skip to Main Content

Links

Links

 

På denne side finder du en lang række relevante link i forhold til socialt entreprenørskab.
For overskuelighedens skyld er linksamlingen inddelt i forskellige grupper, som du kan se herunder.

Hvis du støder på et link, der ikke virker eller har ideer til nye link, er du meget velkommen til at kontakte os:
send os en mail her

Linkgrupper:

 

Centre, råd og initiativer der arbejder med socialt entreprenørskab eller social innovation

 

Uddannelse i socialt entreprenørskab

 

Puljer og fonde mm. – hvor der kan søges støtte til sociale entreprenørskaber

 

Priser og konkurrencer

 

Aktuelle medier, bøger, magasiner og rapporter

 

Video, TV, audio, radio klip, blogs og magaziner om socialt entreprenørskab

 

Socialøkonomiske virksomheder i Danmark

 

Ønsker du at starte socialøkonomisk virksomhed

 

Impact investering

 

Bæredygtig udvikling

 

FNs Verdensmål (UN Sustainable Development Goals)

 

Ledelse og organisation

 

Social kapital

 

Empowerment

 

Evaluering og måling af social værdi

 

Andet

 

 

 

Centre, råd og initiativer der arbejder med socialt entreprenørskab og social innovation

 

Danmark
Center for Socialt Entreprenørskab

Centret er væksthus for kompetenceudvikling for aktører især i den tredje sektors frivillige organisationer, selvejende institutioner og NGOer, der er engagerede i sociale innovations-processer målrettet integration af socialt udsatte grupper.
Centret tilbyder en masteruddannelse i socialt entreprenørskab, som bl.a. kvalificerer til at lede nye former for socialt arbejde, hvor andre end formelt uddannet og offentligt ansat fagpersonale påtager sig et ansvar.
Center for Socialt Entreprenørskab på Facebook

 

Socialt Udviklingscenter SUS
er en uafhængig, almennyttig forening, specialiseret i metodeudvikling, proces- og projektstyring og formidling i forhold til socialt udsatte medborgere.

 

Sociale opfindelser
Socialt Udviklingscenters side. Her er mulighed for at deltage i netværk omkring udviklingen af nye løsninger på sociale problemstillinger. Her findes også en nyttig ordbog med begreber i det sociale udviklingsarbejde.

 

CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats
En selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, som samler og spreder erfaringer, som skaber rum på arbejdsmarkedet for udsatte grupper. Se Cabi´s side om socialøkonomiske virksomheder her

 

Center for Boligsocial Udvikling
Indhenter viden og erfaringer fra både Danmark og udlandet mht. bolig sociale indsatser for at kunne tilbyde et værdifuldt overblik, udvikler metoder til at måle effekten af indsatsen og yder rådgivning og processtøtte til praktikere, kommuner og ministerier.

 

Rådet for frivilligt socialt arbejde
Frivilligrådet er nedsat af socialministeren og drives som en statsinstitution finansieret over finansloven.

 

Center for frivilligt socialt arbejde
er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde.

 

FriSe
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) er landsorganisation for ca. 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.
FriSe har to primære formål: At varetage vores medlemmers interesser samt udvikling af frivilligcentre og selvhjælp.

 

TAG DEL
TAG DEL for alle, der har lyst at tage del i at skabe bedre løsninger på vores samfunds udfordringer og være med til at føre løsningerne ud i livet. Det er en platform for deling og samarbejde på tværs af foreninger, institutioner og virksomheder med borgerne og deres interesser og input i centrum.

 

Rådet for Socialt Udsatte
Rådet er talerør for hjemløse, narkomaner, prostituerede, sindslidende, alkoholikere og andre socialt udsatte. Det følger den sociale indsats overfor de svageste grupper og udarbejder en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

 

Altinget: civilsamfundets videnscenter
Civilsamfundets videnscenter leverer guides, fakta, videndeling og debat til det danske civilsamfund. Gennem guideartikler, undervisningsmateriale og opslagsværker er videnscentret både et forum for videndeling og et mødested for alle aktører i civilsamfundet, heriblandt fonde, foreninger, NGO’er, frivillige, socialøkonomiske virksomheder og kommuner.

 

Center for Socialøkonomi
Centret for Socialøkonomi var indtil lukningen i marts 2014 et nationalt videncenter for socialøkonomi.

 

Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder
Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder var et nationalt videnscenter fra september 2014 til 31. december 2015. Centret arbejdede for at gøre det lettere at være socialøkonomisk virksomhed i Danmark.
Centret skulle bl.a. indsamle og formidle viden om socialøkonomiske virksomheder til samarbejdspartnere og interessenter i den offentlige, private og frivillige sektor. Centrets hjemmeside er stadig tilgængelig med indholdet opdateres ikke.

 

Den almennyttige forening, Socialøkonomi Nordjylland
”Socialøkonomi, Nordjylland” har som overordnet formål at arbejde for udbredelse af socialøkonomi og socialt entreprenørskab i Nordjylland.

 

Netværk For Socialøkonomiske Virksomheder, Vejle
Facebookgruppe hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og nyheder og få sparring på ideer.

 

Roskilde Kommunes facebookside om socialøkonomi
Roskilde Kommune poster her nyheder og aktiviteter om socialøkonomi og social innovation i Roskilde Kommune.

 

BL´s webside om socialøkonomiske virksomheder
BL – Danmarks Almene Boliger er en interesseorganisation for mere end 550 almennyttige boligselskaber – organisationer. BL er først for nyligt (2014) begyndt at interessere sig for socialøkonomiske virksomheder.
Organisationen tilbyder støtte til medlemmer, der ønsker at starte socialøkonomiske virksomheder inden for almennyttige boligområder.

 

Daghøjskoleforeningens side om socialøkonomi
På siden findes information om socialøkonomisk virksomhedsdrift med udgangspunkt i folkeoplysende aktørers aktiviteter.

 

CBS – Center for Corporate Social Responsibility
blev etableret i 2002 med henblik på oprettelse af et forus med fokus på de nye betingelser for virksomheders aktiviteter som afledes af virksomheders stigende engagement i værdier, etik og socialt ansvar.

 

CBS – Social Entrepreneurship (S-ENT) Research Cluster
In 2014 CBS launched the Social Entrepreneurship (S-ENT) Research Cluster, which brings together 15 scholars from different departments. CBS also engages in research on the Massive Open Online Course (MOOC) on “Social Entrepreneurship”

 

Social Innovations Forum – SIF
Social Innovations Forum er en tænketank oprettet på initiativ af Lisbeth Zornig Andersen, som et af Huset Zornings initiativer. SIF har som formål at udvikle og afprøve nye ideer og initiativer, der kan forny og forbedre indsatsen over for de socialt udsatte mennesker i Danmark.

 

Akademiet for Social Innovation
Akademiet for Social Innovation er et samarbejde mellem Tuborgfondet og Frivilligrådet, som skal styrke nytænkning i civilsamfundets organisationer og klæde dem bedre på til at samarbejde med offentlige og private aktører.

 

Forum for social innovation
Forum for social innovation er en videreførelse af Det Kommunale netværk for social innovation, som Teknologisk Institut har faciliteret gennem de seneste seks år.
I modsætningen til Det Kommunale netværk henvender Forum for Social innovation sig dog til alle, som arbejder professionelt med at udvikle nye velfærdsløsninger i kommuner, regioner og staten samt i interesseorganisationer og sociale virksomheder.

 

Rådet for Samfundsansvar
Rådet er etableret som led i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, og skal understøtte danske virksomheders arbejde med samfundsansvar el. Corporate Social Responsibility (CSR). Rådet har bl.a. udarbejdet “Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring” – http://www.raadetforsamfundsansvar.dk/sw63329.asp

 

Center for Samfundsansvar (CenSa)
Center for Samfundsansvar er en del af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens arbejde for at skabe bedre erhvervsvilkår i Danmark . Centret arbejder blandt andet med at udbrede kendskabet til, at virksomheder kan øge deres konkurrenceevne og skabe værdi for forretningen ved at arbejde med samfundsansvar.

 

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar
Virksomhedsforum for Socialt Ansvar består af 15 danske erhvervsfolk, alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren. Virksomhedsforummets hovedformål er at virke som drivkraft i arbejdet for at begrænse social udstødning og at styrke integrationen på arbejdsmarkedet. Det sker gennem en række forskellige aktiviteter, bl.a. som rådgivende organ for beskæftigelsesministeren.

 

Netværksorganisationen Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (Vinsa)
Vinsa er virksomhedernes eget netværk, der arbejder med social ansvarlighed ud fra virksomhedernes forskellige behov og kulturer – og på deres præmisser. Vinsa har på landsplan har mere end 2000 medlemsvirksomheder og er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

 

Center for Socialt Ansvar
drives på non-profit vilkår og samarbejder med en række foreninger, stiftelser, organisationer og virksomheder. Centret står bl.a. for at drive og servicere projekterne Natteravnene,

 

Idé Kompasset

Idékompasset er en hjemmeside, hvor små og mellemstore virksomheder kan hente inspiration til at innovere og udvikle sig. Siden har fokus på såkaldt CSR-drevet innovation – en innovationsproces, der med fokus på aktuelle samfundsmæssige eller miljømæssige behov giver virksomheder mulighed for at udvikle bæredygtige produkter eller services.
Idekompasset er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet med støtte fra Region Sjælland, Nordisk Innovationscenter og TrygVesta.

 

Socialt engagement
En værktøjskasse for virksomheder der vil arbejde socialt engageret og rekrutere skabe trivsel og fastholde medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.

 

Videncenter for Innovation og Entreprenørskab, fIE
Videncentret bygger på et samspil mellem UCN’s uddannelser, relevante forskningsmiljøer, relevante partnere i den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Et af Videncentrets væsentlige fokuspunkter er bl.a.Social innovation og social økonomi.

 

Velfærdens Innovatører
Et initiativ under Mandag Morgen der skal skabe mere innovation i velfærdens frontlinje.
I initiativet indgår bl.a. : Velfærdens Innovationsdag, der afholdes i januar hvert år. Se info fra: Velfærdens Innovationsdag 2011. og Velfærdens Innovationsdag 2012
Og Velfærdens Innovationskatalog 2011

 

Innovationsrådet
Et initiativ under Mandag Morgen. Innovationsrådet er et netværk af nytænkere fra de vigtigste sektorer i samfundet, der siden 2003 har arbejdet med at identificere og fremme Danmarks muligheder i det globale vidensamfund.

 

Socialventures 2200
Et partnerskab mellem Center for Socialøkonomi, Center for Social Entreprenørskab og Kuben Management. Projektets formål var at understøtte fremtidens socialøkonomisk iværksætterkultur på Nørrebro.

 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

 

Sekretariat for Studentervæksthusene
Der er 22 Studentervæksthuse rundt omkring i Danmark hvor studerende med interesse for innovation og iværksætteri kan deltage i kurser og spændende workshops, og få kvalificeret hjælp til at udvikle deres ideer og realisere dem. Her arbejdes også med bæredygtighed og social innovation

 

Social drive
Dansk Facebook for og om sociale iværksættere
www.facebook.com/socialdrive

 

Sager Der Samler
Sager Der Samler er aarhusiansk baseret forening, der arbejder for at et miljø for samfundsinnovation og for at bidrage til viden om aktivt medborgerskab – både lokalt og i en større sammenhæng.

 

Giv din hånd

Giv din hånd er en nonprofit forening, der hjælper socialt udsatte i Danmark og samtidig fungerer som fødselshjælper for initiativer, der kan komme socialt udsatte til gode.

“Design for Change” er et  netværk åbent for alle sociale iværksættere, entreprenører med holdning og bæredygtige virksomheder, oprettet af VIA University College, Social Design & Entrepreneurship.
Se Facebookside
Se Blog

 

Global Platform Tanzania
er en del af ActionAid Danmarks træningsenhed Training for Change. Her arbejdes med at give folk viden, attitude og færdigheder til at styrke deres egne bestræbelser på at kaste fattigdom og uretfærdighed af sig. Der afholdes bl.a. et kursus i “Social Entrepreneurship”, hvor folk uddannes i en række forskellige temaer og færdigheder således at de kan deltage aktivt i at skabe sociale forandringer og mindske social og økonomisk ulighed i verden.

 

Selveje Danmark – (Dansk Erhverv)
Selveje Danmark er en brancheorganisation under Dansk Erhverv, som organiserer non-profit og socialøkonomiske virksomheder (non-profit virksomheder, der arbejder inden for velfærds-, social- og sundhedssektoren). Selveje Danmark blev etableret i 2012 og har omkring 200 medlemmer.

 

DISIE – Dansk Institut for Social Innovation og Entreprenørskab
DISIE er et fællesskab i København for organisationer, innovative startups og små virksomheder i vækst, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer. DISIE arbejder for at  forløse potentialet for bæredygtigt iværksætteri i hele Danmark ved at samarbejde med innovative partnere og gøre Danmark til et bæredygtigt foregangsland i indfrielsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det gøres ved at udvikle værktøjer, viden og netværk og tage bæredygtige iværksættere fra idé til vækst.

 

Greencubator
Greencubator er et kontorfællesskab i København for grønne, socialt orienterede og anderledes virksomheder. Med et bæredygtigt fokus og et mantra der hedder planet før vækst, vil kontorfællesskabet skabe inspirerende rammer for, det de mener skal være, fremtidens virksomheder.

 

Rummelig imidt
Rummelig imidt er et stort projekt, der skal skabe jobåbninger for borgere på kanten af arbejdsmarkeder i Region Midtjylland.
Dette sker blandt andet ved hjælp af udviklingen af nye innovative indslusningsforløb og oprettelse af socialøkonomiske virksomhedsnetværk. Projektet er støttet af EU´s Socialfond.

 

 

Resten af verden
Mötesplats Social Innovation
er en svensk platform om social innovation og socialt entreprenørskab (på svensk kaldet samhällsentreprenörskap).

 

sofisam.se
Svensk internetplatform med viden til sociale iværksættere oprettet af den svenske regering.

 

Nordic impact
Nordic impact was started to gather the initiatives of Tharald Nustad around impact investments and social entrepreneurship.

 

Social Entrepreneurship Forum (SE Forum)
SE Forum er en svensk non-profit medlemsorganisation som arbejder for at fremme socialt entreprenørskab. SE Forum blev grundlagt i 2004 og tilbyder en række unikke programmer og services som er rettet mod at ændre normen  for virksomhedsdrift i den private sektor.

 

Stödstruktur för socialt företagande
Stödstruktur för socialt företagande har til formål at fremme kontakter, stimulere og yde støtte til enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer, der ønsker at starte socialøkonomiske virksomheder i Umeå og Vännäs Kommune.

 

Samfunnsinnovatørene
Samfunnsinnovatørene er en norsk organisation for mennesker som fornyer samfundet gennem socialt entreprenørskab og frivilligt arbejde. Medlemmer af organisationen kommer fra alle sektorer.

Senter for Socialt Entreprenørskap og Innovasjon
Senter for Socialt Entreprenørskap og Innovasjon i Norge arbejder for at inspirere, udvikle og vise vej for social innovation og for at bidrage til at skabe strukturelle ændringer gennem partnerskaber på tværs, samt med sociale entreprenørskab som middel at kæmpe mod fattigdom og social eksklusion.

 

SoCentral
SoCentral fungerer som et miljø og en samarbejdspartner for alle, der udvikler nye løsninger på lokale og globale samfundsutfordringer bl.a. sociale entreprenører og socialøkonomiske virksomheder. SoCentral driver bl.a. “Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon”, der har over 200 medlemmer, som alle arbejder med nye løsninger på samfundsufordringer.

 

The Social Entrepreneurs’ Association of Finland SYY
is a pioneering non-profit organization whose main goal is to support social entrepreneurship’s growth in Finland. The organization has been founded in May 2009 with the objective to establish Social Entrepreneurship and to build up a network of Social Entrepreneurs.

 

Kveikja: Social Enterprise Iceland (samfélagsleg frumkvöðlastarfsemi á Ísland)
Kveikja: Social Enterprise Iceland er den ledende aktør for socialt entreprenørskab på Island. Organisationen, der har eksisteret siden 2013 arbejder for at promovere og uddanne i forhold til social entreprenørskab og at udvikle af gode rammer, skabe politikker og adgang til ressourcer, for at støtte sociale entreprenører på Island.

 

Social Entrepreneurship Research Network for the Nordic Countries
The Social Entrepreneurship Research Network of the Nordic Countries (SERNOC) aims to establish the Nordic-Baltic region as a leading area of Social Entrepreneurship research and to create a Nordic-Baltic movement in Social Entrepreneurship by increased interaction between the different actors in the field.

 

Social Innovation Exchange (SIX)
SIX is a global community of around 5000 individuals and organisations – including small NGOs and global firms, public agencies and academics – committed to promoting social innovation and growing the capacity of the field.
SIX Nordic
SIX Nordic is a network, where people working with social innovation in the Nordic Region can learn from each other’s success as well as failures in their attempt to find innovative solutions to social problems.

 

SERNOC – The Social Entrepreneurship Research Network of the Nordic Countries.
SENOC er et nordisk forskernetværk med fokus på socialt entreprenørskab.

 

World Wide Narrative
World Wide Narrative is a creative lab for social innovation. WWN runs innovation processes and work on new solutions within the field of social innovation.
In 2013 WWN is organising the first Social Innovation Camp in Norway, and running a bunch of shorter camps within the field of health, education, environment, work, and housing.

 

Reach for Change (R4C)
Reach for Change er oprettet i 2010 af Sara Damber og Kinnevik Group og støtter sociale entreprenører med
visioner om at gøre livet bedre for børn og unge. Støtten består af et inkubationsprogram, hvor R4C både tilbyder
finansiering, der sikrer en fast indkomst i startfasen (op til 3 år), samt
omfattende rådgivning i udvikling af de sociale entreprenørers
forretningsidéer.

 

Impact X
Impact X is a non-profit organisation built by volunteers. Impact X believe that social enterprises provide sustainable growth in our economies and societies and the otganisation aim to help them grow in order to provide a better future.

 

Euclid
Euclid Netværket er etableret i 2007 og omfatter ca. 300 medlemmer fra 31 europæiske lande, der arbejder for et mere innovativt, professionelt og bæredygtigt europæisk civilsamfund.

 

REVES – European Network of Cities & Regions for the Social Economy
is the unique european organisation based on partnership between local and regional authorities and territorial social economy organisations.

 

Skoll Centre for Social Entrepreneurship
The Skoll Centre is a leading global entity for the advancement of social entrepreneurship, that foster innovative social transformation through education, research, and collaboration.

 

LEED Trento Centre: social innovation, social inclusion, social economy
Gennem sine aktiviteter OECD’s LEED-Trento Centret søger at yde politisk rådgivning og udvikle kapacitet til en effektiv udformning og gennemførelse af politikker, der er skræddersyet til lokale behov og fokuserede på de vigtigste drivkræfter bag den lokale økonomiske vækst og velfærd i OECD’s medlemslande og ikke medlem lande. Her arbejdes bl.a. med Social innovation, social inklusion, social økonomi og bæredygtig turisme og lokal udvikling

 

Social Enterprise Iniciative ved Havard Business School
Social Enterprise Initiative aims to generate knowledge and to inspire, educate, and support current and emerging leaders in all sectors to apply management skills to create social value.

 

The Program on Social Enterprise (PSE) ved Yale School of Management
The Program on Social Enterprise (PSE) supports scholars, students, alumni, and practitioners interested in exploring the ways in which business skills and disciplines can be harnessed to most effectively and efficiently achieve social objectives. PSE facilitates work on nonprofit and public sector social entrepreneurship as well as initiatives in private sector social enterprise.

 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP INITIATIVE
Center ved University of Michigan, som forsøger at inspirere studerende til at stræbe efter at skabe resultater vha. sociale entreprenørskaber, der kan forbedre menneskers liv og skabe sociale forandringer.

 

Center of the Advancement of Social Entrepreneurship
ved Duke University

 

Center for Social Innovation
ved Stanford Graduate School of Business

 

The Center for Sustainable Global Enterprise
ved Cornell University

 

The Social Enterprise Initiative
ved Harvard University

 

The Stewart Satter Program in Social Entrepreneurship
ved New York University

 

The Program on Social Enterprise
ved Yale University

 

Centre for Social Investment (CSI)
ved Heidelberg University

 

The Social Entrepreneurship Initiative
ved Trinity College, Dublin

 

National Third Sector Research Center
The Third Sector Research Centre (TSRC) aims to enhance our knowledge of the sector through independent and critical research(England)

 

The Social Entrepreneurship Initiative
ved ISEAD

 

Centre for Social Economy
ved University of Liege, Belgium

 

The Social Economy Centre (SEC)
ved University of Toronto

 

BC Center for Social Enterprise
Canada

 

Social venturing entrepreneurship (SVE)
ved Nyenrode University, Holland

 

Social Enterprise
ved The Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit Studies, Australien.

 

Centre for Social Entrepreneurship and Social Economy
Ved Johannesburg University, Syd Afrika

 

GIBS Network for Social Entrepreneurs
GIBS Network for Social Entrepreneurs ved Gordon Institute of Business School i Pretoria Sydafrika er et bredt netværk designed alle der ønsker at tænke kreativt og innovativt mht. at skabe social effektct, og som ønsker at udvikle deres kompetencer og kapaciteter som iværksættere og ledere. Netværket kører bl.a. et et årigt Social Entrepreneurship Programe ligesom det afholder forskellige events.

 

Center for the Advancement of Social Entrepreneurship (CASE)
Et forsknings-og uddannelsescenter baseret på Duke University’s Fuqua School of Business, der arbejder for at fremme socialpolitiske virkninger gennem entreprenørskab ved på en betænksom måde at indarbejde erhvervslivet ekspertise.

 

The Centre for Innovative Social Enterprise Development (CISED)
The Centre for Innovative Social Enterprise Development (CISED) offers a continuum of supports for social enterprise in the city of Ottawa, Canada including access to technical expertise, coaching, financing, learning communities, training, and cross-sector partnerships.

 

Canadian Centre for Social Entrepreneurship ?
website of the Canadian Centre for Social Entrepreneurship – an information repository on the most current developments in social entrepreneurship all across Canada and around the world.

 

The Centre for Social Entrepreneurship and Philanthropy ved National University of Singapore
Center for Socialt Entreprenørskab og filantropi har til formål at fremme social entrepreneurship og filantropi forskning og uddannelse, samt styrke udvikling af lokalsamfundet indsats af universitetets studerende, alumner, medarbejdere og andre interessenter.

 

Estonian Social Enterprise Network
Estonian Social Enterprise Network was established by 19 social enterprises on the 11th of April 2012.  The aim of the organisation is to increase the number, capability and impact of social enterprises in Estonia and improve awareness of social enterpreneurship as a valued and important sphere of activity in  society.

 

Entrepreneurship and Sustainability Center (ESC)
Entrepreneurship and Sustainability Center in Lithauania is a public non-profit company, which aims to meet public needs acting in the areas of education, life-long learning, training, scientific research, organizing of scientific, cultural and other events.

 

The Social Innovation Centre i Letland
The Social Innovation Centre in Latvia aims at strengthening and disseminating the knowledge, promoting the international and national experience exchange and establishing the networking for social innovation thus enhancing the sustainable development of society.

 

Social Entrepreneurship Association of Latvia (SEAL)
Social Entrepreneurship Association of Latvia is a member organization for organizations, enterprises and individuals who want to promote social entrepreneurship in Latvia. SEAL was founded in November 2015 by five organizations and enterprises.

 

The Slovenian Forum on Social Entrepreneurship
The Slovenian Forum on Social Entrepreneurship works around the principles of social entrepreneurship, as represented by Mohammed Yunus.  It connects all stakeholders involved with social entrepreneurship, facilitating joint research and innovation networks, network marketing, development of joint projects, new job profiles and other mechanisms for the development of innovation.

 

Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND)
Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland er en tysk netværksorganisation for sociale iværisættere og sociale startups. Organisationen er etableret i maj 2017.

 

FASE – Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship
FASE – Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship forbinder sociale iværksættere med investorer for på den måde at støtte og skalerer projekter, der skaber social effekt.

 

The Great Social Enterprise Census
The Great Social Enterprise Census is a Pacific Community Ventures-powered initiative to clarify the size, structure, and geographic diversity of the social enterprise sector in the United States

 

Social Enterprise Alliance
Paraplyorganisation for sociaøkonomiske virksomheder i USA.

 

Social Enterprise UK
Englands ledende organisation for social økonomiske virksomheder. SEC arbejder for en bred anerkendelse af den social økonomiske virksomhedsmodel. Det er visionen at dette arbejde vil lede til en voksende social økonomisk virksomhedssektor der arbejder for at opfylde sociale formål. SEC afholder Englands største konference vedr. social økonomiske virksomheder og uddeler også priser, Social Enterprise Awards, til Englands bedste social økonomiske virksomheder.

