skip to Main Content

Det Gamle Værft– Øhavets Restaureringscenter

På havnen i Ærøskøbing ligger Det Gamle Værft – Øhavets Restaureringscenter. Her er udstillinger om ø-historien og de gamle søfartshåndværk, levende smedjeværksted, butik med maritime varer, bedding hvor der bakses med skibsreparationer, turistbureau, jazzkoncerter og unge der arbejder på at få et nyt fodfæste i tilværelsen. Det er alt sammen dele af en socialøkonomisk virksomhed som er en vigtig medspiller i Ærøs lokalsamfund.

Kirsten Marie Andreasen der er daglig leder formulerer Det Gamle Værfts særkende på denne måde:

”Vi er et multi-kulturhus på Ærøs præmisser, med fokus på den kulturhistorie og de håndværkstraditioner der er her på stedet. Vores opgave er jo både socialøkonomisk og samfundsmæssig – og jeg tænker det er en stor styrke at vi har mange strenge at spille på.”

Alt hvad der foregår på Det Gamle Værft sker i samarbejder –formelle såvel som uformelle- med lokalsamfundet: købmand, kommune, museumsfolk, håndværkere, kunstnere etc. Som Kirsten udtrykker det:

”En ø er noget særligt – og man skal finde særlige løsninger når man bor på en ø.”

Fondsbevilling til lokalkultur og social bæredygtighed
Skibsfart, bådebyggeri og de forskellige håndværk der er knyttet hertil er en central del af Ærøs DNA, og fra 1700-tallet er bygget mindre træskibe på Ærøskøbing Havn. Værftsaktiviteterne havde sin storhedstid i 1938 – 1982 da havnen husede Ærøskøbing Skibs- og Baadebyggeri og de fleste af de bygninger og anlæg som ses i området i dag blev opført. Aktiviteten på havnen svandt i takt med et faldende behov for mindre erhvervsskibe faldt, og siden 2002 har skibsbyggeriet ligget stille.

Det Gamle Værft opstod som et fondsbaseret projekt der har til formål at revitalisere det gamle værftsareal med henblik bevare og formidle de gamle skibshåndværk, skabe vækst og kulturel aktivitet i lokalområdet, og samtidig fungere som et rummeligt lærings- og uddannelsesmiljø for unge og voksne. Bag driften står den socialøkonomiske virksomhed Udviklingsfonden Værftet der er repræsenteret ved blandt andet Ærø Kommune, Ærø Turist- og Erhvervsorganisation, Ærø Efterskole og den almennyttige erhvervsdrivende fond Grennessminde. Projektet blev igangsat via donationer fra Realdania (18,1 mio kr), Ærø Kommune (1,3 mio kr) og Syddansk Vækstforum (6 mio kr).

Det Gamle Værft – Øhavets Restaureringscenter stod færdigt i 2014 og fungerer som kulturbevarings- og formidlingscenter for lokalsamfundet på Ærø og Det Sydfynske Øhav generelt. Værftet er indrettet med værksteder, udstillinger, undervisnings- og kulturfaciliteter, der giver både turister og andre besøgende mulighed for kulturelle oplevelser og samtidig fungerer som omdrejningspunkt for særligt målrettede indsatser for mennesker med særlige behov i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedstilbud og integration.

Håndværkstraditioner, maritim kultur og oplevelsesøkonomi
Formidlings-faciliteterne på Det Gamle Værft omfatter de to bygninger Den Blå Hal og Værftshallen samt havneområdet, som bl.a rummer værftets genetablerede bedding og reparationsværft, hvor der kan repareres jern- og stålskibe. Her kan skibsejere selv arbejde med deres skibe eller få hjælp fra fagfolk der stadig mestrer de gamle håndværk.

I Den Blå Hal kan man opleve mange af de maskiner som var i brug dengang der var træskibsværft, og her findes også værftets butik. I Værftshallen er der blandt andet udstilling af originalt værktøj, reberbane og maskiner, og man kan opleve arbejdende værksteder som kobberværksted og smedje. Bygningen rummer også kontorer, møde- og skolefaciliteter, som blandt bruges af de unge som er under uddannelse, i praktik, ressourceforløb etc. på centret.

