhus, der råder over en række lokaler og som selv er en socialøkonomisk virksomhed. Vi er utroligt taknemmelige for den støtte som FO-Aarhus på den måde giver os. Det er en meget stor hjælp i forhold til at være i stand til at drive SED.

SED har i perioden haft 4 lønnede medarbejdere. Hanne Miriam Larsen har været ansat i fleksjob siden maj 2016.
Per Bach har været ansat ca 300 timer finansieret af via de internationale (EU- og Norden) projekter SED deltager i. Gitte Kirkeby er ansat i 200 timer i forbindelse med Nordic integration og The Present for the Future Erasmus+ projektet (se beskrivelse senere).
Kristina Aachmann er fra 15. januar ansat i fleksjob 4 timer om ugen – foreløbig frem til november 2024. Kristina kommer bl.a. til at stå for bogføringen og medlemsadministrationen. Vi håber at kunne få etableret det økonomiske grundlag så vi kan beholde hende efter november 2024.

SED´s ca. 6 frivillige lægger ca. 1.500 frivillige timer om året, dels på kontoret og dels i forbindelse med arrangementer f.eks. de online vejledningsarrangemeter for sociale iværksættere og i forbindelse med projektarbejde i Danmark og i udlandet.

Ud over de ansatte og frivillige har SED haft  en række praktikanter i perioden
Kristina Aachmann har været i praktik 4 timer om ugen siden 12. september 2022 – og frem til december 2023. Hun har bl.a. stået for at opdatere alle data på listen over socialøkonomiske virksomheder i Danmark.
Sarah Tang-Pedersen fra Via University Colleage har været i praktik i SED fra 17. april til 23. juni 2023 – 37 timer om ugen. Hun har hjulpet os med at løfte den engelske del af vores hjemmeside med opdateret og nyt engelsk indhold.
Stoilka Georgieva har været praktik i SED fra 8. august 2023 og 3 måneder frem. Hun kom fra Via University Colleage. Stoilka har primært arbejdet med at lave videoportrætter af Blindes Arbejde og Himmelbjerggården.
Natalia Cofré-Maldonado har været i praktik i SED fra 15. januar – 8. marts 2024
Hun har bl.a. arbejdet med at gøre indholdet af EU´s nye rådshenstilling om socialøkonomi let at kommunikere til socialøkonomiske virksomheder.
Luis Pereira har været i praktik i SED fra 25. marts-19. april 2024. Han har skrevet portrætter af danske socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere samt andre artikler på engelsk.

I forhold til SED´s fundraising aktiviteter fortalte Per at SED d. 9. fik tildelt støtte på 55.514,63 kr. fra Kulturstyrelsens pulje ift. landsdækkende almennyttige foreninger for støtteåret 2023. SED forventer at søge puljen igen når der (med 3 måneders forsinkelse) åbnes for ansøgninger i til 1. september 2024. Tilskuddet fra Kulturstyrelsens pulje giver desuden SED mulighed for at søge om refusion af 50% af de udgifter, vi har til løn til fleksjobansatte. SED har søgt og fået støtte fra puljen siden 2016.

SED har løbende igennem foreningsåret søgt midler hos en række fonde med henblik på at finansiere udgivelsen af ESEMDK-rapporten 2023-2024, men ansøgningerne har i dette foreningsår ikke resulteret i økonomiske bevillinger.
Imidlertid har SED ansøgt om og fået bevilget et såkaldt Wildcard til Folkemødet på Bornholm d. 13.-15. juni 2024. Wildcardet betyder at SED gratis kan afholde et event i en af Folkemødets egne telte og scener. SED sender en stor tak til Folkemødet for støtten. SED vil benytte deltagelsen på Folkemødet til afholdelse af en event 15.juni 2024 med overskriften ”EU støtter sociale iværksættere, men hvad gør vi i Danmark?” Til eventen vil vi udover at fortælle om resultaterne fra ESEMDK-rapporten diskutere, hvordan EU’s Rådserklæring om at skabe bedre rammer for socialøkonomi bliver virkeliggjort i Danmark.

Per fortalte at SED  i perioden har afholdt 18 arrangementer, der alle har været afholdt med forskellige samarbejdspartnere som medarrangører.
SED afholder de fleste af foreningens arrangementer i samarbejder med andre organisationer.
SED afholder hovedsagelig online arrangementer for bedre at nå ud til deltagere i hele landet. VI afholder yderligere fysiske arrangementer i 3 regioner hvert år for at opfylde kravet i Kulturstyrelsens pulje om at være en organisation med landsdækkende aktiviteter.
Man kan finde en samlet liste med referater af alle afholdte SED-arrangementer her: https://socialeentreprenorer.dk/arrangementer/afholdte-arrangementer/

Ud over foreningens egne offentlige arrangementer har SED deltaget i en række konferencer, møder mv. som andre har arrangeret. De er nævnt i en oversigt i dokumentet “Bestyrelsens beretning” herunder.