 

Social Enterprise Europe
Social Enterprise Europe, situated in England, is a company organised as a co-operative network of educators, consultants and social enterprise advocates in four continents.

 

Social Enterprise NL
Social Enterprise NL er en national platform, der repræsenterer og støtter socialøkonomiske virksomheder. Målet er at styrke den socialøkonomiske sektor i Holland for dermed at øge deres påvirkning på samfundet.

 

Amsterdam Impact
Amsterdam Impact supports social entrepreneurship in Amsterdam by hosting events, organising challenges and creating business opportunities by connecting impact makers with launching customers.

 

Social Enterprise Scotland
Medlemsbaseret organisation for socialøkonomiske virksomheder i Skotland.

 

Social Enterprise España
Social Enterprise España er den nationale medlemsorganisation for socialøkonomiske virksomheder i Spanien.

 

Social Enterprise Canada
Social Enterprise Canada is an initiative of ENP Canada and its affiliated sites across the country. Our goal is to provide a virtual doorway to information, toolkits, resources, national & regional conversations, social purchasing information, a social enterprise marketplace, and facilitate linkages to other intermediaries who support social enterprise in Canada.

 

Social Enterprise Alliance Georgia
Social Enterprise Alliance Georgia aims to create an environment for the development of social entrepreneurship in Georgia and help both startups and active social enterprises to become sustainable.

 

The European Network for Social Integration Enterprises (ENSIE)
ENSIE was officially established in Bruges (Belgium) on May 11, 2001.
ENSIE takes for its objective the representation, maintenance, and development within the European Union of networks and federations for economic social integration in Europe.

 

European Research and Development Service for the Social Economy (Diesis)
Diesis is a non-profit European Research and Development Service for the Social Economy, Cooperatives, and participative Enterprises.
Since 1997 DIESIS has supported the development of the social economy in Europe through the implementation of knowledge-based activities, such as training, project design, consultancy and advisory services, technical assistance and research.

 

Social Firms UK
Social Firms UK is the national membership and support organisation for the development of the Social
Firm and Work Integration Social Enterprise (WISE) sector in the UK. These are employability-focussed social enterprises that believe that everyone has the right to be employed and support those furthest from the labour market.

 

Social Firms Europe CEFEC
Social Firms Europe CEFEC er et europæisk netværk af sociale virksomheder, sociale Co-Operativer, NGO’er og organisationer med det fælles mål at skabe betalt arbejde til mennesker med handicap.

 

The Ākina Foundation
The Ākina Foundation is growing social enterprise across New Zealand.

 

Social Firms Australia (SOFA)
Social Firms Australia arbejder for at skabe beskæftigelse til mennesker med psykisk sårbarhed ved at starte socialøkonomiske virksomheder.

 

Social Traders

Social Traders er Australiens ledende organisation i forhold til at støtte og udvikle socialøkonomiske virksomheder. Organisationen har siden 2008, gennem vidensdeling og opbygning af partnerskaber, arbejdet for at hjælpe socialøkonomiske virksomheder af alle størrelser med at finde bedre og mere effektive måder at bidrage til at skabe bæredygtige sociale forandringer. Det gælder både i forhold til at skabe arbejdspladser til udsatte og at opbygge mere modstandsdygtige lokalsamfund.

 

Social Enterprise Lanka
Social Enterprise Lanka er etableret i 2015 som medlemsorganisation for socialøkonomiske virksomheder på Sri Lanka. Orgaisationen arbejder for at samle og udvikle den socialøkonomiske virksomhedssektor i landet.

 

Social Enterprise Society of Kenya (SESOK)
Social Enterprise Society of Kenya er stiftet i januar 2017 som en national organisation for sociale iværksættere. Organisationen arbejder gennem nyhedsinformation og forskellige programmer og events for at fremme det generelle kendskab til socialøkonomiske virksomheder i landet.

 

Social Enterprise Cambodia
Social Enterprise Cambodia – provide a platform for social enterprises and entrepreneurs operating in Cambodia to share experiences.

 

NESsT
NESsT er en organisation, der støtter udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Organisationen har igangværende projekter i 10 lande i Centraleuropa og Latinamerika, men har støttet socialøkonomiske virksomheder i 50 lande verden over.
NeSst har dokumenteret sit arbejde og sine erfaringer i en række publikationer: Se her!

 

i-genius
i-genius er et verdensomspændende fællesskab af sociale entreprenører, som arbejder for at fremme socaialt iværksætteri gennem et netværk i over 200 lande. Organisationen er stiftet i 2008 og er baseret i London.

 

Research Initiative on Social Entrepreneurship
Forsknings-initiativet om social entrepreneurship (RISE) er et forskningsprojekt på Columbia Business Skole hvis mission er at studere og formidle viden om markeder, målinger og styring af for-profit og nonprofit social enterprise og social vover.

 

EMES
Det europæiske forskernetværk, som siden 1996 har forsket i socialt entreprenørskab og 3. sektor. Her findes masser af information, publikationer etc.

 

Social Science Research Network (SSRN)
Stor database med tekst og documenter om forskning indenfor det sociale område. Her findes også Social Entrepreneurship eJournal
Social Science Research Network is devoted to the rapid worldwide dissemination of social science research and is composed of a number of specialized research networks in each of the social sciences.

 

Social Edge, online community
Et globalt debat og udvekslingsforum for sociale entreprenører, filantroper, nonprofit fagfolk, og erhvervslivet for at netværke, lærer, debat, inspirere og dele viden og ressourcer. Sitet er en åben platform for diskussion og debat, der ejes og formet af partnere og deltagere. Den er et tiltag under Skoll Foundation

 

Unreasonable Institute
Unreasonable Institute hjælper sociale entreprenører, som arbejder med at løse nogen af verdens store udfordringer med bl.a. support og mentorstøtte.

 

CAN Community Action Network
Britisk online netværk for sociale entreprenører. CAN supports social entrepreneurs to scale up their businesses and maximise their social impact. We do this by providing award-winning high-quality flexible office space and leveraging social investment with strategic business support to the third sector.

 

UnLtd
UnLtd is the leading provider of support to social entrepreneurs in the UK and offers the largest such network in the world. UnLtd resources hundreds of individuals each year through its core Awards programme. UnLtd operates a unique model by investing directly in individuals and offering a complete package of resources; from Awards of funding, to ongoing advice, networking and practical support. UnLtd supports individuals who have their ventures firmly rooted in delivering positive social change.

 

Nesta
Nesta er en engelsk velgørende organisation, som hjælper enkeltpersoner og organisationer med at realisere ideer, der kan hjælpe og forbedre livet for mennesker. Der arbejdes med innovation både vha. forskning og praktisk arbejde og gerne i partnerskab med andre organisationer.

 

The Goldsmiths Social Entrepreneurship Society (GSES)
GSES is a platform aiming to bring together diverse players and enthusiasts from the social entrepreneurship field.
GSES hope to initiate a forum that will generate lively, thought-provoking discussions about some of the often complex and contentious issues affecting social entrepreneurship and social innovation today, embracing both practical and academic perspectives. Situated at Goldshmidts University in London.

 

Ashoka
Ashoka er verdens største organisation og netværk for sociale entreprenører og er stiftet af amerikaneren Bill Drayton i 1980 i Washington.
Organisationen har over de sidste 30 år støttet mere end 3.000 sociale iværksættere med at løse nogen af verdens mest presserende problemer. Ashoka startede op i Skandinavien i 2012. Ashoka Scandinavia har kontor i Stockholm.

 

Social Entrepreneurs Ireland
identifies, invests in, and supports social entrepreneurs and the organisations they launch. They also work with their social entrepreneurs network, partners and supporters to promote social entrepreneurship at local, regional and national level throughout the island of Ireland.

 

Irish Social Enterprise Network

The Irish Social Enterprise Network is the largest open and inclusive network for social enterprises, social entrepreneurs and social innovators in Ireland

 

BNest
BNest is a Social Enterprise Incubator in Ireland that provide free support programme for emerging social enterprises.

 

Social Enterprise NI
Social Enterprise NI (Northern Ireland), drives af socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere og er sektorens samlede stemme i Nord Irland.

 

Radical Social Entrepreneurs
Radical Social Entrepreneurs is a global network of visionaries, innovators, and creators focused on using radically new approaches to solve complex world problems.

 

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves)
is a movement of people that unites and represents social enterprises leaders throughout France; entrepreneurs who have chosen to integrate economic efficiency whilst providing services of general interest.

 

AVISE
AVISE er paraplyorganisation for aktører på det soialøkonomiske område i Frankrig

 

Social Emprende
Social Emprende er den spanske sammenslutning af sociale iværksættere.

 

Wisdompreneurs
Wisdompreneurs’ focus is to increase the success and quality of life for transformational entrepreneurs through deep community and leading edge resources and social entrepreneurs through the spread of wisdom and emotional intelligence practices.

 

Centre d’Economie Sociale -Center for Social Economy (CES)
Ved HEC Management School, University of Liege i Belgien.

 

The Global Center for Social Entrepreneurship
The Global Center for Social Entrepreneurship was established in the School of International Studies at the University of the Pacific in 2006.
It positions Pacific and SIS at the forefront of the newly emerging field of social entrepreneurship in both the academic and applied learning environments.

 

Global Network on Sustainable Innovation and Entrepreneurship
The network has been established to connect the many organisations, existing networks, and individuals in the private, public and consumer sectors to create synergies and a critical global mass to enable a significant business contribution to sustainable living.

 

Social Entrepreneurship at San Jose State University
Ashoka’s Youth Venture San Francisco Bay Area

 

The Foundation For Youth Social Entrepreneurship (FYSE)
FYSE inspires the next generation of young Changemakers and invests in, incubates, accelerates and mentors high potential young social entrepreneurs in Asia Pacific to solve our most pressing social and environmental problems and to bring prosperity to the region.

 

Journeys for Change
takes leaders and companies on transformative journeys to help them create greater positive impact in the world. On these journeys you can meet some of the world’s most remarkable changemakers and social entrepreneurs and leave with new inspiration, practical takeaways and valuable connections; join an alumni network of previous participants from top organisations across the world.

 

Center for Social Impact (CSI)
Er et partnerskab mellem Business School ved University of New South Wales, Asia Pacific sociale konsekvenser Ledelse Center for Melbourne Business School, Swinburne University of Technology og University of Western Australia. Centret arbejder for at skabe positive sociale virkninger i Australien gennem undervisning, forskning, målinger og fremme af den offentlige debat.

 

Social Innovation Exchange
Er et globalt netværk af over 1000 innovatører, bestående af virksomheder, NGO’er, enkeltpersoner mm., der alle arbejder med at finde bedre metoder og løsninger i forhold til bl.a. klima forandringer, ulighed og sundhedsområdet.


Social Innovation Europe
Social Innovation Europe er et initiativ finansieret af EU Kommissionen, som samler viden om social innovation, socialt entreprenørskab, socialøkonomiske virksomheder mm. fra hele Europa.

The Young Foundation
The Young Foundation is based in UK and brings together insight, innovation and entrepreneurship to meet social needs. The Young Foundation have a track record of over 50 years success with ventures such as the Open University, Which?, the School for Social Entrepreneurs and Healthline (the precursor of NHS Direct).

Yunus Centre

Nobelprisvinderen fra 2006 Muhammad Yunus’ hjemmeside med informationer om alle hans mange aktiviteter og initiativer bl.a. Grameen Bank, mikro lån, socialøkonomiske virksomheder etc.

 

Yunus Centre for Social Business and Health

The Yunus Centre for Social Business and Health is based at Glasgow Caledonian University and aims to transform the lives of the poorest through pioneering research examining the relationship between social business and health improvement.
Named after the Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus, the centre’s unique research evaluates the impact of social business creation on the lives and health of disadvantaged communities in Glasgow and overseas.

 

Yunus Social Business
Yunus Social Business is a non-profit venture fund, who believes that business can be used to solve human problems. The venture fund turn donations into investments in social businesses that provide employment, education, healthcare, clean water and clean energy to over a million people worldwide.

 

NextBillion.net
En hjemmeside og blog der samler virksomhedsledere, sociale entreprenører, ngo’er, politikere og akademikere, der ønsker at udforske forbindelsen mellem udvikling og foretagsomhed. Det er et diskussionsforum, networking rum for enkeltpersoner og organisationer med interesse i “den næste milliard”.

Change.org
Change.org is a social entrepreneurship venture whose blog aims to serve as the central platform informing and empowering movements for social change around the most important issues of our time.
Change.org arbejder for forandring. På websiden kan man selv starte underskriftsindsamlinger. Her kan man støtte mange forskellige sager lige fra menneskerettigheder, miljø, bæredygtige fødevarer, socialt entreprenørskab mm.

 

SocialChange.is
SocialChange.is is a story, idea, and resource sharing platform for social entrepreneurs and intrapreneurs to share the experiences, insights, and lessons learned in creating innovative forms of social impact.

 

Ecopreneurist
Ecopreneurist provides news and advice on sustainable and social entrepreneurship. Learn about new green products and services, and get marketing and branding assistance for your green start-up business.

 

Community Enterprise Solutions
New Development Solutions Group (NDSG) member Community Enterprise Solutions (CE Solutions), a US Not for Profit 501 (c) (3), is a social entrepreneurship innovation incubator and implementation mechanism. CE Solutions creates access where there was none and jobs where there were none. We develop and implement innovative models that empower self-sufficient business and educational entrepreneurs to create sustainable impact in developing world communities.

 

nef (the new economics foundation)
is an independent think-and-do tank that inspires and demonstrates real economic well-being. Nef aims to improve quality of life by promoting innovative solutions that challenge mainstream thinking on economic, environment and social issues, and work in partnership and put people and the planet first.

 

Social Value Lab

Social Value Lab work in Scotland, UK-wide and internationally – conducting research, demonstrating impact, developing new social ventures, and supporting others to do the same. The focus is on social value – creating it, measuring it, and communicating it.

 

Green Empowerment
Green Empowerment partners with local NGOs and rural communities in the developing world to implement renewable energy, water, and watershed projects that alleviate poverty & improve the environment.

 

WiserEarth
WiserEarth hjælper den globale bevægelser af mennesker og organisationer, der arbejder for social retfærdighed, oprindelige folks rettigheder og at tage vare på miljøet med at få kontakt med hinanden, samarbejde og dele viden.
Det er gratis at benytte sig af værktøjer og alt materiale på sitet. Ligesom sitet også er ikke-kommercielt.

 

ClearlySo
connects social business, enterprise, commerce and investment. Our goal is to grow the social economy.

 

Give What You’re Good At
En engelsk online platform som matcher proffessionelle som ønsker at stille deres kompetencer til rådighed med velgørende organisationer og socialøkonomiske virksomheder der har brug for dem. Ideen har fået rosende ord med på vejen af Nick Hurd Englands minister for det civile samfund.

 

StartSomeGood
Støtter mennesker fra hele verden i at blive sociale innovatorer. Det gør man ved at forbinde sociale entreprenører med hinanden og ved at stille en platform til rådighed til at skaffe opstartsmidler (en slags crowdfunding – selv om Startsomegood ikke selv vil benytte det ord).

 

MakingChange
Making Change is an international network of creative people, from a broad specter of branches, giving some of their spare time and competence available for free, in order to realize projects and ideas, world wide – to create a better world.

 

Net Impact
Net Impact er en nonprofit organisation, som arbejder for at styrke en nye generation i at bruge karriere til at drive positiv social og miljømæssig forandring på arbejdspladser og i verden. Organisationen har et netværk på mere end 50.000 studerende og ledere og mere end 300 frivilligt ledede afdelinger over hele verden.

 

The Social Innovation Initiative
The Social Innovation Initiative is a student led initiative that works to inspire and support student and alumni social entrepreneurs through the creation of a community that expands critical skills, knowledge, resources, and social networks.

 

Centre for Social Impact Bonds
Centre for Social Impact Bonds ligger i regi af det engelske Cabinet Office. Websitet tilbyder en del værktøjer og information til udvikling af Social Impact Bonds.

The RIPESS EU
The RIPESS EU – Solidariety Economy Europe Network aims to overcome the impacts of the current crisis and to promote organizational approaches from local to global that support freedom, reciprocity, solidarity and egalitarian exchange.

 

The Synergia Institute
The Synergia Institute is an international network of individuals and organizations that unites academics, social activists, practitioners and policy makers in a common effort to articulate, advocate, and implement models of economic and social practice that transition societies to a new model of political economy that is sustainable, democratic, socially just, and based on the principles of co-operation and the common good.

 

The European Venture
Philanthropy Association
(EVPA)
The European Venture Philanthropy Association er en
europæisk paraplyorganisation
for investorer, der ikke har som
hovedmål at investeringene skal
give økonomisk afkast, men
først og fremst skal bidrage til social værdiskabelse.

 

 

Uddannelse i socialt entreprenørskab

Master i Social Entreprenørskab
Master i Social Entreprenørskab på RUC giver kompetencer og kvalifikationer til aktører, som arbejder med social innovation i forpligtende og ligeværdige partnerskaber. Uddannelsen henvender sig til et bredt spektrum af aktører og organisationer, som har det til fælles, at de arbejder med at udvikle den sociale indsats. Ofte sker dette med deltagelse af aktører fra frivillige foreninger, NGOer, og i stigende grad også på tværs af private og offentlige organisationer.

 

Master Programme Social Entrepreneurship and Management at Roskilde University
The Master Programme Social Entrepreneurship and Management (SEM) is inter-disciplinary and draws upon areas such as sociology, organization leadership and governance as well as research in social innovation, social enterprise, CSR and social accounting.

 

Minor in “Social Entrepreneurship and Not-for-Profit Management”
CBS København

 

VIA University College
Siden 2012 har VIA tilbudt støtte til studerende, som har ønsket at udvikle en socialøkonomisk virksomhed under deres studier. Gennem Studentervæksthusene har de fået tilbudt gratis kontorfaciliteter og oplæring i forretningsfærdigheder. Indtil nu er der kommet ca. 10 socialøkonomiske virksomheder ud af VIA´s indsats.
VIA tilbyder også tilvalgskurset for udvekslingsstudenter Social Entrepreneurship.

 

Studieprogrammet Socsialt Entreprenørskab
Oslo Universitet

 

The International Youth Initiative Programe (YIP)
Sverige

 

The School for Social Entrepreneurs (SSE)
The School for Social Entrepreneurs (SSE) exists to provide training and opportunities to enable people to use their creative and entrepreneurial abilities more fully for social benefit. SSE supports individuals to set up new charities, social enterprises and social businesses across the UK.

 

Certificate Social Entrepreneurship: Solving Societal Problems Using Innovative Business Models – Utrecht Summer School
Students in this course will gain knowledge about social entrepreneurs and how they are creating solutions to address societal problems, learn how to develop creative solutions to address social problems, and empower you to see social entrepreneurship as a force for social change. The course is designed for you if you want to gain valuable tools to prepare you to make an impact on the lives of others.

 

Social Entrepreneurship (Online) – University of Oxford
Students in the course will learn how social entrepreneurs have developed creative solutions to address social problems. The intention of the course is to develop knowledge, appreciate of the role of social entrepreneurs that create social change, deepen students understanding of the world around them, and to inspire you to use your skills and knowledge to be as Gandhi said, ‘the change you wish to see in the world’.

 

Best Social Entrepreneurship Business School Programs
En liste over de bedste MBA’s (Master of Business Administration) fra hele verden. Uddannelser der alle har fokus på emner som miljø, forretnings etik og socialt entreprenørskab.

 

Skills for Social Entrepreneurship Training Caravan for University Students
Initiativ under British Counsil som rejser rundt i England for at tilbyde uddannelse til studerende i Social Entrepreneurship. Målet er at inspirere unge mennesker til at blive sociale iværksættere og udstyre dem med kvalifikationer til at finde innovative møder at bidrage til at afhjælpe problemer i deres lokalsamfund.

 

The Catherine B. Reynolds Foundation Program in Social Entrepreneurship – New York University
is designed to attract, encourage and train a new generation of leaders in public service.The programe offers skills, experiences and networking opportunities needed to advance and support students efforts to realize sustainable and scalable pattern-breaking solutions to society’s most intractable problems.

 

Hult’s University Master in Social Entrepreneurship
Internationalt universitet med Campus i Boston,San Francisco, London, Dubai, Shanghai, New York og Sao Paulo

 

Social Entrepreneurship – An introduction.
28 lektioners gratis online videokursus med Greg Werkheiser udbudt af George Mason University

 

Socionext
The Socionext foundation was established in June 2010. Since September 2011, the Socionext Challenge is part of the formal teaching programme at the Department of Political Science at the University of Amsterdam (UvA) and students earn study credits by participating in the Challenge. The course is offered as an elective open to students from all disciplines. Scionext offers one of the first practical social entrepreneurship courses available at a Dutch University.

 

Building better lives
Social enterprise in schools:
a resource pack for teachers

This resource pack from British Council provides ideas for discussion, activities
and a framework to help you use social entrepreneurship
as an engaging project for pupils aged 7–14.

 

 

 

Puljer og fonde mm. – hvor der kan søges støtte til sociale entreprenørskaber

Statens-tilskudspuljer.dk
Statens-tilskudspuljer.dk er en offentlig tilgængelig og samlet indgang til statens tilskudspuljer. Det er her myndighederne offentliggør og annoncerer statslige tilskudspuljer, og hvor tilskudsansøgere og andre interesserede på ét sted og på tværs af forskellige myndigheds- og faggrænser kan orientere sig om eksisterende støttemuligheder blandt statslige tilskudspuljer. Samtidig stiller Statens Tilskudspuljer de samlede indberettede oplysninger om tilskudspuljerne til rådighed for offentligheden.​

 

Puljeportalen under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale- Forhold
Her findes mange forskellige puljer bl.a. PUF-puljen der støtter frivilligt socialt arbejde.

 

Fondsdatabasen
Fondsdatabasen
er en oversigt over fonde indenfor Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

 

Beskæftigelsesministeriet
Arbejdsmarkedsstyrelsen administrerer en række puljer, der skal forbedre mulighederne for at svage ledige kommer i job eller tættere på arbejdsmarkedet.
Fra 2012-2015 er bl.a. afsat en pulje på 42,6, millioner kr. der skal støtte etablering og fastholdelse af socialøkonomiske virksomheder. Puljen er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Undervisningsministeriet puljer
puljer i Undervisningsministereit, hvor der kan søges støtte.

 

Erhvervs og Byggestyrelsen
Her er løbende flere forskellige puljer og initiativer inden for områderne bolig, byggeri, erhvervsudvikling og regional udvikling.

 

Kulturstyrelsen – puljen til landsdækkende almennyttige organisationer
I puljen kan søges driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav.

 

Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab er blevet skabt som et centralt element i regeringens strategi for uddannelse i entreprenørskab på alle niveauer og inden for alle faglige retninger.
Det er Fonden for Entreprenørskabs formål om at fremme innovations-, selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark, som danner grundlaget for hvem og hvad der kan få støtte.

 

Tips og Lottomidlerne
Tipsmidlerne gør til en bred vifte af almennyttige formål i Danmark.

 

Nordisk Råd Støtteordninger

 

Den Europæiske Socialfond
Programmerne for henholdsvis Regionalfonden, Innovation og viden, og Socialfonden, Flere og bedre job konkretiserer rammerne for at gennemføre et projekt med tilskud fra EU’s strukturfonde i Danmark. Programmerne falder ind under det fælles europæiske mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som geografisk omfatter hele Danmark.

 

Tilskudsdatabasen
Tilskudsbasen.dk er en omfattende database med offentlige og private fonde og tilskudsordninger fra Danmark, Norden, EU og øvrige lande.

 

Legatbogen
Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark, som gerne vil gøre legatsøgning nemt og effektivt, og som gerne vil blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Virksomheden er en impact first virksomhed, så søgemaskinen er gratis. Legatbogen er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

 

Lokale- og Anlægsfonden
Om FondenLokale- og Anlægsfonden Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området.

 

PFA Brug Livet Fonden
PFA Brug Livet Fonden giver op til 125.000 kr. til en hjertesag sammen med dedikeret hjælp fra PFA i en periode til at skabe interesse for sagen.

 

Villumfonden
Fonden støtter teknisk og naturvidenskabelig grundforskning og formidling. Der sker uddelinger til større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og andre europæiske lande.

 

Veluxfonden
Fonden støtter prioriteret aktive ældre, aldrings-forskning, øjenforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Desuden støtter Fonden større projekter med kulturelle, miljømæssige, sociale eller kunstneriske formål.

 

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende familiefond, stiftet i 1956, som udover at besidde og administrere sin aktiebeholdning i C.W. Obel A/S og at yde støtte til slægtninge af fabrikant C.W. Obel har til formål at yde støtte til almennyttige formål.

 

Mary Fonden
Vores formål er at forebygge og afhjælpe social isolation, fremme tolerance og forståelse for forskellighed og skabe håb. Fonden kan ikke søges, men udvælger selv projekter.