De arbejdende værksteder giver unge under uddannelse mulighed for at lære det maritime håndværk. Det Gamle Værft samarbejder bl.a. med Ærø Efterskole der arbejder specielt med børn og unge som har særlige indlæringsforudsætninger, og også lejrskoleelever kan prøve kræfter med f.eks. smedjen eller tovværksarbejde. Som en del af uddannelses-aktiviteterne driver Det Gamle Værft også skoleskibet ‘FYLLA’. Den tremastede skonnert er bygget i 1922 og er som den ene ud af kun tre tilbageværende tremastede skonnerter i Danmark en vigtig del af den maritime kulturarv. Fylla sejler med søfartselever, skoleklasser og institutioner og kan desuden lejes af firmaer og private til faglige arrangementer, fester mv.

Den historiske og maritime formidling som Det Gamle Værft står for indgår samtidig som en del af den lokale oplevelsesøkonomi hvor turister og andre besøgende kan opleve livet på havnen. I skoleferierne tilbydes turistaktiviteter og mini-kurser i smedjeskole, sømandsskole og kobberarbejde, og samtidig arrangeres der forlængede weekender med specialkurser i smedjearbejde for folk der ønsker at gå i dybden og lære fra erfarne fagfolk.

Det Gamle Værft giver nye livsmuligheder
En vigtig kerneaktivitet på Det Gamle Værft er det socialøkonomiske samarbejde med Ærø kommune omkring en række tilbud til mennesker der har brug for hjælp i forhold til at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Samarbejdet omfatter en bred vifte af målgrupper der hører under lovgivningen omkring aktiv beskæftigelsesindsats – for eksempel aktivitets-og arbejdsmarkedsparate, fleksjobvisiterede, mennesker der skal i ressourceforløb, flygtninge i integrationstilbud mv.

”Der er cirka 6000 indbyggere på Ærø. Hvis det er en større by eller opland er der måske flere hundrede eller tusind i hver type målgruppe. Men når det handler om en ø er der kun få i hver målgruppe, og så må man finde nyde måder at sammensætte et tilbud på.”

Fordi der i Ærø Kommune er få mennesker i hver arbejdsløsheds-målgruppe kan man ikke bare lave et hold på 20 eller 10 til et forløb på Det Gamle Værft, og derfor arbejdes der med individuelt tilpassede og ’håndholdte’ forløb. Samtidig handler den håndholdte tilgang i høj grad om at imødekomme behovene hos de mennesker det handler om:

”De mennesker som kommer til os er jo ramt på deres helbred, kroppen eller sindet, eller af andet. De står i en ny situation hvor de skal finde en ny vej, og de har brug for støtte og samtaler og hjælp til at finde ud af at livet godt kan gå videre. Nogle starter måske med at vi kan have nogle samtaler og gå en lille tur sammen og så er det hvad de kan – og så, i deres eget tempo, ender de med at kunne påtage sig noget arbejde i et eller andet omfang. Og det kræver mange ressourcer at være der for dem på den måde.”

I løbet af et år har Det Gamle Værft 20-25 personer i forløb fra 7-8 forskellige målgrupper. Det er individuelt hvilke udfordringer der skal tages fat på, og det afklares i fællesskab hvad formålet skal være og hvad der skal prøves af. På den måde findes der ikke en enkel skabelon eller køreplan, og derfor er det en vigtig del af opgaven at finde måder der kan tydeliggøre og konkretisere hvordan der arbejdes med den enkelte persons forløb.

Den slags håndholdte og individuelt tilpassede måde at arbejde på er svær at sætte på formel. Når Kirsten taler om sin tilgang til at arbejde med mennesker i den type forløb er hun meget inspireret af den traditionelle mesterlære indenfor de gamle håndværksfag:

”Man starter med at skulle have hjælp og vejledning til det hele, og kan så efterhånden klare flere og flere opgaver selv.”

At værftet har mange forskellige typer af aktiviteter betyder, at de borgere som er i forløb kan tilbydes en bred vifte af tilbud og arbejdsopgaver der kan bruges til arbejdsprøvning og oplæring i nye færdigheder. Mange kan på grund af helbredsproblemer ikke påtage sig arbejde på værkstederne, men så er der mulighed for at afprøve opgaver indenfor f.eks. kontor, køkken, it-arbejde, research, rengøring eller pedelfunktioner.

