skip to Main Content

Rådet for Den Europæiske Union anbefaler medlemslande at udnytte den sociale økonomis fulde potentiale

EU-Kommissionen forelagde d. 13. juni 2023 et forslag til en Rådshenstilling for Rådet for Den Europæiske Union  om udvikling af socialøkonomiske rammebetingelser.
EU-ministre er ved et møde i Rådet d. 9. oktober 2023 blevet enige om at vedtage Rådshenstillingen.
Formålet med Anbefalingen er at fremme adgangen til arbejdsmarkedet og social inklusion ved at vejlede medlemsstaterne til at fremme politiske og lovgivningsmæssige rammer for socialøkonomiske organisationer der muliggør dette.
Den sociale økonomi har forskellige grader af udvikling i EU´s 27 medlemsstaterne og et potentiale, der stort set stadig er uudnyttet.

Sociale økonomiske enheder kan have forskellige former, såsom kooperativer, foreninger og fonde; deres fælles princip er, at de prioriterer mennesker samt sociale eller miljømæssige formål over profit. Den sociale økonomi bidrager til arbejdsmarkedet og social inklusion, den fremmer udvikling af færdigheder og stimulerer også retfærdig og bæredygtig socioøkonomisk og industriel udvikling, hvilket forbedrer den sociale og territoriale samhørighed på tværs af medlemsstaterne. For at styrke den sociale økonomi er det afgørende med en støttende ramme.

I forbindelse med at der var enighed om Rådshenstillingen nævnte Spaniens fungerende minister for arbejde og socialøkonomi, Yolanda Díaz Perez  at socialøkonomiske organisationer takler nogle af samfunds største udfordringer, især inden for arbejde og social integration samt social samhørighed. Alligevel er der så meget, der kan gøres for at støtte den videre udvikling af den sociale økonomi, både i EU´s medlemsstater og på tværs af EU. Hun opfordrede til at udnytte det enorme potentiale, den sociale økonomi har, for at forbedre EU´s respons på de sociale og miljømæssige udfordringer, som man står over for, og sikre, at ingen bliver efterladt.

I Rådets henstilling om den sociale økonomi anbefales medlemsstaterne at træffe foranstaltninger for at anerkende og støtte den sociale økonomis rolle i at:

  • Lette adgangen til arbejdsmarkedet, især for sårbare eller underrepræsenterede grupper.
  • Fremme social inklusion ved at levere tilgængelige og kvalitetsprægede sociale og omsorgsfulde tjenester.
  • Stimulere udviklingen af færdigheder, herunder færdigheder nødvendige for digitale og grønne overgange.
  • Fremme social innovation og bæredygtig økonomisk udvikling.

Støttende økonomiske rammer for socialøkonomiske organisationer
Socialøkonomiske organisationer sigter mod at opnå sociale og miljømæssige mål i stedet for kun profit; derfor er det normalt sværere for dem at få adgang til finansiering sammenlignet med andre virksomheder.
Medlemsstaterne opfordres derfor konkret til at lette socialøkonomiske organisationer adgang til offentlig og privat finansiering, herunder at gøre bedst mulige brug af EU-midler.

Ifølge anbefalingen er forbedret adgang til markeder og offentlige indkøb, effektiv anvendelse af statsstøtteregler og en støttende skattepolitisk ramme lige så afgørende tiltag for udviklingen af den sociale økonomi.

