skip to Main Content

Den A.P. Møllerske Støttefond donerer 750 mio. kr. til udsatte borgere

Den A.P. Møllerske Støttefond har afsat 750 millioner kroner til en massiv indsats på socialområdet, som skal udmøntes over de kommende fem til seks år.

Donationen på 750 mio. kr. går til områder udpeget af Fonden på baggrund af fundatsen og dialoger med aktører i det sociale felt. Den A.P. Møllerske Støttefond brugte samme fremgangsmåde forud for donationen af 1 mia. kr. til den danske folkeskole i 2013.

Ansøgninger om midler fra donationen skal matche de valgte program- og fokusområder, og fonden stiler mod at indgå i frugtbare samarbejder med en bred vifte af aktører. Indsatserne vil dog fortsat i høj grad være baseret på ideer og mangfoldige initiativer fra feltet bredt, ligesom der er fokus på ildsjæle og spirende frivillige organisationer.

Donationen er rettet mod indsatser, der hjælper udsatte borgere i uddannelse eller job, modvirker negativ social arv og løfter de fysiske rammer for de svagest stillede grupper.

De specifikke program- og fokusområder er:

1: Hjælp til at få flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde
I dag lever mere end 500.000 danskere lever på kanten af arbejdsmarkedet og gruppen af udsatte unge uden uddannelse eller job er desuden voksende. Mere end 170.000 unge mangler et solidt afsæt for at kunne klare sig selv.

Fonden ønsker specielt at fokusere på livsmestring, uddannelse og arbejde og støtter i den forbindelse indsatser, som mere effektivt styrker voksne udsattes evne til at mestre deres liv og øger deres chancer for at komme i job eller uddannelse.
Der fokuseres særligt på helhedsorienterede og tværfaglige indsatser, der tager udgangspunkt i den udsatte borgers egne ressourcer og solid socialfaglig viden.
Ligeledes fokuseres på erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse. Her er der specielt fokus på mere sikre overgangssituationer i de unges liv, praksisrelaterede indsatser i folkeskolen samt styrkede koblinger til erhvervslivet og civilsamfundet

2: Brud med den negative sociale arv
Ikke alle børn har lige gode chancer for at få en uddannelse. Vilkår i opvæksten gør det sværere for nogle, og det er kun omtrent hver andet barn af ufaglærte forældre, som får en uddannelse.
Her fokuseres på udsatte familiers bæredygtighed, og fonden støtter i den forbindelse særligt helheds-orienterede indsatser, som styrker familiernes bæredygtighed og evne til at lægge langsigtede strategier for deres børn.

Der fokuseres på dette programområde også på udsatte unges fritidsjob og iværksætteri, og fonden støtter her helhedsorienterede indsatser, der fokuserer på fremme af fritidsjob og iværksætteri som springbræt til styrket uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning.

3: Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere
De fysiske rammer for udsatte borgere har historisk haft præg af institutioner. Det gælder en lang række grupper fra psykisk syge, handicappede og svage ældre til anbragte børn, misbrugere og hjemløse. Trods forbedringer på dette område gennem de seneste år, er der fortsat behov for at udvikle og udbrede byggeri og anlæg, der styrker inklusion. I den forbindelse støtter fonden særligt socialt byggeri og anlæg med effekt – udvikling af nye løsninger og udbredelse af byggerier med dokumenteret effekt for målgruppen af udsatte borgere.

Om Den A.P. Møllerske Støttefond
Den A.P. Møllerske Støttefond er en almennyttig fond stiftet i 1983, en afløser for den nu nedlagte Den A.P. Møllerske Hjælpefond (1960-1983). Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål. Fonden har samme adresse som A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og betjenes af samme sekretariat på Esplanaden 15.
Læs mere på: www.apmollerfonde.dk/ansoegning/stoettefonden

Læs også artikel på Altinget: civilsamfund her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top