skip to Main Content

PLATFORM PLUS – Ansættelsesplatform skaber ny muligheder på arbejdsmarkedet

”Hvis vi vil se forandringer, så skal vi ikke vente på at de kommer ovenfra. Så må vi selv gå i gang, der hvor vi selv er.”

Torben Simonsen tror på, at det er lokale, netværksbaserede tiltag der for alvor kan gøre en forskel – både i forhold til de store og komplekse udfordringer verden står overfor og for det enkelte menneskes livsvilkår.

Med det afsæt har han sammen med en del af sit nære netværk opstartet den Aarhus-baserede ansættelsesplatform PlatformPlus. Platformen er iværksat for at skabe nye muligheder for iværksættere, freelancere, kunstnere, fleksjobbere eller andre der kan blive udfordret af arbejdsmarkedets love og regler og har brug for mere fleksibilitet til at fokusere på det de er gode til og brænder for.

PlatformPlus er en medlemsbaseret forenings-platform som tilbyder en ansættelses-mulighed der gør det lettere at manøvrere i arbejdsmarkedslovgivningens regler omkring selvstændig virksomhed, lønudbetaling, dagpengeregler, fleksjobansættelse mv. Alle ydelser eller varer der kan faktureres kan bruges som afsæt for en ansættelse hos PlatformPlus. Ansættelsesmodellerne kan tilpasses brugernes aktuelle behov, og man kan blive fastansat eller ansat månedsvis, afhængigt af hvad man har brug for. Løsningen som PlatformPlus tilbyder er eksempelvis relevant for:

  • Iværksættere som opstarter egen virksomhed, men ikke ønsker selv at varetage de administrative opgaver
  • Personer der er visiteret til fleksjob eller førtidspension som kan fastansættes gennem levering af varer eller ydelser der kan faktureres
  • Personer som er på dagpenge og har brug for at kunne have indtægt uden at være selvstændig, enten sammen med supplerende dagpenge eller i en periode mellem to dagpengeperioder, eksempelvis med henblik på at optjene ny dagpengeret
  • Personer som er i fast job, men samtidig arbejder med egne projekter eller har periodiske projektjob-ansættelser
  • Freelancere og honorarlønnede der ikke ønsker at oprette eget firma

For medlemmer der tilknyttes PlatformPlus via ansættelse fungerer det i praksis på den måde, at dem som modtager ydelser og varer fra de ansatte ved platformen betaler direkte til PlatformPlus via MobilePay eller faktura, og PlatformPlus sørger herefter for lønudbetaling og lønseddel fratrukket skat mv. Som ansat medlem betaler man et månedligt eller årligt beløb der bidrager til at dække PlatformPlus-udgifterne til fakturering, revision etc. Foreningen har udgangspunkt i Aarhus-området, men kundekredsen er ’global’ og der er ingen geografiske krav for medlemskab.

PlatformPlus giver således medlemmerne en mulighed for en arbejdsmarkedstilknytning med status som lønmodtager, uanset hvordan den enkeltes arbejdsliv er sammensat og hvilket ’format’ man lønnes i, samtidig med at man slipper for arbejdstid og ansvar omkring skat, bogføring mv. Torben Simonsen peger på, at det er en enkel løsning der kan imødegå flere typer af behov:

”På den måde hjælper vi med at finde mulighederne indenfor det nuværende system. Vi løser en række reelle praktiske problemer for mange forskellige typer mennesker. De slipper for administration og bureaukrati, tingene bliver mere fleksible, og de kan fokusere på det de gerne vil med deres arbejde og deres hverdag.”

Gode løsninger til flest mulige mennesker
Torben Simonsen er bestyrelsesformand for PlatformPlus, der fra opstarten i 2019 blev etableret som en foreningsbaseret socialøkonomisk virksomhed. Både det socialøkonomiske og det foreningsbaserede er for ham en væsentlig pointe med platformen:

”Vi opfatter ikke os selv som en forretning der primært arbejder for at opnå økonomisk profit. Vi skal køre rundt, og vi skal gerne kunne gøre en forskel. Derfor har vi etableret os som en socialøkonomisk forening, også fordi en forening er en model der handler om, at et fællesskab kan noget. Hvis vi stiller os et sted og finder de relationer vi har der vil noget af det samme og arbejder på at udbygge fællesskabet derfra, så kan vi udrette meget”.