”Mange af dem som kommer skal gennem en personlig proces hvor de skal genfinde sig selv efter nogle ændringer i deres livsmuligheder, f.eks. efter sygdom. For nogle er det et stort skridt overhovedet at nå til at kunne forestille sig at man kan bruges til noget som helst, og herefter skal man så i gang med at begynde at mestre en arbejdsopgave – og det er vi her for at hjælp dem med.”

Og den individuelle tilgang som tillader den enkelte at finde sin egen vej fremad giver gode resultater:

”Eksempelvis har vi lige nu en person der er gået fra i starten kun at kunne være her i form af en halvtimes gåtur til nu at have en 30-timers arbejdsuge og mulighed for at kunne tage et hygiejnebevis.”

Socialøkonomi og lokaløkonomi
Det Gamle Værft er et levende samfundsmæssigt knudepunkt på Ærø og indgår i som en vigtig del af det kulturelle, sociale og økonomiske samarbejde på øen.

Bygningerne lejes ud til en bred vifte af formål: Kommunen indbyder til offentlige arrangementer, private arrangerer fester, og desuden afholdes større kulturelle events som jazzfestival, teaterforestillinger mv. Samtidig rummer Det Gamle Værft en række lejemål for posten, turistbureauet og lokale kunstnere, og der samarbejdes med en række forskellige institutioner og lokale virksomheder omkring udstillinger, undervisnings-aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Selvom Det Gamle Værft oplever meget positiv opbakning i lokalområdet pointerer Kirsten at der på nogle punkter er brug for en bedre forståelse af hvad det vil sige at være en socialøkonomisk virksomhed – både på Ærø og generelt i samfundet:

”Der er nogle som tænker, at når vi er en socialøkonomisk virksomhed betyder det at vi er ejet af kommunen eller at kommunen betaler det hele. Sådan er det ikke. Det hele startede jo med en stor fondsdonation. Og vi er en virksomhed der tjener penge for eksempel ved at drive en butik og et kulturhus og ved at løse opgaver for kommunen. At vi er socialøkonomiske betyder jo, at vores økonomiske overskud går til det samfundsmæssige formål vi arbejder for.”

Cororona-pandemiens forskellige udfordringer har også kunnet mærkes på Det gamle Værft, og økonomien har været ekstra presset ved at en række af de ting som der tjenes penge på har været begrænset under nedluknings-perioden – butikssalg, kurser, kulturelle arrangementer, turistbesøg mm. Det forgangne år har været ’et oprydningsår’ som Kirsten formulerer det, hvor økonomi, organisation og samarbejder er blevet gået igennem for at se hvad der måske kan gøres anderledes for at blive mere økonomisk bæredygtige på den lange bane.

I et lille samfund som Ærø gør det en stor forskel at man finder på fælles løsninger som muliggør flere forskellige typer aktiviteter der er vigtige for lokalsamfundet – og samarbejderne foregår både formelt og uformelt med den fælles dagsorden at tingene skal kunne lade sig gøre. Kirsten understreger at det er afgørende for Det Gamle Værft at det lokale identitetsfællesskab er stærkt og at gensidigheden fungerer godt:

”Generelt er der meget stor lydhørhed og samarbejdsvilje, for eksempel når vi melder ud at vi er nødt til at hæve vores priser på udlejning af lokaler. Indstillingen er jo at det skal fungere for os alle sammen.”

At Det Gamle Værft spiller en værdifuld rolle i lokalsamfundet betyder også, at mange mennesker får et meget personligt tilhørsforhold til stedet som et holdepunkt i deres dagligdag:

”Der er en særlig kultur her. Dem der kommer her i forløb bliver tit meget knyttet til stedet, og en del af dem vender mange gange tilbage efter de formelt er afsluttet, for lige at sige hej og få en lille snak.”

Tak til Kirsten Marie Andreasen for telefoninterview.

 

Læs mere om Det Gamle Værft:

Hjemmeside: https://www.detgamlevaerft.dk/

Facebook

Webshop

Real Danias projektside om Det Gamle Værft

Om skonnerten Fylla

For yderligere info kontakt daglig leder af Det Gamle Værft Kirsten Marie Andreasen info@detgamlevaerft.dk

Back To Top