skip to Main Content

Powerjobsøgerne – Socialøkonomisk jobsøgningsfælleskab med fokus på mangfoldighed

”Jeg startede Powerjobsøgerne fordi jeg selv stod og manglede et job. Jeg manglede et fællesskab der kunne inspirere og motivere mig som jobsøgende – og fordi jeg ikke kunne finde noget der matchede mit behov gik jeg i gang med at skabe det selv.”

Malene Gregaard Wilsly der er Sekretariatschef og stifter af Powerjobsøgerne fortæller, hvordan hendes egen situation var afsættet til at hun startede jobsøgnings-netværket i 2010. Dengang oplevede hun som jobsøgende at have brug for kompetenceudvikling og personlig motivation, noget som hun ikke følte hun kunne opnå i de ’traditionelle’ jobsøgningssammenhænge:

”Jeg manglede følelsen af at gå på arbejde, at vedligeholde mine kompetencer og være del af det sociale og faglige inspirerende fællesskab som en arbejdsplads er – så jeg ville skabe et sted hvor jeg så at sige kunne gå på arbejde imens jeg søgte arbejde, og give andre mulighed for at gøre det samme.”

På den baggrund opstartede foreningen Powerjobsøgerne – et medlemsbaseret jobsøgningsnetværk som nu er vokset til at være en socialøkonomisk virksomhed med 11 lokalafdelinger fordelt på Sjælland og i Jylland.

Man kan blive medlem af Powerjobsøgerne som jobsøgende enkeltperson og som kommune. Alle jobsøgere er velkomne og det er gratis for jobsøgende at være medlem, til gengæld forventes det at man engagerer sig i netværket og bidrager med en arbejdsindsats omkring foreningens forskellige aktiviteter. Kommuner kan tegne medlemskab for et år ad gangen, de får grundpakken som er et faciliteret jobsøgningsnetværk i deres kommune, med foredrag, sparring og networking hver uge. De får mulighed for at tilkøbe skræddersyede ydelser til jobsøgende – f.eks. for særlige målgrupper. På opfordring fra deres samarbejdspartnere har Powerjobsøgerne desuden lavet kurset Powerjobbost, et fire-ugers forløb der klæder deltagerne på til at mestre hverdagen som ledig og øge deres kompetencer som jobsøgende. Kurset tilpasses sammensætningen af gruppen.

Powerjobsøgerne samarbejder med lokale virksomheder omkring jobskabelse og netværksopbygning. Det er gratis for virksomheder at bruge Powerjobsøgerne i forbindelse med jobopslag mv., og samarbejdet med virksomhederne giver medlemmerne mulighed for bl.a. via virksomhedsbesøg at få indblik i arbejdsgivernes behov, rekrutteringsprocesser etc.
Medlemmerne af Powerjobsøgerne mødes i det lokale jobsøgernetværk to dage om ugen. Den ene dag er inspirationsdag med foredrag fra forskellige typer af oplægsholdere og sparring med professionelle eller andre netværksdeltagere. Dag 2 er fokuseret på foreningsrelaterede arbejdsopgaver – HR/Events, netværksarbejde, administration og drift. Der arbejdes med sidemandsoplæring og i teams så der altid er en der kan tage over med kort varsel når et medlem får arbejde. Som medlem af netværket får man således mulighed for at deltage i et arbejdspladslignende fællesskab hvor man kan vedligeholde sine kompetencer, udvide sin viden om jobmuligheder, og få inspiration og sparring fra sine jobsøger-kollegaer.

Målet for Powerjobsøgerne er at 90% kommer til samtale indenfor 3 måneder, og 70% har et job indenfor 6 måneder.
Malene Gregaard Wilsly peger på, at på vejen til at nå det mål gør fællesskabet i jobsøgningsnetværket en stor forskel:

”Det vigtigste vi kan give er motivation. Det er svært og ofte frustrerende at være jobsøgende, man tit kan føle sig alene og utilstrækkelig i jobjagten, og når man deltager i aktiviteterne bag computerne på et jobcenter kan det være svært at opretholde arbejdsglæden og gnisten. Her kan vi støtte hinanden, spejle os og trække på hinandens kompetencer og erfaringer.”