Idéen til at lave en alternativ ansættelsesplatform er opstået igennem mange års erfaringer fra forskellige sammenhænge og involverer mange forskellige personer med en bred vifter af ressourcer, fagligheder og interesser.

For Torben Simonsens vedkommende har han arbejdet i mange år i forskellige kontekster indenfor det socialøkonomiske område med fokus på bæredygtigt iværksætteri og inklusion af særligt udsatte grupper af mennesker på arbejdsmarkedet. I den forbindelse har han gennem forskellige projekter og foreninger været med til at understøtte bæredygtigt iværksætteri med sparring og rådgivning. En af de tilbagevendende udfordringer har været hvordan man kan medvirke til, at der bliver færre praktiske hindringer for opstart af virksomheder som kan bidrage til at løse forskellige typer af samfundsproblemer:

”Det er mange iværksættere og ildsjæle som er gode til at starte initiativer der kan gøre en forskel, men de er ikke nødvendigvis gode til det økonomiske og administrative, og de vil helst bruge mest mulig tid på kerneopgaven. Dem ville vi gerne hjælpe ved at tilbyde en administrativ løsning der kan frigive nogle ressourcer som de så kan bruge på det de er bedst til.”

Den ansættelses-mulighed som PlatformPlus tilbyder er ikke kun relevant for ’klassiske’ iværksættere, den kan løse en række udfordringer for mennesker med mange forskellige typer af faglighed, arbejdsliv og livssituation. Eksempelvis er mange akademisk uddannede, journalister mv. ansat gennem tidsbegrænsede projektansættelser der kan være svære at administrere vedrørende skat mv. For andre kan udfordringen være, at man f.eks. som kunstner, behandler, freelancer etc. i perioder har store udsving i indtægterne og typisk skal vælge mellem perioder med arbejds-aktivitet eller dagpengeperioder, hvor det kan være svært at genoptjene dagpengeret hvis man ikke er ansat som lønmodtager. Og for mennesker der gerne vil forsøge sig med selvstændigt arbejde sideløbende med en fastansættelse eller som mikro-iværksætter med forskellige småprojekter kan det være svært at navigere indenfor reglerne omkring selvstændig virksomhed versus lønmodtager.

PlatformPlus søger således at imødegå mange forskellige typer af behov ved at tilbyde en løsning der dels løser en administrativ udfordring, dels giver medlemmerne den lønmodtagerstatus som giver frihed til at udnytte og afprøve forskellige muligheder i deres arbejdsliv og dermed bidrage positivt til samfundet. Torben Simonsen formulerer det på denne måde:

”Vi vil gerne bidrage til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt, fleksibelt og fremkommeligt. Rammerne i regler og love er jo som de er, men i stedet for at vente på de store ændringer handler det for mig om at prøve at finde nye løsninger indenfor rammerne der kan hjælpe flest mulige mennesker.”

Ærindet med at bidrage til positive løsninger for flest mulige omfatter også dem som af forskellige grunde har svært ved at opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, herunder mennesker der er visiterede til fleksjob. Mange mennesker der er fleksjobvisiterede har svært ved at finde et job på det etablerede arbejdsmarked, særligt dem som er visiteret til få timers arbejdsevne. Desuden er det for nogle i denne gruppe en yderligere udfordring, at det på grund af helbredsmæssige og sociale udfordringer kan være vanskeligt at passe ind på en normal arbejdsplads. For nogle fleksjobbere vil det åbne nye muligheder at kunne arbejde som selvstændig, men den nuværende lovgivning tillader ikke at fleksjobbere har eget firma. På denne baggrund arbejder PlatformPlus for at finde holdbare individuelle løsninger som giver fleksjobvisiterede mulighed for at etablere et job – enten hos en arbejdsgiver der faktureres gennem platformen, eller som selvstændigt arbejdende, hvor deres varer eller ydelser faktureres og de kan afprøve muligheden for bruge deres arbejdstid på selvstændige projekter.

