skip to Main Content

Kommissionen anbefaler konkrete tiltag for at støtte socialøkonomi

EU-Kommissionen har d. 13. juni fremlagt et forslag med anbefalinger til Rådet for Den Europæiske Union (også kaldet Rådet) om konkrete tiltag til støtte for den sociale økonomi.
Den sociale økonomi prioriterer mennesker, social og miljømæssig impact frem for profit. I Europa er der 2,8 millioner socialøkonomiske organisationer, som i alt beskæftiger 13,6 millioner mennesker, der udgør 6,3% af EU´s arbejdsstyrke. Der er tale om organisationer, der spænder over en bred vifte af sektorer, fra social- og omsorgstjenester til boliger, rekreation og billig energi, og de omfatter både andelsselskaber, gensidige selskaber, almennyttige foreninger, fonde og socialøkonomiske virksomheder.

Forslaget har til formål at skabe gunstige betingelser for, at socialøkonomiske organisationer kan trives og vokse, og øge bevidstheden om deres potentiale, især med hensyn til at skabe kvalitetsjob og at støtte innovation og social inklusion.
Forslaget fremlægges som en opfølgning på Kommissionens Social Economy Action Plan fra december 2021 og er et forslag til de henstillinger som Rådet (red. Rådet for den Europæiske Union) skal give til medlemsstaterne om at udforme og gennemføre socialøkonomiske strategier.

Ud over forslaget offentliggjorde Kommissionen også den nye Social Economy Gateway, der er en samlet EU-indgang for socialøkonomiske organisationer med information om EU-finansiering, uddannelsesmuligheder, begivenheder samt landespecifik information om hvor de kan henvende sig for yderligere ressourcer. Alt sammen tænkt som et værktøj til kapacitetsopbygning.

Anbefalingen til Rådet og den nye Social Economy Gateway er to af de tiltag der er nævnt i Kommissionens Social Economy Action Plan.

Baggrund
Udfordringer som klimaændringer, digitalisering, voksende uligheder og demografiske ændringer har fået EU til at udvikle politikker, der kan bane vejen for en retfærdig, bæredygtig og inklusiv omstilling, med European Green Deal1 i centrum.

Konsekvenserne af COVID-19-pandemien og af Ruslands krig mod Ukraine har understreget det presserende behov for sådan en omstilling.
Her ser Kommissionen at den sociale økonomi spiller en nøglerolle.
Det gælder også i forhold til at nå målene i European Pillar of Social Rights og dens kerneprincipper om lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse og inklusion. Det samme gælder i forhold til EU’s industristrategi. Strategien præsenterer de udfordringer, som de 14 industrielle økosystemer står over for, herunder økosystemet for ”Proximity and social economy”. Den sociale økonomi kan her være med til at sikre en omstilling til bæredygtighed som også er retfærdig og inklusiv. De socialøkonomiske organisationer har et stærkt potentiale i forhold til at udvikle bæredygtige produkter og serviceydelser og drive inkluderende forretningsmodeller.

Behov for at afhjælpe socialøkonomiske organisationers udfordringer
På trods af det bidrag som de socialøkonomiske virksomheder giver til samfundet, står de ofte over for forhindringer i forhold til at udvikle og opskalere deres aktiviteter på grund af manglende forståelse for og anerkendelse af deres forretningsmodeller.
For at overvinde de udfordringer indeholder Kommissionens foreslåede rådshenstilling en opfordring til medlemsstaterne til at udvikle omfattende strategier for den sociale økonomi for at fremme bedre rammer for den sociale økonomi på tværs af alle relevante områder. Det skal bl.a. ske ved at tilpasse politiske og juridiske rammer.  Målet er at fremme jobskabelse af høj kvalitet, sætte skub i den lokale økonomi og styrke den sociale samhørighed.

