skip to Main Content

Første danske statusrapport om socialøkonomiske virksomheder

Sociale Entreprenører i Danmark har netop udgivet rapporten ”European Social Enterprise Monitor 2020-2021 – Dansk rapport” (ESEMDK).

Rapporten, der er del af det europæiske ESEM projekt, hvor Danmark sammen med 7 andre europæiske lande er gået sammen om at udgive årlige nationale statusrapporter samt en europæisk komparativ rapport der sammenligner resultaterne i de 8 lande.
ESEMDK er den første rapport af sin art i en dansk kontekst, hvor der ikke tidligere er lavet en decideret statusrapport for socialøkonomiske virksomheder med udgangspunkt i så detaljeret et datamateriale, og planen er at rapporten skal udkomme årligt fremadrettet.

Om den danske rapport – finansiering og form
I Danmark har der ikke været finansiering til rapporten, som derfor er produceret med frivillige timer fra forfatterne (Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark (SED) og Luise Li Langergaard fra RUC) Af den grund er der også tale om en basisrapport, som SED håber at udvide med mere indhold de kommende år, når der skaffes finansiering til projektet. Det vil fx. være med case-beskrivelser og mindre interviews eller udtalelser fra aktører i det socialøkonomiske felt.
Pga. den manglende finansiering udgives rapporten primært i en digital version samt i et meget beskedent trykt oplag, der er reserveret til centrale aktører.
Design og tryk er finansieret af SED.

49 danske socialøkonomiske virksomheder, har leveret en komplet besvarelse af det detaljerede spørgeskema, der danner grundlag for rapporten dette første år, men håbet er at der kan  mobiliseres mange flere danske socialøkonomiske virksomheder til at deltage i de fremtidige rapporter, så de danner et mere repræsentativt billede af feltet.
Ikke desto mindre giver rapporten et indblik i den danske socialøkonomiske sektor nu og i hvilke data, vi kan se frem til at have om feltet fremadrettet på årlig basis.

Blandt de vigtigste resultater af foreliggende undersøgelsen kan nævnes:

  • Blandt ESEMDK virksomheder er den gennemsnitlige andel af kvinder i arbejdsstyrken 57%, i bestyrelsen er den på 43% og i ledelsesteamet 55%.
    Til sammenligning er andelen af kvinder i bestyrelserne og direktionen i traditionelle virksomheder betydeligt lavere. I 2019 var andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i traditionelle danske virksomheder på 19,3 % og andelen i direktioner var 15,4%, mens den fem år tidligere i 2014 var på 17,7 % (Lederne.dk 2020).
  • Kun 12% af ESEMDK virksomhederne mener, at der er meget politisk støtte til socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Men 76% mener, at der ingen, meget lidt, lidt eller moderat støtte.
  • ESEMDK virksomhederne sætter værdier som inklusion og diversitet højt og 69% har mennesker med forskellige typer handicap ansat mens 52% har ansat mennesker med forskellig etnisk bagggrund.
  • ESEMDK virksomhederne viser en høj grad af social og miljømæssig bevidsthed, når de indkøber produkter og 75% af dem svarer, at de anser disse aspekter for vigtige eller meget vigtige.
  • 59% af ESEMDK virksomhederne har en forventning om vækst og skalering i forhold til nye produkter og serviceydelser og 43% forventer at rekruttere nye medarbejdere eller at øge niveauet for uddannelse.

Få rapporter om det danske socialøkonomisk felt
Der har som sagt ikke tidligere været udgivet et egentlig statusrapport med detaljeret statistik for danske socialøkonomiske virksomheder.
De seneste rapporter er overbliksrapporter fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder og SFI i 2013 og en komparativ analyserapport fra CBS i 2018 samt en EU-rapport om det socialøkonomiske felt i Danmark som RUC har skrevet i 2019. Samtidig har der i Danmark manglet en national instans for vidensindsamling på det socialøkonomiske område siden det nationale Vækstcenter for i Socialøkonomiske Virksomheder blev lukket med udgangen af 2015.

Stor opbakning til den danske ESEM rapport
Blandt aktører i det danske socialøkonomiske felt har der været en stor opbakning og interesse for projektet, hvor 18 organisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner og store socialøkonomiske virksomheder har afgivet interesseerklæring for projektet.

Det er derfor også et ønske at ESEMDK fremadrettet kan være et fælles samarbejdsprojekt mellem alle de aktører, der er i det socialøkonomiske felt i Danmark.
I forbindelse med arbejdet med denne første ESEMDK rapport har de fire organisationer Kooperationen, DISIE, Reach for Change og Projekter imidt allerede sagt ja til at være samarbejdspartnere i projektet, og det tal regner SED med vil stige støt i fremtiden.

Det vil give rapporten det stærkest mulige fundament at stå på til, hvilket vil være til gavn for hele feltet.