En selvstændig hverdag som fleksjobber via PlatformPlus
Mette er en af dem som via en ansættelse i PlatformPlus har fundet et personligt ståsted på arbejdsmarkedet der matcher og forbedrer hendes livssituation. Hun er uddannet teknisk assistent, kontorassistent ift. offentlig administration, samt massør. Mette er visiteret til fleksjob og har en række helbredsmæssige udfordringer, herunder bl.a. ADHD, slidgigt og perioder med søvnproblemer. Derfor har hun brug for en arbejdssituation uden tidsfrister, ikke for mange afbrydelser, ikke for meget baggrundsstøj, samt behov for fokus og ro.

I en årrække var Mette ansat i fleksjob hos en fysioterapeut, bl.a. med receptionsarbejde. De sidste 3-4 år i denne ansættelse fik hun stadigt sværere ved at klare arbejdet i receptionen der var uhensigtsmæssigt for hendes skånebehov. Til sidst gik hun ned med alvorlig stress og depression i en længere periode hvor hun havde svært ved at genfinde en plads på arbejdsmarkedet.

Mette ville gerne arbejde med massage og andre behandlingsformer, men kunne ikke overskue at skulle ud og arbejde f.eks. hos en fysioterapeut igen. Hun kunne godt tænke sig at prøve at arbejde selv som massør, men som fleksjobvisiteret har man i forhold til den nuværende lovgivning ikke mulighed for at etablere sig som selvstændig, så den mulighed tænkte hun var udelukket.

Efter et par år med ledighed fik Mette som del af et ressourceforløb gennem jobcentret tilbud om at afprøve en ansættelsesform der kunne gøre det muligt at afprøve hendes ønske om at arbejde i fleksjob med et selvstændigt arbejdsliv. Denne konstruktion viste sig at være ideel for Mette, der nu arbejder med forskellige typer af massage og andre behandlinger med ansættelsesmæssig forankring i PlatformPlus. Denne job-konstruktion har givet hende en grundlæggende tryghed i processen med at vende tilbage til arbejdsmarkedet:

”Jeg arbejder selvstændigt uden at være ’selvstændig’. Jeg ved at jeg får penge hver måned uanset hvad der sker og kan betale det jeg skal. Jeg løber ingen stor risiko, men kan prøve tingene af på min egen måde.”

Mette’s kunder betaler for hendes behandlinger til PlatformPlus, der så udbetaler hendes indtægter som månedsløn. Hun peger på en række fordele ved den job-konstruktion som PlatformPlus tilbyder – først og fremmest at arbejdslivet og de enkelte arbejdsdage foregår på hendes præmisser:

”Det betyder meget at jeg er min egen chef. Jeg har svært ved at kollegaer eller en chef skal kigge mig over skulderen, det giver pres og præstationsangst som jeg har svært ved at holde til. Her kan jeg selv styre det. Det giver mig bedre selvsikkerhed, og det giver tilfredse kunder.”

En anden ting ved denne jobkonstruktion som er vigtig for Mette er fleksibiliteten, at der er plads til at kunne udvide hendes arbejdsområder og arbejdstimer hvis det giver mening. Der skal kunder til for at hendes job kan løbe rundt, men omvendt ønsker hun ikke at det skal vokse mere end hun kan overskue det og selv kan styre tempoet. Hun tænker at hun med tiden måske kan udvide sine behandler-kompetencer via kurser, eller supplere med andre aktiviteter der kan generere en indtægt.

”Hvis det giver mening at udvide eller ændre det du arbejder med til også at være andre ting, så kan du sagtens det. Det er jo fantastisk bare at kunne få lov til at bruge det du kan og udnytte din alsidighed og også få mulighed for at prøve nye ting af.”

For Mette har platforms-ansættelsen betydet, at hun har kunnet genetablere tilknytningen til arbejdsmarkedet, og samtidig er hendes hverdag blevet mere positiv, overskuelig og stabil. Hun peger på, at arbejdsplatform har givet hende en markant bedre selvtillid sammenlignet med både den periode hvor hun ikke havde arbejde og hendes tidligere fleksjob.

