skip to Main Content

Lovforslag til Danmarks nye udbudslov

Lovforslaget til Danmarks nye udbudslov skal sikre mere effektive offentlige indkøb og er også positivt i forhold til socialøkonomiske virksomheders muligheder.

Regeringen nedsatte juni 2013 ”Udvalg om dansk udbudslovgivning”
under Erhvervs- og Vækstministeriet, og udvalget er nu kommet med sin rapport og et nyt lovforslag til regeringen.

Lovforslaget om Danmarks første udbudslov er sendt i høring og forventes vedtaget inden sommerferien.

Rapporten lægger op til en forenkling af de nuværende udbudsregler til gavn for både myndigheder og erhvervsliv.

Lovudkastet indeholder en række nye elementer, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen understøtter gennem en større vejledningsindsats.

Blandt de væsentligste ændringer er:

• At lovforslaget samler en række regler i én lov og med lovbemærkningerne bidrager til at tydeliggøre forståelsen af reglerne.
• At der gives en væsentlig bredere adgang til at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling, og mulighed for at anvende den helt nye udbudsprocedure for innovationspartnerskaber.
• At reglerne i tilbudsloven for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser afskaffes og erstattes af et mere enkelt regelsæt med et krav om, at den offentlige myndighed skal sikre sig, at købet foregår på markedsmæssige vilkår.
• At rammerne for SMV’ers adgang til at deltage i offentlige udbud forbedres.
• At virksomhedernes udgifter til dokumentation bliver mindre.
• At der skabes større klarhed om, hvornår ordregiver kan bede om supplerende eller præciserende oplysninger, hvis et tilbud er ufuldstændigt eller fejlbehæftet.

Lovforslaget er sendt til høring med frist til d. 8. januar 2015. Det forventes fremsat i Folketinget februar 2015 og vedtaget før sommerferien.

I forhold til socialøkonomiske virksomheder er det bl.a. positivt, at der er forslag om at indføre særligt reserverede kontrakter, der giver myndigheder mulighed for at begrænse deltagerkredsen i udbuddet til en særlig gruppe af organisationer.

Det er en forudsætningen:

At organisationen udelukkende beskæftiger sig med tjenesteydelser indenfor området.

At den skal geninvestere overskud i organisationens formål, og eventuel udbetaling af overskud skal ske ud fra deltagerorienteret hensyn.

Og at ejerskabsstrukturen er baseret på principper om medarbejderejerskab, eller aktiv deltagelse af medarbejdere, brugere eller interessenter.
Forudsætninger der alle ligger op ad kriterierne for en registreret socialøkonomisk virksomhed.

Lovforslaget lægger også op til, at myndigheder skal tage stilling til, om en ordre kan deles op i mindre dele og bliver forpligtet til at begrunde, hvis udbuddet ikke deles op i mindre udbud.

Dette vil gøre det nemmere for socialøkonomiske virksomheder at deltage i fremtidige offentlige udbud

Læs mere: Klik her!

Læs lovforslaget: Klik her!

Læs Udbudsudvalgets rapport: Klik her!

 

Kilde: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen og analyse af Susanne Westhausen på LinkedIn, Socialøkonomisk Netværk.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top