skip to Main Content

Reportage fra 14th Baltic Sea NGO Forum

14th Baltic Sea NGO Forum blev afholdt i Gdansk i Polen d. 10.-11. Juni 2016. SED deltog i forbindelse med et partnerskabsmøde i projekt ”BSR youth social entrepreneurship development”. Vi har lavet en kort reportage fra konferencen.

14th Baltic Sea NGO Forum

Det er organisationen BS NGO Network, der står bag det årlige forum der i år blev afholdt i European Solidarity Centre i Gdańsk i da Polen har værtsskabet for Netværket i 2016.

Formålet med netværket er at støtte civilsamfundet i Østersøområdet:

Ved at bringe ngo’er fra forskellige Østersølande og fra forskellige områder sammen, for at udveksle erfaringer og informationer, og ved at skabe partnerskaber og støtte transnationale og internationale sektorspecifikke netværk mellem ngo’er fra forskellige Østersølande.

Netværket arbejder desuden for at gøre NGO’erne mere synlig og påvirke den demokratiske beslutningsproces på nationalt, regionalt og EU-niveau og for at støtte udviklingen af internationale forståelse og interkulturelle aktiviteter.
Endelig arbejder netværket for at øge offentlighedens bevidsthed og forståelse for arbejdet i ngo’er, borger aktiviteter og initiativer, ved at opfordre mennesker til at involvere sig og være aktivt interesserede i deres egne anliggender.

Til dette års Baltic Sea NGO Forum mødtes NGO’er fra 11 lande for 14. Gang i Gdansk, for at debattere forholdene, og udviklingen af det regionale samarbejde mellem landenes civilsamfund for en fælles udvikling.
Herunder følger et kort referat fra oplægsholderne på 1. dagen:

Jan Lundin, afgående direktør for ”Council of the Baltic Sea States Secretariat” (CBSS) og fra fra Sverige har i mange år arbejdet som diplomat i den baltiske region. Han fremhævede, vigtigheden af at styrke og udvikle regionens værdifulde samarbejde. Udviklingen i Ukraine viser behovet for stærke civilsamfund, og at man er opmærksom på sine nabo-landenes forhold. Historien har vist, at den tætte kontakt mellem lande og græsrods-bevægelser og civilsamfund har medvirket til en positiv fælles udvikling. Det skal der forsat værnes om. Han nævnte også at Østersølandenes regeringer er meget interesserede i at støtter op om arbejdet. De nordiske lande har via Nordisk Råd og Nordisk Minister Råd en stor indsats for området, hvilket måske ikke er så overraskende. Men også Rusland, har trods EU´s sanktioner og Ukraine krisen prioriteret at give 4 millioner euro til arbejdet.

Arni Stefansson, President for CBSS Island som overtager værtskabet for CBSS efter Polen. Han fremhævede, at ngo’er og Solitarietetsbevægelsen har formet Europa ud af den kolde krig og forandret vores samfund. Den fælles demokratiske tilgang er forsat relevant, bl.a. med flygtninge-situationen. Island vil koordinerer Østersø-rådets arbejde per 1. juli og huske ngo-verdnen. I dette arbejde vil de vægte ligestilling ift. køn, FNs nye verdensmål samt børneperspekiv og rettigheder, specielt at hindre udnyttelse og overgreb, trafficing og flygtninge gennem tættere NGO-samarbejde.

Prof. Philip Zimbardo fra USA, fortalte på en video om sit program-arbejde med at støtte polske unge i at indgå og bidrage til deres lokalsamfund, og deraf være frontbillede for andre. Mange børn og unge som føler sig alene og eksluderet af samfundet, så fokus skal være inddragelse gennem deltagelse – også som en hverdagshelt, der gør noget, og er klog og smart. I programmet Understanding Humanity inspireres såvel voskne som børn til at gøre godt, ved at se for andre støtte og hjælpe.
Gennem mental og praktisk træning udfordres fordomme om fx køn, nationalitet og religion, og med et unge-center og aftenskole-program med film, dans, spil, deler de oplevelser. De lærer nyt, fx konflikløsning, men de studerer, skaber og sælger også produkter. Modellen kan omsættes til andre byer og regioner. De skaber bæredygtige løsninger, der kan bruges bredt til familier, lande og internationalt, blot skal finansiernig kunne dækkke, så det udbredes.