”Det er en kæmpe tilfredsstillelse at jeg selv kan få det til at køre. At kunderne kommer igen og det er MIG der får dem til det.”

Hun oplever at hun har flere ressourcer generelt, at hun har det bedre end hun har haft det i mange år, og at hun har fundet et godt ståsted.

”Dem jeg har kendt i mange år siger: ”Hold da op, vi har fået den gamle Mette tilbage!””

For Torben Simonsen er Mette’s historie et eksempel på, hvorfor det er vigtigt for PlatformPlus at kunne facilitere etableringen af ansættelser som det ordinære arbejdsmarked som udgangspunkt ikke kan tilbyde indenfor de nuværende rammer og regler.

”Til forskel for andre lignende platforme hvor folk kan blive ansat på ’fleksible vilkår’, så synes vi det er meningsfyldt at komme behovene i møde hos de mennesker der er på kanten af samfundet. Vi vil gerne som del af det vi gør understøtte de mennesker som er visiteret til fleksjob, og som af forskellige årsager kan have svært ved at finde et job eller indgå på en normal arbejdsplads. Det giver mening for de mennesker det handler om, og det giver lige så meget mening i det store samfunds-regnskab.”

PlatformPlus håber på sigt at kunne etablere samarbejde med jobcentre og projekter der arbejder med at give udsatte borgere socialt fodfæste om at udvikle nye typer af ansættelsesmodeller for mennesker der har vanskeligt ved at etablere tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig pointerer Torben Simonsen, at foreningen ikke ønsker at fungere som ’anden aktør’, og at ansættelsen af fleksjobbere i PlatformPlus sker på samme vilkår som andre medlemmer. Udgangspunktet er, at alle kan bidrage positivt med ressourcer til foreningen og til samfundet generelt:

”Min indstilling -og erfaring- er at forandring opnås bedst sammen med de folk det handler om. Vi skal ikke ’redde’ nogen, vi skal finde sammen med forskellige slags mennesker om at kunne bidrage til at gøre en forskel.”

Fællesskab med potentiale for forandring
PlatformPlus har siden opstarten gennemgået en lang etableringsfase hvor konceptet blev udviklet og afprøvet. Nu er ansættelsesplatformen etableret, og foreningen håber at udvide medlemsskaren og med tiden inkludere nye samarbejdspartnere. Samtidig arbejder PlatformPlus for at udvikle foreningen så medlemmerne med tiden kommer til at bruge hinanden som et ressourcerigt frivilligt fællesskab:

”Der ligger et stort potentiale i, at vi på sigt kan komme til at bruge hinanden til sparring, eksponering og inspiration, og vi kan udveksle viden, ydelser og produkter. Mennesker har ikke bare brug for et arbejdsliv og en indtjening. Vi har også brug for gensidighed, netværk, ressourcedeling, at kunne en del af noget og være noget for hinanden. Og det vil vi gerne være med til at bygge op.”

Torben Simonsen og folkene bag PlatformPlus håber, at deres initiativ på sigt kan være med til at trække i den rigtige retning på ved mod de lidt større ændringer, herunder at bidrage til, at de eksisterende kategorier på arbejdsmarkedet -lønmodtager, selvstændig, arbejdsgiver, arbejdsløs mv.- kan blive udfordret og rammerne kan ændres fremadrettet mod større fleksibilitet, diversitet og rummelighed.

”Det vi tilbyder og står for i PlatformPlus vil blive stadig mere relevant i fremtiden, og vi håber at vi kan inspirere andre til at opstarte noget der ligner. Jeg tror på den forandring der kommer nedefra. Mennesker der slår sig sammen og bruger hinanden til sammen at gøre en forskel. Det her er vores bud.”

Tak til Bestyrelsesformand Torben Simonsen for interview og til PlatformPlus for lån af fotos.

Læs mere om Platform Plus på hjemmesiden: https://platformplus.dk

Back To Top