En af de fast indslag i SED´s årskalender er kampagnen #SocialEnterpriseDay. I 2023 blev dagen afholdt  d. 16. november.
Sociale Entreprenører i Danmark deltog i 2017 for første gang i Social Enterprise Day, og har siden bidraget til at organisationer og socialøkonomiske virksomheder verden over nu har taget dagen til sig.
Social Enterprise Day er oprindeligt et koncept, der er lanceret af den engelske paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder Social Enterprise UK med det formål at sætte fokus på positive historier fra socialøkonomiske virksomheder via aktiviteter på de sociale medier og forskellige arrangementer. I Danmark deltog 32 socialøkonomiske virksomheder fra hele landet i Social Enterprise Day 2023 – og i den digitale kampagne.
Social Enterprise Day falder i 2024 d. 21. november. SED vil igen i 2024 fejre dagen.
Man kan læse mere om Social Enterprise Day 2023 her https://socialeentreprenorer.dk/arrangementer/afholdte-arrangementer/social-enterprise-day-d-16-11-2023

Per fortalte at SED i perioden har deltaget i 3 internationale projekter.
Accelerating Nordic Integration Through Knowledge and Networks”.
Projektet der er støttet af Nordisk Ministerråd kører fra februar 2023 til og med juli 2024. SED gennemfører projektet sammen med organisationerne Impact HUB Stockholm og Creative Collective fra Sverige, Oslo International HUB fra Norge og EntreCom og Claned fra Finland.
SED har i forbindelse med projektet mødtes med projektpartnerne i januar 2024 i Oslo.
Projektet handler om at skabe et uddannelses- og et mentorstøtte program for flygtninge for at øge integrationen. Programmet indeholder to online programmer. Programmet er gennemført 2 gange i efteråret 2023 og i foråret 2024. Der har været 35 tilmeldte til det danske program og ca. halvdelen har gennemført. Der er ca. 100.000 kr. til løn i projektet.
Mere om projektet her https://socialeentreprenorer.dk/2023/01/27/sed-med-i-nyt-integrationsprojekt-stoettet-af-nordisk-ministerraadm

The Present for the Future – Boosting Youth Social Entrepreneurship that Matters
Er et Erasmus+ projekt som kører fra februar 2023 til juli 2024. SED gennemfører projektet sammen med organisationer Brodoto fra Kroatien og The Present fra Holland.
SED har i forbindelse med projektet været til partnermøde hos The Present i Holland i oktober 2023 og til partnermøde i Zagreb, Kroatien d. 15.-16. maj 2024 og vi er vært for de to andre projektdeltagere i København d. 30.-31. maj, hvor vi d. 30. maj gennemfører en stor event omkring unge og socialt iværksætteri på Fishtank i København.
Projektet handler primært om at udvikle et eventkoncept som kan bidrage til at involvere unge mere i socialt entreprenørskab. Der er ca. er 130.000 kr. til løn i projektet
Læs mere om projektet her https://socialeentreprenorer.dk/2023/01/26/sed-med-i-nyt-erasmus-projekt-der-skal-booste-socialt-entreprenoerskab-for-unge

European Social Enterprise Monitor (ESEM)
Sociale Entreprenører i Danmark arbejder i ESEM-projektet sammen med støtteorganisationer for sociale entreprenører fra andre europæiske lande om at producere nationale statusrapporter over socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder. Projektet koordineres af Euclid Network.
I forbindelse med projektet har SED sammen med RUC produceret og udgivet en national statusrapport om socialøkonomiske virkosmheder i 2020-2021 og 2021-2022 (både i en trykt og en digital udgave).
ESEM-rapporten udfærdiges på basis af et metastudie af en online spørgeundersøgelse, der er udformet af tyske forskere. Undersøgelsen samler data fra socialøkonomiske virksomheder på både nationalt og europæisk niveau.
SED har indtil videre lagt flere hundrede frivillige timer i projektet, så Danmark har kunne være del af projektet, fordi vi finder det vigtigt. Luise Li Langergaard fra RUC som er med i ESEM-forskergruppen har også lagt frivillige timer i projektet i forbindelse med rensning af data og skrivning af rapport.
SED har søgt støtte til projektet flere gange uden held men fik i april 2023 tilsagn om støtte til projektet på 25.000 kr. fra en fond som ikke ønsker sit navn opgivet.
I 2024 har 56 danske social økonomiske virksomheder deltager i ESEM spørgeundersøgelsen, og det er det højeste antal indtil nu. SED har en lang række danske organisationer med som samarbejdepartnere i ESEM projektet.
ESEM-DK rapporten 2023-2024 bliver lanceret i forbindelse med et event, som SED også holder med en række samarbejdspartnere på Folkemødet i juni 2024.
Man kan læse mere om baggrunden for projektet og finde links til de to foregående rapporter her: https://socialeentreprenorer.dk/2023/10/12/european-social-enterprise-monitor-2023-2024/

Per nævnte at SED har søgt om et par projekter for det kommende år og, at der kommer besked i juni 2024 om projekterne er bevilliget.