 

Egmont Fonden
Der ydes støtte til projekter for børn og unge indenfor det sociale og sundhedsmæssige område samt uddannelse, fritid og kultur.
Støtte bevilges udelukkende på grundlag af indstillinger fra de institutioner, som Egmont Fonden har indgået samarbejdsaftaler med.

 

Bikubenfonden og BG Fonden
Der ydes støtte inden for fire områder: sociale formål, kulturelle formål, natur & miljø samt forskning & uddannelse. Fondene yder typisk støtte til projekter og initiativer af begrænset varighed, men der er også mulighed for at indgå flerårige samarbejdsaftaler.

 

TrygFonden
Trygfonden arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark. Fondens Aktiviteter falder inden for tre rummelige kerneområder: Sikkerhed, sundhed og trivsel. Fonden uddeler 450 millioner i 2010.

 

Brødrene Hartmanns fond
Det er Fondens formål at yde bistand i form af legater eller løn til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål.

 

Det Kriminalpræventive Råd
Her kan man få økonomisk støtte eller konsulentbistand til lokale projekter eller aktiviteter, der kan forebygge kriminalitet.

 

Fonden for Entreprenørskab
Fonden er skabt som et centralt element i regeringens strategi for uddannelse i entreprenørskab på alle niveauer og inden for alle faglige retninger. Fonden for Entreprenørskab er en fusion af de to tidligere aktører på området: Selvstændighedsfonden og Young Enterprise Danmark.

 

SPRiNGSTERS- VelfærdsFonden
SPRiNGSTERS – VelfærdsFonden skaber rammerne for design af nye løsninger på sociale udfordringer i Danmark, og bidrager derigennem til udvikling det danske velfærdssamfund. Ved at faciiterer en designproces samt støtte projekter med viden og økonomi, er vi katalysator for udvikling af nye innovative løsninger, som skaber økonomisk og social værdi.

 

Fonden PRO
Fonden støtter et eller flere private sociale projekter ved en årlig uddeling. Der er med mindre andet er annonceret ansøgningsfrist én gang årligt den 1. marts.

 

Danmarks Grønne Investeringsfond
Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Fonden har en egenkapital på op til 200 mio. kr. samt en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. til medfinansiering af projekter inden for følgende områder:
Miljømæssige besparelser, anlæg til vedvarende energiproduktion, øget ressourceeffektivitet.

 

Iværksætterlegatet KICKSTART
Iværksætterlegatet KICKSTART uddeles hvert år den 1. januar og er på 10.000 kroner, som støtte til danske iværksættere og nystartede virksomheder.
Legatet uddeles af Bermann & Rosenberg Media, som blandt andet står bag online guiden til a-kasser og dagpenge Skift-A-kasse(.dk). Legatet ønsker at give et beskedent bidrag til at Danmark får færrest muligt dagpengemodtagere i fremtiden – ved at støtte iværksættere, der kan skabe succesfulde virksomheder og dermed jobs til os alle.

 

Den Sociale Kapitalfond
Den Sociale Kapitalfond investerer i sociale iværksættere og virksomheder, der løser sociale problemer ved at drive forretning. Fonden hjælper virksomhederne med at vokse, så de kan hjælpe flere mennesker – og skabe størst mulig social effekt. Når investeringer tilbagebetales, geninvesteres kapitalen i nye sociale iværksættere

 

Det Sociale Vækstprogram
Det Sociale Vækstprogram var et unikt tilbud til socialøkonomiske virksomheder, der hjælper udsatte ledige i job.
Programmet ophørte i foråret 2016!!

 

Social StartUp
Social StartUp var Danmarks første accelerator for sociale iværksættere, der vil beskæftige udsatte ledige.
Programmet ophørte i efteråret 2016!!

 

The Skoll Foundation
En af de førende fonde inden for socialt entreprenørskab, der de sidste 10 år har uddelt mere end 250 millioner dollars, til sociale entreprenører og organisationer i hele verden. Fonden ønsker at skabe stor skala forandringer ved at investere i, og skabe forbindelse til sociale entreprenører og andre innovantive personer der er dedikerede til at løse de største problemer i verden på bl.a. det sociale og miljømæssige område.

 

Ashoka
omtaler sig selv som den globale sammenslutning af verdens ledende sociale entreprenører. Arbejder på at fremme socialt entrprenørskab bl.a. gennem Ashoka Fellow programmet som uddeler stipendier til sociale entreprenører over hele verden.

 

Acumen Fund
Acumen Fund is a non-profit global venture fund that uses entrepreneurial approaches to solve the problems of global poverty. We seek to prove that small amounts of philanthropic capital, combined with large doses of business acumen, can build thriving enterprises that serve vast numbers of the poor. Our investments focus on delivering affordable, critical goods and services – like health, water, housing and energy – through innovative, market-oriented approaches.

 

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
En ikke-for-profit, uafhængig og neutral organisation, der blev grundlagt i 1998, med det formål at fremme social entrepreneurship og for at fremme sociale iværksættere som en vigtig katalysator for samfundsmæssige innovation og udvikling. Instituttet er under juridisk overvågning af den schweiziske føderale regering og har hovedkontor i Cologny-Geneve, Schweiz.

 

Betterplace.org
En global internetplatform som forbinder individer, organisationer og virksomheder direkte med hinanden. Her kann man præsentere det projekt man har brug for støtte til
Andre kan så observere, evaluere og udvælge de projekter de vil støtte med tid, know-how, penge eller på andre måder.

 

Youth Social Innovation – Capital Fund
Youth Social Innovation Capital Fund (YSI-CF) i Canada forbinder unge sociale entreprenører med investorer.

 

The Social Impact Exchange
er en national medlemsorganisation i USA som arbejder for at opbygge et kapital marked som kan hjælpe med at sætte sociale initiativer som bevisetligt virker, op i større skala for at forbedre millioner af menneksers liv. Organisationen har bl.a. udviklet et Social Impact 100 Index, et index som kan hjælpe med at sikre donore at de giver penge til initiativer som har en beviselig social virkning.

 

Global Giving
Founded in 2002, Global Giving is a charitable giving site that prides themselves on connecting donors to doers. Believing that grassroots campaigns have the best chance for success, their website lists over 1,000 grassroots projects around the world that have been vetted by the organization and are looking for an influx of capital. They also list a number of volunteer, service learning and study abroad opportunities for donors who want to get a little more connected.

 

Network for Good
has been bringing together donors and nonprofit organizations since 2001 – to the tune of over $450 million being raised to support over 1.2 million charities. They also help connect interested parties to volunteer opportunities and jobs at nonprofit organizations worldwide. Network for Good integrates easily into website, email and Facebook.

 

Gifted CitiZen
Organisationen Gifted CitiZen er opstået omkring “the International Festival of Bright Minds, Ciudad de las Ideas (City of Ideas) – .
Formålet med Gifted CitiZen er at gavne menneskeheden ved at frigøre kreativt potentiale og fremme innovation, ved at tilskynde sociale entreprenørskaber, som kan have effekt på 10 millioner mennesker over de næste 6 år.

 

Flattr
is the worlds first social micro-payment system
The idea was release in 2010 to help people share money, not just content. When you’re registered to flattr, you pay a small monthly fee. You set the amount yourself. At the end of the month, that fee is divided between all the things you flattered. And there are plenty of good causes to flattr at the webpage.

 

Facebook Causes
Facebook founded Causes in 2007 as a way for individuals to harness the growing power of social networks for social good. A cause can be created by anyone, and can be used simply to raise awareness or to raise money. Since its start a mere three years ago, over 50 million people have created 240,000 causes and raised over $8 million.

 

The Terra Viva Grants Directory
The Terra Viva Grants Directory is an information service about international grant funding for agriculture, energy, environment, and natural resources in the developing world. There are several funding oppertunities for social enterprises working internationally with the mentioned issues.

 

Crowdfunding

Crowdfunding WIKI
Ressourceside om crowdfunding, et forholds nyt fænomen, hvor menneskemængder bruges til at finansiere ideer og projekter ved hjælp af microfinansiering og brug af internet. Det gøres på en sådan måde at de bedste ideer kommer forrest i køen, og således også får de bedste chancer for at blive realiserede.
På siden er både artikler og litteratur om emnet og link til flere eksempler på crowfunding projekter.

 

FundedByMe
FundedByMe er en svensk crowdfundingplatform som støtter mange forskellige projekter indenfor bl.a. kunst, film, teater, design. Men siden har også en kategori for socialt entreprenørskab.

 

CrowdsWhoCare
CrowdsWhoCare er en national, online crowdfunding- og crowdsourcing-platform. CrowdsWhoCare er den første platform af sin art inden for sundheds- og plejesektoren, og har til formål at skabe en forbindelse imellem personer med innovationsprojekter og personer, som ønsker at støtte projekterne med økonomiske midler og/eller kompetencer.

 

Booomerang.dk
Dansk crowdfundingplatform som arbejder for at sikre, at talenter og gode idéer ikke bliver overset, og stimulere og støtte talentpuljen inden for iværksætteri, kunst og kultur, så Danmark i fremtiden kan leve af innovation og den gode idé.
Der er mulighed for at oprette et crowdfundingprojekt i kategorien “social innovation”.

 

BetterNow
BetterNow er en crowdfundingprotal, som blev oprettet januar 2011 af to ildsjæle, Martin Bjergegaard og Bent Haugland. Virksomheden arbejder efter en vision om at gøre en forskel for verden sammen med alle andre, så den givende gerning bliver noget alle oplever som en del af deres egen hverdag.

 

Kickstarter
Kickstarter, der startede i 2009, er en af verdens største fundingplatforme for kreative projekter. Platformen er ikke specielt rettet mod sociale- og samfundsnyttige projekter, men hvis ens projekt inden for det kreative område (film, musik, teater ……) kan man sagtens anvende platformen til at rejse penge.

 

Indiegogo
Indiegogo hjælper enkeltpersoner, grupper og non-profits med at rejse penge online for at kunne realisere deres ideer. Platformen er ikke specielt rettet mod sociale- og samfundsnyttige projekter, men hvis ens projekt inden for det kreative område (film, musik, teater ……) kan man sagtens anvende platformen til at rejse penge.

 

Lincoln Martins liste over crowdfunding sites for socialøonomiske virksomheder
L
incoln Martin har sammensat denne meget store liste over cwowdfunding-sites, der er specielt aktuelle for socialøkonomiske virksomheder og NGO´er.

 

 

Priser og konkurrencer

Netværksprisen
Prisen uddeles til tre virksomheder, der via konkrete initiativer har vist, at deres sociale ansvar er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner. Formålet er at fremhæve de gode initiativer, erfaringer og resultater, der skabes, når en virksomhed eller person påtager sig et socialt ansvar – til gavn og inspiration for andre virksomheder i det danske erhvervsliv i deres videre arbejde med det sociale ansvar.

 

FOSIA
FOSIA er Danmarks største case competition i social innovation for studerende. konkurrencen foregår hvert forår på Aarhus Universitet.

 

DANSIC
DANSIC er (siden 2011) en årligt tilbagevendende idékonkurrence, hvor man har mulighed for at prøve sin samfundsforbedrende ide af. Det foregår i København hvert forår.

 

Social Enterprise Programme

Social Enterprise Programme er et gratis konkurrenceforløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne skal arbejde med at omsætte gode socialt orienterede idéer i praksis. Der er finale hvert år i maj måned. Programmet køres i Danmark af Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise.
Vinderne af den danske finale deltager efterfølgende i den europæiske finale.

 

Venture Cup Idea Competition
Venture Cup Idea Competition er for alle startups gode forretningsidéer. Konkurrencen har priser i 6 kategorier, hvoraf den ene er ”Social Entrepreneurship”.

Venture Cup Idea Competition afholdes i samarbejde med Aalborg Universitet, Copenhagen Business School (CBS), Roskilde Universitet, DTU Danmarks Tekniske Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

 

The Global Social Venture Competition
The Global Social Venture Competition is the largest and oldest student-led business plan competition providing mentoring, exposure, and prizes for social ventures from around the world. The mission of the GSVC is to catalyze the creation of social ventures, educate future leaders and build awareness of social enterprises. The competition supports the creation of real businesses that bring about positive social change in a sustainable manner.

 

the Dell Social Innovation Competition
The University of Texas and Dell are looking for college students from around the world who want to improve areas of critical human need through innovation.
Providing a vehicle for taking student innovations from idea to reality, Dell’s Social Innovation Competition is a real-world exercise for perfecting your skills in:
Project/business plan development, Pitching ideas to investors , Building resource networks.

 

Global Social Entrepreneurship Competition – Ved Foster Global School Business Center
Global Social Entrepreneurship Konkurrence (GSEC) er en førende international social venture-konkurrencen, hvor tværfaglige studerende hold fra hele verden foreslå kreative og kommercielt levedygtige virksomheder med henblik på at mindske fattigdommen i udviklingslandene.

 

Social Entrepreneur of the Year
The Schwab Foundations konkurrence om at blive årets sociale entreprenør, hvor vindere også får adgang til at deltage i Schwabs netværk.

 

Social Entrepreneurs Ireland Awards
Social Entrepreneurs Ireland udvælger hvert år de  8 irske sociale entreprenører, der har potentiale til at skabe den størst mulige positive, sociale forandring.

 

FERD Award for Social Entrepreneurship
Den norske industri- og finans koncern FERD´s priskonkurrence. Ferd ønsker med prisen at motivere flere til at blive sociale entreprenører og støtte dem der allerede er i gang. De nominerde til prisen hædres med 50.000 norske kroner hver og vinderen af  “Årets sosiale entreprenør” får en halv million norske kroner til at udvikle sit projekt.

 

Asia Social Innovation Award
Asian Social Innovation Award konkurrencen er lanceret for at booste socialt entreprenørskab i Asien. Konkurrencen har kørt hvert år siden 2008.

 

The European Social Innovation Competition
The European Social Innovation Competition has been organised since 2012 in memory of Diogo Vasconcelos. It is a €150,000 challenge prize by the European Commission for the three best ideas to help ensure everyone in Europe benefits from the opportunities created by technological change.

 

Hult Prize
Hult Prize er verdens største konkurrence i socialt entreprenørskab for studerende. Hult Prize Foundation, der står bag prisen, er en non-profit organisation, der arbejder for at hjælpe og styrke den næste generation af sociale iværksættere. Prisen opfordre unge studerende, forretningstalenter til at konkurrere i teams om at løse nogen af verdens største udfordringer ved at komme med ideer til bæredygtige virksomheder. Vinderprisen er på 1 million dollars.

 

Aktuelle medier, bøger, magasiner og rapporter

 

Mandag Morgens nationale strategi for socialt iværksætteri
Innovationsrådet og Mandag Morgen har udarbejdet en national erhvervsstrategi for socialt iværksætteri.

 

Socialt entreprenørskab – GEM antologi 2009

 

Beyond Profit
Beyond Profit, a new social enterprise magazine, presents the stories, people and ideas behind these innovating social ventures by bringing you first-hand insights and expert commentary.

 

Stanford Social Innovation Review
Et amerikansk magasin med strategier, værktøjer og ideer til nonprofit organisationer, og socialt ansvarlige virksomheder.

 

Pioneers Post
Pioneers Post delivers the news and sets the agenda for the new wave of responsible business leaders and social entrepreneurs. The aim of the magazine is to create intelligent and engaging content through news, analysis, comment, profiles, debate, specialist reports, the Pioneers Post Business School and magazines own online TV and podcast channels.

 

Alliance Magazine
Alliance Magazine aims to facilitate the exchange of information and ideas among philanthropists, social investors and others working for social change worldwide in order to maximize the impact of funding for social development.

 

so/creatie
so/creatie is an online magazine about social entrepreneurship in The Netherlands and a ‘çoncept agency’ that develops concepts, both commisioned and on the organsiations own initaitive, to accelerate social entrepreneurship in The Netherlands.

 

Social Enterprise
Through a monthly magazine and online service, the mission of Social Enterprise is to bring together the huge range of individuals and organisations in the social enterprise movement in a space where they can learn about and inspire one another – and tell the rest of the world what they’re missing. It is published by London Fields Publishing Ltd.

 

Social Enterprise Journal
Social Enterprise Journal is available as part of an online subscription to the Emerald Business, Management & Strategy eJournals Collection – See more at: http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=sej#sthash.iWqcSE1f.dpuf

 

The Stanford Social Innovation Review
Magasin med bl.a. strategier og ideer til nonprofit organisationer og socialt ansvarlige virksomheder. Man kan tegne abbonement på magasinet, men på hjemmesiden er der også adgang til gratis artikler, podcasts mm..

 

YES Magasin
Amerikansk magasin som ser de største problemer vi står overfor fra nye og mere bæredygtige vinkler og forsyner læserne med visioner og værktøjer til at skabe en sund planet og levende lokalsamfund. Man kan tegne abonement, finde artikler og man kan også tilmelde sig et gratis nyhedsbrev på hjemmesiden.

 

SEE Change Magazine
SEE Change Magazine is Canada’s first publication for and about social enterprise and entrepreneurship. Much like other entrepreneurial endeavours, it was created in response to a need – the need to spread the word about an important business movement that has the capacity to change the way we live and engage with our communities. – See more at: http://www.seechangemagazine.com/about-us/who-we-are#sthash.wYVw7QhG.dpuf

 

Worldchanging
Worldchanging.com er en nonprofit medieorganisation hovedsæde i Seattle, WA, der omfatter et globalt netværk af uafhængige journalister, designere og tænkere, som dækker verdens mest innovative løsninger på klodens problemer, og inspirere læsere rundt om i verden med historier om nye værktøjer, modeller og ideer til opbygning af en lys grøn fremtid.

 

Audeamus
Audeamus covers the world of social entrepreneurship, international development, global philanthropy, social enterprise and corporate social responsibility. Blog
Social ROI: A Social Entrepreneurship Blog – http://socialroi.com
A blog about how social entrepreneurship is making this world a better place.

 

Alternativ beskæftigelse og integration af socialt udsatte grupper – erfaringer fra Danmark og Europa
Lars Hulgård, Lise Bisballe, Linda Lundgaard Andersen & Roger Spear, CSE Publications 02:08. Center for Socialt Entreprenørskab. Lavet for Rådet for Socialt Udsatte.
Her stilles bl.a. spørgsmålet: Kan alternative arbejdspladser på specielle vilkår fungere som et godt middel til integration af socialt udsatte?

 

Velfærdens iværksættere
En dansk strategi for socialt iværksætteri.
Mandag Morgens danske strategi for socialt iværksætteri, der skal bane vej for flere, mere effektive og mere innovative sociale iværksættere, der udtænker innovative løsninger på velfærdssamfundets udfordringer.

 

Pengevirke
er Merkurs nyhedsmagasin, der opdaterer og orienterer kunder og interesserede i økologi, klima og etisk investering. Mange artikler berører indirekte og direkte socialt entreprenørskab.

 

 

Video, TV, audio, radio klip, blogs og magaziner om socialt entreprenørskab

 

Monitor på ITV OJ om SED
ITV OJ´s debat program Monitor nr. 7. 2015. I programmet fortæller Per Bach om Sociale Entreprenører i Danmark.

 

Socialøkonomisk Virksomhed – Erfaringer med opstart og drift af socialøkonomisk virksomhed
I videoen fortæller Brian Sørensen, direktør for Café Kaffegal og Økogal og Kate Horslund fra Soulshine i Aarhus, om deres erfaringer med at starte og drive socialøkonomisk virksomhed.
Video er produceret i forbindelse med Projekt ”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”, som er iværksat under Erasmus+ programmet og er medfinansieret af EU. Produceret af Sociale Entreprenører i Danmark 2015 

 

Bæredygtig ledelse
Forelæsning af Professor Steen Hildebrand på Danskernes Akademi.

 

D2R – den anden radio(3. september 2011)
Hvad betyder “socialt entreprenørskab” og hvordan hænger det sammen med frivilligt arbejde? Lederen af Center for Socialt Entreprenørskab, Linda Lundgård Andersen fortæller om nye perspektiver på velfærd og skabelse af anderledes, sociale virksomheder. Kristina Grosmann Due og Anne Eggen har tilrettelagt.

 

Radioudsendelse om kultur og kunst og socialt entreprenørskab
I P1 udsendelsen “Kunstnere i den gode sags tjeneste” fortæller Lars Hulgård om socialt entreprenørskab, hvor kunstnere og organisationer arbejder sammen.

 

Social Innovation Conversations
Her findes audio forelæsninger, paneldiskussioner, lyd interviews og konference optagelser om social forandring. Man kan bl.a. downloade uddannelses-podcasts om social entrepreneurship, miljømæssig bæredygtighed, filantropi, virksomhedernes sociale ansvar, ansvarlige investeringer.

Green Marketing TV
is the business channel for green and social entrepreneurs, entrepreneurs who care about people, profits, and the planet.
Green Marketing TV wants to empower green & social entrepreneurs by providing them with the tools they need to succeed.
On the website there is inspiring news, insightful interviews, information on how to start & manage a social business, as well as tutorials on how to use the Internet for social change.

MakeChangeTV
MakeChangeTV is a Web-TV platform for social innovation and sustainability with video contents from both MakeChangeTV and our independent contributors.
On “Series” you will see Web-TV episodes produced by MakeChangeTV. The main show is called “BonVoyage”. The purpose of the show is to bring you insights and knowledge about innovative and sustainable social projects around the world. MakeChangeTV also cover different events about sustainability lifestyle and development trend within the field of social entrepreneurship.

Social Enterprise Buzz
Social Enterprise Buzz is the first media platform dedicated to social enterprise news, covering developments around the world on those devoted to solving the world’s most pressing problems in education, environmental threats, food, healthcare, and human rights, to name a few.

Samfunnsinnovatørene
Norsk blok om socialt entreprenørskab

 

SEE Change Magazine
SEE Change Magazine er Canada’s første digitale magasin for og om socialøkonomiske virksomheder og socialt entreprenørskab. Det er stiftet i 2009.

 

DUTIEE
Er en webplatform som bringer nyheder og artikler om sociale forbedringer.

 

Social Design & Entrepreneurship
Blog om de nye tendenser indenfor Social Entreprenørskab, med anvendelse af Design Thinking som metode. Her er links til relevante sites, samarbejdspartnere m.v.

 

 

Socialøkonomiske virksomheder

 

Flere steder i landet
Huset Venture
 (RSV)
Socialøkonomisk virksomhed der bl.a. har mange handicappede ansatte i flex- og skånejobs.
Huset Venture har afdelinger i Viby J, Haderslev, Ringkøbing, Nr. Sundby og Ballerup.

 

Glad Fonden (RSV)
Glad Fonden er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Ringsted, Aabenraa, Esbjerg, Vejen og Kolding. Udover Glad Fagskole, der udbyder en 3-årig STU, driver Glad Fonden virksomheder inden for medier, teater, zoologisk have, køkken og service. Alle virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Glad Fonden tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende.

 

Blindes arbejde (RSV)
Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond – stiftet i 1929. Fonden er samtidig en landsdækkende produktionsvirksomhed ledet af direktør Kristin Espedal. Fondens hovedformål er at beskæftige blinde og svagsynede personer indenfor fremstilling af håndgjorte børster og koste, vævning, håndfletning af kurve og stolesæder samt butiksarbejde. Blindes arbejde har afdelinger i København, Aarhus, Horsens og Odense.

 

4plus
4plus er en socialøkonomiske virksomhed der hjælper udsatte ved at tilbyde arbejde eller frivilligjob – og ved at skaffe penge til at hjælpe udsatte.
4plus er etableret af Blå Kors Danmark men drives som selvstændige virksomheder, der efter en indkøringsperiode skal være økonomisk selvbærende. De tre første afdelinger ligger i Midtjylland (Herning), Sydjylland (Vorbasse) og Sønderjylland (Aabenraa) – men man vil meget gerne udbygge til flere byer.

 

TUC Socialøkonomisk Virksomhed ApS (Tørring UddannelsesCenter) (RSV)
TUC Socialøkonomisk Virksomhed har som formål at skabe beskæftigelse for udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet således, at denne gruppe bliver opkvalificeret med en helhedsorienteret indsats, og kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Virksomheden har hovedsæde i Tørring i Midtjylland og har afdelinger i Aabenraa, Horsens, Vejle, Fredericia, Hedensted, Holte og København.

 

AktivIndsats ApS (RSV)
AktivIndsats ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der yder specialrådgivning til kommuner vedr. arbejdsmarkedsindsatsen, med beskæftigelsesmæssigt fokus på inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. AktivIndsats ApS har afdelinger i København, Vig, Holbæk, Roskilde og Kastrup.