Powerjobsøgerne formål er ikke kun at bidrage til jobskabelse, men også at bekæmpe social isolation og arbejde for at arbejdsmarkedet bliver mere mangfoldigt og rummeligt. Netværks-aktiviteterne er ikke rettet mod en bestemt målgruppe af jobsøgende, og der er ingen krav om en bestemt alder, uddannelse eller arbejdsmarkedsstatus. Tværtimod arbejdes der målrettet for at inkludere forskellige kategorier af jobsøgende med en stor diversitet i faglig og personlig baggrund og kompetencer. Malene Gregaard Wilsly påpeger, at der i arbejdet med at drive foreningen er brug for mange forskellige typer arbejdskraft – men at det vigtigste er at der sker noget særligt når mennesker med forskellig baggrund mødes og arbejder sammen:

”Når vi på den måde arbejder på tværs af de enkelte målgrupper så betyder det at netværket bliver stærkere, der kommer flere erfaringer og kompetencer i spil, man lærer af hinandens livshistorier og man bliver god til at finde styrkerne hos hinanden.”

Frivillige, fleksjobbere og forskellighed
De første år fungerede foreningen godt på basis af frivillighed, men efterhånden som der blev større efterspørgsel og flere afdelinger blev startet op besluttede Malene at finde en forretningsmodel så Powerjobsøgerne kunne køre professionelt – og siden 2014 har Powerjobsøgerne arbejdet som foreningsbaseret virksomhed med indtægter primært fra kommunemedlemskaber og sponsorater.

I starten tænkte Powerjobsøgerne ikke på sig selv som et socialøkonomisk initiativ. Men efterhånden som jobsøgningsnetværket voksede og netværket fik voksende erfaring med jobsøgernes behov blev det tydeligt, at foreningens særlige fokus på mangfoldighed og diversitet kan noget i forhold til at understøtte jobsøgende der har svært ved at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet af helbredsmæssige grunde og f.eks. er visiteret til fleksjob. Samtidig blev foreningen inspireret af samarbejder med andre jobskabelses-virksomheder (eksempelvis Huset Venture der som en del af deres socialøkonomiske profil ansætter fleksjobbere og andre med særlige udfordringer som en central del af deres jobskabelsesaktiviteter.

Som et vigtigt element i professionaliseringen af netværksaktiviteterne begyndte Powerjobsøgerne at ansætte fleksjobvisiterede til at være ’rygrad’ i foreningen – og nu har hver lokalafdeling en fleksjobansat facilitator der driver foreningsaktiviteterne sammen med de frivillige.

Powerjobsøgerne har som mål at mindst 50% af de ansatte skal være fleksjobbere – og Malene Gregaard Wilsly understreger at det ikke bare handler om at hjælpe fleksjobvisiterede i arbejde, det gør en positiv forskel for alle der er del af netværket:

”Vores fleksjobansatte er meget vigtige for os. De er dygtige, og de er gode forbilleder for mange af de jobsøgere der kommer ind i vores netværk fordi de viser at man godt kan en hel masse selvom man har udfordringer og måske har været væk fra arbejdsmarkedet i en periode. Og på den måde er vi også med til at skabe nogle vigtige jobs og gøre en forskel. Det er vigtigt for os at alle føler sig normale. Det giver stolthed, motivation og arbejdsglæde, og det gør en forskel for alle på arbejdspladsen.”

Ansættelsen af fleksjobbere og det generelle fokus på mangfoldighed og samarbejde på tværs af gængse kategorier af jobsøgende er en del af Powerjobsøgernes ønske om at bidrage til at ændre de stereotyper der findes i samfundet omkring jobsøgere. De kommuner som er samarbejdspartnere er positivt indstillet i forhold til Powerjobsøgernes tilgang med at arbejde på tværs af målgrupper. Men det kan være svært for kommuner at komme i gang med samarbejdet rent praktisk fordi deres aktiviteter for jobsøgende typisk defineres ud fra de målgrupper der er udstukket under loven om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), og derfor handler samarbejdsprocessen meget om i fællesskab at finde en vej til komme ud over kategorierne. Samtidig oplever Malene Gregaard Wilsly at der også hos arbejdsgiverne skal gøres en indsats for at se ud over kategorier og stereotype opfattelser af de jobsøgende.