European Social Enterprise Monitor projektet
Denne første ESEMDK undersøgelse er en del af European Social Enterprise Monitor (ESEM), en paneuropæisk undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder og økosystemet for socialøkonomiske virksomheder i Europa.
Formålet med den europæiske og de nationale European Social Enterprise Monitor rapporter er at imødegå den mangel på data, der er omkring socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder i Danmark og Europa.
Resultaterne skal bruges til at:

  • Øge opmærksomheden på og forståelsen for socialøkonomiske virksomheder og deres økosystem hos beslutningstagere i politik, det private erhvervsliv, den offentlige sektor og civilsamfundet.
  • Demonstrere det store potentiale, som socialøkonomiske virksomheder har for at medvirke til at nå FNs Verdensmål (SDG’erne) og medvirke til at finde nye og bedre veje, når vi genopbygger samfundet efter Coronakrisen (build back better).
  • Drive evidensbaseret politikudvikling og understøtte forskellige aktørers bæredygtige tiltag og handlinger, der kan hjælpe socialøkonomiske virksomheder med at nå deres fulde potentiale i forhold til at skabe positiv impact.

ESEM-projektet ledes af Euclid Network (European Social Enterprise Network), er fælles initieret og ledet i samarbejde med SEND (Social Enterprise Network Germany) og støttet af Europa-Kommissionen, ImpactCity, SAP og Bertelsmann Stiftung.

Rapporten er baseret på et spørgeskema, der er udviklet og forbedret på basis af spørgeskemaer, der er brugt af SEND, Social Enterprise UK og Social Enterprise NL til deres nationale Monitor rapporter gennem de sidste 14 år. Den europæiske og de nationale European Social Enterprise Monitor rapporter tager højde for og supplerer eksisterende forskningsresultater, som også giver vigtig indsigt i økosystemet for socialøkonomiske virksomheder i Danmark og Europa.

Styrken i det nye og tilpassede spørgeskema er, at det gør det muligt at have et europæisk datasæt, der giver mulighed at sammenligne og benchmarke nationale data for socialøkonomiske virksomheder på tværs af flere europæiske lande. I det sidste år er der ved hjælp af undersøgelsesskemaet indsamlet data på samme tid i otte lande: Kroatien, Danmark, Tyskland, Estland, Portugal, Sverige, Spanien og Storbritannien. Dette danner grundlag for otte nationale rapporter samt en komparativ europæisk publikation, ESEM rapporten.
Spørgeundersøgelsen bag den første danske European Social Enterprise Monitor rapport 2020-2021 blev gennemført via den digitale survey portal Qualtrics mellem d. 22. september 2020 og 31. december 2020.
Den europæiske rapport blev lanceret ved Europa-Kommissionens European Social Economy Summit d. 26. maj 2021Helt overordnet ønsker den danske rapport ikke at foregive at være en fuldt dækkende undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og i lyset af at antallet af socialøkonomiske virksomheder i Danmark ikke er fuldstændigt kendt, kan rapporten med 49 deltagere heller ikke hævde at være repræsentativ.
Ikke desto mindre medtager denne rapport væsentlig flere data og detaljer om socialøkonomiske virksomheder end tidligere rapporter og kan ses som et første skridt mod at opbygge et bedre overblik over og forståelse af det socialøkonomiske felt i Danmark og den impact, som de socialøkon­omiske virksomheder har.

Viden og data er helt essentielle for at kunne dokumentere alt det gode som socialøkonomiske virksomheder bidrager med. Rapporten skal derfor også ses som en mulighed for, at de danske socialøkonomiske virksomheder fremadrettet kan få en stemme i forhold til offentligheden og i forhold til beslutningstagere.
SED håber at de socialøkonomiske virksomheder vil benytte denne mulighed og en gang om året investere de ca. 45-60 minutter det tager at udfylde det detaljerede online spørgeskema, der ligger til grund for rapporten.

Sammen med rækken af samarbejdspartnere, vil SED allerede i september 2021 gå i gang med mobiliseringen af socialøkonomiske virksomheder for at få dem til at deltage i spørgeundersøgelsen til ESEMDK 2021-2022 rapporten som efter planen skal udkomme i maj 2022. Målet er at få mellem 100-200 danske socialøkonomiske virksomheder til at levere data til næste års rapport.

På den baggrund er det håbet at denne og kommende rapporter kan hjælpe med at løfte opmærksomheden på det socialøkonomiske felt og at den viden, som rapporterne formidler vil være til gavn for alle de aktører, der tager beslutninger på feltets vegne.

Hvis du er en dansk socialøkonomisk virksomhed og ønsker at deltage i spørgeundersøgelsen til ESEMDK 2021-2022 fra september-december 2021, så kontakt Per Bach på email per@socialeentreprenorer.dk

Læs ”European Social Enterprise Monitor 2020-2021 – Dansk rapporther

 

Læs mere om den europæiske rapport med data fra 8 europæiske lande – ”European Social Enterprise Monitor Report 2020-2021” her

Nationale rapporter fra Tyskland, Sverige og Portugal kan læses her
(Rapporter fra Kroatien, Spanien, Estland og England kommer senere)

 

 

 

 

 

 

Back To Top