 

Virksomhedsporten A/S  (RSV)
RSV Virksomhedsporten A/S har afdelinger i Ikast, Svendborg, Kolding, Kerteminde, Tønder og Odense. Virksomheden er underleverandør indenfor service, industri, upcycling og logistik. Hvor andre ser en lukket dør, ser virksomheden muligheden for at åbne en port. Det gør RSV Virksomhedsporten ved at arbejde visionært og innovativt med at skabe nye arbejdspladser for mennesker med særlige vilkår, både i egne afdelinger og i virksomhedens store netværk af private samarbejdspartnere. Virksomheden har nu nået de første 100 arbejdspladser for medarbejdere på særlige vilkår og ser frem til at skabe den næste 100.

 

DropUd (RSV)
DropUd er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med intensiv aktivering, misbrugsbehandling til voksne samt misbrugsbehandling/ dagtilbud til unge mellem 14-18 år. DropUd har fire afdelinger beliggende i henholdsvis Køge, Taastrup, samt på Statsfængslet Søbysøgård og Statsfængslet Ringe på Fyn.

 

Jobbanken
Jobbanken er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Aarhus og Herning, som har en vision om at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder struktureret og målrettet mod en succesfuld integration og et aktivt arbejdsliv for denne gruppe mennesker gennem et flerstrenget koncept.

 

Tella Consultants IVS (RSV)
Tella Consultants er en socialøkonomisk integrations-virksomhed der udfører services inden for tolkning/oversættelse, mentorkorps og kulturformidling, samt undervisning, der bidrager til integrationsprocessen. Virksomheden har afdelinger i København og i Tranbjerg ved Aarhus.

 

Contra (RSV)
Contra er en af landets førende aktører inden for beskæftigelsesindsatsen. Virksomheden har 60 medarbejdere og har afdelinger i København, Århus og Frederikssund. Siden 2016 er Contra registreret som socialøkonomisk virksomhed, hvor overskud reinvesteres til gavn for socialt udfordrede, i et beskæftigelses-, sundheds- og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond (RSV)
Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed og erhvervsdrivende fond med ekspertise i arbejdet med udsatte ledige. Virksomhedens formål er at bane vejen til et liv med job og uddannelse for de udsatte ledige i Danmark. Væksthuset samarbejder med jobcentre over hele Danmark, og har afdelinger i København, Odense, Viborg og Horsens.

 

Social Foodies
Social Foodies er en socialøkonomisk virksomhed, som hjælper socialt udsatte gennem relevante projekter både i Afrika og Danmark. Virksomheden sælger bla. is, chokolade og nødder og for at skabe overskud til investering i projekter, som sikrer uddannelse og arbejdspladser. Virksomheden involverer sig i hele værdikæden fra små bøndernes arbejde til de færdige produkter. 
Social Foodies´ har butikker beliggende på Frederiksberg og Østerbro samt i Lyngby, Hellerup, Ordrup, Vedbæk og i Aarhus. 

 

 

København

Place de Bleu
Place de Bleu er en systue hvor etniske minoritetskvinder tilbydes opkvalificering indenfor syning og andre håndarbejdsteknikker såsom strik, hækling og broderi. Endvidere får kvinderne undervisning i arbejdsmarkedsdansk. Efterfølgende tilbydes kvinderne ansættelse på fleksible vilkår. Place de Bleu bliver på sigt en socialøkonomisk virksomhed.

 

Kofoeds Skole i København
Kofoeds Skole i København har siden 1928 hjulpet arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Det gør Kofoeds Skole bl.a. gennem værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning og praktisk hjælp

 

Comeback (RSV)
Comeback er en innovativ, professionel socialøkonomisk virksomhed, der hjælper marginaliserede unge mænd i alderen 16-35 år til at tage ansvar for egen, andres og samfundets udvikling. Det kan være på en uddannelse, i et job eller i en virksomhed, som vi starter sammen.

 

Foreningen Hus Forbi (RSV)
Hjemløse avis Hus Forbi er en socialøkonomisk virksomhed i KØbenhavn med et dobbelt formål: 1) At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne. 2) At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Indholdet i Hus Forbi produceres af både socialt udsatte og professionelle freelancejournalister og fotografer.

 

Incita (RSV)
Incita er socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked – ikke blot ved at tale om det, men ved at levere det. Incita, der er det tidligere revacenter i København, beskæftiger i dag cirka 90 medarbejdere: psykologer, socialrådgivere, læge, konsulenter med speciale i det rummelige arbejdsmarked, konsulenter med speciale i uddannelse.

 

Send flere krydderier
Send flere krydderier i København er en cateringvirksomhed der producerer lækker, anderledes og økologisk mad til virksomheder og privatpersoner. Virksomheden har til formål at skabe arbejdspladser og integrere etniske minoritetskvinder langt fra arbejdsmarkedet på det danske arbejdsmarked.

 

Amager Skovhjælpere
Amager Skovhjælpere er en socialøkomomisk virksomhed på Vestamager. Virksomheden beskæftiger sig med naturpleje, anlægsarbejde, dyrehold og publikums service. Det er en rummelig arbejdsplads, som inkludere mennesker, der af forskellige årsager befinder sig på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

 

SocialGoodStories
SocialGoodStories er et dansk initiativ, som arbejder for at finde produkter fra hele verden, der kombinerer høj kvalitet med en unik fortælling om socialt engagement.
Her kan man købe gaver af høj kvalitet og samtidig tage et socialt ansvar.
Læs portræt af SocialGoodStories: Klik her!

 

ACTIONTANK
ACTIONTANK er en socialøkonomisk designvirksomhed, der hjælper organisationer med at skabe sociale og miljømæssige forandringer gennem nye produkter, services og strategier.

 

Socialøkonomisk cykelkompagni (RSV)
Socialøkonomisk cykelkompagni er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som driver virksomhederne Cykelven og Buddha Bikes
Cykelven Cykelven vil gøre det lettere at være cyklist i byen, ved at tilbyde ansatte på udvalgte arbejdspladser reparationer i arbejdstiden. Virksomheden arbejder via cykelfremme for et grønnere miljø, mere sundhed og glæde i hverdagen og skønnere byer. Cykkelven reinvesterer sit overskud, men bruger også mange midler på Afrikanske engagementer. Virksomheden ligger i København Ø.
Buddha Bikes
Buddha Bikes i København Ø er en socialøkonomisk virksomhed, som reparerer og sælger billige brugte cykler og skaber arbejdspladser til kriminalitetstruede unge.

 

Givrum.nu
Givrum.nu rådgiver ejere af tomme bygninger i administrative og praktiske problemstillinger forbundet med at tage bygninger i brug til mere eller mindre midlertidige aktiviteter. Virksomheden fungerer desuden som bindeled mellem ejere af tomme bygninger og brugere, der mangler plads. Givrum.nu samarbejder med alle, der har interesse for området, heriblandt kommuner, ejendomsselskaber, foreninger og virksomheder. Virksomheden ligger i København.

 

Allehånde
Allehånde er et socialøkonomisk cateringfirma, der give døve en mulighed for at komme i praktik eller arbejde inden for restaurationsbranchen.
Allehånde driver også Allehånde Café i København S.
Læs portræt af Allehånde: Klik her!

 

LOGIK & CO (RSV)
LOGIK & CO er et prisbelønnet københavnsk byggefirma, som laver alt fra ophængning af hylder til totalrenoveringer.

 

Props & Pearls
Sundhedslounge for kvinder, der har særlige behov for hjælpemidler og rådgivning.

 

SPECIALISTERNE
Specialisterne er en socialøkonomisk virksomhed, som skaber jobmuligheder for mennesker med autisme og lignende udfordringer.

 

Muhabet
Værested for psykisk syge indvandrere på Vesterbro i København.

 

Fødevarebanken RSV)
er en non-profit humanitær organisation, hvor godt 35 frivillige medarbejdere er med til at videredistribuere overskudsfødevarer fra samarbejdspartnere i fødevarebranchen til en lang række hjælpeorganisationer i København.

 

Københavns Madhus (RSV)
Københavns Madhus er en socialøkonomisk virksomhed Vi arbejder for en bæredygtig, sund og livsglad spisekultur i det offentlige rum.

 

Café Exit
Café Exit i Saxogade 5 er en café på Vesterbro i København er en aktivitet under foreningen Exit, der arbejder for indsatte og ex-indsatte.

 

Baisikeli
Baisikeli er en socialøkonomisk virksomhed, der leverer cykeludlejning og cykelrelaterede oplevelser i København. Baisikeli blev tildelt FDBs Socialøkonomiske årspris 2009.

 

Cafe Retro
Cafe Retro var en nonprofit café i København, hvor overskuddet blev brugt til humanitære projekter i tredjeverdenslande.Virksomheden ophørte i 2017.

 

Media Now
Media Now var en københavns socialøkonomiske virksomhed indenfor webudvikling, brugervenlighed og grafisk design.
Virksomheden lukkede i juni 2016.
Media Now drev også portalen Køb Socialt DK, som fortsat  vil væretilgængelig.

 

Schwung
Schwung er en socialøkonomiske virksomhed på Nørrebro, som har specialiseret sig i TV-produktion, oversættelse og tolkning på tegnsprog. Virksomheden beskæftigre døve og har som formål at skabe mulighed for at døve får adgang til flere informationer.

 

Jobberiet
Jobberiet er et socialt initiativ under Center Nørrebro, der er en enhed under socialpsykiatrien i Københavns Kommune. VIrksomheden ønsker at  give udsatte borgere mulighed for aktivt medborgerskab gennem engagerende og bæredygtige produktionsopgaver i en socialt orienteret virksomhed. Jobberiet er i første omgang en virksomhed etableret i regi af Center Nørrebro, men det klare klare mål er at etablere en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, når omsætningen tillader det.

 

HKI – Hans Knudsen Instituttet (RSV)
HKI – Hans Knudsen Instituttet HKI er en socialøkonomisk virksomhed med selskabstype som en erhvervsdrivende fond. Alle midler, som genereres gennem virksomheden, anvendes til metodeudvikling og øget indsats for at give alle mennesker en plads på arbejdsmarkedet.
Virksomhedn arbejder med mennesker med komplekse problemstillinger, hvor en manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er kombineret med andre problematikker i forhold til bolig, misbrug, økonomi eller andet.

 

Multitaske
Multitaske var en socialøkonomiske virksomhed beliggende på Nørrebro i København, som producerer tasker af cykelslanger.
Læs portræt af Multitaske: Klik her!

KlarKurs
KlarKurs arbejder med social inklusion i forhold til arbejdsmarkedet. Overskuddet fra virksomheden bruges bl.a. til drift af ‘Café Sygemeldt’ og til højskoleophold for sygemeldte. Virksomheden ligger i København.

 

mormor.nu
mormor.nu er en strikkevirksomhed på Frederiskerg som beskæftiger langtidsledige og udsatte kvinder. Virksomheden sælger hjemme- og maskinstrik til hele verden.

 

Plyssky
Plyssky er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiskberg, som støtter Mødrehjælpen og Home-Start (internat, hjælpeorganisationer til småbørnsfamilier). Det er Danmarks eneste web-shop med upcyclet og brugt børnetøj.

 

Foreningen Det Europæiske Hus (RSV)
Foreningen Det Europæske Hus er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, som gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan, virker for integration af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet som alternativ til anbringelse på institutioner.

 

LivaRehab (RSV)
LivaRehab er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg og det første nordiske rehabiliteringscenter, der rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå pga. seksuelle overgreb og kønsrelateret vold og undertrykkelse og har komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør at de er langt uden for arbejdsmarkedet. Liva driver også LivaCreation, der er en RSV-godkendt socialøkonomisk designvirksomhed, der producerer og sælger interiørprodukter.

 

Caféen Cadeau
Caféen Cadeau er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, der drives af Frederiksberg Integrationsforening (FIF) og Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Overskuddet af driften går til humanitære og integrationsprojekter i ind- og udland. Café Cadeau danner ramme for et Drop-in-Center, med formålet at tilbyde nydanskere rådgivning på områder som økonomi, jura og sundhed samt at give mulighed for fortrolige individuelle samtaler.

 

Godt i Gang (RSV)
Godt i Gang er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg hjælper danskerne med at få arbejdet fra hånden, og får flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Virksomheden ønsker at få så mange flygtninge som muligt ud på arbejdsmarkedet – så hurtigt som muligt.

 

All Ears TM
All Ears er en virksomhed med en mission om at levere Danmarks bedste fundraising ydelser ved at uddanne og ansætte mennesker med synshandicap.

 

Bybi (RSV)
Bybi er et københavnsk projekt som kombinere biavl med hjælp til socialt udsatte. ByBi vandt Socialøkonomisk Årspris i 2013.

 

YouMe Shopping 
er en 100 % non-profit forening drevet af frivillige, hvis formål er at samle penge ind til danske hjælpeorganisationer.
Gennem YouMe Shopping kan man købe kvalitetsvarer med attraktive rabatter – samtidig gør en del af beløbet automatisk til et velgørende formål.
YouMe Shopping donerer 75 % af alle indtægter til danske hjælpeorganisationer. De sidste 25 % går til at drive foreningen.

 

Help2HelpPilot
Help2HelpPilot er en anmeldelses- og jobportal for frivilligt arbejde. Help2helpPilots vision er at fremme frivilligheden i det danske samfund ved at nedbryde de barrierer, som foreninger, organisationer, selvejende institutioner og frivillige oplever.
Læs portræt af help2help: Klik her!

 

E-BRO
Den socialøkonomiske virksomhed E-BRO udvikler software til beskæftigelsesindsatsen.VIrksomhedens formål er at øge borgerens medproduktion omkring egen sag og skabe mulighed for et meningsfuldt arbejde selvom der er behov for flere pauser eller en fleksibel medmenneskelig tilgang.

 

tiny gardens
tiny gardens er en socialøkonomisk virksomhed, der producerer og sælger vindueshaver. Virksomhedens formål er at give alle mennesker muligheden for at dyrke sin egen mad og opleve glæden herved samt at bidrage til at skabe arbejdspladser til folk, der står udenfor det normale arbejdsmarked.
Tiny gardens tilbyder en gennemtænkt og æstetisk løsning, der er udviklet på et bæredygtigt grundlag i alle henseender, som tager afsæt i genbrug, økologi samt social ansvarlig produktion og arbejdskraft.

 

Jobrotationsservice
Jobrotationsservice er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at skaffe ledige tilbage på arbejdsmarkedet, og synliggør værdien af vedvarende kompetenceudvikling for de virksomheder, som Jobrotationssercice samarbejder med.

 

2ACT
Er en socialøkonomisk virksomhed med base i Urbanplanen i København S. Virksomheden vil gerne vinde licitationer i forhold til trappevask og rengøring i Urbanplanen og vil på sigt forsøge at skabe flere arbejdspladser til arbejdsløse i området.

 

Commerce & Culture
Commerce & Culture er en københavnsk socialøkonomisk virksomhed, som forbinder kreative mennesker fra den sydlige halvkugle med et globalt marked med det formål at forbedre deres muligheder væsentligt.

 

Center for Konfliktløsning
Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og en socialøkonomisk virksomhed (non-profit) beliggende på Frederiksberg.

 

Gadens Stemmer (RSV)
Gadens Stemmer er en socialøkonomisk virksomhed i København for mennesker, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. Gadens Stemmer tilbyder guidede byvandringer/kanalrundfarter og foredrag med fokus på guidens personlige historie fra et liv på kanten af samfundet.

 

FDC PLUS
FDC PLUS er en event og rådgivningsvirksomhed, der aktivt arbejder socialt innovativt med netværksstrategier i nytænkende partnerskaber, som imødekommer sociale udfordringer hos udsatte børn og unge i alderen 6-30 år.

 

Horisont-amba
Horisont-amba er en socialøkonomisk virksomhed i København, der har til formål at understøtte skabelse af arbejdspladser for marginaliserede mennesker. Virksomheden fungerer som videns- og udviklingsfacilitatorer inden for socialpædagogisk, socialpsykiatrisk og omsorgsarbejde ledelse og organisationsudvikling og projektledelse.

 

Rub & Stub (RSV)
Rub & Stub er en socialøkonomisk madkulturvirksomhed i København, der kombinerer teori og praksis for at skabe en mere bæredygtig madkultur og for at styrke sociale (mad)fællesskaber.

 

Frugtplukkerne
Frugtplukkerne er en socialøkonomisk virksomhed i København med en vision om at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked, der giver bedre job- og uddannelsesmuligheder for sårbare unge mellem 18 og 30 år. Virksomheden arbejder for at udnytte den overskudsfrugt, som hvert år går til spilde i de danske haver, til most og andre produkter. Derfor har virksomheden kontakt med over 150 haver på Amager, som er æbledonorer, når deres træer bærer frugt.

 

Kompostbudene
Kompostbudene er et grønt socialøkonomisk initiativ i København, der sætter fokus på nogle af de sociale udfordringer i samfundet som ledighed i blandt socialt udsatte. Kompostbudene har en vision om at gøre kompostering let og tilgængelig og ikke mindst sjovt for mennesker i byen og tilbyder i den forbindelse boligforeninger, etageejendomme og institutioner om at få hjælp til at komme i gang med affaldssortering af husholdningsaffaldet, kompostering, vedligeholdelse og hjælp til at bruge komposten lokalt.

 

Hotweb
Hotweb er en socialøkonomisk virksomhed i København, der tilbyder hosting.

 

Commerce & Kultur
Commerce & Kultur er en social virksomhed i København, der forbinder kreative mennesker fra det globale syd til det globale marked. Virksomheden samarbejder med udvalgte partnere og arbejde med en række projekter, der skal stimulere indkomstskabelse og fremme interkulturel dialog.

 

Pilot Film
Pilot Film er et produktionsselskab og en socialøkonomisk virksomhed i København, og flere af virksomhedens projekter, har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål og er “non-profit” projekter for Pilot Film, hvor et evt overskud vil blive geninvesteret i formålet/virksomheden.

 

Fountain House
Fountain House er et rehabiliteringstilbud til mennesker fra 18-60 år med psykiske problemer i København. Stedet tilbyder psykisk sårbare borgere et sted, hvor de kan genfinde og udvikle deres evner og ressourcer i deres helt eget tempo ved at indgå i en meningsfuld hverdag med fokus på uddannelse, arbejde og netværksrelationer, men der er i høj grad også fokus på sociale aktiviter.

 

WeShelter
WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden 1893. Indtil december 2014 hed virksomheden “Missionen blandt Hjemløse”. Virksomheden består af herbergene Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover drives værestederne Amadeus, Pegasus, Projekt Offside, Værestedet i Sydvest og NABO-center Amager.

 

Plan B
Plan B er en privat socialfaglig organisation i Valby, som siden 1999 har arbejdet med og i familier med en bred vifte af udfordringer, samt marginaliserede og utilpassede unge, der ikke kan rummes i det etablerede system. Plan B hjælper også kommunerne med at løfte den sociale opgave til gavn for samfundet.

 

Hellebro
Hellebro er en non-profit forening og et værested for unge hjemløse i Valby, som også indeholder en socialøkonomisk del, hvor unge hjemløse skal styre udlejning af lokaler mm.. Hellebro skal efter planen også indeholde kontorhotel, ungdomsboliger og herberg.

 

Bike & Bloom
Bike & Bloom er en socialøkonomisk virksomhed i Valby, som tilbyder flygtninge en vej ind på det danske arbejdsmarked.
Virksomheden har et stort blomsterværksted på det gamle grønttorv i Valby og sælgere buketter via mobilt gadesalg fra virksomhedens ladcykler i Kbh. og på Frederiksberg. Virksomhedens overskud bruges til at skabe nye arbejdspladser, indkøb af ressourcer samt opkvalificering af de ansatte.

 

Det Sociale Vaskeri (RSV)
Det Sociale Vaskeri er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, hvis overskud støtter Kirkens Korshærs sociale arbejde, såsom varmestuer, herberger, samt meget mere.

 

Halmøhus
Halmøhus i København tilbyder familiebehandling til afsonere og deres familier for at forebygge sociale problemer og den negative sociale arv hos de dømtes børn. Ligeledes støttes familierne i inklusion i samfundet.

 

SydhavnsCompagniet
SydhavnsCompagniet i Sydhavnen i København har som formål at sikre sociale- og beskæftigelsesfremmende lokale indsatser samt at arbejde for at fremme netværksopbygning og aktivt medborgerskab blandt udsatte borgere i lokalområdet.

 

Cirkelines Æske
Cirkelines Æske er en genbrugsbutik der henvender sig til børn fra 0 – 14 år. Overskuddet fra Cirkelines Æske går til at hjælp hjemløse og misbrugere på fode igen.

 

One Funky Furniture
One Funky Furniture producerer konceptdesignede møbler, som specialfremstilles efter kundens ønsker og behov. Virksomheden tager socialt ansvar ved at  anvende genbrugstræ og ved at give en chance til mennesker, som ellers har svært ved at passe ind på arbejdsmarkedet.

 

I tråd med verden (ITMV)
“I tråd med verden” er startet i 2010 af KEA – Københavns Erhvervsakademi og Dansk Røde Kors som et integrationsprojektet, men visionen er at skabe en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder i Danmark. ITMV fungerer som et produktionsværksted for virksomheder, designere og kunstnere, der ønsker at få tilgang til gamle håndarbejdsteknikker som strik, hækling og broderi.

 

Huset DeltagerDanmark
Huset DeltagerDanmark i København er etableret som 100% uafhængig og selvstændig socialøkonomisk konsulent-, rådgivnings- og undervisningsvirksomhed. Virksomheden er startet af en række medarbejdere med en fortid i Tænketanken Cevea.

 

Ligaia (Registreret Socialøkonomisk Virksomhed)
Ligaia er en socialøkonomisk virksomhed i København og et website, hvor man kan donere til/investerer i en bæredygtig fremtid ved at støtte indsatser i forhold til f.eks. fattigdom og klimaeffek.

 

Fritidsakademiet (FRAK) (RSV)
Fritidsakademiet er en socialøkonomsik virksomhed i København, som arbejder for på at give unge på kanten af samfundet en vej ind på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder tæt sammen med kommunale samarbejdspartnere om at brobygge unge til faste fritidsjobs.

 

LevAs Aps
LevAs er en privat socialøkonomisk virksomhed i København, der af kommunerne hyres til at tilrettelægge mentorordninger, bo-tilbud, § 107, § 104, ressourceforløb og ungdomsuddannelse (STU) til unge med udfordringer inden for autismespektret, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser. Virksomheden har bl.a. Mediehus, Kreativ Butik og en Café.

 

Fryshuset Danmark (RSV)
Fryshuset Danmark er en non-profit organisation i København, der arbejder med unge, som gerne vil forandre og forbedre deres egen livssituation og forandre verden gennem deres passioner. Fryshuset Danmark er en del af Fryshuset, som er Nordeuropas største ungdomsorganisation. Fryshuset består i dag af 50 socio-økonomiske virksomheder og 6 aktivitetshuse i Sveriges største byer, samt afdelingen i Danmark.

 

SIVIL (RSV)
SIVIL er et socialøkonomiske kommunikationsbureau i København, som ønsker at skabe værdi for samfundet ved at opdyrke nye, sociale og bæredygtige løsninger på samfundets udfordringer.

 

Nørrebro Spisehus (RSV)
Nørrebro Spisehus er en socialøkonomisk virksomhed, hvor der skabes nye inkluderende arbejdspladser, overenskomster overholdes og en del af overskuddet går til socialt arbejde i lokalområdet. Ambitionen er at social bevidsthed, kulturelle og positive oplevelser samt god mad er i højsædet.

 

MadMobilen
MadMobilen er en socialøkonomisk virksomhed i Tingbjerg ved Købehavn, hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk laver mad fra fjerne himmelstrøg, som sælges som streetfood til gadefester og andre events og som catering til større arrangementer.

Impact Roasters
Hos Coffeeprint-impact roasters kan kaffen spores direkte tilbage til de træer, kaffen er vokset på. Kaffen importeres direkte uden mellemmænd, dermed er der garanti for at kaffen ikke støtter korrupte systemer og strukturer.

 

Fonden Settlementet på Vesterbro (RSV)
Settlementet er en registreret sociaøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København. Organisationen blev grundlagt i Saxogade på Vesterbro allerede i 1911, men arbejder i dag for at skabe håb, udvikling og meningsfulde (arbejds)fællesskaber, ved at sikre at det enkelte menneske kan udfolde sit potentiale i et fællesskab, ud fra en tanke om at alle har værdi og noget at bidrage med. Settlementet driver flere socialøkonomiske butikker i Saxogade – den sociale handelsgade. De er beskrevet herunder.

 

Café Sonja
Café Sonja er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Caféen producerer god og billig mad, gerne af økologiske råvarer. Samtidig er Caféen arbejdsplads for flere udsatte borgere.