”Jeg ser et behov for at virksomhederne bliver bedre til at tænke bredere i deres rekruttering – og vi vil gerne bidrage til at virksomhederne bliver mere åbne overfor at ansætte bredere end de gør nu. Det er vigtigt at se ud over de forudfattede opfattelser af hvem der er god arbejdskraft og de idéer man har om handicap, udseende, måder at tale og opføre sig på, sælge sig selv på osv. Der er SÅ mange gode ressourcer der ikke udnyttes, og større mangfoldighed i arbejdsstyrken er en fælles opgave.”

Samarbejder og socialøkonomi
Powerjobsøgerne har et bredt netværk af samarbejdspartnere, enkeltpersoner og firmaer der på forskellig vis støtter op om foreningen – eksempelvis har Powerjobsøgerne en liste på mere end 300 foredragsholdere som de selv benytter og samtidig formidler videre til andre som en del af netværkssamarbejdet. Samtidig har Powerjobsøgerne også etableret samarbejde med sponsorer der støtter netværks-aktiviteterne på forskellig vis, med lån af faciliteter eller økonomisk støtte – med Jobindex, Rødovre Centrum og Krifa som hovedsponsorer.

Det er et vigtigt ærinde for Powerjobsøgerne at samarbejde med andre virksomheder der arbejder socialøkonomisk eller bæredygtigt på andre måder. Eksempelvis køber Powerjobsøgerne brugte computere gennem Special Minds, og der samarbejdes med bl.a. Flexfabrikken omkring udveksling af foredragsholdere og rekruttering af arbejdskraft og med Zendoo omkring gaver til foredragsholdere. For Malene Gregaard Wilsly er gensidigheden med andre socialøkonomiske virksomheder afgørende:

”På den måde kan vi gøre noget ekstra for selv at være bæredygtige, og vi kan støtte andre i deres arbejde for at gøre en forskel. Vi kan bidrage ekstra til den socialøkonomiske dagsorden ved at hjælpe og styrke hinanden.”

Powerjobsøgerne vil gerne udvide netværket at lokalafdelinger og øge samarbejdet med andre der støtter deres arbejde for et mere rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked – men for Malene Gregaard Wilsly er det at vækste i sig selv ikke det vigtigste:

”Vi vil gerne hjælpe så mange mennesker som muligt, men som virksomhed har vi ikke som sådan brug for at blive større, det må handle om hvor der måske viser sig et behov og nogle muligheder – så længe vi kan betale vores egen løn hænger det sammen for os.”

Adspurgt om hun som afrunding har et råd til andre iværksættere der vil starte en socialøkonomisk virksomhed siger Malene Gregaard Wilsly:

”Find ud af hvad DU brænder for – du skal ikke bare tænke ’jeg vil gerne gøre en forskel og arbejde socialøkonomisk’, for det holder ikke i længden at skyde med spredhagl – spørg dig selv hvad er det jeg er særligt god til, hvor vil jeg kunne gøre en forskel. Lav en ordentlig forretningsplan. Stil de relevante og vigtige spørgsmål til dig selv og giv dig selv den første grundige sparring før du går videre. Hvad er det jeg kan, hvad står jeg for, og hvad er det som andre kan hjælpe mig med? Det som du for alvor brænder for vil også vil være det du vil være bedst til at ’sælge’. Og sørg for at samarbejde.”

Powerjobsøgerne åbner ny afdeling i Århus i februar 2022. Læs mere her

Tak til Malene Gregaard Wilsly for telefoninterview og for lån af fotos.


Læs mere om Powerjobsøgerne på: www.powerjobsogerne.dk
Powerjobsøgerne Live kan følges på Facebook

Fotos: Malene Gregaard Wilsly

Back To Top