EU- og Norden-projekterne har givet SED og dermed SED´s medlemmer adgang til et internationalt netværk af organisationer, der arbejder med socialøkonomiske virksomheder. Projekterne har også resulteret i nogle rigtig gode internationale, personlige kontakter. SED´s internationale engagement og netværk vil helt sikkert resultere i deltagelse i flere internationale projekter i fremtiden.

Ud over de internationale projekter har SED sammen med en række danske organisationer taget initiativ til Buy Taskforce Danmark. Initiativet samler relevante danske aktører som ønsker at arbejde for at løfte dagsordenen for sociale indkøb i Danmar. Der er foreløbig afholdt 9 møder i taskforcen. Man kan se mere om taskforcen og dens arbejde her https://socialeentreprenorer.dk/social-ivaerksaetter/buy-social-taskforce-danmark

Per fortalte herefter kort om SED´s formidlingsindsats som foregår gennem foreningens månedlige Nyhedsbrev, SED´s sociale medier og SED´s hjemmeside som har 2500 undersider og har haft ca 13.000 brugere det seneste år.

SED har gennem alle årene haft en lang række danske samarbejdspartnere som vi både har afholdt arrangementer med og lavet forskellige projekter med. Det er en vigtig del at SED´s arbejde fortsat at styrke samarbejderne med flere danske organisationer.
Også internationalt har SED samarbejder med organisationer som arbejder med socialt iværksætteri. SED er bl.a medlem at Euclid Network, der er paraplyorganisation for støtteorganisationer for socialøkonomiske virksomheder i Europa.
Senest er SED siden starten af 2022 påbegyndt et samarbejde med Social Enterprise World Forum (SEWF) omkring verificering af danske socialøkonomiske virksomheder efter SEWF´s ordning People and Planet first hvor vi har verificeret foreløbig 8 danske socialøkonomiske virksomheder.
Samarbejderne har udvidet SED´s internationale netværk yderligere.

Per fortalte til slut at der de seneste to år har været et meget stort internationalt fokus på socialøkonomiske virkosmheder.
Både FN, EU, OECD, IOL og World Economic Forum er således kommet med udspil som opfordre til at støtte organisationer i den sociale økonomi primært pga. deres potintiale ift. at skabe jobmuligheder til udsattsåledes  og bidrage til den bæredygtige omstilling.

Hele beretningen kan læses via linket i bunden af siden.
Beretningen blev godkendt.

5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Niels Andreasen fremlagde regnskabet for SED i 2023. Han  noterede at SED har haft samlede indtægter på 223.335 kr og samlede udgifter på 130.611 kr  i 2023.
Niels konstaterede også at SED har en god likviditet på 107.000 ved årsskiftet. En økonomi der sikre at foreningen kan holdes kørende i en længere periode selv om der skulle opstå økonomiske udfordringer.
De fleste indtægter kommer fra projekter og indtægterne fra kontingenter er gået ned fra 2022. Niels nævnte at der vil blive arbejdet på at øge kontingentindtjeningen i 2024.

Regnskabet blev godkendt

6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

Per Bach fremlagde SED´s budget for 2024, som viser indtægter på 135,550 kr og udgifter på 116.675 kr  og dermed kommer ud med et lille overskud på 18.875 kr.
Budgettet er uden indtægter fra projekter bortset fra 10.000 kr som overføres  fra ANI projektet som tilskud til SED administration. Budgettet er også baseret på et tilskud fra Kulturstyrelsen på 50.000 kr. – et tilskud som muligvis vil blive forsinket til 2025 da puljen er forsinket 3 måneder i forhold til 2024 ansøgningsrunden. Men SED har som nævnt under regnskabsfremlæggelsen likviditet til at klare forsinkelsen.

Budgettet blev godkendt

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode
Per Bach og Niels Johan Juhl-Nielsen var på valg. Begge blev genvalgt

8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år

Søren Hegstrup Sørensen og Maria Christiansen var på valg.
Søren Hegstrup Sørensen genopstillede og blev valgt.
Maria Christiansen udtræder og i stedet var Peter Kellermann Brandorff opstillet og han blev valgt som suppleant til bestyrelsen de kommende 2 år

9 Valg af 1 revisor for 1 år.

Torben Simmonsen var på valg og blev genvalgt.

10 Indkomne forslag

Der var et indkommet forslag fra bestyrelsen
Forslag 1) Bestyrelsen foreslår at “Støttemedlemskab” udgår og konverteres til “Stor virksomhed medlemskab” på 1.500 kr.
Støttemeldemsskabet har medført at SED hvert år er nødt til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til indsamling. Det koster 1.200 kr og en del administration. Da der kun kommer 3.000-4.000 kr ind via den type medlemskaber vil SED grene afskaffe medlemskabet og konvertere det til Medlemskab for store virksomheder.

Forslaget blev vedtaget og der blev samtidig givet mandat til at der kan udvikles et differentieret medlemskab ofr både personlige og virksomhedsmedlemskaber i løbet af det kommende år og at disse medlemskaber kan have effekt fra 2025.

11 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

SED´s årsregnskab 2023

SED´s budget for 2024

Bestyrelsens beretning 2023-2024

 

Referent Per Bach

Back To Top