Jekaterina Lavrinec, der er urban antropolog fra Lithauen, fortalte om at udsat boligområde ved at skabe en kultur for en fælles lokal byudvikling. I kraft af lokale by-projekter var mange børn og voksne blevet involveret til at tage stilling til byens rum og udvikling, og præge steder i byen, så de bliver deres. Det medførte et samarbejde med arkitekter og beslutningstagere, og skabte således nye indragelse og deltagelses-former. Resultater og metoder var mangeartede: Byhaver, nabo-picnic, åbne biblioteker og deling af bøger. Gennem et co-design mellem møbel-byggere og lokale børn og voksne blev bygget møbler; fleksible bygge-møbler i det offentlige rum, så det blev kendt og hjemligt. Folk kan få ejerskab til steder ved at indgå, påvirke, lege med og bidrage.
Det skaber tillid og tryghed, og forandrer byrum til mere fælles aktive byrum. ”Burbuliatorius” er fx skabt som et fælles aktivitet i byen: Ved samles om at puste sæbebobler som fælles event mødes folk hver 2. mandag, og fylder stedet med liv. De mange aktiviteter bliver til en bevægelse for forandring.
Træningen af beboere sammen med fagfolk bliver en informel inkluderende uddannelse til deltagelse og indflydelse for byboerne – både børn og voksne. Der sker en følelsesmæssig forbundethed og opstår et sted-fællesskab. Med social kontakt og samarbejde investerer og udvikler de i deres bymiljø. Det øger tillid og trygheden. Nu mødes folk, taler sammen, finder fælles problemer og løsninger. Med en gade-mosaic-workshop har man dekoreret lygtepæle og skaber farver og nyt liv i et område og forbundet det med kvarteret omkring. Det har givet både interesse og kontakt mellem mennesker. Folk orienterer sig efter områdets mosaik. Det blev en ny identifikation – man er gået fra at se sig selv som ghetto til aktiv kreativ zone – og det har trukket folk til udefra.
Mange deltagere er børn og unge. De vil gerne være ude med ngo-organisationer og undersøge og teste løsninger. På to år har de lært meget, og organiserer selv aktivteter. Selv børn på 8 år laver fx plakater og alt mulig. Ved at initiere tiltag lige der hvor børn og unge i forvejen er, kan de lettere deltage naturligt, som del af deres hverdagen. Det visuelle sprog og de håndgribelige redskaber kan børn og unge let bruge og omsætte. De lærer at være med og de bringer det også udenfor eget område.

Marek Olechnowicz, fra organisationen, Give a Hand Association i Gdansk i Polen, fortalte om arbejdet med sociale løsninger for udsatte børn og unge. De støtter handicappede og anbragte børn og unge i at deltage og organisere aktiviteter. At gøre familiepleje til en god oplevelse, er vigtigt, da omsorgssvigt og krænkelser påvirker barnet og begrænser mulighederne for trivsel og deltagelse. Også fysisk og psykisk sundhed prioriteres højt. Det er et stort ansvar for voksne at støtte de unge bl.a. ift. juridiske forhold – der er et stort behov for en informations indsats på dette område.
Marek understregede at også udsatte har evner og muligheder, og at vores samfund og verden bliver nød til at ændre sin opfattelse i forhold til udsatte.

Sari Kanervo fra Finland fortalte om den civile sektors mangeartede arbejde med mennesker i migration. I Finland er der 34.000, og i Europe 1 mio flygtninge. Godt 32.000 asylansøgere ankom til Finland i 2015. Flest estere søgte i 2015 opholdstilladelse, herefter var det russere og svenskere. Som den største NGO understøtter Røde Kors med flygtninge-centrene multiculturalle relationer og kontakt af mange typer indhold; religiøs, anti racistisk, socialt, til venskab og til kendskab om menneskerettigheder. Migranterne samarbejder om mange forhold med Røde Kors: At opretholde egen kultur og sprog, arrangekulturalle aktiviteter, kurser og undervisning samt demonstration og tolerance-arbejde og dialog med kommuner, myndigheder, kirker og andre.
Der er fokus kulturel brobygning til det finske samfund samt fungere som interessegruppe for sit kulturelle fællesskab.Udfordringerne består især i koordinationen mellem de mange aktører og forskellige aktiviteter. Der er overlap mellem aktiviteter og aktører, og også konkurrence om ’kunderne’ og deraf bevillinger.

Samlet set har NGO’er en meget stor rolle at spille for integration af migranter. Civilsamfundet kan se og opfylde behov hurtigere og bedre end kommune og stat, og er dermed mere fleksibel og kreativ. Samarbejde er derfor vigtigt for migranter og arbejdet med dem.

Ellers bød det 2 dages program på debatter, paneldiskussioner og workshops om hvordan man kunne støtte støtte civilsamfundet i Østersøområdet. Ud over Sociale Entreprenører i Danmark var der 13 danske NGO´ere repræsenteret ved BS NGO Forum, hvor der i øvrigt var rig lejlighed til at netværke og skabe spændende nye kontakter.
Konference afsluttedes med at værtsskabet for netværket blev overbragt til Island, hvor næste års Baltic Sea NGO Forum afholdes.

Læs mere om 14th Baltic Sea NGO Forum her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top