 

Heidi & Bjarne
Heidi & Bjarne er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Virksomheden har fokus på børnetøj og tilbehør og sælger genbrug og redesign baseret på bæredygtighed til priser, hvor alle kan være med. Heidi & Bjarne er samtidig en rummelig arbejdsplads for mennesker, som af forskellige årsager befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Normas
Normas er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Virksomheden sælger redesignede/upcyclede/vintage møbler, der er istandsat på eget værksted. Der er lagt vægt på bæredygtige materialer, uden at der er gået på kompromis med design og funktion. Normas sælger også nøje udvalgte produkter/accessories fra de bedste brands, både helt nye kollektioner og demovarer/samples.

 

Plantula
Plantula er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Virksomheden sælger alt indenfor urban gardening og organiserer desuden workshops, samt tilbyder hjælp til havearbejde, etablering og vedligeholdelse af grønne områder.

 

De Grønne Fingre
De Grønne Fingre er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. De Grønnefingre er en bygartner- og gårdmandsservice, med opkvalificering og beskæftigelse for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Målet er at gøre Vesterbro mere grøn og mere bæredygtig, og gerne gøre det socialt ansvarligt ved at skabe nye rummelige arbejdspladser.

 

Fredes Woodshop
Fredes Woodshop er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Fredes Woodshop fungerer som et bemandet kreativt arbejdsrum med fokus på træarbejde. Brugere fra værestedet Gang i Gaden, samt Saxogades virksomhedspraktikanter og frivillige får her muligheden istandsætte genbrugsmøbler og designe bæredygtige boligartikler, som efterfølgende sælges i Normas.

 

Gang i Gaden
er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Gang i Gaden fungerer som et aktivt værested, hvor man bliver mødt som et helt menneske. Alle, der kan, giver en hånd med i de mange daglige arbejdsopgaver i det omfang, som man har overskud og ressourcer til. I Gang i Gaden har man mulighed for at få personlig vejledning i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, aktivering og sundhed.

 

C:NTACT (RSV)
C:NTACT er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, som arbejder for at sætte fokus på sociale og kulturelle problemstillinger gennem professionalisering og formidling af menneskers virkeligheder på scenen, radio og film. Vi giver mennesker, særligt unge, en stemme og en mulighed for at skabe nyt billede af sig selv og en ny relation til hinanden og samfundet.

 

Aktiv Integration ApS (RSV)
Aktiv Integration er en registreret socialøkonomisk virksomhed i København, hvis primære formål er at skaffe etniske minoriteter job og uddannelse. Såvel borgere i det 3 årige integrationsprogram som etniske minoriteter med langvarig ledighed.

 

Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (RSV)
Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (Nordeco) er en registreret social virksomhed i København, der ejes fuldt ud af Nordic Foundation for Development and Ecology. Virksomheden gennemfører forskning, opbygger kapacitet, forbinder mennesker og støtter interventioner på stedet – og rådgiver i international udvikling.

 

AFUK´S Produktionsskole (RSV)
AFUK produktionsskole er en socialøkonomisk virksomhed i Købehavn og del af Akademiet For Utæmmet Kreativitet, et utraditionelt uddannelsesmiljø, hvor mennesker mødes i et eksperimenterende arbejdsfællesskab der handler om kultur-projekter, mennesker, mad, krop, kunst og formidling.

 

The Kayole Project (RSV)
The Kayole Project er en socialøkonomisk virksomhed i København og blev født ud fra ønsket om at ville gøre en synlig forskel for nogle konkret mennesker – at hjælpe nogen som kan sættes ansigt på og opretholde det personlige aspekt ved at give tilbage.
Da The Kayole Project er en lille forening hvor alle arbejder frivilligt og ikke har nogen hovedsæde går 100% af de bidrag projektet modtager fra private direkte til børnehjemmene.

 

Indvandrer Kvindecentret (RSV)
Indvandrer Kvindecentret er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, som er et netværks- og kompetencecenter for etniske minoritetskvinder og deres familier. Som tilbyder en lang række aktiviteter, der dels har til formål at styrke netværk og opbygge fællesskaber dels udvikle realkompetencer ud fra de livssituationer kvinder og børn befinder sig i.

 

Fonden Morgencafé for Hjemløse (RSV)
Morgencafé for Hjemløse er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, der arbejder for at nedbringe hjemløshed samt forbedre livsvilkårene for socialt udsatte. Morgencaféens værdigrundlag bygger på empati, solidaritet og omsorg. Morgencaféen serverer mad, uddeler tøj og soveposer samt tilbyder lægehjælp, fysioterapi, fodterapi, klipning og juridisk rådgivning.

 

EtGodtLivNu
Et Godt LIv Nu er en socialøkonomisk Virksomhed i København, hvis ønske at bidrage til at mennesker der mangler et godt fodfæste i deres liv, kan få hjælp til at skabe sig et godt liv. Gennem uddannelse certificerer ET Godt Liv Nu fagprofessionelle i anvendelse af Tilværelsespsykologi (TP) med henblik på at give en veldokumenteret, enkel og jordnær måde at bistå mennesker – som mangler et fodfæste til – at skabe sig et godt liv. Det socialøkonomiske formål er at bidrage til, at frivillige organisationer kan få glæde af at inddrage tankegangen og samtale redskaberne fra TP i deres arbejde med at hjælpe børn, unge og voksne til at skabe sig en bedre tilværelse.

 

Fonden The Lake (RSV)
Fonden the lake er en Registreret  Socialøkonomisk Virksomhed i København hvis formål er udvikle og udbrede alternativ kultur på såvel lokalt, nationalt og internationalt plan. Fonden skal arbejde for, at den alternative kultur får mulighed for at udvikle sig, vækste og få øget eksponering og tilgængelighed. Dette er gjort ved at sende radio med eksperimenterende, grænsesøgende, overset, glemt, radikalt, nyt og gammelt musik samt lydkunst 24 timer i døgnet, alle årets dage på The Lake Radio.

 

Life Changes
Life Changes er en socialøkonomisk virksomhed i København og et helhedsorienteret tilbud for borgere, der lever på kanten af samfundet. Det er for borgere der skal socialiseres eller resocialiseres, fordi det er virksomhedens overbevisning, at  man for at opnå varig selvforsørgelse, skal have de mest basale kompetencer som er en forudsætning for succesfuldt og indgå i uddannelse samt samfunds- og arbejdsmarkedsmæssige sammenhænge.
Læs portræt af Life Changes her

 

Global Education Denmark (RSV)
Global Education Denmark er en socialøkonomisk virksomhed i Køgbenhavn, som har særlig ekspertise inden for alle områder i forbindelse med rekruttering, indvandring og rekruttering af internationale studerende og giver repræsentation og rådgivning til danske og udenlandske statsborgere, der søger at få studiebevis, Greencard, arbejdstilladelse visum , permanent og midlertidig opholdstilladelse.

 

Københavneravisen (RSV)
Københavneravisen er en socialøkonomisk virksomhed og en avis som udkommer i indre københavn. Virksomheden skaber plads til personer, som er udenfor arbejdsmarkedet og give dem reel mulighed for en ny tilværelse på en rummelig arbejdsplads, hvor opgaverne er tilrettelagt efter medarbejdernes behov.

 

Elderlearn
Elderlearn er en ny socialøkonomisk virksomhed i København, som gennem deres platform matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge som har brug for nogen, som de kan øve sig i at tale dansk med. Ved at matche de to grupper er Elderlearn med til at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund.

 

 

Sjælland

Helsenettet
Helsenettet i Brønshøj er en miljø og socialøkonomisk virksomhed, som arbejder på at skabe vækst, livskvalitet og sundhed.

 

EnergiCenter Voldparken
EnergiCenter Voldparken er en socialøkonosmisk virksomhed i Brønshøj for alle – unge såvel som ældre – der vil deltage i aktiviteter indenfor idræt, natur og kultur gennem mere end 50 frivillige foreninger.

 

Socialøkonomisk Mediehus
Socialøkonomisk Mediehus er en registreret socialøkonomisk virksomhed, Der er  er grundlagt af en gruppe af entusiastiske bladmagere, mediefolk og IT-nørder med ”Avis” i blodet. Virksomheden har en mission om at involvere udsatte personer og personer indenfor faggrupper med særligt vanskelige vilkår i sit virke gennem beskæftigelse og særlige opkvalificerende forløb.

 

Nær & Fjern (RSV)
Nær & Fjern er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder helhedsorienterede opkvalificeringsforløb til flygtninge og indvandrere. Nær & Fjern vil lade nye og gamle danskere mødes om dyrkningen af jorden, tilberedningen af maden og omkring spisebordet.

 

ClearVision
ClearVision er en socialøkonomisk virksomhed i Rødovre, der arbejder med coaching og kommunikation. Virksomheden har speciale i coaching af mennesker med særlige udfordringer.

 

U:point (RSV)
U:point er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Ballerup, og et socialfagligt tilbud til kommunerne om støtte og behandling til udsatte unge og forældre. Gennem meningsfulde fællesskaber arbejder virksomheden med at styrke sociale kompetencer og skabe personlig udvikling hos unge, der er udfordret af psykiske og sociale udfordringer.

 

Powerjobsøgerne (RSV)
Powerjobsøgerne er en Social Økonomisk virksomhed, som driver et mangfoldigt jobsøgningsnetværk, hvor jobsøgere får jobsøgningsglæde, fællesskab og kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder med at forebygger ensomhed, ledighedsstress og langtidsledighed. Netværket er landsdækkende med sekretariat i Rødovre, og virksomhedebn har pt. fysiske afdelinger i Ballerup, Rødovre, Frederiksberg, Bryggen (Amager) og Køge.

 

Young Global Pioneers (RSV)
Young Global Pioneers er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Hellerup, der arbejder for at skabe netværk og indsigter for livet for unge mellem 18 og 22, der er nysgerrige på verden. Virksomheden arrangerer 3-ugers rejser til Indien, Kina eller Tanzania, hvor unge rejser sammen med jævnalderne fra en bred vifte af lande for at interagere, inspirere og blive inspireret samt at engagere sig i en varig globalt netværk.

 

Fonden Grantoftegaard (RSV)
Fonden Grantoftegaard er siden 1991 blevet brugt af Ballerup kommune, som forsøg på at drive en social økonomisk virksomhed på markedsvilkår.
Virksomheden består af økologisk landbrug og gårdbutik.

 

Egebjerg Landsbyvirksomhed
Egebjerg Landsbyvirksomhed er en socialøkonomisk virksomhed, som vil agere fødselshjælper for iværksættere og ildsjæle i Egebjerg og omegn. Foreningens formål er at skabe et jobmæssigt fundament for arbejdsløse, handikappede, eller på anden vis besværede grupper, eller blot skabe arbejdspladser til gode for Odsherred generelt.

 

CanAlt Redesign
CanAlt Redesign  var en socialøkonomisk virksomhed i Odsherred, der samarbejdede med forskellige virksomheder om at aftage deres kasserede materialer, som redesignes til nye produkter. Virksomheden var kendetegnende ved kreative ideer, kvalitet og rummelighed og arbejdede for at skabe gode og trygge rammer i arbejdslivet og give nye muligheder til mennesker og materialer. Virksomheden ophørte i september 2017.

 

People Like Us
Bryggeriet People Like Us er en socialøkonomisk virksomhed i Brøndby, som skal skabe beskæftigelse til mennesker med en autismediagnose og andre sårbare.

 

Grennessminde (RSV)
Grennessminde i Taastrup støtter, huser, uddanner og kvalificerer unge med særlige behov til et aktivt og bidragende samfundsliv i samarbejde med det øvrige arbejdsmarked. Virksomheden har flere små industrivirksomheder, hvorfra der leveres ydelser af højeste kvalitet med fokus på økologi og bæredygtighed: Det Nye Køkken: Mad ud af huset med guldmærke i økologi (90-100%), herunder frokostordninger og mad til events. Det Økologiske Gartneri: Engrossalg, særbestillinger og salg af planter til private. Bageriet: 100% økologisk. Caféer: 2 caféer på Vestegnen, Væksthuset og AlbertineGrøn Service: Ejendomsservice, fx græsslåning og vedligehold for boligforeninger og virksomheder. Grøn Transportservice: Kørsel af varer fra A til B – gerne i elbiler. Smede– og tømrerværksted: Skræddersyede løsninger til private, fx havemøbler, samt større ordrer fra virksomheder.

 

DropUd (RSV)
DropUd i Taastrup er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med intensiv aktivering, misbrugsbehandling til voksne samt misbrugsbehandling/ dagtilbud til unge mellem 14-18 år.

 

LOBPA (RSV)
LOBPA er en brugerstyret organisation – drevet som en socialøkonomisk virksomhed. Organisationen arbejder for at bevare og udbygge muligheden for, at mennesker med handicap kan leve et liv på samme vilkår som andre ved hjælp af borgerstyret personlig assistance (BPA).

 

Dorthe Mariehjemmet (RSV)
Dorthe Mariehjemmet er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Hjemmet er en selvejende institution fra 1969 med 90 moderne plejeboliger. Dorthe Mariehjemmet er dannet med udgangspunkt i Mariehjemmenes ”ideologi” – nemlig at man ikke skal lave institutioner! Man skal lave hjem!

 

Foreningen Børns Trivsel (RSV)
Foreningen Børns Trivsel i Herlev er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at fremme trivsel og sundhed for børn, unge og deres familier

 

Unges Uddannelsescenter (RSV)
Unges Uddannelsescenter er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Værløse. Virksomheden er stiftet af bl.a Landsforeningen Autisme med det mål, at skabe et højt specialiseret autismetilbud i Danmark med uddannet personale, der besidder den nyeste viden og skaber innovation på området.

 

Elleslettegård
Elleslettegård er et selvejende dag- og døgntilbud beliggende i Vedbæk. Den primære målgruppe er borgere i alderen 16-30 år med kognitive og socialkognitive vanskeligheder.Stedet driver en række værkstedstilbud, der fungerer som små socialøkonomiske virksomheder, hvor de unge arbejder som et led i deres uddannelse – bl.a. en blomsterbutik, et ridecenter og en montageafdeling.

 

Dansk Graverings Center
Dansk Graverings Center er en socialøkonomisk virksomhed i Karlslunde, som siden grundlæggelsen i 1999 har udviklet sig til et af de største servicecentre for påsætning af logoer i Danmark. Virksomheden giver bl.a. gennem arbejdsprøvninger plads til mange af de mennesker, som ellers har haft svært ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom o. lign.

 

PakHuset
PakHuset er en socialøkonomisk virksomhed i Lyngby-Taarbæk, som indsamler og sælger gode ting, der kan genbruges. Drivkraften bag virksomheden er at sætte uudnyttede ressourcer i spil, både menneskeligt og miljømæssigt.

 

FA Stillads
FA Stillads i Lynge nord for København leverer stillads-løsninger til både private, virksomheder og større entreprenører og tager samtidig et stort socialt ansvar ved at løfte mennesker gennem praktikpladser og uddannelse i samarbejde med AMU, jobcentre og fængsler.

 

INSP! (RSV)
INSP! står for ‘inspi­ra­to­rium’. Det, at insp’e — og er en foren­ing, der arbe­jder på at skabe et oplevelse­shus og cateringvirksomhed midt i Roskilde som en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger inden for medier, musik, mad, opkvalificering m.m.

 

Institut for Telemarketing (IFT)
IFT er en socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, der har som sit ubetingede mål at udvikle, uddanne og skaffe fast arbejde til personer, der i dag er arbejdsledige.

 

Dankbar
Dankbar er en socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, som arbejder for at give unge med psykisk sårbarhed en ny chance. Virksomheden rummer både skole for psykisk sårbare, café, tøjforretning og blomsterbutik.

 

Gensalg
Gensalg i Roskilde kombinerer social og grøn ansvarlighed på flotteste vis. Virksomheden, der drives på socialøkonomiske vilkår, giver vi borgere mulighed for jobprøvning og erhvervspraktikforløb med henblik på at gøre dem klar til at vende tilbage til eller træde ind på arbejdsmarkedet.
Samtidig er virksomheden med til at sætte affald på dagsordenen som en værdifuld ressource.

 

Sct. Hans Have (RSV)
Sct. Hans Have er en forening, der bygger på principperne om socialøkonomisk virksomhed. Foreningen arbejder gennem cafedrift, koncerter, kunstudstillinger, plantesalg m.m. med rehabilitering, recovery og afstigmatisering af udsatte grupper (psykiatriske patienter, udsatte ledige borgere og flygtninge).

 

SOVI
SOVI er en social økonomisk virksomhed i Søborg, der beskæftiger voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

 

Nautic Marine
Nautic Marine er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejer med at integrere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet gennem et forretningsmæssigt fokus på kursusvirksomhed.

 

Grandhøjen
Granhøjen i Nykøbing Sjælland er arbejder med en bred vifte af pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, heriblandt botilbud med fokus på forskellige problematikker, som f.eks. spiseforstyrrelser, autisme, skizofreni, borderline og stofmisbrug. Institutionen har 4 socialøkonomiske virksomheder, som omdrejningspunkt for sit arbejde: Nygårdens Gårbutik, Tjørneparkens køkken, Håndværkerteam og Hotel du vest.

 

Kilden
Den socialøkonomiske virksomhed, Kilden, har adresse på Esrum Kloster & Møllegård og tilbyder i tæt samarbejde med oplevelsesattraktionen særligt tilrettelagt uddannelse og beskyttet beskæftigelse.

 

Café Chaplin
Café Chaplin er en socialøkonomisk café beliggende i det gamle Helsingør. Udover at fungere som café og spiserestaurant er Café Chaplin et beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske og/eller fysiske handicaps og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, og som ønsker større livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse.

 

Kadetten
Kadetten er en socialøkonomisk virksomhed i Helsingør, som skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med særlige behov bl.a.menneske,der er diagnosticeret med ADHD, autisme/asperger og OCD. Virksomheden tilbyder en kombination af pædagogiske læringsforløb og moderne virksomhedsdrift.

 

Active Creative Team
Active Creative Team er en registreret socialøkonomisk virksomhed i boligområdet Nøjsomheden i Helsingør. Virksomheden er organiseret som en forening, hvis formål er, at aktivere medlemmerne fysisk og socialt i et forpligtende fælleskab og at gøre Nøjsomheden til et bedre sted.

 

Haverefugiet
Haverefugiet i Sorø arbejder med naturen som ramme for rehabilitering af stress. Refugiet har både have, skov og eng til rådighed og tilbyder haveterapiforløb til sygemeldte med arbejdsbetinget stress.

 

Nye Rødder (Registreret Socialøkonomisk Virksomhed)
Nye Rødder er en socialøkonomisk virksomhed i Ringsted, som arbejder for at flygtninge og indvandrer i Danmark kan skabe sig et bæredygtigt livsgrundlag helbredsmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt. Det sker gennem havearbejde og dyrkning af økologiske grøntsager.

 

Oringegartneriet
Oringegartneriet ved Vordingborg producerer frugt, grønt, most og blomster, og er smatidig en social arbejdsplads, som har været en del af Vordingborg Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse siden 1997.

 

SPROUTZ
SPROUTZ er en socialøkonomisk cafe i Køge, som tilbyder borgere, der har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet en hverdag med masser af glæde og fokus på styrker i stedet for begrænsninger.

 

Møntvaskeriet i Rengegade
Møntvaskeriet i Rengegade er en socialøkonomisk virksomhed i Store Heddinge, som arbejder for at skabe arbejdspladser til udsatte borgere, sikre offentlige vaskemuligheder for beboere omkring Store Heddinge, hjælpe ældre med vaskeservice samt tilbyde vaskefaciliteter til turister, campister og sejlere.

 

Danhostel Faxe
Danhostel Faxe er en socialøkonomisk virksomhed, der primært drives af mennesker med særlige behov. Udover overnatning (85 pladser) tilbyder Danhostel Faxe også faciliteter til afholdelse af konferencer og kurser og selskabslokaler.

 

Kulturhuset Leopold
Kulturhuset Leopold i Karise er en socialøkonomisk virksomhed, som skal drives sammen med unge mennesker, der på grund af betydelig nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

 

Knithouse Denmark
Knithouse Denmark i Haslev ønsker at være Danmarks største socialøkonomiske webshop, der forhandler garn og strikkeopskrifter. Virksomheden vil samtidig gerne skabe arbejdspladser til flygtninge og indvandrere og inspirere andre små og mellemstore virksomheder til at ansætte mangfoldigt.

 

Café Havehuset
Café Havehuset Socialøkonomisk café i Frederiksborg Slotshave ved Hillerød. Café Havehuset drives af drives af Mette Schou Hansen i samarbejde med Jobcenter Hillerød. Målgruppen for medarbejdere i Café Havehuset er borgere, som har brug for afklaring, opkvalificering og/eller støtte til at komme i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

 

PixiBiksen
PixiBiksen er ensocialøkonomisk virksomhed med udspring i Kongelyset, og KFUM´s sociale arbejde i Slagelse. Produkterne er salg af tøj og ting til børn og deres familie.

 

Legehytten.dk
Legehytten.dk i Slagelse Legehytten.dk sælger danskproduceret kvalitetshåndværk til børnefamilierne. Virksomheden ønsker at tage et socialt ansvar og vil gerne være med til at gøre en forskel. Derfor samarbejder man med sociale værksteder og en produktionsskole omkring produktionen af udvalgte dele til virksomhedens legehuse.

 

SYMB!
SYMB! er en foreningsdrevet upolitisk netværksorganisation og en socialøkonomisk virksomhed under opbygning i Kalundborg. SYMB! er en netværksplatform for tværgående frivilligmiljøer og sociale fællesskaber på tværs af klassiske interessegrupper.

 

Landliv
Landliv er en socialøkonomisk virksomhed i Holeby på Lolland, og fungerer som et partnerskab mellem Grønt Center, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Maglemølle Erhvervspark (Næstved Egnens Udviklingsselskab) og bp-u holding a/s, hvor direktøren kan inddrage medarbejdere fra disse virksomheder til løsning af opgaverne.

 

Forkanter
Forkanter er en socialøkonomisk virksomhed, med hovedsæde i Maribo, og derfor med en naturlig interesse i at skabe forkanter i Lollands og Falsters lokalsamfund.
Virksomheden er særligt optagede af børn og familier og hvordan man kan inddrage ALLE samfundets borgere i en meningsfuld hverdag.

 

SUMAK
SUMAK er en socialøkonomisk virksomhed i Korsør, som producerer mad inspireret fra mange forskellige verdensdele og fra vores egen mormor mads kultur. Kundegruppen er private og virksomheder. Sumak arbejder også med at integrere socialt udsatte kvinder på arbejdsmarkedet – gennem forløb/job.

 

Musholm Sport, Ferie & Konference (RSV)
Musholm Sport, Ferie & Konference er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Kørsør, hvor et eventuelt overskud bruges på at understøtte et socialt formål om at tilbyde ferie- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap.

 

KulturCosmos
KulturhusCosmoser et mindre kulturhus midt i den lille stationsby Viby Sj., som skaber fællesskab på tværs af alder og interesser gennem aktiviteter med en kunstnerisk værdi i form af teater, livemusik og billedkunst. Huset har et socialt sigte, der favner de unge, som har brug for hjælp til kompetenceafklaring i forbindelse med uddannelse og arbejde.

Tværsam
Tværsam er en forening i Stege på Møn, der arbejder med genbrug af brugs-gave- og smykketing fra foreningens værksted. Som NGO har Tværsam arbejdet med Agenda 21 i 25 år og har således til formål at tilgodese sociale, miljømæssige og kulturelle tiltag, lokalt og globalt. Foreningen har i den forbindelse været involveret i adskillige lokale projekter samt i projekter i Afrika og Sydamerika. Tværsam har faste aftaler om at støtte fra bl.a. Amnesty og Mellemfolkeligt Samvirke.

 

WeBoard IVS 
WeBoard er en socialøkonomisk virksomhed i Jyllinge og er et netværk af engagerede erhvervsaktive profiler, som ønsker at gøre en forskel ved at tilbyde gratis Advisory Boards til forandringsparate virksomheder med vækstpotentiale.
Virksomheden repræsenterer forskellige brancher, fagområder og diversitet. Men vigtigst af alt, lysten til at gøre en forskel og skabe vækst. WeBoards mål er at give noget tilbage og sætte virksomhedens erfaringer i spil.

 

Urd & Co ApS (RSV)
Urd & Co er socialøkonomisk virksomhed i Mern på sjælland.
Hos Urd & Co får børn og voksne et “eget rum” til personlig udvikling. Mennesker mødes hvor de er, i rolige og behagelige omgivelser. Der formidles kærlighed til heste, og lærer af dem med nærvær og nonverbal kommunikation . Det er en invitation til at komme ned i kroppen og mærke. Alle kan opnå at mærke positive forandringer i arbejdet med hestene. Dette har især hjulpet mange børn med traumer og depressioner samt voksne stressramte. Find dem på her Facebook.