Hvad opfordres medlemsstaterne til at gøre for at støtte organisationer i den sociale økonomi
Her er de en liste over nogen af de indsatser, som Rådshenstillingen opfordre medlemsstaterne til at iværksætte for at støtte den sociale økonomi:

Lette adgangen til Arbejdsmarkedet:
Det anbefales, at medlemsstaterne anerkender og støtter den specifikke merværdi den sociale økonomi bidrager med ved at lette adgangen til arbejdsmarkedet og fremme kvalitetsjob for alle. Det bør især ske ved at etablere eller tilskynde til partnerskabsinitiativer, der involverer organisationer i den sociale økonomi i udformningen og gennemførelsen af aktive arbejdsmarkedspolitikker.
Fremme Social Inklusion: Under hensyntagen til de forskellige nationale sammenhænge anbefales medlemsstaterne at anerkende og støtte den sociale økonomis rolle i at tilbyde let tilgængelig sociale ydelser og omsorgsydelser.
Det kan f.eks. ske i forhold til involvere organisationer i den sociale økonomi i at designe og levere sociale- og omsorgsydelser til den enkelte f.eks. inden for ældreområdet.
Udvikle færdigheder: Medlemsstater opfordres til at støtte oplæring og kompetenceudvikling for socialøkonomiske virksomheder, herunder dem der er nødvendige for digital og grøn omstilling.
Fremme Social Innovation: Medlemsstaterne anbefales at styrke den støttende rolle, som sociale økonomiske enheder har i forhold til at fremme social innovation i nøglesektorer indenfor lokal udvikling og beskæftigelse.
Skabe støttende finansielle rammer: Facilitere adgangen til offentlig og privat finansiering for socialøkonomiske enheder.
Forbedre adgang til markeder: Skabe bedre adgang til markeder og offentlige indkøb for socialøkonomiske virksomheder.
Effektiv brug af statsstøtteregler: Sikre effektiv anvendelse af statsstøtteregler for at støtte socialøkonomiske initiativer.
Aktiv brug af skattepolitik: Implementer en skattepolitisk ramme, der støtter udviklingen af organisationer i den sociale økonomi.
Formel anerkendelse af socialeøkonomiske enheder: Medlemsstaterne opfordres tio at anerkende de socialøkonomiske enheders rolle og betydning formelt.
Måling og styring af social impact: Medlemsstaterne anbefales, i samarbejde med socialøkonomiske enheder og repræsentative organisationer, at understøtte anvendelsen af impact måling og impact styring.
Styrke forskning og uddannelse: Investér i forskning og uddannelse inden for socialøkonomiske modeller og metoder for at fremme innovation og videnudveksling.
Facilitere samarbejde og netværk: Fremme samarbejde mellem sociale økonomiske virksomheder og lette oprettelsen af netværk for erfaringsudveksling.
Øge bevidstheden og forståelsen: Medlemsstaterne anbefales at udføre kampagner for at øge bevidstheden om den sociale økonomis betydning og fordelene ved at fremme den.

I Henstillingen nævnes også behovet for at udfærdige konkrete strategier og handlingsplaner for at styrke sociale økonomiske virksomheder.

Baggrund og fakta om den sociale økonomi i Europa
Den sociale økonomi udgør 13,6 millioner job i Europa og tilbyder inkluderende kvalitetsjob, fremmer social og territorial samhørighed, driver social innovation og fremmer den grønne og digitale omstilling. Det er alt sammen elementer, der støtter principperne i Den Europæiske Søjle for Sociale Rettigheder og de tilknyttede mål for beskæftigelse, færdigheder og fattigdomsbekæmpelse.

Da der allerede er opnået politisk enighed om rådshenstillingen, skal den nu blot formelt vedtages, hvilket vil ske på et kommende rådsmøde (27. november 2023 – red.). Når det er sket, får medlemsstaterne to år til at vedtage eller opdatere deres nationale strategier for den sociale økonomi.

Læs hele den vedtagede henstilling “Council Recommendation on developing social economy framework conditionsher

Læs også Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens forslag til Rådets henstilling om udvikling af rammebetingelserne for socialøkonomien, KOM (2023) 316 fra d. 23. august 2023 her
Her kan man bl.a. læse om den danske regerings foreløbige holdning til rådshenstillingen.

Hvis du har brug for at få frisket din viden om EU´s institutioner op kan du finde en kort oversigt her

Kilde: Council of the European Union

Back To Top