skip to Main Content

CPH STAGE – Socialøkonomisk Teaterfestival med spot på bæredygtighed

Den københavnske teaterfestival CPH STAGE foregår hvert år i slut maj / start juni og er Danmarks største teaterfestival for professionelt voksenteater. Festivalen byder på et bredt udvalg af aktuelle danske teaterforestillinger samt en række turnerende internationale forestillinger. Sideløbende med teaterforestillingerne omfatter CPH STAGE en række debatter, fester, seminarer og andre faglige arrangementer for branche og publikum.

CPH STAGE blev stiftet i 2013 da fire københavnske teatre gik sammen om at skabe en national festival, der kunne samle teaterbranchen og bidrage til, at flest mulige mennesker fik mulighed for at opleve teaterkunsten. Fra starten har CPH STAGE således arbejdet på at tilgængeliggøre scenekunsten og åbne den for befolkningsgrupper, der af forskellige grunde ikke er typiske teatergængere.

Festivaldirektør Morten Krogh forklarer, at CPH STAGE fra starten har haft en undersøgende tilgang til udviklingen af festivalen:

”Helt fra begyndelsen overvejede vi selvfølgelig nøje, hvilken rolle festivalen skulle spille i forhold til resten af miljøet. Vi stillede os selv spørgsmålet, ’hvad kan man med sådan en festival? hvad er det den særligt kan bruges til’ – og der var det oplagt at fokusere på overordnede samarbejdsbaserede tiltag der spændte over flere aktører. Det har vi så fortsat med at arbejde på, med en form hvor vi ofte har udviklet og eksperimenteret med formater og tiltag der -hvis de er en succes – kan overtages og videreudvikles af branchen og andre aktører efterfølgende.”

Med dette afsæt arbejder CPH STAGE i dag som socialøkonomisk virksomhed og bruger teaterfestivalen som platform, dels for en række sociale initiativer, dels for tiltag der bidrager til miljømæssig bæredygtighed både for festivalen selv og for scenekunsten generelt.

Social inklusion og bæredygtig bevidsthed
Fra festivalens begyndelse har CPH STAGE søgt at indbefatte flere målgrupper og arbejdet for at gøre festivalens teateroplevelser relevante og tilgængelige for flest mulige mennesker. Med denne sociale dimension er det et vigtigt ærinde at inkludere mennesker der af forskellige grunde -f.eks. sprog, sociale eller økonomiske udfordringer, forskellige typer handicap mv. -sjældent eller aldrig kommer i teatret.

Inklusionsindsatsen handler blandt andet om at øge synligheden og den fysiske tilgængelighed. CPH STAGE samarbejder til dette formål bredt med teaterbranchen og desuden med forskellige institutioner og organisationer, herunder sprogskoler, ældre- og handicap-foreninger, og netværket omkring denne indsats bliver stadig mere udvidet.

En del af de sociale initiativer CPH STAGE har sat i værk er opstået ved, at der har vist sig et behov. Som eksempel nævner Morten Krogh, at festivalen for at optimere teatertilbuddene for handicappede gerne ville synliggøre niveauet af handicaptilgængeligheden på de københavnske teaterscener. Det viste sig imidlertid, at der ikke fandtes en mærkningsordning, der var tilstrækkelig brugbar på borgerniveau. Derfor udviklede CPH STAGE et mærkningsprojekt i samarbejde med handicaprådene i Københavns -og Frederiksberg Kommuner.

Sideløbende med indsatsen for at gøre festivalen -og teaterbranchen generelt- mere socialt inkluderende og tilgængelig har CPH STAGE gennem årene fået et stadigt større fokus på miljømæssig bæredygtighed, herunder eksempelvis reduktion af affaldsmængder, ressourceforbrug og klimabelastning. Bæredygtighed var ikke som sådan en formuleret del af festivalens ærinde fra starten, men i takt med at festivalen forholdt sig undersøgende til, hvad den kunne bruges til – og samtidig med den stadigt stigende samfundsfokus på FN’s Verdensmål mv.- har det været oplagt at bruge festivalen som en mulighed for at kunne gøre en indsats for bæredygtigheden.

Og ligesom konstruktive samarbejder med teaterbranchen er hele grundlaget for indholdet i festivalens teaterprogram, så er det afgørende for CPH STAGE, at samarbejdspartnere kan bidrage til, at festivalen kan gøre en bæredygtig forskel. Morten Krogh formulerer det på denne måde:

”Vi forholder os til bæredygtighed med alt, hvad vi gør. Og det er en selvfølgelig del af vores dialog med nye samarbejdspartnere, hvad deres tanker er omkring det her samt hvordan de arbejder med bæredygtighed, og hvordan vi kan gribe det an i fællesskab.”

Bæredygtighedsrapport som inspirationskatalog
I 2020 påbegyndte CPH STAGE en særlig indsats for at nedbringe sit klimaaftryk, og som del af dette tiltag samarbejdede festivalen med produktionshuset Jordnær Creative om udarbejdelsen af en bæredygtighedsrapport (se link nedenfor). Rapporten tog afsæt i en analyse af festivalens klimaaftryk med henblik på at undersøge, hvad der aktuelt blev gjort, og hvad der med fordel kunne tages fat på for at øge den bæredygtige impact.