 

Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter (RSV)
Magleby Skolecenter er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Skælskør. 
Magleby Skolecenter praktiserer den anerkendende og inkluderende pædagogik. som tager afsæt i den enkelte unges ressourcer og tilrettelægger undervisningen individuelt således, at den unge hurtigt får succesoplevelser. Samtidig bliver den unge inkluderet og mærker at være en del af et fællesskab.

 

Slagelse Kloster Beboerrepræsentation (RSV)
Slagelse Kloster er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed placeret midt i Slagelse centrum.
Fondens formål er at stille boliger til rådighed for personer, der har behov for at have betryggende forhold, og som ønsker at indgå i det fællesskab, som bolig i Klostret medfører.

 

BEVAR IVS (RSV)
BEVAR er en registreret socialøkonomisk virksomhed med kontor i Roskilde og værksted i Korsør. BEVAR har mange års erfaring med at re-designe brugte tekstiler og samtidig involvere forskellige socialt marginaliserede grupper.
Virksomheden har fokus på at retningen er mere bæredygtighed og med respekt for mennesker og miljø.
BEVAR har et syværksted i et boligsocialt område, og de ansatte består i dag af fleksjobvisiterede.

 

Proces ApS (RSV)
Proces er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Roskilde. Virksomheden arbejder målrettet på at hjælpe borgere med faglige-, sociale- eller psykiske udfordringer til at skabe en tilværelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være førtidspensionister, fleksjobbere eller blot mennesker, der efter en svær periode i livet har brug for at komme tilbage på sporet i et ordinært job. Målgruppen er indstillet på forandringer og at arbejde med sig selv personligt og fagligt, for at sikre: ‘En proces til selvforsørgelse’

 

 

Bornholm

Grennessminde Bornholm
Grennessminde Bornholm er en fondsbaseret, socialøkonomisk virksomhed, som driver dagtilbud som STU, ressourceforløb, praktikforløb og misbrugsbehandling samt højt specialiserede døgntilbud til særlige målgrupper. Grennessminde producerer også bornholmske fødevarer og laver bæredygtige produkter af bl.a. træ og metal. Grenesminde følgende dag- og døgntilbud: LyspunktetAspehusetSpringbrættet og Pilevang.

 

Bornholms Middelaldercenter (RSV)
Bornholms Middelaldercenter er et videnpædagogisk oplevelsescenter, der arbejder med levende formidling af bornholmsk, dansk og europæisk middelalder. Oplevelsescentret er på 15 ha beliggende 500 meter fra Østerlars Rundkirke i den smukke bornholmske natur med skov, åløb og klippeløkke.

 

Bornholms Mosteri
Bornholms Mosteri fremstiller økologisk saft og most, og skaber samtidig jobs til socialt udsatte. Virksomheden sætter en ære i at rendyrke råvarens originale smag samt fremelske potentialet – naturligt såvel som menneskeligt. Produkterne sælges til førende restauranter i Norden.

 

​​Kærbygård
​​Kærbygård i Rønne er et privat socialøkonomisk virksomhed (RSV), som driver bosted for psykisk udviklingshæmmede borgere med særlige behov.

 

Fonden Vores Folkekøkken (RSV)
Fonden Det Levende Køkken er en socialøkonomisk virksomhed i Østermarie på Bornholm, som har til formål formål, gennem undervisning og kursusvirksomhed, at højne kvaliteten af den mad og de måltider, der tilberedes for børn og voksne hjemme i familierne. Ud over at arbejde tilbud arbejder virksomheden også med andre sundhedsfremmende tiltag for udsatte børn og børnefamilier på Bornholm.

 

 

Fyn

Blomster Cafeen
Blomster Cafeen er en selvejende institution i Svendborg, hvis formål er at være et alternativt spisested for pensionister m.fl., et alkoholfrit tilbud til borgerne, et omsorgssted for mennesker med sociale, psykiske og fysiske problemer samt en arbejdsplads og et samlingssted for en bred kreds af frivillige medarbejdere. Blomster Cafeen drives i dag i samarbejde med KFUM’s sociale Arbejde og Fredens Sogns menighedsråd.

 

Superwerk A/S (RVS)
Superwerk er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed som sælger, restaurerer og redesigner genbrugstøj, møbler og kostumer i en charmerende fabriksbygning i Odense. Målet for virksomheden er at få udfordrede unge ud på arbejdsmarkedet. Virksomheden har Ramsdal Gruppen som hovedaktionær og KFUM’s Sociale arbejde som medejer.

 

Cyke(l)Dellen
Cyke(l)Dellen er en socialøkonomisk virksomhed der er opstået gennem et arbejdsmarkedsprojekt under KFUM’s Sociale Arbejde i Odense, og fungerer som en underafdeling af Cafe Paraplyen i Odense. Projektet har til formål at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

 

Flexfolket
Flexfolket er en socialøkonomisk virksomhed i Odense som tilbyder haveservice og rengøring til en overkommelig pris. Virksomheden har stor fokus på at hjælpe folk i arbejde – på gode vilkår – og tilegne dem en række gode kompetencer, så de får et godt udgangspunkt for fremtiden. Derfor er de fleste af ansatte i flexjob.

 

GLASVÆRKET ved Odense Havn ApS.
GLASVÆRKET ved Odense Havn ApS. startede i august 2016 og vil på sigt gerne blive til en socialøkonomisk virksomhed, der ønsker at integrere udsatte eller “skæve” borgere i virksomheden.

 

Gamle Mursten
Gamle Mursten er en socialøkonomiske virksomhed ved Svendborg, som renser mursten og genbruge dem.

 

Café WØ
Café WØ er en socialøkonomisk virksomhed i Svendborg, der både rummer en brætspils­café og et læringscenter. Virksomheden arbejder for at skabe fællesskab og hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Det Gamle Værft
Det Gamle Værft – Øhavets Restaureringscenter er en socialøkonomisk virksomhed, der har formål er at fremme beskæftigelsen for unge med særlige læringsforudsætninger, samt at give folk, der har været borte fra arbejdsmarkedet i længere tid, en mulighed for at komme tilbage. Værket arbejder med at restaurere bevaringsværdige skibe, og forsøger at bevare og videreføre gamle håndværk.

 

Poppelgården
Poppelgården er en registreret socialøkonomisk virksomhed på Ærø. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor landbrugsområdet, det grønne område og hestebranchen.
Poppelgården købte  i september 2012 Teglgården, der drives som økologisk landbrug.

 

DanskSimulatoren (RSV)
DanskSimulatoren er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Odense. Virksomheden har udviklet DanskSimulatoren, der er et interaktivt online spil , som bruger en talegenkendelse til at analysere brugerens udtalevanskeligheder, og rette dem. Samtidig lader den brugeren øve sine færdigheder inden for konversation og kulturel viden.

 

Fix´n Bike (RSV)
Fix´n Bike er en nyetableret virksomhed i Odense, som tilbyder cyklister et sikkerhedsnet, hvis uheldet rammer. Fix´n´Bike er sagt med andre ord cyklisternes svar på autohjælp. Virksomheden uddanner og ansætter medarbejdere med forskellige former for autisme.

 

Carlos`Kitsch`en (RSV)
Carlos`Kitsch`en er en socialøkonomisk virksomhed i Svendborg, der har til formål at støtte indsatte til en bedre løsladelse og minimere risikoen for at de vende tilbage til kriminalitet. Virksomheden vil gerne hjælpe disse mennesker til en bedre tilværelse og at skabe mere tryghed i samfundet.

 

Historicum (RSV)
Historicum er en socialøkonomisk virksomhed i Asperup på Fyn, der arbejder med historiske aktiviteter og emner inden for perioden fra bronzealderen til nyere tid, og samtidig skaber jobmuligheder for udsatte borgere. Virsomheden beskæftiger sig bl.a. med produktion af historiske dragter, salg af historisk stof, sytilbehør og historiske mønstre, afvikling af pædagogiske projekter, kurser, foredrag samt vejledning, rådgivning og konsulentvirksomhed.

 

Byens Højskole
Byens Højskole er en bæredygtig socialøkonomisk højskole i Odense med fokus på mad- og livsglæde og det samfund, vi sammen skaber og deltager i.

 

DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND (RSV)
Den Sociale Udviklingsfond er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed beliggende i Odense. 
I samspil med kommuner, sundhedsvæsen og andre relevante offentlige myndigheder skaber SUF bedre livsvilkår for unge og voksne, som er belastet af betydelige personlige og sociale problemstillinger. SUF udbyder og organiserer støtte-, læring- og udviklingstilbud efter såvel Serviceloven som Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB).

 

At danse med livet ApS – et brobyggende fællesskab (RSV) 
At danse med livet er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed beliggende i Odense og​ ​er en non profit lokal forankret organisation, som består af en frivillig forening og en socialøkonomisk virksomhed. Vision er at skabe et innovativt og kreativt fællesskab, hvor det gode liv er i fokus. Et sted for alle, der bor i Odense Kommune, og er udfordret i dansen med livet.​

 

 

Aarhus

ChangeMakers (RSV)
er en socialøkonomisk virksomhed i Århus, der tilbyder opkvalificerende praktik-og kursusforløb til psykisk sårbare unge inden for en bred vifte af arbejdsområder.

 

Cafe Kaffegal (RSV)
Cafe Kaffegal er en socialøkonomisk virksomhed i Århus, hvis mission er at skabe et bedre samfund for psykisk sårbare mennesker igennem faglig og social opkvalificering.

 

ØKOgal
Økogal var en socialøkonomisk frokostkantine og cateringvirksomhed og søstervirksomhed til Café Kaffegal. Virksomheden, som var bygget op omkring 100% økologi og 100% hjemmelavet mad, virksomheden arbejdede ligeledes for at skabe jobs til psykisk sårbare mennesker. ØKOgal lukkede i maj 2017.

 

Social Business House
Social Business House er et væksthus og rådgivningscenter i Århus, med speciale i udviklingen af det danske civilsamfund og den socialøkonomiske sektor.

 

fairbar
fairbar er cafe i Århus, hvor overskuddet går til humanitære projekter over hele kloden. Caféen er non-profit, og drives af frivillige.

 

KlosterCaféen 
KlosterCaféen er en anderledes café i hjertet af Aarhus, hvor klassisk mad lavet fra bunden, serveres af frivillige.

 

Kulturgyngen (RSV)
Foreningen ‘Kulturgyngen’ er en social økonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der beskæftiger sig med netværksarbejde for arbejdsløse.

 

FO-Aarhus
FO-Aarhus er et oplysnings forbund, en socialøkonomisk virksomhed med en bred vifte af projekter, aktiviteter, undervisning, debat, events og meget andet..
Se også : www.folkeoplysningensby.dk

 

PixVision
PixVision er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der sælger professionelle ydelser indenfor grafisk design og webudvikling.

 

Sager der Samler
Sager der Samler er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som arbejder for at understøtte hverdagsaktivismen. Virksomheden fungerer som et fællesskab af borgere, der bakker hinanden op i at start initiativer (sager) der er med til at løse konkrete hverdagsproblemer. Sager der Samler organiserer også strøre events og har bl.a. stået for Rethink Activism Festivalen 2017

 

Vi er grønne
Vi er grønne er en grøn kontorforsyning i Aarhus, der leverer kontorartikler til virksomheder og private i Danmark.

 

 

RespektRum
RespektRum er en Almennyttig Socialøkonomisk Forening i Aarhus, som henvender sig til mennesker der har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid og som gerne vil i arbejde igen. RespekRum er startet op med afsæt i en ny helhedstænkende praksis omkring at få fleksjob-visiterede i arbejde, og projektet omfatter en bred vifte af samarbejdende aktører: det offentlige, private firmaer, socialøkonomiske virksomheder, voksenuddannelses-institutioner og frivillige foreninger.

 

Center for Konfliktforebyggelse
Center for Konfliktforebyggelse er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der har som primært fokusområde at forebygge konflikter i miljøer med stor social og kulturel forskellighed. Virksomheden investerer i projekter, som skaber positiv forandring i menneskers adfærd over for hinanden og har bl.a. investeret i at udvikle en metode til at øge skole- og læringsmotivationen i folkeskolen samtidig med, at det faglige niveau skal øges.

 

Café Frida (RSV)
Café Frida er en socialøkonomisk café i Aarhus med fokus på økologi og fairtrade. Målgruppen for caféens arbejde udsatte og marginaliserede unge kvinde i alderen 18-30 år, der ikke er blevet forankret i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

 

special minds  (RSV) (tidligere BOAS Specialister)
special minds er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Viby ved Aarhus. IT-virksomheden beskæftiger mennesker med en autisme profil/aspergers syndrom, der har haft vanskeligt ved at finde fod, der har haft vanskeligt ved at finde fodfæste på det traditionelle arbejdsmarked på trods af deres mange styrker som høj intelligens, evnen til at arbejde vedholdende og deres unikke sans for detaljer, genkendelse af mønstre og deres strukturerede, logiske og kreative tankegang. Virksomheden har afdelinger i Silkeborg, Kolding og Aalborg.

 

SOUL SHINE
SOUL SHINE er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus Midtby. Soulshine sælger vintagetøj og driver caféen SoulKitchen. Formålet er at skabe arbejdspladser til folk, der har været ramt af stress, depression eller anden psykisk sårbarhed.
Læs portræt af Soul Shine: Klik her!

 

BISTAD (RSV)
er en forening som gennem drift af bistader i byen forsøger at genskabe den naturlige balance i økosystemet, en forening som producerer og sælger honningen fra biavlen lokalt, og en forening som ved at tilbyde fleksibelt og meningsfuldt arbejde for byens udsatte borgere udviser social ansvarlighed.

 

Teknologi i Praksis (RSV)
Teknologi i Praksis er etableret som en almennyttig forening, med tilbud om rådgivning i forbindelse med valg og implementering af kommunikations- og velfærdsteknologiske løsninger til borgere i alle aldre. Virksomheden ligger i Aarhus.
Læs portræt af Teknologi i Praksis: Klik her!

 

Center for Digital Pædagogik (RSV)
Center for Digital Pædagogik er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som beskæftiger sig med socialt arbejde i nye medier. Centret formidler viden om digital pædagogik og indgår bl.a. i samarbejdsprojekter med bl.a. kommunerne. Centerets formål er at sikre børn og unges tryghed og trivsel digitalt. Det sker gennem høj brugerinddragelse.Overskuddet investeres i det socialpædagogisk arbejde for udsatte børn og unge, med henblik på geninvestering i det digitale socialpædagogiske arbejde for børn og unge.

 

ANTV (RSV)
ANTV er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er idealistisk, ikke-kommercielt og med udgangspunkt i en journalistisk praksis, der er såvel fair som debatskabende og nuanceret.  Virksomhedens primære aktivitet er at producere tv med fokus på fordybelse og eftertanke, hvor de primære interesseområde har været sundhed, psykiatri og handicapområdet.

 

Fundamentet
Fundamentet er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der tilbyder konsulentydelser – som webdesign og misbrugsbehandling til hjemløse.
Fundamentet står bag en række projekter og events, alle sat i værk med ønsket om at give udsatte en bedre tilværelse.

 

Vanebrudspalæet
Vanebrudspalæets i Aarhus udlejer lokaler til organisationer til strategi- og udviklingsseminarer, kurser og mini-events m/u facilitator. Overskuddet fra virksomheden går til aktiviteter i non profit forening GIVISME.

 

Verdens mest berejste pølsevogn
Verdens mest berejste pølsevogn er et eksempel på et socialt entreprenørskab, som har rejst verden rundt og skabt social forandring. Ellers tilbyder virksomheden Verdens mest berejste pølsevogn også CSR- og iværksætterrådgivning, projektledelse og procesledelse, konceptudvikling, foredrag, bøger og leje af Verdens mest berejste Pølsevogn.

 

Borups Pakkeri
Borups Pakkeri i Skødstrup ved Aarhus er en familievirksomhed, som tager et særligt socialt ansvar i forhold til at ansætte mennesker med nedsat arbejdsevne. Borups Pakkeri udfører både store og små opgaver inden for pakning, montering og distribution.

 

Let us Together
Let us Together er en registreret socialøknomisk virksomhed bygget op omkring et socialt networking site, der ønsker at minimere isolation og at forbedre menneskers mulighed for livskvalitet og socialt inkludere.

 

Flexjob.nu
Flexjob.nu består af flere forskellige socialøkonomiske HR-virksomheder, som primært arbejder med arbejdstagere, der er visiteret til fleksjob.
Virksomheden har afdelinger i Aarhus, Kolding og Esbjerg.

 

Kantinen på Lær Dansk
Kantinen på Lær Dansk er en socialøkonomisk virksomhed, der ligger på Danmarks største sprogcenter i Aarhus. Kantinen drives af Integrationsnet, som er en del af Dansk Flygtningehjælp. Kantinen tilbyder god mad lavet fra bunden til de ca. 5000 kursister, som årligt er tilknyttet og leverer også mad ud af huset. Køkkenet dufter af alverdens krydderier og emmer af mangfoldighed, fordi der er mange forskellige borgere i opkvalificerings- og afklaringsforløb indenfor køkken-/kantinearbejde.

 

Actura
Actura Robotcenter er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som vha. innovation, teknologi og kreativitet skaber arbejdspladser for unge med autisme.

 

Muhabet – Det multikulturelle værested
Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Værestedet bygger på gæstebuds tanken og er et tilbud om fællesskab og styrkende socialt samvær. Gæster, frivillige og ansatte bidrager alle til at skabe et anerkendende og rart samvær med plads til alle.

 

Café Parasollen (RSV)
Café Parasollen er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Viby J hvis formål er at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

 

Gallo Huset (RSV)
Gallo Huset arbejder for at fremme åbenhed og viden om psykiatri. Vi har fokus på at ændre samfundets holdning til psykiatribrugere og psykiatribrugeres holdning til sig selv. Gallo Huset er en del af Gallo organisationen, der siden 1980 har udviklet en række initiativer for psykisk sårbare mennesker: Gallo Huset, Gallo Skolen, Galleri Gallo, Gartneriet Gallo, Gallo Job, Gallo Genbrug og Gallo Kriserådgivning.

 

Gallo Gartneriet (RSV) 
Gallo Gartneriet er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed beliggende i Risskov nord for Århus centrum. I Gallo Gartneriet samles man om at dyrke økologisk have. Gallo Gartneriet er et åbent arbejdsfællesskab, hvor alle er velkomne til at tage del i arbejdet. Fællesnævneren for mange af gartneriets medarbejdere, er at man har en psykisk sårbarhed. Haven tænkes som et fristed, hvor alle der er optaget af at dyrke jorden, kan samles, udveksle erfaringer og deltage i havearbejdet.

 

KidUp
KidUp hjælper danske forældre med både at spare penge og tjene penge ved at leje og udleje børneudstyr igennem en proffesionel og vedkommende platform.

 

Hjælperne.dk
Hjælperne.dk, der holder til i Aarhus og Skanderborg,er et serviceorgan, der formidler kontakt mellem studerende og ældre. Hjælperne løser opgaver, som strækker sig fra IT og rengøring, til havehjælp og indkøb.

 

Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede
Vaskeriet er en socialøkonomisk virksomhed i Brabrand ved Aarhus, hvor udviklingshæmmede kan få mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab og på den måde få en ”øvebane” i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Fonden Filmtalent (RSV)
Fonden Filmtalent udvikler nationale strategier for talentudvikling i film og relaterede medier. Vi arbejder for at styrke sammenhængen mellem initiativer og tilbud, der fremmer talenters udvikling, synlighed og vilkår i Danmark. Formålet er at skabe sammenhæng i dansk talentudvikling af filmskabere; fra rekruttering til markedsintroduktion. Filmtalent arbejder landsdækkende og er repræsenteret i København, Odense, Aarhus og Viborg gennem de lokale film- og animationsværksteder.

 

Livsværkstederne
Livsværkstederne er beliggende i Gellerup vest for Århus centrum som er en socialøkonomisk virksomhed og selvejende institution med egen bestyrelse og drives af 50 frivillige medarbejdere og personer i beskæftigelsesordninger, sammen med nogle få ansatte. De ansatte og frivillige løser i samarbejde de mange forskellige daglige opgaver som fx indkøb, madlavning, bagning, rengøring, oprydning, salg af mad og drikkevarer og ikke mindst samvær og samtale med gæsterne.

 

Gøglerskolen
Gøglerskolen tager udgangspunkt i gøgler- og håndværker traditionens filosofi om selvhjulpenhed og fokusering på muligheder frem for begrænsninger.
Fra cirkus- og teaterverdenen har vi hentet et pædagogisk udgangspunkt, der forener det legende og kreative med orden og disciplin.


Kofoeds Skole Aarhus 
Kofoeds Skole er en socialøkonomisk virksomhed beliggende i Århus centrum. Skolen er et aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere, personer som modtager ledighedsydelse, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i Århus kommune.
Skolen tilbyder hjælp til selvhjælp til byens udsatte grupper: f.eks. ensomme, arbejdsløse, misbrugere eller nedslidte mennesker. Vi hjælper den enkelte ud af modløshed og stilstand og frem mod et liv som aktiv og selvhjulpen samfundsborger.

Skraldecaféen
Skraldecaféen er en socialøkonomisk forening i Aarhus, som med sit mobile pop-up køkken, forsøger at sætte fokus på nogle af samfundets vigtigste problemer. Foreningen fungere som et fællesskab af aktivister og frivillige, der de seneste år har stået bag hundredvis af pop-up arrangementer.

 

 

Midtjylland

GROWING TREES NETWORK
GROWING TREES NETWORK arbejder med plantning af træer til sikring af rent drikkevand og renere luft.
Facebookside
Youtube film om GROWING TREES NETWORK første spadestik
Youtubeklip om folkeskovskonceptet

 

Oplev Norsminde
Oplev Norsminde er en social virksomhed, der arbejder for at udvikle Norsminde via geninvestering i lokale projekter.

 

Madam Græskar
Madam Græskar er en socialøkonomisk virksomhed i Egå ved Aarhus, som importerer og sælger kunsthåndværk fra Madagaskar, og på den måde er med til skabe afsætningsmuligheder og derfor arbejdspladser for gassiske familier fra landet.

 

Kultur Bazaren IVS OPHØRT
Kultur Bazaren IVS er var socialøkonomisk virksomhed i Hinnerup, som havde til formål at omdanne gamle brugte møbler til unikke, specialdesignede, brugbare og forholdsvist billige kvalitetsmøbler.

 

Hertha Bofællesskaber og Værksted (RSV)
Hertha er et socialt fællesskab og en registreret socialøkonomisk virksomhed i udkanten af Herskind, 20 km. vest for Århus. Levefællesskabet er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker.

 

Kafé Kolind
Kafé Kolind i Kolind på Djursland er et åbent socialt værested/en socialøkonomisk virksomhed, som drives af KFUM’s Sociale Arbejde. Caféens formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats, samt bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

 

Cre8toU
Cre8toU er en innovationsvirksomhed i Kolind på Djursland, der beskæftiger sig med design, udvikling og produktion af tøj til mennesker med handicap, både damer og herre.

 

Café Campus
Café Campus er en socialøkonomisk virksomhed i Rønde på Djursland, hvor personalet er unge er på kanten af arbejdsmarkedet. VIrksomheden tager hensyn til de unges handicaps, sociale- og kulturelle udfordringer. Café CampusUS indgår også som et studietilbud og samlingssted for de unge på uddannelses­institutionerne i Rønde. Caféen er drevet af PGU Rosenholm i samarbejde med lokale interessenter. Ungdomsskolen, Viden Djurs, Rønde Gymnasium, Rønde Skole og Arbejdsformidlingen Aps m.fl.

 

GRO I BYEN
GRO I BYEN er en socialøkonomisk virksomhed i Egens på Djursland, som arbejder for at gøre det nemt, sjovt og simpelt for alle i byen at gro noget af deres egen mad – direkte fra vindueskarmen.

 

GAIA Museum (RSV)
GAIA Museum i Randers er en kulturvirksomhed, der udstiller og formidler outsiderkunst uden forbillede, som indeholder en udsøgt café, et produktivt rammeværksted, en butik, et kreativt værksted og en kunstuddannelse under Særlig Tilrettelagt Uddannelse. GAIA Museum er et hus, med en medarbejderarbejderstab på 50 mennesker med særlige behov og et personale med vidt forskellige fagkundskaber.

 

Kronjyllands spisekammer
Kronjyllands spisekammer er et socialøkonomisk andelsselskab, med det formål at lette handlen med lokale fødevarer, samt skabe grobund for dialog om bæredygtige fødevarer.

 

GOGGS (RSV)
GOGGS er en socialøkonomisk virksomhed i Randers som istandsætter og sælger genbrugsting, og skaber jobs til mennesker med nedsat arbejdsevne. Bag virksomheden står Randers Bo- og Erhvervstræning, Jysk Børneforsorg/Fredhjem og Thor Trans A/S.

 

Finderiet
Finderiet er en socialøkonomisk virksomhed og en genbrugsbutik i Randers, der er drevet af et ønske om at skabe fleksible arbejdspladser, værne om miljøet og give borgerne en genbrugsbutik med spændende fund til fornuftige priser. Den socialøkonomiske fond GOGGS driver Finderiet.