Konkret foreslår Kommissionen foranstaltninger til at:

  • Udforme arbejdsmarkedspolitikker, der støtter medarbejdere i virksomheder i den sociale økonomi (f.eks. gennem uddannelse), fremmer socialt iværksætteri og sikrer retfærdige arbejdsvilkår gennem social dialog og overenskomstforhandlinger.
  • Anerkende den sociale økonomis rolle i forhold til social inklusion, f.eks. i at tilbyde tilgængelige og højkvalitets sociale- og omsorgsydelser og boliger, især for dårligt stillede grupper.
  • Forbedre adgangen til offentlig og privat finansiering, herunder til EU-midler.
  • Give adgang til markedsmuligheder og offentlige indkøb for virksomheder i den sociale økonomi.
  • Gøre brug af de muligheder, som statsstøttereglerne giver til at støtte den sociale økonomi, herunder bestemmelser om startstøtte, reintegration af dårligt stillede arbejdstagere og støtte til lokal infrastruktur.
  • Sikre, at skattesystemer understøtter den sociale økonomi gennem forenkling af administrative procedurer og hensyntagen til passende udformede skatteincitamenter.
  • Øge bevidstheden om den sociale økonomi og dens bidrag til samfundet, især gennem forskning og data.

Derudover anbefaler Kommissionen også, at medlemsstaterne gør optimal brug af tilgængelige EU-midler, såsom Den Europæiske Socialfond Plus, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og InvestEU, for at hjælpe medlemsstaterne med at fremme den sociale økonomi.
Kommissionen selv kan også yde yderligere støtte ved at indsamle data og udføre forskning om den sociale økonomi i EU.

De næste skridt
Medlemsstaterne skal nu drøfte Kommissionens forslag til Rådets henstilling med henblik på at vedtage det i Rådet. Når først forslaget er vedtaget, opfordres medlemsstaterne til at vedtage eller opdatere deres socialøkonomiske strategier inden for 18 måneder.
Medlemsstaterne anbefales også at skabe en platform med en indgang til den sociale økonomi, oprette lokale og/eller regionale kontakter, der skal fungere som “ambassadører” for den sociale økonomi”, og udpege socialøkonomiske koordinatorer i nationale institutioner for at sikre sammenhæng på tværs af politikker.

Kommissionen vil overvåge gennemførelsen af strategierne gennem regelmæssige konsultationer med medlemsstaterne via Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Social Beskyttelse.

Kommissionen vil også, som det er inkluderet i Kommissionens arbejdsprogram, senere i 2023 foreslå et grænseoverskridende initiativ om foreninger for at for at de bliver i stand til fuldt ud at drage fordel af det indre marked. Derudover har Kommissionen ligeledes d. 13. juni udgivet to såkaldte ”Staf Working Documents” (dokumenter der er er direkte knyttet til lovforslag og andre dokumenter direkte relateret til lovgivningsprocessen – og en vejledning til embedsmænd) for at forbedre forståelsen af relevante skatteregler for organisationer i den sociale økonomi og grænseoverskridende donationer til offentlige ydelser.

Kort om Rådet for Den Europæiske Union
I Rådet for Den Europæiske Union, bedre kendt som Rådet, mødes ministre fra hvert af EU-landene for at drøfte, ændre og vedtage love og koordinere politikker. Ministrene har bemyndigelse til at forpligte deres egne regeringer til at gennemføre de initiativer, der vedtages på møderne. Rådets møder finder sted i Bruxelles undtagen i tre måneder (april, juni og oktober), hvor de afholdes i Luxembourg.
Rådet er sammen med Europa-Parlamentet EU’s vigtigste beslutningsorganer.


Læs mere via linkene her:

Læs hele Kommissionens forslag Proposal for a Council recommendation on developing social economy framework conditions 

Staff Working Document: Relevant taxation frameworks for Social Economy Entities 

Staff Working Document: Non-discriminatory taxation of charitable organisations and their donors: principles drawn from EU case-law

Factsheet – faktaark

Tag en rundtur på EU´s nye Social Economy Gateway website

Hjemmeside for Social Economy Action Plan

Questions and answers: Social Economy Action Plan

 

Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Back To Top