Målet med bæredygtighedsrapporten var, dels at få et bedre afsæt til at optimere festivalens egen bæredygtighedsindsats, dels at kunne inspirere og rådgive omkring bæredygtighedsarbejdet bredt i teaterbranchen og andre dele af kulturmiljøet. Således beskriver rapporten, hvordan samarbejdet omkring bæredygtighedsundersøgelsen er foregået, ligesom den videregiver erfaringer, forslag til indsatsområder og konkrete tiltag, herunder eksempelvis en guide til bæredygtige leverandører.

For direktør Morten Krogh er bæredygtighedsrapporten et positivt og praktisk redskab, der kan danne afsæt for CPH STAGE og andre til at arbejde videre med nye tiltag:

”Det griber jo typisk ind i økonomien, organisationen og planlægningen at skulle indregne bæredygtigheden, og derfor er det vigtigt at være klar over, hvad for et grundlag man har at arbejde med og bygge videre på.”

CPH STAGE’s arbejde med den bæredygtige indsats har fået økonomisk støtte fra blandt andet Bikubenfonden, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune – og festivalen samarbejder med en bred vifte af institutioner, organisationer, eventproducenter og andre festivaler omkring de bæredygtige tiltag.

Festivaldirektøren oplever, at samarbejdspartnerne tager godt imod den socialøkonomiske tilgang, som ligger til grund for aktiviteterne i CPH STAGE. Branchen er positivt indstillet overfor festivalens initiativer, da der er et grundlæggende interessefællesskab i forhold til at løfte og udbrede teaterkunsten. Samtidig er der generelt en voksende bevidsthed omkring kulturbranchens ansvar i forhold til at bidrage til bæredygtighed for mennesker og miljø. Et eksempel på denne tendens er Scenekunstens årsmøde 2021, der havde fokus på scenekunstens rolle i den globale grønne omstilling (se link nederst i artiklen). For Morten Krogh er det på den baggrund et naturligt greb at arbejde med bæredygtighed på festivalen:

”Vores oplevelse er helt klart, at der er stor opbakning omkring dette her i samfundet generelt, at arbejde bæredygtigt og tage et socialt ansvar – vi vil det gerne, teatrene vil det gerne. Og derfra handler det om komme videre med det, at finde ud af hvad det koster og hvad der giver mening at tage fat på, så det gør en forskel.”

’Bare gå i gang’
Som del af arbejdet med de miljømæssige og sociale tiltag har CPH STAGE valgt at blive registreret i den officielle Registreringsordning for Socialøkonomiske Virksomheder (RSV). ”For os er det en måde at gøre vores tilgang til tingene ’officiel’, og samtidig er vi med til at støtte op om socialøkonomien og registreringsordningen. Vi håber også, at det kan bidrage til, at vi kan indgå i nogle flere samarbejder og give os nogle fordele fremadrettet med de ting, vi gerne vil med festivalen.”

CPH STAGE arbejder aktuelt på at udvide erhvervssamarbejdet omkring den bæredygtige indsats til at omfatte flere virksomheder og organisationer, der ikke har relationer til teaterbranchen. Som en del af dette tiltag vil CPH STAGE gerne invitere andre socialøkonomiske virksomheder -og virksomheder generelt der gerne vil gøre en positiv forskel– til at melde sig på banen, hvis de kunne tænke sig at samarbejde med CPH STAGE. Det kunne handle om at arrangere teateroplevelser for udsatte borgere eller andre initiativer, der gavner mennesker og miljø.

Og til andre kulturinstitutioner og –projekter, der ønsker at arbejde socialøkonomisk, lyder opfordringen fra festivaldirektør Morten Krogh:

”Man skal bare gå i gang. Start i det små og find ud af, hvor I kan gøre en forskel, og find nogle samarbejdspartnere, hvor I sammen kan komme endnu videre.”

CPH STAGE finder sted næste gang 2. juni – 11. juni 2022.

Tak til CPH STAGE for lån af fotos og til festivaldirektør Morten Krogh for telefoninterview.

Fotokreditering: Frida Gregersen

Læs mere om CPH STAGE på hjemmesiden: www.cphstage.dk

Læs Bæredygtighedsrapport fra CPH STAGE her

 

Læs mere om kunst og bæredygtighed:

Se program og videoindslag fra Scenekunstens Årsmøde 2021 om bæredygtighed her

Se flere videoer om bæredygtighed, f.eks. en samtale med Connie Hedegaard om kunstens rolle i forhold til bæredygtighed her

I 2021 sætter Statens Kunstfond fokus på kunst og bæredygtighed på tværs af kunstarterne. På hjemmesiden kan man læse oplæg fra to tema-webinars om bæredygtighed og se eksempler på konkrete projekter.
Læs mere her

Back To Top