 

SE Randers
SE Randers er en socialøkonomisk virksomhed i Randers, hvor målet er at skaffe job, indkomst og arbejdsidentitet til fleksjobbere.

 

FlexVirk (RSV)
FlexVirk er en socialøkonomisk virksomhed i Randers, som sælger flex- og skånejobberes ydelser på timebasis.
FLesVirk tilbyder til hjælp til praktiske opgaver som rengøring og havehjælp og til administrative opgaver som bogføring, kommunikation og regnskab til både private og virksomheder..

 

CSR gruppen
CSR gruppen i Randers arbejder for et rummeligt arbejdsmarked, hvor man udover at hjælpe virksomhedens kunder også giver plads til medarbejdere, der skal tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Brændpunktet
Brændpunktet er Viborgs første socialøkonomiske virksomhed. Caféen er etableret i Borgerhuset Stationen og er drives af et team af medarbejdere, ansat på særlige vilkår. Caféen Vi lægger stor vægt på service, kvalitet, hvor bæredygtighed er i fokus.

 

Nørremarken
Nørremarken er en socialøkonomisk virksomhed under Viborg Kommune, der giver plads til alle med udfordringer i livet!

 

Café Borgen
Café Borgen er en social-økonomisk virksomhed/café i Spøttrup, som hjælper mennesker, der gerne vil ud på arbejdsmarkedet og som har brug for særlig støtte til at komme i gang.

 

Tradehub
Tradehub i Viborg er en socialøkonomiske virksomhed der hjælper forretninger til succes med deres online forretning. Vores tilgang er at rådgive omkring online forretning herunder, SEO, konverterings -optimering, Affiliate, webplatforme, video, foto, responsive web design, retention, rebranding, facilitering, programmering samt mange flere områder. Tradehub drives af de digitale viceværter som giver gratis rådgivning.

 

FlexFabrikken
FlexFabrikken er en socialøkonomisk virksomhed i Viborg, som tilbyder forskellige ydelser indenfor administration, marketing, regnskabsassistance og HR, og samtidig søger at give flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at få en indholdsrig hverdag.

 

JEWA Skive
JEWA Skive er en socialøkonomisk virksomhed, som tager et stort socialt ansvar ved at ansatte flexmedarbejder. Virksomheden tager socialt ansvar overfor sit område og erhvervsliv, for at løfte både personerne og områdets erhvervsliv.

 

Handigood
Handigood i Skive opfinder og udvikler hjælpemidler til ældre og og mennesker med forskellige typer af handicap. Virksomheden har bl.a. udviklet Easy-Up, som er et apparat, der ved hjælp af vakuum kan fastholde genstande som f.eks. flasker og dåse, og derved gør det muligt at åbne f.eks. så mennesker der har få kræfter eller kun kan bruge en hånd har mulighed for at åbne dem.

 

Skelhøje Købmandsgaard (RSV)
Skelhøje Købmandsgaard er en socialøkonomisk virksomhed i Skelhøje der indeholder både købmandsbutik, café, galleri samt turistservice og information.

 

Havredal Have og Anlæg (RSV)
Havredal Have og Anlæg er en socialøkonomisk virksomhed i Karup, der er opstået, ved at uddannelsesinstitutionen Det ny Havredal har brug for en praktik, som er i tæt nærhed til skolens personale, men hvor eleverne alligevel kommer tættere på virkeligheden. Havredal er et samlet helhedsorienteret uddannelsessted for unge med særlige behov i alderen 16-25 år. De unge kan have boglige og specifikke indlæringsvanskeligheder.

 

Sundhedscafeen 
Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp – driver Sundhedscafeen, som ligger i Sundhedshuset i Horsens. Cafeen tilbyder a la carte mad lavet fra bunden til Sundhedshusets ansatte og besøgende. Langt de fleste medarbejdere er kommet til Danmark som flygtninge og har ofte svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. Men i Sundhedscafeen får de mulighed for at få noget arbejdserfaring mens de træner deres danskkundskaber. Overskuddet går til at finansiere integrationsrelaterede indsatser i DK samt til indsatser i verdens brændpunkter; minerydning, genopbygning samt akut nød.

 

Fremtidens Miljø (RSV)
Fremtidens Miljø er en socialøkonomisk virksmhed i Gedved, som arbejder for færre giftstoffer i vores mad og drikkevand samt for et renere miljø for de kommende generationer.

 

Café Himmelblå
Café Himmelblå er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at skabe arbejdspladser for psykisk sårbare og mennesker med særlige behov. Caféen er ejet af OK-fonden

 

Skyhatt
Skyhatt er en socialøkonomisk virksomhed, der siden 2007 har serveret 100.000vis af hjemmelavede måltider og drikkevarer på de største kultur- og firmaarrangementer i Danmark.

 

Velling Koller Camping & Hotel
Velling Koller Camping & Hotel i Bryrup er omdannet til en socialøkonomisk virksomhed i april 2013. Udover det lille hotel med 13 værelser og campingpladsen driver virksomheden også Restaurant Velling Koller og Café  Berthel.

 

Living by Heart ApS
Living by Heart ApS er et socialøkonomisk anpartsselskab i Ry stiftet i august 2013. Virksomheden har en social og en miljømæssig mission, og anpartsselskabets overskud geninvestere i udviklingen af det samfundsnyttige formål. Virksomheden Virksomheden fremstiller boliginteriør ud af rest- og affaldsmaterialer. Ved at genanvende materialerne i nye, lækre boligprodukter er Living by Heart med til at skåne miljøet for affald og forurening.

 

Himmelbjerggården
Himmelbjerggården, der ligger tæt på Himmelbjerget, er en socialøkonomisk virksomhed, som skal og være et et nordisk inspirationscenter indenfor helhedsorienteret sundhed, personligt lederskab og bæredygtig levevis.

 

Liv i Landsbyen
Liv i Landsbyen er et socialøkonomisk projekt med deltagelse af landsbyerne Alken, landsbyer Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup.
Projektets formål er at forbedre livskvaliteten for udsatte borgere ved at lave meningsfulde aktiviteter og arbejdspladser, og samtidig skal projektet være et fundament for en ny udvikling i de fem landsbyer.
Købmandsbutikken i Alken er en del af projektet.

 

Sterk (RSV)
Sterk er en socialøkonomisk virksomhed baseret i landsbyen Salten uden for Silkeborg. Virksomheden er et beskæftigelsestilbud til udsatte og sårbare borgere, som har lysten til at sætte ting i værk og se, hvordan noget kan udvikles i fælleskab og med medansvar for andre. Via flere netværk udbyder Sterk løsninger inden for kantine, rengøring, haveservice og pedeltjeneste.

 

Base to Go
Base to Go er en socialøkonomisk virksomhed, der har til huse hos AOF Midtjylland i Silkeborg, som har til formål at integrere flygtninge i job og lokalsamfund.

 

Mentalt Sundhedscenter (RSV)
Mentalt Sundhedscenter er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg , som sælger kurser og temadage om mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom.

 

UPdesign Aps (RSV)
UPdesign ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, der laver bæredygtig indretning og redesign og søger at skabe arbejdspladser til psykisk sårbare mennesker. Virksomheden gør meget ud af samskabende processer.

 

Assistanze
Assistanze er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, som tilbyder virksomheder og foreninger, at varetage opgaver indenfor: økonomi/bogføring, telefonpasning, mødebooking, markedsføring, udarbejdelse og vedligehold af hjemmesider samt pasning af sociale medier. Hovedparten af medarbejderne hos Assistanze er ansat i individuelt tilpassede fleksjob, med mulighed for progression i de enkelte job. Herudover arbejder Assistanze også på, at skabe jobåbninger eksternt i andre virksomheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

 

DiiG & MiiG
DiiG & MiiG er en socialøkonomisk virksomhed i Bording. Virksomheden producerer AcerBike og løser vi også produktionsopgaver indenfor træindustrien helt ned i 50-100 stk. Virksomhedens produkter er lavet af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, det kan være flexjobbere, personer i jobtræning osv.

 

DSI Rosenbedet
Rosenbedet i Brande er en selvejende institution, der drives som socialøkonomisk virksomhed. Rosenbedet udfører pakke- og montageopgaver, samt mindre sy-opgaver for en række virksomheder.

 

Madtjansen
Madtjansen i Kibæk syd for Herning er en socialøkonomisk virkrsomhed, der leverer sunde og velsmagende måltider til hverdag og fest og samtidig skabe praktikpladser for en række mennesker på kanten af uddannelses– eller arbejdsmarkedet.

 

Skiftesporet
Cafe Skiftesporet er en socialøkonomiske virksomheder i Herning, som er inddragende og ansvarlig i sit virke, ved blandt andet at skabe arbejdspladser for personer, der er svagt tilknyttet og mere eller mindre marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Kamoon
Kamoon er en socialøkonomis catering virksomhed i Holstebros største almennyttige boligområde, som har til formål at skabe beskæftigelse og uddannelse for områdets udfordrede unge og voksne.

 

Daghøjskolen Sydvestjylland
Daghøjskolen Sydvestjylland i Esbjerg er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Daghøjskolen arbejder målrettet på at styrke deltagerens faglige og sociale samt fysiske og psykiske kompetencer, således at den enkelte øger sine muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet

 

Social Strik
Forening i Ry som laver strikkearbejde eller hæklearbejde til Mødrehjælpen. Deltag som frivillig med at strikke eller hækle. De holder til i Dover Kirke med arrangementer hver anden onsdag i ulige uger. Find datoer for arrangementer i Dover kirkes aktivitets kalender.

 

Den Selvejende Institution Erhvervsskolen Vestjylland (RSV)
Erhvervsskolen Vestjylland er specialskole for unge samt socialøkonomisk virksomhed, der hjælper udsatte mennesker videre i livet. Skolen tager udgangspunkt i et helhedsorienteret uddannelses- eller beskæftigelsesrettet forløb. Forløbene er individuelt tilrettelagt og baner vejen for livsglæde, udvikling og nye muligheder.

Møltrup Optagelseshjem (RSV) 
Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til at tage livet op på ny.
I overensstemmelse med stifteren Johannes Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent grundlag, og betragter sig selv som en del af det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde.

 

JuelsmindeRunners (RSV) 
Løbeklubben i Juelsminde er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. For dig som har lysten til at løbe, har brug for hjælp til løbetræning på dit niveau, gerne vil løbe/træne sammen med andre eller vil deltage i motionsløb.

 

 

Syd Danmark

Pattern Like
Pattern Like er en socialøkonomisk virksomhed i Vejle, som har til formål at tilbyde beskæftigelse til folk med funktionsnedsættelse pga. psykiske problemstillinger og samt stress. Virksomheden arbejder med design og producere produkter i form af accessories og boliginteriør, og specialet er blevet alternativ julepynt.

 

Café Bonita
Café Bonita er en socialøkonomisk virksomhed i Billund, hvis mission bl.a. er at skabe jobs for personer med begrænsning i deres arbejdsfunktion.

 

Filskov Plejehjem (RSV)
Filskov Plejehjem er en socialøkonomisk virksomhed i Filskov ved Grinsted, som er etableret på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov.

 

Veganic
Veganic i Fredericia er Danmarks eneste 100 % veganske shop. Virksomheden har fokus på dyrevelfær, bæredygtighed, miljøet og sundhed.

 

Livslyst
Livslyst er en socialøkonomisk virksomhed, der er en del af Enghave Dyre- og Naturpark  i Gjerndrup. En del af virisomheden personale er udviklingshæmmede, som i forskellige praktikophold deltager i parkens daglige gøremål. Kontakt med dyr har vist sig at være at gavne de udviklingshæmmede, og ved at være i parken får de positive erfaringer med at være på en arbejdsplads.

 

BeeLiving
BeeLiving er en opstartende socialøkonomisk virksomhed i Kolding, der arbejder med biavl og honningproduktion, hvor man inddrager mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Zendoo
Zendoo er en socialøkonomisk systue placeret i Kolding, som gennem produktion af designertasker giver kvinder muligheden for at blive klogere på sig selv og komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet.

 

SlotssøBadet
Slotsbadet i Kolding byder på oplevelser for hele familien, varmvandstræning, events året rundt. Badet er borgercenter for Kolding Kommune, praktiksted for forskellige uddannelsesinstitutioner og har ansatte i flexjob og skånejob.

 

Tape_7 Productions, Den Internationale Gyserskole & Filmværksted Kolding
Tape_7 Productions er et filmproduktionsselskab, der driver socialøkonomisk virksomhed gennem sit arbejde med særligt arbejdsløse  unge mellem 15-29 år.

 

Kolding Pak
Kolding Pak er i 2011 af undertegnede Hugo Kold med henblik på at blive en. Virksomheden arbejder for at integrere nogle af de unge og dårligst stillede borgere i det private arbejdsmiljø i K olding Kommune.  Kolding Pak giver disse borgere en vejledning og opkvalificering til, at kunne bestride et normalt job og et normalt arbejdsliv på lige vilkår med andre borgere.

 

Temashop.dk
Temashop er en online shop med base i Fredericia, som sælger kostumer, udklædning og tilbehør. Virksomheden beskæftiger 15 personer, herunder også udsatte medarbejdere. Temashop har pt. 2 døve ansat på lageret og 1 med gigtproblemer.

 

De Sociale Innovations Entreprenører
De Sociale Innovations Entreprenører i Fredericia er en erhvervsdrivende fond, som drives som en socialøkonomisk virksomhed. Fonden udvikler og drifter målrettede beskæftigelsesrettede indsatser med et socialt fokus for socialt udsatte mennesker, så de opnår en plads på arbejdsmarkedet. De Sociale Innovations Entreprenører tilbyder endvidere konsulent- og undervisningsopgaver for frivillige og kommunale organisationer, herunder puljeansøgninger.

 

Butik Unik
Butik Unik er en socialøkonomisk virksomhed i Haderslev. Den drives ved hjælp af frivillige, og overskuddet anvendes til socialt arbejde.
Butik Unik hører under Café Parasollen i Haderslev, der er en del af KFUM´s sociale arbejde.

 

Den Blå Oase
Den Blå Oase er en socialøkonomisk virksomhed i Aabenraa ejet af Blå Kors. Virksomheden beskæftiger sig med genbrug og har midlertidigt herberg i vintermånederne.

 

Recoveryteamet
Recoveryteamet er en social økonomisk enkeltmands virksomhed i Esbjerg, som arbejder med recovery i fokus for unge og voksne psykisk sårbare.

 

KORN180
KORN180 er en socialøkonomisk virksomhed i Esbjerg med fokus på at give nyt liv til gamle og brugte ting, som enten sælges direkte, i renoverede versioner eller i re-designs. Virksomheden er en del af KFUM´s sociale arbejde og udover at drive genbrugsvirksomhed hjælper KORN180 også børn, unge og voksne i udsatte livssituationer.

 

Café & Galleri Patricia
I Café & Galleri Patricia er en socialøkonomisk virksomhed i Esbjerg, som serverer lette retter med et traditionelt strejf i en atmosfære indrammet af galleriets nutidskunst. Virksomheden er samtidig en arbejdsplads og et læringsmiljø for mennesker med udfordringer, som ønsker at være en del af en almindelig arbejdsplads.

 

Foreningen Koppen og Igenbrug 
Foreningen Koppen og Igenbrug er to registrerede socialøkonomiske virksomheder i Varde. Koppen er en ”coffee to go” butik med kvalitetskaffe og andre varme drikke til at tage med eller nyde på stedet. Igenbrug er en genbrugsbutik med salg af brugt tøj, møbler, bøger, pynteting m.m.. Virksomhederne, der hovedsagligs drives af frivillig arbejdskraft, er en del af KFUM´s sociale arbejde, og overskuddet går til socialt arbejde i Varde.

 

Café Skiftesporet – Kirko ApS
Café Skiftesporet – Kirko ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Bramminge, der har til formål at skabe arbejdspladser til social sårbare mennesker, herunder mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår samt andre grupper, der ikke umiddelbart kan inkluderes på det danske arbejdsmarked.

 

Dyrehøj Boergeder
Dyrehøj Boergeder er et gedebrug i nærheden af Herning, som arbejder på at blive en socialøkonomisk virksomhed for tidligere soldater og andre med PTSD (posttraumatic stress disorder), angst, depression, eller lignende sygdomme. Formålet med den socialøkonomiske del, er først og fremmest at hjælpe langtidssygemeldte med at komme tilbage til “livet” igen, og senere arbejdsmarkedet, samt at skabe interesse og nysgerighed for at kopiere konceptet andre steder i landet.

 

F.U.N.D.
F.U.N.D. er en socialøkonomisk virksomhed i Varde som arbejder med forløb for særligt udsatte kvinder, herunder hovedsaligt flygtninge som står langt fra arbejdsmarkedet. Virksomheden producerer tekstilprodukter som beklædning og boliginteriør i genbrugte eller bæredygtige materialer og istandsætter brugte møbler. Salget foregår fra egen lille butik i Varde.

 

 

Nordjylland

Huset Venture Nordjylland (RSV)
Huset Venture Nordjylland i Nørresundby er en socialøkonomisk virksomhed som tilbyder arbejdspladser til mennesker, der af forskellige helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage almindeligt fultidsarbejde. Virksomheden løser bl.a. opgaver indenfor økonomi & administration, IT & grafisk arbejde og kompetenceudvikling i form af afklaring og kurser.

 

Skovsgård Hotel (RSV)
Skovsgaard Hotel er en socialøkonomisk virksomhed, som driver hotel- og restaurationsvirksomhed i Skovsgård i Nordjylland. Skovsgård Hotel blev tildelt FDBs Socialøkonomiske årspris 2011. Skovsgaard Hotel er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”.

 

Råd & Dåd (RSV)
Råd & Dåd har siden 1994, arbejdet for at skabe meningsfyldte bo- og arbejdsmuligheder, udfra et Socialøkologisk sigte, for mennesker, som af den ene eller anden grund, ikke kan klare ”ræset” på arbejdsmarkedet. Er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”.

 

Købmandsgården (RSV)
Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper. Den ligger tæt på Brovst i Nordjylland. Er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”

 

Attrup Camping
Attrup Camping er en idyllisk beliggende campingplads i landsbysamfundet Attrup med udsigt over Limfjordens naturreservater og Attrup Havn. Attrup Camping er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”.

 

Attrup Havnecafé 
Attrup Havnecafé er en socialøkonomisk virksomhed beliggende på Attrup Havn ved Limfjorden. Attrup Havnecafé er et samarbejde mellem Attrup Borgerforening, Attrup Bådelaug og de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”. Caféen drives af ansatte på særlige vilkår i tæt samarbejde med frivillige og Jammerbugt Kommune.

 

NordVirk

NordVirk i Aabybro i Nordjylland er en socialøkonomisk virkomhed, der tilbyder ideelle udviklingsrammer for personer med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) eller lignende udviklingsforstyrrelser. Virksomheden er baseret på donationer af brugt IT, som renoveres og videresælges eller genbruges. NordVirk udfører også konkrete IT-supportløsninge.

 

Ud af Labyrinten (RSV)
Ud af Labyrinten er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Dronninglund som har til formål, at hjælpe mennesker der af den ene eller anden årsag er låst fast i labyrinten til selvhjælp.

 

Re-cykel ApS (RSV)
Re-cykel ApS er en socialøkonomisk virksomhed med et socialt formål, hvor overskuddet geninvesteres i virksomheden og/eller bruges til økonomisk støtte for unge, som er på vej i uddannelse eller på arbejdsmarkedet i Jammerbugt Kommune. Virksomheden forestår indsamling af tilvejebragte cykler i hele landet. Denne aftale er gennemført med Gjensidige Forsikring. Cyklerne istandsættes og videresælges online.

 

Hjortdal Købmand AMBA (RSV)
Hjortdal Købmand AMBA er en socialøkonomisk virksomhed Jammerbugt Kommune. Det er en lokal købmand med to målsætninger, der understøtter hinanden. Den ene er købmandsdrift og den anden er et arbejdsrettet tilbud for unge med psykisk sårbarhed.

 

Frivilligjob.dk
Formidlingsside for ulønnet, frivilligt arbejde inden for den sociale sektor. Foreningen FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark) står bag portalen.

 

Kaffé Fair (RSV)
Kaffé Fair i Aalborg er en socialøkonomisk virksomhed drevet af unge, der er kommet lidt skævt ind på tilværelsen. Kaffé Fairs filosofi er, at de unge lærer i et reelt arbejdsmiljø. I caféen er de omgivet af uddannede kokke, der har særligt fokus på, at oplære og hjælpe videre i livet.

 

Råt&Godt
Råt&Godt er et socialtøkonomisk værksted i Aalborg, der motivere, styrker og ruster udsatte unge socialt og fagligt til job og/eller ungdomsuddannelse gennem arbejde i værkstedet.

 

Donago
Donago er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg, som hjælper velgørende organisationer med at indsamle endnu flere penge, så de kan gøre verden til et bedre sted. Virksomheden udvikler Donago applikationen, hvor brugerne via deres fysiske aktivitet optjener penge til et velgørende formål efter eget valg.

 

Butik 21
Butik 21 er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg og er del af Cafe Parasollen, KFUMs sociale arbejde. Butikken sælger retro- og genbrugsvarer og søger at skabe meningsfuldt beskæftigelse til udsatte.

 

Socialøkonomiske Ruth
Socialøkonomiske Ruth er en bæredygtig butik i Aalborg, som forhandler håndværk fra socialøkonomiske værksteder. Alle produkterne er designet og lavet af unge med særlige behov og deres faglærere. Fælles for produkterne er også, at de er lavet ud fra en bæredygtig tilgang, hvor hvert produkt ’tager den tid det skal tage’ at producere.

 

Nordjysk Fødevareoverskud (RSV)
Nordjysk Fødevareoverskud er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og non-profit organisation, der fokuserer på bæredygtighed og social ansvarlighed. Virksomheden indsamler gode spiselige fødevarer fra grossister og detailhandlende, fødevarene fordeles til sociale organisationer og asylcentre i Nordjylland. Socialt udsatte familier og enkeltpersoner har også mulighed for at hente mad fra lageret i Aalborg Øst.

 

FOKUS Folkeoplysning-Daghøjskolen (RSV) 
Daghøjskolen FOKUS er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Ålborg og står for faglighed, talentudvikling og uddannelsesforberedelse. Daghøjskolen har en særlig forpligtelse til at hjælpe og vejlede unge ud af passiv forsørgelse.
Det faglige indhold er afgørende for at motivere og skabe selvværd, og gennem det faglige engagement banes vejen for personlig udvikling og afklaring.

Cafè Parasollen Aalborg (RSV) 
Café Parasollen  er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Ålborg. Caféen er et alkoholfrit spise- og værested, der giver tilbud om omsorg og samvær. Café Parasollen er en selvejende institution, der samarbejder med KFUMs Sociale Arbejde . Café Parasollen tilbyder også at støtte og hjælpe enhver med problemer, som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp.

Råt&Godt

Råt&Godt er et socialøkonomisk værksted og dagtilbud, der motiverer, styrker og ruster udsatte unge til job og/eller ungdomsuddannelse gennem autodidakt læring og arbejde i værkstedet.

 

Café Kox
Café Kox i Brønderslev drives som en socialøkonomisk café af AOF Vendsyssel. De ansatte i cafeen kan have nedsat arbejdsevne mange af forskellige årsager. Læs Portræt af Café Kox

 

Vrå Bryghus
Vrå Bryghus er en socialøkonomisk virksomhed i Vrå, der har som mål at skabe nye arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet.

 

PMU 
PMU i Sindal er en socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder unge med særlige behov en god begyndelse på voksenlivet.
I PMU får den unge afprøvet og udviklet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid.

 

Nr. Vesterskov (RSV)
Nr. Vesterskov i Dybvad er en registreret socialøkonomisk virksomhed med landbrug, snedkeri, gartneri, heste o.m.a., Virksomheden hjælper unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation.

 

GenVirk (RSV)
GenVirk er en registreret socialøkonomisk virksomhed på Mors, som udvikler og fremstiller produkter af genanvendte materialer. Alle i virksomheden er ansatte og overskuddet går til at skabe gode produkter og gode arbejdspladser.

 

Topvirk
Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn, med opstart i januar 2012. Virksomheden arbejder for at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår, ved at drive forskellige former for erhvervsvirksomhed, herunder uddannelses- og udviklingskurser og afklaringsforløb.

 

City Bike Nord
City Bike Nord er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn, som udlejer cykler og ansætter folk på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Knifholt
KNIFHOLT er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn, som består af tre områder: Naturbrug, Arbejdsliv og REdesign. Virksomheden er en del af Knivholt Hovedgaard.

 

JyllandsAkvariet
JyllandsAkvariet i Thyborøn er en turistdestination med op til 50.000 årlige besøgende, som samtidig tager et socialt ansvar for mange unge med forskellige udfordringer.

Jan Tex
Jan Tex er en socialøkonomisk viksomhed og kiosk i Løgstør.

Vielshøj Motorservice
Vielshøj Motorservice er en socialøkonomisk virksomhed i Hobro, som tilbyder professionel service af scootere eller crossere og hjælper udsatte unge.

Café På Banen
Café På Banen er en socialøkonomiske virksomhed i Hobro, som har til formål at hjælpe socialt udsatte, unge voksne med at finde en vej ind på arbejdsmarkedet. Virksomheden er ejet af Fonden Hedehuset.

Fonden Hedehuset (RSV)
Fonden Hedehuset er en socialøkonomisk virksomhed i Mariager, som hjælper unge med misbrug og borgere med autisme. Hedehuset driver  også Harlekin Butik og Cafe i Rosengade i Mariager.

AltKom (RSV)
AltKom er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg, hvis primære arbejdsområde er udvikling, produktion og salg af socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige produkter og services med relation til markedsføring.

S.E.P. NORD
S.E.P. NORD er en social økonomisk virksomhed i Pandrup, der beskæftiger sig med ejendomsservice & pakkeri.

Den gamle smedje i Saltum ApS (RSV)
Den Gamle Smedje i Saltum er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at styrke udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.
Fag linjer – Autoværksted, auto- og vejhjælp, smedeværksted, el-værksted, udehold/vicevært og butik.

Klubben i Overgade (RSV)
Klubben i Overgade er en del af værestedet, Huset i Overgade i Hjørring, som specielt henvender sig til unge mennesker med psykiske vanskeligheder.

 

ØKOPRINT (RSV)
ØKOPRINT er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg, som udelukkende producere bæredygtige tryksager.

 

GMFilm.dk – Giraffen Mini Film
GMFilm.dk er en socialøkonomisk medievirksomhed med speciale i videojournalistisk formidling. Virksomheden geninvesterer sit overskud i sociale og kreative gøremål i Nordjylland.

 

 

Ønsker du at starte socialøkonomisk virksomhed

Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder
Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder har fra 4. september 2014 frem til sin lukning d. 31. januar 2015 arbejdet for at gøre det lettere at være socialøkonomisk virksomhed i Danmark.
Centrets  arbejde og materialer kan fortsat tilgængeligt på siden – som dog ikke længere opdateres.

Aarhus Kommunes Side om socialøkonomiske virksomheder
Her er bl.a. oplysninger om Aarhus Kommunes samarbejdsrelationer med socialøkonomiske virksomheder, indkøb af varer og ydelser ved socialøkonomiske virksomheder, samarbejdsaftaler med Jobcentret og facilitering af samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og andre virksomheder og kontaktpersoner i Kommunen i forhold til socialøkonomiske virksomheder.

Inno-overblik.dk
På siden kan man finde lister over tiltag og aktører i det danske erhvervsfremme- og innovationssystem.
Rigtig god side til at få “overblik” når man skal starte op. Her er lister over f.eks. støtte- og finansieringsmuligheder, råd og vejledning, inkubatorer, kontorfællesskaber, events og konkurrencer mm..

Virk – StartVækst
Siden indeholder råd og vejledning om, hvordan man kommer i gang som social iværksætter, og hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse.

startupsvar.dk
Mogens Thomsen (Thomsen Business Information) har lavet denne side, hvor man kan finde information om og redskaber til at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Registreret socialøkonomisk virksomhed
Virksomheder der opfylder de 5 kriterier i “Lov om socialøkonomiske virksomheder” har siden 1. januar 2015 kunnet registrere sig som Registreret socialøkonomisk virksomhed på virk.dk
Se også Erhvervsstyrelsens “VEJLEDNING OM
registrering af registrerede socialøkonomiske virksomheder
(RSV)”: Klik her
Se også “Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i
Erhvervsstyrelsen m.v.”: Klik her!
Support vedr. registreringsordingen for socialøkonomiske virksomheder hos Erhvervsstyrelsesn Kundecenter: tlf. 72 20 00 30

Rimelighedskravet
Kooperationens vejledningsark om rimelighedskravet: Klik her!

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 11, §48 stk. 4 og §50: Klik her!

Finansiering
Se under “Puljer og fonde mm. – hvor der kan søges støtte til socialøkonomiske virksomheder“.

 

UDBUD OG SOCIALØKONOMISKE
VIRKSOMHEDER

Advokatfirmaet Horten giver i dette papir et indblik i de vigtigste muligheder i udbudsloven, så det for offentlige ordregivere i langt
højere grad vil være lettere at tilpasse udbud til socialøkonomiske virksomheder.

 

Socialøkonomisk virksomhedsguide
Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder har lanceret en ny socialøkonomisk virksomhedsguide, som hjælper socialøkonomiske virksomheder igennem forskellige faser af virksomhedens udvikling

 

Guide til opstart af socialøkonomisk virksomhed
Guiden er udgivet af det nu lukkede Center for Socialøkonomi.

 

Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder
Håndbog fra CFBU (Center for boligsocial udvikling) giver gode råd til at opstarte og drive en socialøkonomisk virksomhed i et udsat boligområde

 

Start your Social Enterprise
Social Enterprise UK´s guide om, hvordan man starter en socialøkonomisk virksomhed. Selv om guiden er rettet mod opstart i England, er der aligevel inspiration at hente.

 

Toolbox for the social business
Toolbox for the social business

”Toolbox for the social business” (på dansk – Værktøjskasse for den socialøkonomiske virksomhed) er en praktisk introduktion til at lave forretningsmodeller, som indeholder de centrale byggesten til at kommercialisere en forretningsidé.
Bogen præsenterer traditionelle begreber om iværksætteri og forklarer, hvordan disse kan tilpasses og udnyttes af organisationer, der har til formål at levere social eller økologisk værdiskabelse.

 

How to Choose Proper Business Model for Social Enterprise
”How to Choose Proper Business Model for Social Enterprise”er en nyt undervisningsmateriale for alle, der ønsker at starte socialøkonomiske virksomhed.

 

How to start a social enterprise
På SocialGoodGuides side findes en lille guide i hvordan man starter en socialøkonomisk virksomhed.

 

Social Entrepreneurship Awards Toolkit
Materiale fra den engelske organisation UnLtd., som hjælper sociale entreprenører.
Materialet er på engelsk, men indeholder en god struktureret tilgang til, hvordan man starter op som social iværksætter, og til de spørgsmål og problemstillinger de fleste kommer til at stå overfor i den forbindelse.

 

The ClearlySo Guide for
The Ambitious Social
Entrepreneur

Den engelske organisation ClearlySo har produceret dette materiale, som gennemgår de forskellige områder, som sociale entreprenører skal forholde sig til når man udvikler sin socialøkonomiske virksomhed. Materialet er på engelsk og rettet mod engelske forhold, men kan også inspirere danske sociale entreprenører.

 

Changing The World: A Young Person’s Guide to Social Entrepreneurship
Den engelske organisation Unltd har produceret denne guide som hjælp til unge, der har en ide til at skabe positive sociale forandringer i verden.

 

SI Learning Repocitory
The SIC learning repository er en åben online platform med værktøjer (håndbøger, skabeloner, vejledninger mm..) for alle, der ønsker at udvikle soical innovation.

 

 

Impact investering

Nordic Impact Investing Network
Nordic Impact Investing Network samler investorer, innovatorer, og startups inden for impact, så der kan opstå synergier og finansieringsmuligheder ud fra en fælles referenceramme. Netværket ønsker samtidig at gøre norden til en ledende region inden for impact investering.

 

Den Sociale Kapitalfond Invest
Den Sociale Kapitalfond Invest er drevet af at skabe langsigtet økonomisk og social værdi i sunde vækstvirksomheder, som gør en social forskel. Fonden drives af et dedikeret og erfarent management team, og trækker derudover på en række faste samarbejdspartnere i fondens senior advisors, kompetencepartnere, og Den Sociale Kapitalfond.

 

 

Bæredygtig udvikling

Center for Bæredygtighed og Resiliens
Center for Bæredygtighed og Resilienser, en organisation, der er støttet af Velux Fondene, og som har til opgave at formidle viden og initiativer omkring resiliens- og bæredygtighed.

 

Social Ecology
Established in 1974 and incorporated in 1981, the ISE is an independent institution of higher education dedicated to the study of social ecology, an interdisciplinary field drawing on philosophy, political and social theory, anthropology, history, economics, the natural sciences, and feminism.

 

European Social Ecology Institute
community, ecology, environment in balance through social ecology.

 

Vugge til Vugge
Vugge til Vugge er en oversættelse af det engelske begreb “Cradle to Cradle” udviklet af Michael Braungart og Willam McDonough . Begrebet gør i korte træk ud på at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder med ‘hele livscyklussen’ for øje, således at vores affald bliver næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer.

 

Cradle to Cradle
Den engelske side om vugge til vugge begrebet.

 

Teory U
Teory U er Otto Scharmers banebrydende værk om ledelse og innovation . Dette er den officielle hjemmeside for bogen Theory U. Find biografi, introduktion til bogen samt ‘excecutive summary’.
Teori U handler – meget kort fortalt – om det indre øjeblik, hvor store ledelsesbedrifter og muligheder skabes, og hvor der åbnes nye muligheder for fremtiden. Teorien fortæller os, at vi ikke nødvendigvis kan bruge fortidens løsningsmodeller til at klare fremtidens udfordringer med – Teori U handler om at lede ind i fremtiden.
Ankerhus
her findes en række artikler om u-teorien samt udgiver af den danske overstættelse af Theory-U.

 

Landsforeningen for økosamfund
Visionen om økosamfund er bæredygtige bosætninger i by- eller landmæssige omgivelser,som respekterer og bevarer kredsløbene i jord, vand, ild og luft. Det er bosætninger i menneskelig målestok, hvor alle dele af tilværelsen er med.

 

Byhavenetværket
ByhaveNetværket igangsætter selv eller støtter andre i deres initiativer til opstart eller forbedring af økologiske og permakultur byhaver – herunder legehaver.

 

Global Ecovillage Network (GEN)
A growing network of sustainable communities and initiatives that bridge different cultures, countries, and continents. GEN serves as umbrella organization for ecovillages, transition town initiatives, intentional communities, and ecologically-minded individuals worldwide.

 

øko-net
øko-net er en folkeoplysningsorganisation, stiftet i januar 1994. Med det overordnede mål at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling, er det øko-net’s formål at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling.

 

Chora Connection
Chora Connection er en dansk non-profit organisation, der blev etableret i 2014 med visionen om at skabe en bæredygtig og resilient verden.
Chora Connections mission er at bidrage til at nå FN’s 17 verdensmål inden 2030 ved at løse konkrete samfundsproblemer og udfordre den måde vi tænker, lever, forbruger og producerer på i Danmark.

 

OrganicToday.dk
OrganicToday.dk er Danmarks grønne netavis med nyheder, baggrund og debat om klima, natur, miljø og grøn omstilling.

 

www.eco-info.dk
En internetguide til økologiens verden.

 

www.bu.dk
En indgang til alt om bæredygtig udvikling.

 

www.ubu10.dk
Hjemmesiden indgår som en væsentlig del af den kampagne, som øko-net gennemfører i forbindelse med FN’s ti år for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

 

Bæredygtige ByerTM
formidler viden om bæredygtig planlægning og udvikling af danske og internationale byer. Her findes bl.a. en database med lærerige eksempler på bæredygtige cases fra hele verden. Her findes bl.a. en samling af links til andre websider om uddannelse indenfor bæredygtig udvikling.

 

BORGERDAG
BORGERDAG er et nyt initiativ, der har til formål at skabe en platform for omstilling af vores liv, lokalsamfund og land til bæredygtighed.

Ønsket med BORGERDAG er at være en del af løsningen, fremfor en del af problemet og håbet er, at Borgerdag 3. onsdag i måneden vil udvikle sig til en bevægelse, hvor vi som borgere giver hinanden, verdens politikere, andre beslutningstagere og meningsdannere medspil til at omstille os selv, vores fællesskaber og samfund til bæredygtighed.

 

Omstilling Danmark
Initiativ der arbejder for omstilling af byer og lokalsamfund til en mere bæredygtig livsstil mht. forbrug, energiforsyning mm. , og bygger bl.a. videre på Permakultur principperne
Der er også en international side Transition Network
Det første danske initiativ Syletmae Omstilling.

 

Cultura21 Nordic
Cultura21 Nordic is a Nordic network for culture and sustainability. We have engaged in the arts & sciences since 2008.

 

Omstilling Nu
Omstilling Nu er et netværk og en projektplatform der arbejder på at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund.

 

Det Bæredygtige Danmarkskort
“Det Bæredygtige Danmarkskort” har til formål at kortlægge de bæredygtige virksomheder, initiativer og organisationer, der findes i Danmark, med henblik på at rette en positiv pegefinger mod de foretagender, der er frontløberne for en bæredygtig omstilling og er eksempler på, at fremtiden allerede er her. Kortet er lanceret af Alternativet.

 

Lev bæredygtigt
er et firma der arbejder med og formidler permakultur. Firmaet udgiver “Tidsskrift om permakultur”, holder kurser, foredrag og workshop om permakultur og arbejder med permakultur i praksis

 

The Zeitgeist Movement
The Zeitgeist Movement er en verdensomspændende social bevægelse, som arbejder for global bæredygtighed og menneskalig trivsel på tværs af lanegrænser, politisk ideologi og religiøs overbevisning.
Dansk side: www.thezeitgeistmovement.dk

 

Ecoweek
Ecoweek er en NGO etableret i Grækenland i 2005, der har til formål at fremme miljøbevidsthed og principper om bæredygtighed gennem uddannelse, samarbejde og bæredygtig design.
Læs mere på følgende 3 hjemmesider: www.ecoweek.org – www.ecoweekgreenhouse.org – www.ecoweek.net 

 

The Venus Project – beyond ploitics poverty and war
The Venus Project offers a comprehensive plan for social reclamation
in which human beings, technology and nature will be able to
coexist in a long term, sustainable state of dynamic equilibrium.

 

The Eden Project
The Eden Project er et engelsk socialøkonomisk projekt, der både er en turistatraktion og et undervisningssted. Stedet arbejder for en miljømæssig bæredygtig udvikling.

 

350.org
350.org er en global græsrodsbevægelse der arbejder for at løse klimakrisen.

 

WWOOF

WWOOF is an exchange – In return for volunteer help, WWOOF hosts offer food, accommodation and opportunities to learn about organic lifestyles. WWOOF organisations link people who want to volunteer on organic farms or smallholdings with people who are looking for volunteer help.

 

Investeringsforeningen Etik Invest
Bæredygtig investering.

 

ETHICAL MARKETS MEDIA
is an independent media company promoting the emergence of a sustainable, green, more ethical and just economy worldwide.

 

Visioner for Bæredygtig økonomi
Et projekt under miljøbevægelsen NOAH, som går ud på at udarbejde en samlet, sammenhængende og konkret vision for en bæredygtig økonomi i perioden 2010-2012.

 

Senter for økologisk økonomi og etikk
er et tværfagligt forum for udvikling af forskning og undervisning i miljø- og samfundsansvarlig økonomi. Centreo er lokaliseret ved Handelshøjskolen i Bodø i Norge.

 

Impact Economy
Schweizisk firma der arbejder for en bæredygtig kapitalisme. Grundlæggeren Maximilian startede i øvrigt det første universitets kursus i socialt entreprenørskab i Europa.

 

Social Finance
was set up in 2007 to help build a social investment market in the UK. Social Finance brings together individuals with substantial expertise in finance, strategy consultancy and the social sector to drive innovative, sustainable and scalable investment propositions.

Gode Penge
Gode Penge oplyser om hvordan penge skabes – og arbejder for at modernisere pengeskabelsen i Danmark.

 

Crowdwise
Crowdwise er en blog om deleøkonomi og kollaborative fællesskaber.

 

CASSE – Center for the Advancement of the Steady State Economy
arbejder for at fremme ideen om en stabil økonomi med en stabiliseret befolkning og et stabiliseret forbrug. CASSE konfronterer dermed ideen om, at det er muligt at have konstant økonomisk vækst på en planet der har begrænsede ressourcer.

 

Merkurbank
Dansk pengeinstitut der arbejder for en bæredygtig udvikling. I Merkur sker udlån på baggrund af både miljømæssig, social og økonomisk vurderinger.
Merkur udgiver sammen med Cultura Bank nyhedsmagasinet Pengevirke, der opdaterer og orienterer kunder og interesserede i økologi, klima og etisk investering.

 

Oikos
Oikos er et bæredygtigt pengeinstitut som kombinerer bankvirksomhed i Danmark med at låne penge til verdens fattige.

 

Cultura Bank
Norsk pengeinstitut der drives efter principper om “social banking” – Cultura arbejder således for at etik og moral indarbejdes i det økonomiske liv.

 

Sustainable Connections

 

Living Economies

 

Community Currency Info
CC.info is a gateway to online resources, literature and general knowledge on community and complementary currencies. It is launched by the Community Currencies in Action (CCIA) EU Interreg project in 2014 and maintained by international partners and volunteer contributors.

 

Enough is Enough
Rapport fra the Steady State Economics conference I Leeds juni 2010, økonomi uden vækst og baseret på “nok” I stedet for “mer”.

 

GAIA University
Universitet beliggende I Colorado som tilbyder bachelors og masteruddannelser inden for bæredygtigudvikling bl.a. “Integrative EcoSocial Design”, “Peacemanagement” og “Sustainable Money Design”. Gaia University er official bridrager til FN’s årti for uddannelse for en bæredygtig udvikling.

 

Fonden Idebanken
Idebanken er hjemmehørende i Norge og arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling. Det gør den bl.a. ved at vise gode eksempler på bæredygtige løsninger, der har fungere i praksis.
Man kan bestille et nyhedsbrev fra Fonden ved at sende en mail til: ola@idebanken.dk

 

TheFairPages
er en database og et diskussionsforum, hvor man kan finde, udveksle og stemme for virksomheder, produkter og mærker med en etisk, social og miljømæssig ansvarlig profil. TheFairPage, som er et dansk initiativ, ønsker at inspirere forbrugere til og styrke deres mulighed for at forandre verden ved at engagere sig i en global dialog med virksomheder og organisationer om hvad der er mest FAIR for planet og mennesker.

 

 

FNs Verdensmål (UN Sustainable Development Goals)

Verdensmaalene.dk
Et digitalt læringssite udviklet af UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.

Målet med site er at give lærere og deres elever på landets ungdomsuddannelser mulighed for at opnå viden, holdninger og handlingskompetence i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Sitet vil løbende blive opdateret med nyeste statistik, viden og nye undervisningsøvelser.

 

Liste over mål delmål og indikatorer
Liste over de 17 mål 169 delmål og 231 indikatorer.

 

Sustainable Development Goals
FNs side om verdensmålene

 

2030 Netværket
2030 Netværket er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, som arbejder for at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt ved at bidrage til videndeling og debat omkring 2030-dagsordenen, fremme fokus på verdensmålene som en dansk prioritet gennem arbejdet i Folketinget, Europarådet, Nordisk Råd, IPU, diverse FN fora og andre passende fora og ved at indgå i regelmæssig dialog med den ansvarlige minister om den danske handlingsplan for verdensmålene og implementeringen af 2030-dagsordenen generelt.

 

 

Ledelse og organisation

 

Spirituel ledelse.dk
portal der ønsker at øge viden om spirituelt baseret ledelse for derigennem at skabe mere velfungerende organisationer, samt øge organisationernes evne til at handle holistisk og langsigtet.

 

Ledelse med Hjertet
Michael Stubberup og Steen Hildebrandts workshop og uddannelse, der tematiseres ressourcer i spændingsfeltet mellem hverdagsliv og eksistentiel fordybelse, med afsæt i moderne ledelsesforskning, psykologi og neurovidenskab. Der arbejdes med udgangspunkt i de mange intelligensers pædagogik, – med en kropslig, følelsesmæssig, mental og spirituel dimension.

 

ALIA – Authentic Leadership In Action
ALIA is a convener of pioneering leaders and networks who are implementing positive change. It is also a place of applied learning and skill-building in the art and practice of authentic leadership and social innovation.

 

 

Social kapital

Socialkapital.dk
Siden drives af Rådgivende Sociologer ApS. Rådgivende Sociologer er et konsulentfirma, som blandt andet har beskæftiget sig med sociologiske problemstillinger ud fra en social kapital optik – herunder social kapital som en vinkel på familiepolitiske tiltag, en dimension i arbejdsklimamålinger, en indgang til undersøgelser af trivslen i boligområder mm.

 

Social Capital Gateway
Fabio Sabatini fra Department of Economics of the University of Siena redigerer denne portal med nyt social kapital: Forskning, litteratur og arrangementer.

 

Social kapital Verdensbanken Verdensbankens siden om social kapital.

 

Naboskabet.dk
redskab med interview og spørgeguides til at registrer den sociale kapital i boligområder.

 

Virksomhedens sociale kapital
På Videncenter for Arbejdsmiljø” findes en del information vedr. virksomhedens sociale kapital.

 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – Hvidbog om Virksomhedernes sociale kapital (sept. 2008)

 

CSR News
CSRwire is one of the online world’s leading sources of corporate social responsibility and sustainability news, reports and information.

 

 

Empowerment

Empowerment Works! (EW) Empowerment
Founded in 2001, is dedicated to empowering people, businesses and organizations with the tools, resources and knowledge they need to co-create a healthy, culturally rich, and bio-diverse future.

 

 

Evaluering og måling af social værdi

Sæt tal på din sociale værdi

Værktøjet Sæt tal på din sociale værdi hjælper virksomheder med at beregne værdien af at skabe jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Værktøjet er udviklet af Den Sociale Kapitalfond.

 

Den Sociale Beregner
Værktøjet Den sociale beregner sætter tal på virksomhedernes samfundsansvar og hjælper virksomheder med at udregne den gevinst, som bliver skabt for samfundet i form af besparede offentlige udgifter og øgede skatteindtægter, når virksomhederne ansætter udsatte borgere. Værktøjet er udviklet af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

 

Social Return on Investment (SROI)
Generel information om SROI.

 

Det Europæiske SROI netværk

 

Prove and improve
Her kan projekter, organisationer og social økonomiske virksomheder finde forskellige værktøjer og evalueringsmetoder til at kortlægge den værdi de skaber. Bag websiden står engelske new economics foundation

 

Økonomer Uden Grænser
Økonomer Uden Grænser består af mere end 25 frivillige økonomistuderende, som tilbyder økonomisk konsulentbistand til humanitære og velgørende organisationer i forhold til måler effekten af organisationers arbejde. Kernen af ØUG findes på Københavns Universitet, organisationen tager sit navn seriøst og kan derfor også findes i Oxford (UK) & Berkeley (Californien, USA).

 

Andet

 

Center for Værdidrevet Iværksætteri – CVI
CVI arbejder på at beskrive og instrumentalisere begrebet “Værdidrevet iværksætteri”. De værdidrevne iværksættere er grundlæggende kendetegnet ved to ting: at de tjener deres penge på det fri marked og at deres virksomheder, med deres produkt og attitude, klart ønsker at forbedre, diskutere og forandre deres branche eller samfundet.

 

Tania Ellis
Tania Ellis er en dansk-britisk prisbelønnet forfatter, foredragsholder og erhvervsinnovatør med speciale i sociale business trends.

 

Samskabelse
Konsulentfirma som arbejder med samskabelse inden for velfærdsområder og lokalsamfund – og på
tværs af offentlige forvaltningsområder.

 

Fleksjobber Netværket

Fleksjobber Netværket er en non-profit non-politisk uafhængig organisation, hvis hovedformål er at skabe konsensus på arbejdsmarkedet omkring ordningen fleksjob. Et af vor primære mål er at have en udpræget positiv proaktiv tilgang til udfordringerne i hverdagen, og i de arrangementer vi har holdt for. Det er gratis at være medlem af netværket.

 

Social Action
En dansk design virksomhed, der udvikler miljøprojekter med et social videnskabelige fokus. Man arbejder med brugerdreven innovation for at ændre folks adfærd i retning af en mere miljøvenlig adfærd.

 

Start Vækst
Startvækst er stedet for viden og værktøj til iværksættere og virksomheder i vækst.
Start Vækst om socialt iværksætteri 

 

Cevea
Cevea er en uafhængig centrum-venstre tænketank, der udvikler progressive idéer, der skal sikre et fremtidens Danmark baseret på frihed, fairness og fællesskab.

 

http://www.ecolaw.dk
Advokat Knud Foldshack har gennem mange år bistået virksomheder, fonde og institutioner på det økologiske, sociale og kulturelle område med juridisk rådgivning.

 

Christine Revsbech
Ph.d. projekt om nye læreprocesser i frivillige sociale organisationer.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top